Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » „Ap­sau­gok ma­ne“: sau­gu­mas ke­liuo­se – svar­biau­sia ru­dens pra­džios pa­mo­ka

„Ap­sau­gok ma­ne“: sau­gu­mas ke­liuo­se – svar­biau­sia ru­dens pra­džios pa­mo­ka

Aš­tuo­nio­li­ka me­tų – to­kią su­kak­tį šie­met šven­čia vie­na di­džiau­sių sau­gaus eis­mo ak­ci­jų Lie­tu­vo­je „Ap­sau­gok ma­ne“. Kaip ir kas­met, jos ini­cia­to­rė – ben­dro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ – kar­tu su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ar­tė­jant ru­de­niui, kvie­čia vi­sus eis­mo da­ly­vius ke­liuo­se bū­ti itin bud­rius ir ypač sau­go­ti vai­kus, vėl su­grįž­tan­čius į mo­kyk­las.

Jau da­bar sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai prie mo­kyk­lų esan­čias per­ėjas žen­kli­na ryš­kiu „Ap­sau­gok ma­ne“ žen­klu, ku­rį at­pa­žįs­ta di­džio­ji dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ir pės­čių­jų. Ra­miau jaus­tis ga­li ir vai­kų tė­vai – „Lie­tu­vos drau­di­mas“ rug­sė­jo mė­ne­sį kiek­vie­nam moks­lei­viui do­va­no­ja 5 tūkst. eu­rų drau­di­mą nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ke­ly­je.

Rug­sė­jis – sau­gaus eis­mo mė­nuo
Pa­si­bai­gus va­sa­rai, į gat­ves iš­rie­da dau­giau vai­ruo­to­jų, o į mo­kyk­las iš­sku­ba ir bū­riai moks­lei­vių. Kol vai­kai po atos­to­gų su­grįš į rit­mą ir pri­si­mins sau­gaus eis­mo tai­syk­les, ak­ci­jos ini­cia­to­rė – ben­dro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ – kvie­čia vai­ruo­to­jus ke­liuo­se ne­sku­bė­ti ir rug­sė­jį vai­ruo­ti itin ati­džiai.
„Jau aš­tuo­nio­lik­tus me­tus krei­pia­mės į Lie­tu­vos vai­ruo­to­jus, pri­min­da­mi, kad mū­sų vi­sų dė­me­sin­gu­mas ir tai­syk­lių lai­ky­ma­sis už­tik­ri­na, kad ma­žie­ji eis­mo da­ly­viai, ne­re­tai po il­gų­jų va­sa­ros atos­to­gų iš­si­blaš­kę ir ma­žiau ati­dūs, pa­sieks mo­kyk­lą ar na­mus sau­giai. Ra­gi­na­me ir vi­sus tė­ve­lius vai­kams prieš nau­jus moks­lo me­tus pri­min­ti ele­men­ta­rius, bet gy­vy­biš­kai svar­bius da­ly­kus – kaip tin­ka­mai per­ei­ti per­ėją be švie­so­fo­ro, ko­dėl ne­ga­li­ma ei­ti per gat­vę de­gant gel­to­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, kaip tei­sin­gai ves­tis dvi­ra­tį per per­ėją. Tai ga­li pa­dė­ti vai­kui rei­kia­mu me­tu pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą“, – sa­ko „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Va­ka­rų re­gio­no par­da­vi­mų plėt­ros sky­riaus va­do­vas.
Nu­ti­kus ne­lai­mei – ne­mo­ka­mas drau­di­mas
Deja nuo ne­lai­mių nė­ra ap­sau­go­ti ir pa­tys at­sar­giau­si. To­dėl tra­di­ciš­kai „Lie­tu­vos drau­di­mas“ vi­sus Lie­tu­vos moks­lei­vius vi­są rug­sė­jį ne­mo­ka­mai ap­draus as­mens drau­di­mu. Jis ga­lios vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­ti­są pa­rą, jei moks­lei­vis, ke­liau­da­mas pės­čio­mis, nu­ken­tė­tų eis­mo įvy­ky­je. Kiek­vie­nam moks­lei­viui do­va­no­ja­mo drau­di­mo su­ma – 5 tūkst. eu­rų.
„No­ri­me, kad tė­ve­liai, iš­leis­da­mi sa­vo vai­kus į mo­kyk­las, ne­tu­rė­tų pa­pil­do­mų rū­pes­čių ir ga­lė­tų jaus­tis ra­mūs. Drau­di­mo ap­sau­ga mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams įsi­ga­lios au­to­ma­tiš­kai pa­čią pir­mą moks­lo me­tų die­ną, o dėl to tė­ve­liams nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia. Svar­biau­sia, kad, nu­ti­kus ne­lai­mei ke­ly­je, jie ži­no­tų, jog ga­li kreip­tis į mus dėl pa­tir­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo“, – sa­ko „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Va­ka­rų re­gio­no par­da­vi­mų plėt­ros sky­riaus va­do­vas.
Moks­lei­vio, ku­ris ke­liau­da­mas pės­čio­mis ar va­žiuo­da­mas dvi­ra­čiu šį rug­sė­jį pa­teks į eis­mo įvy­kį, tė­vai ar glo­bė­jai kvie­čia­mi apie tai iš kar­to pra­neš­ti „Lie­tu­vos drau­di­mui“ te­le­fo­nu 1828. Už­re­gist­ra­vus įvy­kį, ben­dro­vės spe­cia­lis­tai iš­sa­miai pa­aiš­kins, ką da­ry­ti to­liau.
„Lie­tu­vos drau­di­mo“ ini­ci­juo­ja­ma ak­ci­ja „Ap­sau­gok ma­ne“ vyks­ta nuo 2000-ųjų ir yra ta­pu­si ru­dens tra­di­ci­ja. Skai­čiuo­ja­ma, kad šie­met Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se spe­cia­liu ak­ci­jos žen­klu bus pa­žen­klin­ta apie 1 tūkst. prie mo­kyk­lų esan­čių per­ėjų, o „Lie­tu­vos drau­di­mas“ iš vi­so ap­draus dau­giau kaip 300 tūkst. moks­lei­vių. Ak­ci­jos me­tu pla­nuo­ja­ma im­tis ir ki­tų sau­gaus eis­mo prie­mo­nių, ku­rios pa­dė­tų ma­žin­ti ava­rin­gu­mą Lie­tu­vos ke­liuo­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama