Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Abi­tu­rien­tų bran­dos dar­bo idė­ja ne­su­ža­vė­jo

Abi­tu­rien­tų bran­dos dar­bo idė­ja ne­su­ža­vė­jo

Ne pir­mus me­tus kal­ba­ma apie bū­ti­ny­bę to­bu­lin­ti Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mą, ta­ip pat – ir bran­dos eg­za­mi­nų ver­ti­ni­mą bei for­mą. Kal­bant apie pas­ta­rą­ją sri­tį, mi­ni­ma nau­jo­vė, ku­ri, kaip tei­gia­ma, tu­rė­tų su­teik­ti abi­tu­rien­tams ga­li­my­bę pa­de­monst­ruo­ti ne tik per il­gus moks­lo me­tus įgy­tas da­ly­ki­nes ži­nias, bet ir ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas. Tai­gi šie­met abi­tu­rien­tai pir­mą kar­tą ša­lia bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų ga­lė­jo rink­tis ir ke­lis mė­ne­sius da­ro­mą bran­dos dar­bą. Ren­ka­si jį at­lik­ti ar ne, dvy­lik­to­kai tu­rė­jo ap­si­spręs­ti iki rug­sė­jo 18 die­nos. Mū­sų abi­tu­rien­tai iš­ban­dy­ti ki­to­kią bran­dos eg­za­mi­nų for­mą ne­si­ry­žo – ne­su­lauk­ta nė vie­no pa­reiš­kė­jo, pre­ten­duo­jan­čio at­lik­ti bran­dos dar­bą, pra­šy­mo.

Bran­dos dar­bas ne­bu­vo po­pu­lia­rus ir tarp ki­tų ša­lies dvy­lik­to­kų. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, jį at­lik­ti pa­si­rin­ko vos 248 abi­tu­rien­tai – kiek dau­giau nei 1 pro­cen­tas vi­sų pas­ku­ti­nius me­tus mo­kyk­lo­je skai­čiuo­jan­čių moks­lei­vių (ša­ly­je šiais moks­lo me­tais yra apie 20 tūkst. abi­tu­rien­tų – red. past.). Šis skai­čius ne­ma­lo­niai nu­tei­kė šios nau­jo­vės ini­cia­to­rius. Vis­gi Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ti­ki­na, kad bran­dos dar­bo po­pu­lia­ru­mas at­ei­ty­je tik­rai iš­augs, esą rei­kia lai­ko, kad moks­lei­viai įsi­ti­kin­tų jo nau­da ir tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis.
Bran­dos dar­bas yra vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos bai­gia­mo­sios kla­sės mo­ki­nio (ar ke­lių mo­ki­nių) il­ga­lai­kis dar­bas, ren­gia­mas ug­dy­mo pro­ce­se. Jis at­lie­ka­mas nuo ei­na­mų­jų me­tų rug­sė­jo 18 die­nos iki ko­vo 16 die­nos to­je mo­kyk­lo­je, ku­rios mo­ki­nys pa­si­rin­ko lai­ky­ti bran­dos dar­bą. Abi­tu­rien­tai tu­ri ži­no­ti, kad bran­dos dar­bas yra pri­ly­gi­na­mas mo­kyk­li­niam eg­za­mi­nui, tik ne­ga­li pa­keis­ti lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no. Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro in­for­ma­ci­jo­je pa­žy­mi­ma, kad abi­tu­rien­tai, ku­rių bai­gia­ma­sis dar­bas bus įver­tin­tas 9–10 ba­lų, gaus 0,25 pa­pil­do­mo ba­lo sto­da­mi į aukš­tą­sias mo­kyk­las, be to, jo įver­ti­ni­mas pir­mą kar­tą at­si­spin­dės ir bran­dos ates­ta­te. Įve­dant bran­dos dar­bą, kaip al­ter­na­ty­vą mo­kyk­li­niam eg­za­mi­nui, ti­ki­ma­si su­teik­ti abi­tu­rien­tams ga­li­my­bę pa­ro­dy­ti jų mo­ky­mo­si ge­bė­ji­mus, ty­rė­jo įžval­gas ir su­ge­bė­ji­mus, nes šio dar­bo pa­grin­di­nis tiks­las ir yra pa­tik­rin­ti ne tik da­ly­ki­nes moks­lei­vio ži­nias (kas pa­pras­tai at­lie­ka­ma per bran­dos eg­za­mi­nus), bet ir ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas.
Kaip mi­nė­ta, bran­dos dar­bą at­lik­ti šie­met pa­si­rin­ko 248 abi­tu­rien­tai. Dau­giau­siai – 66 abi­tu­rien­tai – rin­ko­si bio­lo­gi­jos kryp­tį, 25 – is­to­ri­jos, 21 – che­mi­jos. Taip pat yra at­lie­ka­ma po ke­lio­li­ka už­sie­nio kal­bos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir kt. da­ly­kų dar­bų. Ne­žiū­rint, kad šie­met abi­tu­rien­tams pri­trū­ko mo­ty­va­ci­jos, at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma šį dar­bą pa­da­ry­ti pri­va­lo­mą vi­siems abi­tu­rien­tams, nes, kaip aiš­ki­na­ma, kei­čiant mo­kyk­los bai­gi­mo ir pri­ėmi­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las sis­te­mą, kiek­vie­na aukš­to­ji mo­kyk­la no­rės ma­ty­ti, ką abi­tu­rien­tas su­ge­ba, ko­kio­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis pa­si­žy­mi.
Bran­dos dar­bas – nau­jo­vė Lie­tu­vos moks­lei­viams. Tuo tar­pu ne­ma­žai Eu­ro­pos ša­lių il­ga­lai­kis dar­bas, kū­ry­bi­nis pro­jek­tas su­da­ro da­lį ga­lu­ti­nio mo­ki­nio įver­ti­ni­mo.
Kaip mū­sų abi­tu­rien­tų skep­tiš­ką po­žiū­rį į bran­dos dar­bą ver­ti­na Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis? „Bran­dos dar­bas yra nau­jo­vė, ku­ri pra­si­dė­jo šiais moks­lo me­tais. Iki tol vy­ko tik ban­do­mie­ji/pi­lo­ti­niai pro­jek­tai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­rink­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ko­dėl ne­si­ren­ka šio dar­bo moks­lei­viai? Kaip ži­nia, bran­dos dar­bą moks­lei­viai tu­ri at­lik­ti iki ko­vo 16 d. Ka­dan­gi pa­ties dar­bo at­li­ki­mo pro­ce­sas ga­na su­dė­tin­gas ir pai­nus, tai ga­lė­jo mo­ki­nius at­bai­dy­ti nuo šios min­ties. Tai yra nau­jo­vė, ku­ri su­ke­lia daug klau­si­mų. Ma­nau, moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai yra lin­kę dar me­tus pa­lauk­ti, kai dar­bas bus iš­ban­dy­tas prak­ti­ko­je na­cio­na­li­niu mas­tu. Bran­dos dar­bas yra pa­na­šaus į ba­ka­lau­ro bai­gia­mą­jį dar­bą, tik ma­žes­nės ap­im­tys ir ki­to­kie rei­ka­la­vi­mai. Jei­gu bran­dos dar­bas įver­ti­na­mas 10 ar­ba 9 ba­lais, abi­tu­rien­tas ga­li gau­ti pa­pil­do­mai 0,25 ba­lo prie sto­ja­mo­jo ba­lo, o mak­si­ma­lus sto­ja­ma­sis ba­las – 12,5. Moks­lei­viai gal­būt ne­ma­to pra­smės įdė­ti daug dar­bo, o gau­ti ma­žą įver­ti­ni­mą. Ga­liu tik at­kreip­ti dė­me­sį, jog as­muo, no­rin­tis stu­di­juo­ti pe­da­go­gi­kos kryp­tį, tu­ri da­ly­vau­ti mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­me, ku­ris trun­ka pu­sę die­nos. Už­ten­ka trum­pai pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo vi­suo­me­ni­nę veik­lą bei pa­teik­ti nuo­mo­nę apie ki­tos re­li­gi­jos, tau­ty­bės, orien­ta­ci­jos ar ki­to­kių įsi­ti­ki­ni­mų žmo­nes ar­ba as­me­nis, tu­rin­čius spe­cia­lių­jų po­rei­kių, o už tai ga­li­ma gau­ti pa­pil­do­mus 2 ba­lus. Pa­ti bran­dos dar­bo idė­ja yra la­bai ge­ra, nes ji pa­de­da at­skleis­ti mo­ki­nio ge­bė­ji­mus ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos, ją tai­ky­ti ir nau­do­ti prak­ti­ko­je. Sma­gu, jog orien­tuo­ja­ma­si į mo­ki­nio in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius. La­bai pui­ku, jog šis dar­bas lei­džia mo­ki­niams ana­li­zuo­ti mėgs­ta­mas te­mas, o tai pa­de­da mo­ki­niui orien­tuo­tis į no­ri­mą stu­di­jų kryp­tį. Šiais lai­kais, kai vi­są in­for­ma­ci­ją „tu­ri­me sa­vo ki­še­nė­je“, ži­nios ne­bė­ra svar­biau­sio­je vie­to­je. Daž­nai įvai­rių sri­čių moks­li­nin­kai ir spe­cia­lis­tai ak­cen­tuo­ja, jog svar­biau yra ge­bė­ji­mas tu­ri­mas ži­nias tai­ky­ti prak­ti­nė­je veik­lo­je, o šio dar­bo kon­cep­ci­ja to­kia ir yra. La­bai ti­ki­mės, jog ki­tais moks­lo me­tais at­si­ras no­rin­čių ruoš­ti bran­dos dar­bą, juo­lab, kad šią idė­ją la­bai pa­lai­kė Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­ga. Ma­no­me, jog ir mi­nis­te­ri­jo­je bus min­čių keis­ti sto­ja­mo­jo ba­lo san­da­rą, juo­lab, kad pa­si­rin­ku­sių­jų skai­čius yra aiš­kus sig­na­las, jog dar­bo rei­kia įdė­ti daug, o at­ly­gis ne­di­de­lis“, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis.
Apie bran­dos dar­bą – Pla­te­lių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė As­ta Ru­gi­ny­tė: „Ma­nau, kad bran­dos dar­bas yra ne­po­pu­lia­rus vien dėl to, kad jis pri­ly­gin­tas mo­kyk­li­niam eg­za­mi­nui, o jau­nuo­liai la­biau kon­cen­truo­ja­si į vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Be to, bran­dos dar­bas rei­ka­lau­ja la­bai daug pa­stan­gų ir lai­ko, ku­rio abi­tu­rien­tai daž­niau­siai ne­tu­ri, jie ruo­šia­si ke­le­tui eg­za­mi­nų ir ne­ga­li kon­cen­truo­tis į vie­ną sri­tį. Esu tik­ra, kad abi­tu­rien­tus gąs­di­na ir in­for­ma­ci­jos apie bran­dos dar­bą trū­ku­mas, nes tai – nau­jas da­ly­kas švie­ti­mo sis­te­mo­je. Trūks­ta pa­vyz­džių, kaip jį at­lik­ti ir kaip jis įver­ti­na­mas, to­dėl dvy­lik­to­kai pa­si­ren­ka pa­pras­tes­nį ke­lią, t. y. eg­za­mi­ną, ku­riam ga­li sa­va­ran­kiš­kai ruoš­tis vi­sus me­tus, o ne vyk­dy­ti ap­klau­sas, da­ry­ti ana­li­zes, kon­sul­tuo­tis su įvai­riais žmo­nė­mis, gi­lin­tis į su­dė­tin­gą li­te­ra­tū­rą, ko rei­ka­lau­ja bran­dos dar­bas“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama