Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Apie „ūkį ir bi­tes“ – iš se­niū­nų lū­pų

Apie „ūkį ir bi­tes“ – iš se­niū­nų lū­pų

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ap­si­spren­dė iki žie­mos pra­džios iš­klau­sy­ti vi­sus mies­to ir kai­mo se­niū­nus, kad bū­tų leng­viau su­dė­lio­ti pri­ori­te­tus pla­nuo­jant ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pir­mie­ji rug­sė­jį į po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti Bab­run­go, Žli­bi­nų ir Plun­gės mies­to se­niū­nai.

Bab­run­go se­niū­nei Rū­tai Jo­nu­šie­nei te­ko kal­bė­ti pir­mai, to­dėl ji pri­si­pa­ži­no net ne­ži­nan­ti, nuo ko pra­dė­ti, nes už­tik­rin­tą fi­nan­sa­vi­mą se­niū­ni­ja gau­na tik dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, trans­por­to iš­lai­doms ir se­niū­ni­jai pri­skir­tų ke­lių prie­žiū­rai.
Pra­si­dė­jus plen­to (Mažeikiai–Plungė–Tauragė) re­konst­ruk­ci­jai, dau­giau vie­ti­nių vai­ruo­to­jų į Pla­te­lius va­žiuo­ja se­nuo­ju žvyr­ke­liu. Esant in­ten­sy­ves­niam au­to­mo­bi­lių srau­tui, nu­ken­čia ke­lių būk­lė.
„Se­niū­ni­jai pri­klau­so pri­žiū­rė­ti 136 km ke­lių, ta­čiau dėl in­ten­sy­vaus eis­mo ly­gin­ti grei­de­riu juos rei­kė­tų bent tris kar­tus daž­niau, – dės­tė nuo­mo­nę R. Jo­nu­šie­nė. – Pa­gal nu­ma­ty­tą fi­nan­sa­vi­mą dan­gas žvy­ra­vo­me, ta­čiau tai te­bu­vo tar­si drus­ka ant ke­lio“.
Se­niū­nė kal­bė­jo, jog iš as­fal­to dan­gos Did­vy­čių gy­ven­vie­tė­je bė­ra tik li­ku­čiai, ap­gai­lė­ti­na ir Bab­run­go kai­mo žvy­ruo­tų gat­vių būk­lė: šu­li­nys prie šu­li­nio, nė­ra kaip dirb­ti grei­de­riui.
„Esa­me prie­mies­tis, bet ne­my­li­mas: iš 136 km se­niū­ni­jos ke­lių tik 7 km yra as­fal­to“, – guo­dė­si Bab­run­go se­niū­nė.
R. Jo­nu­šie­nė pa­si­džiau­gė, kad nuo šių me­tų se­niū­ni­jos elek­tros ūkį pri­žiū­rės Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­jęs ran­go­vas, mat se­niū­ni­jai bu­vo sun­ku ras­ti kva­li­fi­kuo­tą spe­cia­lis­tą, no­rin­tį dirb­ti 0,25 eta­to.
Žli­bi­nų se­niū­nė Si­gu­tė Žei­mai­tie­nė pra­dė­jo nuo to, kad žli­bi­niš­kiai nė­ra „žli­bi“, prie­šin­gai – daug ką ma­to ir pa­ste­bi, to­dėl ir Žli­bi­nų her­bas – sti­li­zuo­ta akis.
Nuo Plun­gės iki Žli­bi­nų – tik de­šimt ki­lo­met­rų, į gy­ven­vie­tę ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, to­dėl čia pa­to­gu gy­ven­ti. De­ja, mo­kyk­la už­da­ry­ta, vai­kai mo­ko­si mies­te, o se­niū­ni­jai li­ko nu­šie­nau­ti apie 2 ha lais­vo plo­to. Gy­ven­vie­tė ap­švies­ta, ta­čiau elek­tros tin­klams jau rei­kia re­no­va­ci­jos. Se­niū­nė sa­kė, kad švies­tu­vų lau­kia ir ki­tų di­des­nių kai­mų – Ke­tu­ra­kių ir Pur­vai­čių – gy­ven­to­jai.
S. Žei­mai­tie­nė kal­bė­jo, kad Kan­tau­čiuo­se ir Ke­pu­rė­nuo­se bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai nuo­lat bū­na pri­krau­ti se­nų bal­dų ir ki­tų na­mų apy­vo­kos daik­tų, svars­tė, ar ve­žė­jams ne­rei­kė­tų pro šiuos kai­mus pra­suk­ti daž­niau.
Žli­bi­nų se­niū­nė ap­gai­les­ta­vo, kad Kan­tau­čiuo­se bu­vo iš­pjau­ti tik ka­pi­nė­se au­gę ava­ri­nės būk­lės me­džiai. Jos nuo­mo­ne, smar­kiai ap­ge­nė­ti rei­kė­tų ir prie Kan­tau­čių kul­tū­ros cen­tro au­gan­čius ir pa­sta­tą stel­bian­čius me­džius.
„Pur­vai­čiuo­se bu­vo įreng­ta spor­to aikš­te­lė, bet jau­ni­mas, ku­ris ten žai­dė, jau už­au­go, ir se­niū­ni­jai lie­ka ir čia nu­pjau­ti žo­lę“, – kal­bė­jo S. Žei­mai­tie­nė, pa­žy­mė­ju­si, jog be ūki­nin­kų pa­gal­bos bū­tų sun­ku nu­šie­nau­ti ir ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos tė­viš­kę.
Nau­do­da­ma­si pro­ga, S. Žei­mai­tie­nė at­krei­pė su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį, jog bū­ti­na su­tvar­ky­ti Žli­bi­nų cen­tre esan­tį tven­ki­nį. Van­de­ny­je gra­žiai žy­di le­li­jos, ta­čiau bė­da, kad mū­ri­nė tven­ki­nio sie­na iš­vir­tu­si, o ir tven­ki­nio dug­nas jau ku­ris lai­kas ne­va­ly­tas.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad pa­na­šius dar­bus ki­ti se­niū­nai pa­da­ro pa­tys, pa­si­kvie­tę tal­ki­nin­kus, ir pa­tei­kė Žli­bi­nų se­niū­nei kon­kre­čių pa­vyz­džių iš ki­tų se­niū­ni­jų.
Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pir­miau­sia ak­cen­ta­vo, jog per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Plun­gė­je dėl įvai­rių prie­žas­čių gy­ve­no 554 žmo­nė­mis ma­žiau, nei be­si­bai­giant 2016 me­tams. Pa­ly­gi­ni­mui – per vi­sus 2016 me­tus Plun­gė su­ma­žė­jo 177 gy­ven­to­jais.
Plun­gės se­niū­ni­jo­je yra 11,5 eta­to, dir­ba 12 dar­buo­to­jų, ku­rie nau­do­ja­si dviem tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais. Se­zo­no me­tu (4 mė­ne­sius) se­niū­ni­ja nuo­mo­ja­si spe­cia­lų au­to­mo­bi­lį žel­di­nių prie­žiū­rai.
G. Do­mar­kas ak­cen­ta­vo, kad mies­tie­čiams la­bai no­ri­si ap­švies­tų gat­vių. Jis tuoj pat su­lau­ki­ąs su­si­rū­pi­nu­sio gy­ven­to­jo skam­bu­čio, jei kur nors ne­įsi­žie­bia nors vie­no švies­tu­vo (iš 2300) lem­pa. Šie­met, se­kant pas­kui ESO elek­tros tin­klo ka­be­lia­vi­mo pro­jek­tus, Plun­gės mies­te rei­kė­tų pa­sta­ty­ti apie 100 nau­jų at­ra­mų švies­tu­vams. G. Do­mar­kas mi­nė­jo, kad no­rą pri­si­dė­ti prie Bi­ru­tės gat­vės da­lies (nuo til­to iki mies­to ri­bos) ap­švie­ti­mo iš­reiš­kė „Vi­čiū­nų gru­pė“.
„Se­niū­ni­jos gar­bės rei­ka­las pa­sta­ty­ti 11 at­ra­mų švies­tu­vams A. Ju­cio skers­gat­vy­je ir dar 5 at­ra­mas Kal­niš­kių gat­vės ga­le, taip pat – ap­švies­ti V. Ma­čer­nio ir A. Vaiš­vi­los dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus, kad gy­ven­to­jų ne­gąs­din­tų tam­so­je lū­ku­riuo­jan­tys ne­ko­kios re­pu­ta­ci­jos pi­lie­čiai“, – sa­kė G. Do­mar­kas.
Plun­gės se­niū­nas kal­bė­jo, jog gat­vėms pri­žiū­rė­ti ir žen­klin­ti nau­do­ja­mos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos. Sa­kė, kad, tvar­kant ša­li­gat­vius, mies­te at­ren­ka­ma apie treč­da­lis se­nų ply­te­lių, ku­rias, pa­si­ta­rę su „Plun­gės būs­tu“, se­niū­ni­jos siųs­ti žmo­nės per­klo­ja dau­gia­bu­čių kie­muo­se.
G. Do­mar­kas ak­cen­ta­vo, jog daug dar­bų mies­te pa­da­ry­da­vo žmo­nės, dir­ban­tys pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Nuo lie­pos mė­ne­sio šią pro­gra­mą pa­kei­tė Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma. Nors šios pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mas ma­žes­nis, Plun­gės se­niū­nas įžvel­gė tei­gia­mą pu­sę, mat da­bar se­niū­ni­ja ga­li rink­tis tuos as­me­nis, ku­rie ga­li ir no­ri dirb­ti.
Nau­do­da­ma­sis pro­ga, G. Do­mar­kas iš­sa­kė nuo­mo­nę dėl TRATC, ku­ri se­niū­ni­jai iš­ra­šo so­li­džias są­skai­tas už at­lie­kas, iš­vež­tas iš mies­to ka­pi­nių.
„Mo­kė­ti 12 tūks­tan­čių eu­rų se­niū­ni­jai – per di­de­li pi­ni­gai. Ka­pi­nių at­lie­kos nė­ra be­šei­mi­nin­kės, nes gė­les ar žva­kes at­ne­ša ka­pi­nių lan­ky­to­jai. Ma­nau, kad tai tu­rė­tų bū­ti įskai­čiuo­ta į gy­ven­to­jams tai­ko­mą rin­klia­vą“, – pik­ti­no­si G. Do­mar­kas.
Plun­gės se­niū­nas ža­dė­jo im­tis ini­cia­ty­vos at­si­sa­ky­ti se­niū­ni­jai ne­rei­ka­lin­go tur­to, pvz., va­di­na­mo­jo sar­go na­me­lio prie Jo­vai­šiš­kės ka­pi­nių, ku­rį siū­lys iš­nuo­mo­ti ar­ba par­duo­ti.
„Plun­gės mies­to se­niū­ni­jai funk­ci­jų ne­ma­žė­ja, o fi­nan­sa­vi­mas – ma­žas. Rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie tai, svars­tant ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Gal net ran­go­vus sam­dy­ti tiems dar­bams, ku­riuos da­bar se­niū­ni­ja or­ga­ni­zuo­ja su vie­šai­siais dar­bais“, – pa­siū­lė Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama