Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Dar­že­liuo­se siū­lo­ma steig­ti bu­din­čias gru­pes

Dar­že­liuo­se siū­lo­ma steig­ti bu­din­čias gru­pes

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čių tė­vų pra­šy­mas pra­il­gin­ti dar­bo lai­ką Plun­gės mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se. To prie­žas­tis – dar­že­lių dar­bo lai­ko ne­pa­vyks­ta su­de­rin­ti su tu­ri­mo dar­bo gra­fi­kais ir dėl to tam­pa su­dė­tin­ga lai­ku pa­si­im­ti vai­kus iš ug­dy­mo įstai­gos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę šį klau­si­mą ap­ta­rė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas.

Kaip ži­nia, šiuo me­tu Plun­gės mies­te vei­kian­tys lop­še­liai-dar­že­liai dir­ba 10,5 va­lan­dų – nuo 7.30 val. ry­to iki 18 val. va­ka­ro. Ne­pai­sant to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai tė­vams tam­pa su­dė­tin­ga su­spė­ti iki dar­že­lio dar­bo pa­bai­gos at­vyk­ti į įstai­gą ir pa­si­im­ti čia pa­lik­tus sa­vo ma­žuo­sius: yra tė­vų, dir­ban­čių ir ki­tuo­se mies­tuo­se, ir to­kių, ku­rių dar­bas pa­mai­ni­nis, to­dėl iš­ki­lęs klau­si­mas dėl pra­il­gin­tos gru­pės su­for­ma­vi­mo dar­že­liuo­se ak­tu­a­lus. Kaip Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Dan­gi­ru­tė Vaš­kie­nė, mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bu­vo at­lik­ta ap­klau­sa. Jos re­zul­ta­tai lei­do api­ben­drin­ti gau­tą in­for­ma­ci­ją ir pa­da­ry­ti rei­kia­mas iš­va­das. Už tai, kad dar­že­liuo­se pra­dė­tų veik­ti bu­din­ti gru­pė, dau­giau­sia pa­si­sa­kė lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ vai­kų tė­ve­lių – 66, „Pa­sa­kos“ – 51, ki­to­se iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se vėl­gi bū­tų to­kią gru­pę lan­kan­čių vai­kų: li­ku­siuo­se dar­že­liuo­se su­rink­ta dau­giau nei po 20 pa­ra­šų.
Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais 1 gru­pei (iki 23 vai­kų) su­for­muo­ti rei­kė­tų įsteig­ti dar­že­ly­je pa­pil­do­mai 0,2 eta­to auk­lė­to­jai. Va­do­vau­jan­tis da­bar tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, pa­gal esa­mą po­rei­kį dar­že­liams rei­kė­tų pa­pil­do­mai su­for­muo­ti 2,2 eta­to, ku­rio iš­lai­ky­mas mė­ne­siui at­si­ei­tų apie 2100 eu­rų (dar­bo už­mo­kes­tis ir mo­kes­čiai „Sod­rai“). Pla­nuo­ja­ma, kad lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se at­si­ra­dus bu­din­čioms gru­pėms, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų dar­bo lai­kas bū­tų nuo 7 val. ry­to iki 19 val. va­ka­ro. „Pa­gal tu­ri­mus duo­me­nis, „Rū­te­lė­je“ rei­kė­tų for­muo­ti tris bu­din­čias gru­pes, bet, kiek kal­bė­jau su dar­že­lio di­rek­to­re, jie la­bai džiaug­tų­si, jei at­si­ras­tų ga­li­my­bė įsteig­ti nors vie­ną to­kią gru­pę“, – po­sė­džio me­tu kal­bė­jo D. Vaš­kie­nė.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai su­ti­ko, kad iš­sa­ky­ta pro­ble­ma ak­tu­a­li. „Ne­ga­li­me ne­pri­tar­ti“, – ak­cen­ta­vo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas, pri­dū­ręs, kad dėl bu­din­čios gru­pės įstei­gi­mo ap­klau­są rei­kia at­lik­ti ir kai­mo dar­že­liuo­se. Li­ko tik iš­spręs­ti rei­ka­lin­gų eta­tų fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą. Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, bu­din­čios gru­pės ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti jau ki­tais me­tais, o svars­tant at­ei­nan­čių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, klau­si­mas dėl rei­ka­lin­gų pa­pil­do­mų eta­tų dar­že­liams stei­gi­mo ne­tu­ri bū­ti pa­mirš­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama