Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Atliekomis atsikratykite atsakingai – jus stebi vaizdo kameros!

Atliekomis atsikratykite atsakingai – jus stebi vaizdo kameros!

Apie tai, jog Plun­gės mies­tas ste­bi­mas vaiz­do ka­me­ro­mis, skel­bia mies­to pri­ei­go­se pa­sta­ty­tos in­for­ma­ci­nės len­te­lės. Plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams ne­de­rė­tų to pa­mirš­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu vaiz­do ka­me­ro­mis ypa­tin­gai ste­bi­mos tos vie­tos, ku­rio­se žmo­nės pa­mė­go at­si­kra­ty­ti jiems ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų. Pri­me­na­me, kad dau­gia­bu­čių na­mų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lės skir­tos miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms ir iš­rū­šiuo­toms ant­ri­nėms ža­lia­voms (po­pie­riui, stik­lui, plas­ti­kui) su­rink­ti, bet jo­kiu bū­du ne ža­lio­sioms at­lie­koms, pa­dan­goms, sta­ty­bi­nėms at­lie­koms ar di­de­lių ga­ba­ri­tų bui­ti­nėms at­lie­koms. As­me­nims, ku­rie ne­pai­so šios tvar­kos, su­ra­šo­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­las ir ski­ria­ma pi­ni­gi­nė (nuo 30 iki 140 eu­rų) bau­da.

Plun­gės mies­te nė­ra stam­bia­ga­ba­ri­tėms at­lie­koms kaup­ti skir­tos aikš­te­lės, to­dėl se­nus bal­dus, bui­ti­nius prie­tai­sus, pa­dan­gas, sta­ty­bi­nes at­lie­kas jų tu­rė­to­jai pri­va­lo pri­sta­ty­ti į aikš­te­lę prie Jė­ru­bai­čių są­var­ty­no.
Į miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rius drau­džia­ma pil­ti ar ša­lia kon­tei­ne­rių krau­ti ir ža­li­ą­sias at­lie­kas (ša­kas, la­pus, žo­lę). Mies­to te­ri­to­ri­jų tvar­ky­to­jai pri­va­lo or­ga­ni­zuo­ti ža­lių­jų at­lie­kų iš­ve­ži­mą į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę Jė­ru­bai­čių kai­me, prie są­var­ty­no.
Į kon­tei­ne­rius taip pat drau­džia­ma mes­ti nau­do­tas pa­dan­gas. Pa­dan­gų ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai pri­va­lo or­ga­ni­zuo­ti pa­dan­gų at­lie­kų su­rin­ki­mą iš pa­dan­gų pla­ti­ni­mo vie­tų, trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės prie­žiū­ros ir re­mon­to pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių ir šių at­lie­kų per­da­vi­mą to­kias at­lie­kas tu­rin­čiam tei­sę tvar­ky­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jui. Ne­sant ga­li­my­bės per­duo­ti nau­do­tas pa­dan­gas pa­dan­gų pla­tin­to­jams, at­lie­kų tu­rė­to­jai nau­do­tas pa­dan­gas pri­va­lo pri­sta­ty­ti į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę Jė­ru­bai­čių kai­me, prie są­var­ty­no.
Fi­zi­niai as­me­nys bui­ty­je su­si­da­ran­čias sta­ty­bos ir grio­vi­mo at­lie­kas taip pat ga­li ne­mo­ka­mai pri­sta­ty­ti į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę Jė­ru­bai­čių kai­me, prie są­var­ty­no.
Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mą or­ga­ni­zuo­ja du kar­tus per me­tus, apie su­rin­ki­mo vie­tą ir lai­ką skel­bia­ma vie­tos spau­do­je bei TRATC tin­kla­la­py­je.
De­ja, ne vi­si Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai pai­so tvar­kos, to­dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les im­ta ste­bė­ti vaiz­do re­gist­ra­vi­mo prie­mo­nė­mis, o pa­ste­bė­tus pa­žei­di­mus jau ku­ris lai­kas įver­ti­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­sa­kin­gi už vie­šą­ją tvar­ką.
Pa­žei­dė­jams tai­ko­mos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 367 straips­ny­je nu­ma­ty­tos sank­ci­jos už Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Tai už­trau­kia bau­dą nuo 30 iki 140 eu­rų, o nu­si­žen­gi­mas, pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai, – bau­dą nuo 140 iki 600 eu­rų.
Vaiz­do ka­me­rų, ste­bin­čių pro­ble­mi­nes mies­to vie­tas, bu­vi­mo vie­ta daž­nai kei­čia­ma, ta­čiau per pas­ta­rą­sias sa­vai­tes, per­žiū­rė­jus vaiz­do įra­šus iš A. Ju­cio skers­gat­vio, Sto­ties gat­vės bei V. Ma­čer­nio gat­vės, bu­vo nu­sta­ty­ta net 17 aki­vaiz­džių Šva­ros ir at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.
Pa­žei­dė­jai kvie­čia­mi į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rių, ku­ria­me tu­ri ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti vaiz­do me­džia­gą. Kol kas nė vie­nas pa­žei­dė­jas sa­vo nu­si­žen­gi­mo ne­gin­či­jo. Pro­to­ko­lai apie pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą su­ra­šo­mi kom­piu­te­ri­nė­je sis­te­mo­je – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­gist­re. Skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da ga­lio­ja me­tus lai­ko.
Jei as­muo ne­at­sa­kin­gu el­ge­siu nu­si­žen­gė pir­mą kar­tą, ta­čiau kal­tę pri­pa­ži­no ir dėl pa­da­ry­to nu­si­žen­gi­mo gai­li­si bei pa­si­ža­da dau­giau taip ne­si­elg­ti, su­tei­kia­ma ga­li­my­bė su­mo­kė­ti vals­ty­bei pu­sę pa­skir­tos bau­dos.
Už pa­da­ry­tus už­fik­suo­tus ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus baus­mės ga­li­ma su­lauk­ti ir po dve­jų me­tų, to­dėl pa­tar­ti­na kas­die­nia­me gy­ve­ni­me elg­tis at­sa­kin­gai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama