Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » 2017 me­tų Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das – V. Ben­do­rie­nei

2017 me­tų Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das – V. Ben­do­rie­nei

Ko­vo 30 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta pri­tar­ti gru­pės ra­jo­no gy­ven­to­jų siū­ly­mui su­teik­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą Van­dai Ben­do­rie­nei.

V. Ben­do­rie­nė yra Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ di­rek­to­rė, Šve­dų cen­tro Plun­gė­je įkū­rė­ja ir va­do­vė, Lie­tu­vos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, dir­ban­čių vai­kų ge­ro­vei, fo­ru­mų da­ly­vė, ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė.
Daug me­tų V. Ben­do­rie­nė už­si­i­ma lab­da­rin­ga veik­la, pa­de­da ne­tur­tin­goms šei­moms bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kams ir pa­aug­liams. Šie­met vai­kų glo­bos agen­tū­ra „Cy­ru­lis“ mi­nės 20 me­tų veik­los su­kak­tį. V. Ben­do­rie­nė yra „Cy­ru­lio“ įkū­rė­ja ir va­do­vė. Jos pa­gal­bos su­lau­kia ir li­gos pri­spaus­ti žmo­nės, nu­ken­tė­ję nuo gais­rų ar ki­tų ne­lai­mių ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Per 20 „Cy­ru­lio“ veik­los me­tų vai­kų die­nos cen­trą lan­kė dau­giau kaip 8 tūks­tan­čiai vai­kų. Čia or­ga­ni­zuo­ja­mas jų už­im­tu­mas, prie­žiū­ra. Vai­kai tu­ri jau­kius, šva­rius ir sau­gius na­mus, kar­tu su cen­tro dar­buo­to­jais ke­liau­ja, pra­mo­gau­ja.
Ra­du­si rė­mė­jų, pa­si­tel­ku­si ge­ra­no­riš­kus part­ne­rius, V. Ben­do­rie­nė kas­met pil­do vai­kų iš ne­tur­tin­gų šei­mų sva­jo­nes, tei­kia pa­ra­mą dra­bu­žiais, ava­ly­ne, kan­ce­lia­ri­nė­mis pre­kė­mis, pa­si­rū­pi­na vai­kų va­sa­ros už­im­tu­mu or­ga­ni­zuo­da­ma sto­vyk­las Šven­to­jo­je, Pla­te­liuo­se ar pas bi­čiu­lius Šve­di­jos Boks­hol­mo mies­te.
Už­si­mez­gu­si „Cy­ru­lio“ drau­gys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas su šve­dų or­ga­ni­za­ci­ja „Drau­gas drau­gui“ per­au­go į dvie­jų mies­tų – Plun­gės ir Boks­hol­mo – part­ne­rys­tę. V. Ben­do­rie­nės ini­cia­ty­va ši or­ga­ni­za­ci­ja tei­kia pa­ra­mą ir ki­toms Plun­gės ben­druo­me­nėms: ne­įga­lių­jų drau­gi­jai, vai­kų glo­bos na­mams, se­ne­lių glo­bos na­mams, mo­kyk­loms, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niam par­kui, Plun­gės kul­tū­ros cen­trui. „Drau­gas drau­gui“ or­ga­ni­za­ci­jos na­riai lan­kė­si ir Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tre, ak­lų­jų drau­gi­jo­je, Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tre ir aiš­ki­no­si, ko­kia pa­gal­ba jiems bū­tų nau­din­ga.
Daug me­tų Plun­gės tau­to­dai­li­nin­kams va­do­va­vu­si Za­fi­ra Lei­lio­nie­nė iš­sa­kė min­tį, kad V. Ben­do­rie­nę ga­li­ma va­din­ti ir at­gi­mu­sių se­nų­jų ama­tų Plun­gės ra­jo­ne puo­se­lė­to­ja ir glo­bė­ja – šios mo­ters dė­ka daug lai­ko prie au­di­mo stak­lių pra­lei­džia Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­niai, ŽNP dar­buo­to­jai bei sve­čiai. Au­di­mo dirb­tu­vės įkur­tos ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tre. V. Ben­do­rie­nės drau­gai iš Šve­di­jos yra dvie­jų Plun­gės KC pro­jek­tų rė­mė­jai.
V. Ben­do­rie­nė ge­rus dar­bus daug me­tų kan­triai dir­ba jų ne­vie­šin­da­ma, ne­rei­ka­lau­da­ma sau dė­me­sio ar pri­pa­ži­ni­mo.
„Ti­ki­me, kad šiais me­tais Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das bus su­teik­tas mū­sų mies­te vi­sa­da gy­ve­nu­siai, dir­bu­siai, sa­vo lai­ką ir lė­šas au­ko­ju­siai V. Ben­do­rie­nei. Ma­no­me, kad tai pa­ska­tin­tų ir dau­giau plun­giš­kių ne­bi­jo­ti at­ver­ti sa­vo šir­dis ge­riems dar­bams. Tai, kad dėl jos kan­di­da­tū­ros pa­si­ra­šė tiek Plun­gės mies­to, tiek ra­jo­no gy­ven­to­jai: me­di­kai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų na­riai, pa­pras­ti plun­giš­kiai, tik dar kar­tą įro­do, jog ge­rų dar­bų da­ry­mas pa­lie­ka at­sa­ką žmo­nių šir­dy­se“, – sa­ko­ma plun­giš­kių pa­si­ra­šy­ta­me ini­cia­ty­vi­nės gru­pės pra­šy­me, ad­re­suo­ta­me Sa­vi­val­dy­bei.
Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das V. Ben­do­rie­nei bus su­teik­tas iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je per Plun­gės mies­to šven­tės ren­gi­nius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama