Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Vai­kai „paiš­dy­ka­vo“ – pa­de­gė na­mus

Va­sa­rio 26-osios va­ka­re Plun­gės ug­nia­ge­siams te­ko sku­bė­ti į Me­din­gė­nų gat­vę – de­gė 8-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas. Gais­ro prie­žas­tis – vai­kų žai­di­mai su ug­ni­mi.

Ter­šė Bab­run­go upę

Pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio po­pie­tę Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog į Bab­run­go upę Ge­nio gat­vė­je bė­ga ter­ša­lai. Ap­lin­ky­bes su­sku­bo aiš­kin­tis ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Siū­lo plės­ti Plun­gės mies­to ri­bas!

Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­tė Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­te ap­tar­tą siū­ly­mą pra­dė­ti pro­ce­dū­ras Plun­gės mies­to ri­boms plės­ti: pa­reng­ti Plun­gės gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės ri­bų kei­ti­mo pla­nus, nu­ma­ty­ti tam lė­šų.

Pa­rei­gū­nai Plun­gė­je su­ren­gė rei­dą „Ke­lių vo­ra­tin­klis“

Penk­ta­die­nį, va­sa­rio 12-ąją, Plun­gė­je bu­vo ypač daug po­li­ci­jos. Nuo anks­ty­vo ry­to iki po­pie­tės įvai­rio­se mies­to ir ra­jo­no vie­to­se dir­bo ke­tu­ri po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai ir aš­tuo­ni pa­rei­gū­nai.

Plun­gė­je – dar vie­nas nau­jas au­to­bu­sas „Isu­zu No­vo Ci­ti“

Plun­gės mies­to va­do­vams bei vežėjams pri­sta­ty­tas jau ant­ras „Isu­zu No­vo Ci­ti“. Pir­ma­sis vi­du­ti­nės kla­sės au­to­bu­sas at­vy­ko į Plungę pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je.

Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis plun­giš­kis įsi­rė­žė į kir­pyk­los sie­ną

„Ir kaip rei­kia ši­taip su­ge­bė­ti?“ – sek­ma­die­nio ry­te, žings­niuo­da­mi pro J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 32-ąjį na­mą, ste­bė­jo­si pra­ei­viai. Pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­si gro­žio stu­di­ja „Nil­de­sa“, sie­no­je žio­jė­jo di­džiu­lė sky­lė, šo­nai ir pa­ma­tai bu­vo pa­žen­klin­ti dry­žiais, o me­di­nės len­tu­tės mė­tė­si iš­taš­ky­tos net ke­lio­li­kos met­rų spin­du­liu. Pa­aiš­kė­jo, jog ši­taip nak­tį pa­siau­tė­jo vie­nas jau­nas plun­giš­kis, ku­ris net ne­ga­lė­jo sės­ti už vai­ro.

Mies­tas tu­rės ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, ir ste­bė­to­jus, o gal – ir nau­ją ko­mi­sa­ria­tą

Sau­sio 12 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va įvy­ko su­si­ti­ki­mas su Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ku Al­fon­su Mo­tu­zu. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir mū­sų ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas bei Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas. Kal­bė­ta ne tik apie Plun­gės mies­to vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mą, bet ir apie pla­nus sta­ty­ti nau­ją po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą.

Per 26 me­tus Plungė nete­ko­ be­veik penk­ta­da­lio gy­ven­to­jų

1989 me­tais vy­ko pas­ku­ti­nis jau ne­be­eg­zis­tuo­jan­čios So­vie­tų Są­jun­gos gy­ven­to­jų su­ra­šy­mas. Kaip pa­si­kei­tė gy­ven­to­jų skai­čius mies­tuo­se pra­ėjus ket­vir­čiui am­žiaus? Skel­bia­mi re­zul­ta­tai liūd­no­ki.

„Swed­bank“ Plun­gė­je per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas

Gruo­džio 21 die­ną Plun­gė­je, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 5, du­ris at­vė­rė nau­jo di­zai­no „Swed­bank“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo pa­da­li­nys. Tai tre­čias toks pa­da­li­nys vi­so­je Lie­tu­vo­je (pir­mie­ji du įreng­ti Vil­niu­je ir Kau­ne). Plun­giš­kiai pa­pras­tus pi­ni­gi­nius rei­ka­lus čia ga­lės su­si­tvar­ky­ti grei­tai ir pa­to­giai. Pa­da­li­ny­je įreng­ta ir di­de­lė sa­vi­tar­nos erd­vė, ku­rio­je vi­są pa­rą iš­ti­sus me­tus ga­li­ma nau­do­tis ban­ko­ma­tais ir in­ter­ne­to ban­ku.

Eis­mas prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los: ne­pai­san­tys ke­lio žen­klo bus bau­džia­mi

Dar­bo die­no­mis, prieš pat 8 va­lan­dą ir pra­di­nu­kų pa­mo­koms pa­si­bai­gus, Mi­ni­jos gat­vė ties Se­na­mies­čio pa­grin­di­ne mo­kyk­la tie­siog už­si­kem­ša. Taip yra to­dėl, kad mo­ky­mo įstai­gos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė yra ma­ža, o ke­liu­kas iki jos – la­bai siau­ras. Prie pat mo­kyk­los du­rų vai­kus pri­ve­žan­tys tė­vai vi­sai ne­pai­so ke­lio žen­klo, drau­džian­čio trans­por­to eis­mą mi­nė­tu įva­žia­vi­mo ke­liu­ku. Ką da­ry­ti, kaip už­tik­rin­ti mo­ki­nių ir dar­buo­to­jų sau­gu­mą – apie tai kal­bė­ta gruo­džio 17-ąją Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama