Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Ka­lė­dų Se­ne­lis jau įsi­kū­rė Plun­gė­je

Pas­ku­ti­nis ru­dens sa­vait­ga­lis šiais me­tais ypa­tin­gas – ne­lau­kęs, kol mies­te bus įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė, į Plun­gę at­vy­ko Ka­lė­dų Se­ne­lis. Ma­žie­ji plun­giš­kiai, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių, šeš­ta­die­nį sku­bė­jo į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, kur su­reng­tos iš­kil­min­gos jo su­tik­tu­vės. Ka­lė­dų Se­ne­lis Plun­gė­je šį­kart įsi­kū­rė il­gam – rū­muo­se jo re­zi­den­ci­ja veiks vi­są šven­ti­nį lai­ko­tar­pį.

Pa­grin­di­nės mo­ki­nių svei­ka­tos bė­dos – re­gos, krau­jo­ta­kos ir ske­le­to li­gos

Prieš mo­kyk­lą ar dar­že­lį vi­si vai­kai tu­ri pro­fi­lak­tiš­kai ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją ir pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB), rem­da­ma­sis mo­ki­nių ir dar­že­li­nu­kų svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mais, su­skai­čia­vo mū­sų at­ža­lų bė­das. Pa­aiš­kė­jo, jog vi­siš­kai svei­kų mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų yra tik pu­sė – 49,7 proc., o iki­mo­kyk­li­nu­kai lai­ko­si kur kas ge­riau – svei­ki yra 74,5 proc. Apie tai kal­bė­ta lap­kri­čio 15 d. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Mė­ly­na ei­se­na, mė­ly­ni Ogins­kio rū­mai – įspė­ji­mas apie plin­tan­čią dia­be­to epi­de­mi­ją

Lap­kri­čio 10 die­ną Plun­gė­je iš­skir­ti­niais ren­gi­niais pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Mi­šių au­ka Šven­to Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je, mė­ly­nais ap­siaus­tais ap­si­go­bu­sių Lie­tu­vos mies­tų dia­be­to klu­bų na­rių ei­se­na nuo baž­ny­čios iki pat Ogins­kių rū­mų pri­ver­tė ne vie­ną žmo­gų su­si­mąs­ty­ti apie sa­vo bei ar­ti­mų­jų svei­ka­tą, nes dia­be­tas pas­ta­rai­siais me­tais vis la­biau įgau­na epi­de­mi­jos po­žy­mių.

Pa­pra­šė, kad ar­bo­ris­tai įver­tin­tų Lais­vės alė­jos lie­pas

Spa­lio 26 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio kvie­ti­mu lan­kė­si Lie­tu­vos ar­bo­ris­ti­kos (me­džių glo­bos) cen­tro di­rek­to­rius Si­gi­tas Al­gis Da­ve­nis, ku­ris yra ir Tarp­tau­ti­nės ar­bo­ris­tų drau­gi­jos na­rys. Kom­pe­ten­tin­go spe­cia­lis­to pa­pra­šy­ta įver­tin­ti pla­nuo­ja­mo­je re­konst­ruo­ti Lais­vės alė­jo­je au­gan­čių lie­pų būk­lę.

Pil­do­si sva­jo­nė tu­rė­ti Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­są

Ne­il­gai tru­kus tu­rė­tų star­tuo­ti vi­sos su Plun­gė­je, Men­de­no gat­vės pra­džio­je, nu­ma­ty­to Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so pro­jek­ta­vi­mu ir sta­ty­ba su­si­ju­sios pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Pa­ga­liau iš­si­pil­dys se­na plun­giš­kių sva­jo­nė tu­rė­ti tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią krep­ši­nio aikš­te­lę ir še­šių ta­ke­lių plau­ki­mo ba­sei­ną!

„At­si­min­ki­te – po­li­ci­ja tar­nau­ja žmo­nėms!“

Tiek pa­rei­gū­nų Plun­gės mies­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je žmo­nės, ko ge­ro, dar ne­bu­vo ma­tę. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog rug­sė­jo 30-ąją čia su­va­žia­vo vi­sa Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja. Ši­taip – iš­kil­min­gai ir triukš­min­gai – mū­sų mies­te pa­mi­nė­ta An­ge­lų sar­gų die­na.

Pa­min­klas M. K. Čiur­lio­niui iš­kils par­ke, tik kon­kre­ti vie­ta dar ne­aiš­ki

Jau ku­rį lai­ką vyks­ta ak­ty­vios dis­ku­si­jos dėl pa­min­klo, skir­to Lie­tu­vos kom­po­zi­to­riaus ir dai­li­nin­ko Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui, vie­tos. Rug­sė­jo 19 die­ną šiuo klau­si­mu kal­bė­ta ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Sve­čiuo­se – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai

Rug­sė­jo 14 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo gau­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: me­ras Vac­lo­vas An­dru­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo ir ko­mu­na­li­nio ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Ma­čer­nius, šio ko­mi­te­to na­rys Sau­lis Moc­kus, Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mo­tu­zas, ko­mi­te­to na­rys Ra­mū­nas Ba­ra­naus­kas, So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ona Gra­nic­kie­nė, jos pa­va­duo­to­jas ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vin­cas Met­ri­kis, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ūk­sas, Ben­dro­jo pri­ėmi­mo sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Mik­lo­vie­nė ir at­sto­vė spau­dai Vai­da Sut­kie­nė. Kel­mės sa­vi­val­dy­bės va­do­vai tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­nais me­tais ap­lan­ky­ti vis ki­tą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bę – pa­si­da­ly­ti in­for­ma­ci­ja, pa­tir­ti­mi ir idė­jo­mis.

Iš­skris­ti ne­no­rė­jęs ir mies­te pa­si­li­kęs gan­dras žie­mos „Žvė­rin­čiu­je“

Dar vi­sai ne­se­niai, prieš ke­le­tą die­nų, Plun­gės mies­to gat­vė­mis kla­jo­jo vie­ni­šas gan­dras. Ko­dėl jis ne­iš­skri­do į šil­tuo­sius kraš­tus, ne­ži­nia – iš­oriš­kai at­ro­dė svei­kas, vaikš­čio­jo ir plas­no­jo. Il­ga­ko­jo li­ki­mu su­si­rū­pi­nę žmo­nės krei­pė­si į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus.

Siū­lo Plun­gės se­na­mies­ty­je ri­bo­ti grei­tį iki 30 km/val.

Rug­sė­jo 2 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai pri­sta­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės sau­gaus eis­mo prie­mo­nių ga­li­my­bių stu­di­ją, pa­tei­kė pro­jek­ti­nius spren­di­nius.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama