Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Bu­vusį teis­mo pa­statą no­ri re­konst­ruo­ti į dau­gia­butį

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai lap­kričio pa­bai­go­je bu­vo pa­teik­ti pro­jek­ti­niai pa­siūly­mai, kaip nau­ja­sis sa­vi­nin­kas, įsi­gijęs Plungės mies­to cen­tre Vy­tau­to gatvės 2 nu­me­riu pažymėtą pa­statą, pla­nuo­ja jį nau­do­ti at­ei­ty­je. Pa­aiškėjo, kad bu­vusį teis­mo pa­statą no­ri­ma re­konst­ruo­ti į dau­gia­butį gy­ve­namą namą su pre­ky­bos, pa­slaugų, po­il­sio pa­tal­po­mis.

Pra­de­da­ma ak­ty­vesnė pre­ven­ci­ja prieš nar­ko­tikų var­to­jimą

„Ši pro­ble­ma pas mus išties didėja, ir nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti. Tai par­ei­na ir vis­kas“, – šitaip penk­ta­dienį Sa­vi­val­dybėje kalbėjo Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to viršinin­kas Sau­lius Vaičekaus­kas, ku­ris da­bar yra ir ką tik star­ta­vu­sio pro­jek­to, su­si­ju­sio su nar­ko­tikų pre­ven­ci­ja, va­do­vas. Dau­giau nei 24,5 tūkst. eurų bus pa­nau­do­ta mo­ky­mams, prie­monėms ir prak­ti­nei veik­lai, nu­kreip­tai prieš kvaišalų var­to­jimą.

Kon­tro­lie­riai aiški­na­si, ar pre­ten­den­tai Se­na­miesčio mo­kyk­lo­je ver­tin­ti ob­jek­ty­viai

„Jei kon­kur­so re­zul­tatų ne­apskųs, pa­va­duo­to­ja dirb­ti pradės nuo gruodžio 1 die­nos“, – taip prieš porą sa­vaičių „Plungės žinioms“ sakė Se­na­miesčio mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va. Ma­tyt, di­rek­to­rius turėjo ne­gerą nuo­jautą, nes po gau­to skun­do dėl kon­kur­so da­ly­vių ver­ti­ni­mo ob­jek­ty­vu­mo ty­rimą at­lie­ka Sa­vi­val­dybės kon­trolės ir au­di­to tar­ny­ba.

Plun­gės au­to­bu­sų par­kas pirks nau­ją „Isu­zu“ prie­mies­čio marš­ru­tams

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to, ku­riam pir­mi­nin­kau­ja To­mas Rau­dys, na­riai pa­si­kvie­tė Plun­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rių Ri­man­tą Kmie­liaus­ką, kad jis pa­pa­sa­ko­tų apie ben­dro­vės veik­lą, pro­ble­mas ir ar­ti­miau­sius pla­nus. Sa­vi­val­dy­bei spar­čiai ma­ži­nant se­nus įsi­sko­li­ni­mus už ke­lei­vių ve­ži­mą, ben­dro­vė li­pa iš fi­nan­si­nės duo­bės ir net­gi pla­nuo­ja dar šie­met įsi­gy­ti nau­ją au­to­bu­są prie­mies­ti­niams marš­ru­tams ap­tar­nau­ti.

Plun­gė 2022-ai­siais: Nau­jie­ji Va­siu­kai ar Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė?

Lie­tu­vos mies­tai kvie­čia­mi da­ly­vau­ti na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je sie­kiant 2022 me­tų Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės var­do. To­kią ga­li­my­bę tu­ri ir Plun­gė. Tam, kad rei­kė­tų pa­ban­dy­ti, pir­ma­die­nį po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ta­čiau su la­bai jau „krei­vo­mis“ šyp­se­no­mis. Pri­si­mi­nė, jog „Dvy­li­kos kė­džių“ kom­bi­na­to­rius Os­ta­pas Ben­de­ris ir­gi įti­ki­no Va­siu­kų gy­ven­to­jus, kad jų ma­žas mies­te­lis taps kles­tin­čiu did­mies­čiu, kur įvyks pir­ma­sis tarp­pla­ne­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras...

Ban­kru­ta­vo bu­vęs „vis­pa­ris“

Ne vie­nus me­tus cen­tri­nė­je Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je vei­ku­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Pal­sa­na“, la­biau ži­no­ma kaip Rai­mon­do Žli­bi­no „vis­pa­ris“, – už­da­ry­ta. Tiks­liau – ban­kru­ta­vo. Apie tai skel­bia­ma įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to pus­la­py­je.

„Su­per­mies­to aikš­te­lė“ – toks bus žai­di­mams ir spor­tui skir­tos vie­tos pa­va­di­ni­mas

Plun­giš­kiai, ku­riems rū­pi mies­to įvaiz­dis, spa­lio 1 die­ną bu­vo pa­kvies­ti į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­dži­ą­ją sa­lę pa­si­tar­ti ir nu­spręs­ti, ko­kių kon­fi­gū­ra­ci­jų kars­ty­nė­mis, sū­py­nė­mis, lin­gy­nė­mis, li­py­nė­mis bei tre­ni­ruok­liais dar šie­met nu­džiu­gin­ti tiek jau­nus, tiek pa­gy­ve­nu­sius, at­ei­sian­čius į mies­to skve­re pla­nuo­ja­mą nau­ją aikš­te­lę. „Su­per­mies­to aikš­te­lę“ pla­nuo­ja­ma įreng­ti dar iki pir­mo­jo rim­tes­nio gruo­do, ji bus at­vi­ra vi­siems ra­jo­no gy­ven­to­jams ir Plun­gės mies­to sve­čiams.

Su­per­mies­tas Plun­gė dar šie­met tu­rės su­per­aikš­te­lę!

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja su rė­mė­jų pa­gal­ba prie A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žos esan­čia­me skve­re­ly­je jau ki­tą sa­vai­tę ža­da pra­dė­ti klo­ti ta­kus, po to, il­gai ne­ati­dė­lio­jant, seks ir ki­ti vai­kų žai­di­mų ir spor­to tre­ni­ruok­lių aikš­te­lės įren­gi­mo dar­bai. Su­per­mies­tas Plun­gė dar šiais me­tais tu­rės net de­šimt kar­tų bran­ges­nę aikš­te­lę nei iš te­le­vi­zi­jos žai­di­mo ren­gė­jų aikš­te­lę do­va­nų ga­vęs ki­tas Lie­tu­vos su­per­mies­tas Klai­pė­da!

Kal­va­riš­kiai ki­tą­met gy­vens Ma­žo­jo­je kul­tū­ros sos­ti­nė­je

Dar lie­pos mė­ne­sį pa­aiš­kė­jo, jog Že­mai­čių Kal­va­ri­ja ta­po vie­na iš de­šim­ties 2016 me­tų Lie­tu­vos ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių. Šis ti­tu­las – di­džiu­lė gar­bė ir taip pat di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė tiek ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, tiek mies­te­lio žmo­nėms, ypač se­niū­ni­jai, ben­druo­me­nei, kul­tū­ros dar­buo­to­jams. Ne­abe­jo­ja­ma, jog ko­ky­biš­ki kul­tū­ri­niai ren­gi­niai įneš nau­jų vė­jų, nau­ją po­žiū­rį į kul­tū­rą kai­me. To­dėl kal­va­riš­kiai la­bai ak­ty­viai ėmė pla­nuo­ti bū­si­mus ren­gi­nius ir jau rug­sė­jo 8 d. jų są­ra­šą pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bė­je.

Konservatorių siekis išsipildė – patalpos Vytauto g. 9B atiteko V. Jo­ni­kai

Rug­pjū­čio 28-ąją Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko auk­cio­nas, ku­ria­me vi­sus tris Sa­vi­val­dy­bės par­duo­da­mus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus įsi­gi­jo ver­sli­nin­kas Vid­man­tas Jo­ni­ka.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama