Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Fon­ta­nas vėl šo­ka, o su­te­mus švie­čia ryš­kio­mis spal­vo­mis!

Jau sa­vai­tę nak­ti­mis per mies­to cen­trą va­žiuo­jan­čių ar pės­tu­te trau­kian­čių žmo­nių dė­me­sį pa­trau­kia plun­giš­kių akiai dar kiek ne­įpras­tas re­gi­nys: Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­čio fon­ta­no čiurkš­lės šo­ka ap­švies­tos be­si­kei­čian­čių spal­vų!

„Su­per­mies­to“ žai­di­mų aikš­te­lė jau at­vi­ra vi­siems: ir vai­kams, ir ne vai­kams

„Trūks plyš, kas lai­mės? MANO PLUNGĖ!“ – griau­dė­jo nuo iš­mok­tų ir dar ne­pa­mirš­tų skan­duo­čių pil­nas žmo­nių A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je esan­tis skve­re­lis, ku­ria­me bir­že­lio 1-ąją, per Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, links­mai ir triukš­min­gai ati­da­ry­ta „Su­per­mies­to“ žai­di­mų aikš­te­lė.

Na­mas Se­na­mies­čio aikš­tė­je „iš­augs“ dviem bu­tais

Dau­gia­bu­čio na­mo (Se­na­mies­čio a. 2) gy­ven­to­jai pa­tei­kė su­de­rin­ti pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo (įren­giant šlai­ti­nį sto­gą ir gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas pa­lė­pė­je) pro­jek­tą. Ši min­tis ki­lo, kai šlai­ti­nio sto­go įren­gi­mo pro­jek­tą pa­ren­gė ir su šiuo gy­ve­na­muo­ju na­mu ben­drą sie­ną tu­rin­čių bu­vu­sių teis­mo pa­tal­pų nau­jie­ji sa­vi­nin­kai.

Plun­gė­je lan­kė­si Sei­mo kon­tro­lie­rius R. Šu­kys

Ge­gu­žės 20 d. į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę bu­vo at­vy­kęs Sei­mo kon­tro­lie­rius Rai­mon­das Šu­kys. Sve­čias su­si­ti­ko su ra­jo­no me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, ži­niask­lai­dos at­sto­vais bei ra­jo­no gy­ven­to­jais.

Se­niū­no dar­bo vie­ta – Plun­gės mies­tas

Il­gus me­tus jis jau bu­vo Plun­gės mies­to se­niū­nas, po to ta­po se­niū­no pa­va­duo­to­ju, lai­ki­nai ei­nan­čiu se­niū­no pa­rei­gas, o šie­met po pa­ga­liau įvy­ku­sio kon­kur­so – vėl Plun­gės se­niū­nas, nes ge­res­nių už jį per tuos pa­ieš­kų me­tus taip ir ne­at­si­ra­do. Iš 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių cen­trų Plun­gė pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių tvir­tai sto­vi 16 vie­to­je, tai­gi, mies­to se­niū­nui ir vi­sai se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­man­dai veik­los – per akis. Ei­li­nės dar­bo die­nos po­pie­tę su se­niū­nu Gin­ta­ru Do­mar­ku ap­su­ko­me Plun­gė­je vie­ną di­de­lį gar­bės ra­tą. Dar­bų – be­ga­lė, rū­pes­čių – per akis, ir toks tem­pas – kas­dien, nes plun­giš­kiai no­ri gy­ven­ti šva­riau, tvar­kin­giau, gra­žiau.

Miš­kų gat­vė­je rei­kia ke­lių „gu­lin­čių po­li­ci­nin­kų“, o triukš­mas – ne­svar­bu!

Plun­gės mies­to Miš­kų gat­vė šiuo me­tu as­fal­tuo­ja­ma. Gy­ven­to­jai, pa­ma­tę, kaip nau­ju ke­liu laks­to trans­por­to prie­mo­nės, taip su­ne­ri­mo, kad vie­to­je vie­no pla­nuo­to „gu­lin­čio po­li­ci­nin­ko“ pa­pra­šė „pa­gul­dy­ti“ net tris! Šį klau­si­mą tre­čia­die­nį svars­čiu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ste­bė­jo­si, ne­gi gy­ven­to­jams ne­rū­pi triukš­mas, ku­rį su­kels per kal­ne­lius bil­dan­tys sunk­ve­ži­miai? Šie pa­ti­ki­no, jog tai – ne­svar­bu!

Mies­te ati­da­ry­ta tre­ni­ruok­lių aikš­te­lė po at­vi­ru dan­gu­mi

Ba­lan­džio 27 die­ną prie Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los skam­bė­jo mu­zi­ka, šur­mu­lia­vo bū­rys links­mai nu­si­tei­ku­sio jau­ni­mo. Nors skve­re­ly­je dar trūks­ta ža­lu­mos, suo­le­lių, šiukš­lia­dė­žių ir ki­tų žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se rei­ka­lin­gų at­ri­bu­tų, bū­tent šią die­ną, su­lau­kus sve­čių iš Plun­gės mies­to part­ne­rio Bjer­krei­mo, nu­spręs­ta ofi­cia­liai ati­da­ry­ti lau­ko tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę.

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja: ne vi­sų pa­rink­tų ran­go­vų gy­ven­to­jai pa­gei­dau­ja

Į Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį pa­kvies­tas „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la pa­pa­sa­ko­jo apie dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų mo­der­ni­za­vi­mo ei­gą mū­sų ra­jo­ne.

Plun­gės mies­to se­niū­no kon­kur­są lai­mė­jo Gin­ta­ras Do­mar­kas

Ba­lan­džio 12 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas Plun­gės mies­to se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti.

Vai­kai „paiš­dy­ka­vo“ – pa­de­gė na­mus

Va­sa­rio 26-osios va­ka­re Plun­gės ug­nia­ge­siams te­ko sku­bė­ti į Me­din­gė­nų gat­vę – de­gė 8-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas. Gais­ro prie­žas­tis – vai­kų žai­di­mai su ug­ni­mi.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama