Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » De­ra­si su bū­si­mais ran­go­vais dėl sta­dio­no re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to kai­nos

De­ra­si su bū­si­mais ran­go­vais dėl sta­dio­no re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to kai­nos

„Ti­ki­mės sta­dio­ną pra­dė­ti raus­ti dar šie­met, o Bab­run­go slė­nį – nuo ki­to pa­va­sa­rio“, – taip apie Plun­gės mies­to, kaip tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos, pa­rink­tų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų pra­džią sa­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

Plun­gės mies­to tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo kom­plek­si­nės sa­vi­tu­mo ar­chi­tek­tū­ri­nės vi­zu­a­li­za­ci­jos pro­jek­tą pa­ren­gęs UAB „Ar­chi­tek­to stu­di­ja“ di­rek­to­rius Al­gir­das Žeb­raus­kas iš­sky­rė tris tvar­ky­ti­nas erd­ves – se­ną­jį dva­ro te­ri­to­ri­jo­je esan­tį sta­dio­ną, Bab­run­go slė­nį ir Lais­vės alė­ją bei Vy­tau­to gat­vę ir Plun­gės jū­ros pa­kran­tes. Skaid­rės ir vaiz­do me­džia­ga, kaip po pen­ke­rių me­tų tu­rė­tų at­ro­dy­ti Plun­gė, bu­vo pri­sta­ty­tos ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, ir vi­suo­me­nei skir­ta­me po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­žiū­rė­ti gra­žu, tik ar vi­sus su­ma­ny­mus pa­vyks įgy­ven­din­ti?
Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Krau­lei­dis, ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­ma baig­ti de­ry­bas su ga­li­mu ran­go­vu dėl pir­mo­jo tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pro­jek­to – sta­dio­no, esan­čio Plun­gės dva­ro so­dy­bo­je, re­konst­ra­vi­mo, su­ku­riant ak­ty­vaus po­il­sio ir pra­mo­gų zo­ną ne tik to­je dva­ro te­ri­to­ri­jos da­ly­je, bet ir ap­link au­to­bu­sų sto­tį.
Pa­gal pa­reng­tą tech­ni­nį pro­jek­tą nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti esa­mą aikš­ty­ną, pa­pil­do­mai įren­giant gim­nas­ti­kos ir pa­plū­di­mio tin­kli­nio aikš­te­les, taip pat – po­il­sio zo­ną įvai­raus am­žiaus as­me­nims, pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kus, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Te­ri­to­ri­ja bus ap­švies­ta, ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis, ap­rū­pin­ta rei­ka­lin­ga in­fra­struk­tū­ra ren­gi­nių ar šven­čių or­ga­ni­za­vi­mui.
Nu­spręs­ta nu­griau­ti ne­ver­tin­gus sta­dio­no sta­ti­nius ir pa­sta­ty­ti nau­jas est­ra­das, po jo­mis įren­giant per­si­ren­gi­mo pa­tal­pas bei sa­ni­ta­ri­nius maz­gus.
Sta­dio­ne bus pa­klo­ti vi­si rei­ka­lin­gi in­ži­ne­ri­niai tin­klai. Sto­vės ir ma­ža ka­ti­li­nė, ku­rio­je ke­ti­na­ma ruoš­ti ši­lu­mą pa­gal­bi­nėms pa­tal­poms šil­dy­ti ir karš­tam van­de­niui tiek­ti. Nu­ma­ty­tos ir sta­dio­no ap­tar­na­vi­mui skir­tos tar­ny­bi­nės pa­tal­pos.
Su­de­rė­jus dėl dar­bų kai­nos ir pa­si­ra­šius su­tar­tį, ran­go­vas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rės 24 mė­ne­sius. Šios su­tar­ties pra­tę­si­mas ne­nu­ma­ty­tas.
Bab­run­go slė­nis vi­zu­a­li­za­ci­jos kū­rė­jo A. Žeb­raus­ko aki­mis taip pat tu­ri at­ro­dy­ti vi­siš­kai ki­taip nei da­bar. Jis siū­lė tri­jų laip­te­lių aukš­čio sce­ną sta­ty­ti slė­nio vi­du­ry­je, žiū­ro­vams skir­tą ke­lių šim­tų vie­tų am­fi­te­at­rą pla­nuo­ti prie J. Bi­liū­no gat­vės kraš­ti­nės, kad su­sė­du­siems žmo­nėms į akis ne­spi­gin­tų sau­lė, kai jie gro­žė­sis ko­kiu kon­cer­tu ar pa­no­ra­mi­niu vaiz­du į par­ką ir laik­ro­di­nės bokš­tą. Se­nus ūki­nius pa­sta­tus iš Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės pu­sės pa­siū­ly­ta pa­slėp­ti po žel­di­nių sie­na. Esa­mas rau­do­no mū­ro pa­gal­bi­nis pa­sta­tas bū­tų nu­griau­tas, to­dėl iš slė­nio ma­ty­tų­si ir Lais­vės pa­min­klas, ir se­na­sis bib­lio­te­kos pa­sta­tas.
A. Krau­lei­dis sa­kė, kad šiuo me­tu Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja de­ri­na slė­nio ir Lais­vės alė­jos re­konst­ruk­ci­jos kon­kur­so są­ly­gas, po to kreip­sis į Cen­tri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą – seks pro­jek­to vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros, ir tik ta­da pra­si­dės šio pro­jek­to ran­go­vų pa­ieš­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama