Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Plun­gė­je – dar vie­nas nau­jas au­to­bu­sas „Isu­zu No­vo Ci­ti“

Plun­gės mies­to va­do­vams bei vežėjams pri­sta­ty­tas jau ant­ras „Isu­zu No­vo Ci­ti“. Pir­ma­sis vi­du­ti­nės kla­sės au­to­bu­sas at­vy­ko į Plungę pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je.

Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis plun­giš­kis įsi­rė­žė į kir­pyk­los sie­ną

„Ir kaip rei­kia ši­taip su­ge­bė­ti?“ – sek­ma­die­nio ry­te, žings­niuo­da­mi pro J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 32-ąjį na­mą, ste­bė­jo­si pra­ei­viai. Pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­si gro­žio stu­di­ja „Nil­de­sa“, sie­no­je žio­jė­jo di­džiu­lė sky­lė, šo­nai ir pa­ma­tai bu­vo pa­žen­klin­ti dry­žiais, o me­di­nės len­tu­tės mė­tė­si iš­taš­ky­tos net ke­lio­li­kos met­rų spin­du­liu. Pa­aiš­kė­jo, jog ši­taip nak­tį pa­siau­tė­jo vie­nas jau­nas plun­giš­kis, ku­ris net ne­ga­lė­jo sės­ti už vai­ro.

Mies­tas tu­rės ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, ir ste­bė­to­jus, o gal – ir nau­ją ko­mi­sa­ria­tą

Sau­sio 12 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va įvy­ko su­si­ti­ki­mas su Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ku Al­fon­su Mo­tu­zu. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir mū­sų ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas bei Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas. Kal­bė­ta ne tik apie Plun­gės mies­to vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mą, bet ir apie pla­nus sta­ty­ti nau­ją po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą.

Per 26 me­tus Plungė nete­ko­ be­veik penk­ta­da­lio gy­ven­to­jų

1989 me­tais vy­ko pas­ku­ti­nis jau ne­be­eg­zis­tuo­jan­čios So­vie­tų Są­jun­gos gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas. Kaip pa­si­kei­tė gy­ven­to­jų skai­čius mies­tuo­se pra­ėjus ket­vir­čiui am­žiaus? Skel­bia­mi re­zul­ta­tai liūd­no­ki.

„Swed­bank“ Plun­gė­je per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas

Gruo­džio 21 die­ną Plun­gė­je, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 5, du­ris at­vė­rė nau­jo di­zai­no „Swed­bank“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo pa­da­li­nys. Tai tre­čias toks pa­da­li­nys vi­so­je Lie­tu­vo­je (pir­mie­ji du įreng­ti Vil­niu­je ir Kau­ne). Plun­giš­kiai pa­pras­tus pi­ni­gi­nius rei­ka­lus čia ga­lės su­si­tvar­ky­ti grei­tai ir pa­to­giai. Pa­da­li­ny­je įreng­ta ir di­de­lė sa­vi­tar­nos erd­vė, ku­rio­je vi­są pa­rą iš­ti­sus me­tus ga­li­ma nau­do­tis ban­ko­ma­tais ir in­ter­ne­to ban­ku.

Eis­mas prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los: ne­pai­san­tys ke­lio žen­klo bus bau­džia­mi

Dar­bo die­no­mis, prieš pat 8 va­lan­dą ir pra­di­nu­kų pa­mo­koms pa­si­bai­gus, Mi­ni­jos gat­vė ties Se­na­mies­čio pa­grin­di­ne mo­kyk­la tie­siog už­si­kem­ša. Taip yra to­dėl, kad mo­ky­mo įstai­gos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė yra ma­ža, o ke­liu­kas iki jos – la­bai siau­ras. Prie pat mo­kyk­los du­rų vai­kus pri­ve­žan­tys tė­vai vi­sai ne­pai­so ke­lio žen­klo, drau­džian­čio trans­por­to eis­mą mi­nė­tu įva­žia­vi­mo ke­liu­ku. Ką da­ry­ti, kaip už­tik­rin­ti mo­ki­nių ir dar­buo­to­jų sau­gu­mą – apie tai kal­bė­ta gruo­džio 17-ąją Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

Bu­vusį teis­mo pa­statą no­ri re­konst­ruo­ti į dau­gia­butį

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai lap­kričio pa­bai­go­je bu­vo pa­teik­ti pro­jek­ti­niai pa­siūly­mai, kaip nau­ja­sis sa­vi­nin­kas, įsi­gijęs Plungės mies­to cen­tre Vy­tau­to gatvės 2 nu­me­riu pažymėtą pa­statą, pla­nuo­ja jį nau­do­ti at­ei­ty­je. Pa­aiškėjo, kad bu­vusį teis­mo pa­statą no­ri­ma re­konst­ruo­ti į dau­gia­butį gy­ve­namą namą su pre­ky­bos, pa­slaugų, po­il­sio pa­tal­po­mis.

Pra­de­da­ma ak­ty­vesnė pre­ven­ci­ja prieš nar­ko­tikų var­to­jimą

„Ši pro­ble­ma pas mus išties didėja, ir nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti. Tai par­ei­na ir vis­kas“, – šitaip penk­ta­dienį Sa­vi­val­dybėje kalbėjo Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to viršinin­kas Sau­lius Vaičekaus­kas, ku­ris da­bar yra ir ką tik star­ta­vu­sio pro­jek­to, su­si­ju­sio su nar­ko­tikų pre­ven­ci­ja, va­do­vas. Dau­giau nei 24,5 tūkst. eurų bus pa­nau­do­ta mo­ky­mams, prie­monėms ir prak­ti­nei veik­lai, nu­kreip­tai prieš kvaišalų var­to­jimą.

Kon­tro­lie­riai aiški­na­si, ar pre­ten­den­tai Se­na­miesčio mo­kyk­lo­je ver­tin­ti ob­jek­ty­viai

„Jei kon­kur­so re­zul­tatų ne­apskųs, pa­va­duo­to­ja dirb­ti pradės nuo gruodžio 1 die­nos“, – taip prieš porą sa­vaičių „Plungės žinioms“ sakė Se­na­miesčio mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va. Ma­tyt, di­rek­to­rius turėjo ne­gerą nuo­jautą, nes po gau­to skun­do dėl kon­kur­so da­ly­vių ver­ti­ni­mo ob­jek­ty­vu­mo ty­rimą at­lie­ka Sa­vi­val­dybės kon­trolės ir au­di­to tar­ny­ba.

Plun­gės au­to­bu­sų par­kas pirks nau­ją „Isu­zu“ prie­mies­čio marš­ru­tams

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to, ku­riam pir­mi­nin­kau­ja To­mas Rau­dys, na­riai pa­si­kvie­tė Plun­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rių Ri­man­tą Kmie­liaus­ką, kad jis pa­pa­sa­ko­tų apie ben­dro­vės veik­lą, pro­ble­mas ir ar­ti­miau­sius pla­nus. Sa­vi­val­dy­bei spar­čiai ma­ži­nant se­nus įsi­sko­li­ni­mus už ke­lei­vių ve­ži­mą, ben­dro­vė li­pa iš fi­nan­si­nės duo­bės ir net­gi pla­nuo­ja dar šie­met įsi­gy­ti nau­ją au­to­bu­są prie­mies­ti­niams marš­ru­tams ap­tar­nau­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama