Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Nak­ti­nis jau­nuo­lių pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si smū­giu į sie­ną

Apie ką gal­vo­jo jau­nas ap­svai­gęs vai­ruo­to­jas, pri­si­so­di­nęs į au­to­mo­bi­lį drau­gų ir di­de­liu grei­čiu lė­kęs per nak­ti­nę Plun­gę, ko ge­ro, ne­be­pri­si­me­na nė jis pats – vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis tu­rė­jo ge­ro­kai ap­tem­dy­ti ir pro­tą, ir at­min­tį... Tai pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio, rug­pjū­čio 6-osios įvy­kis, kai po smū­gio į par­duo­tu­vės sie­ną ke­tu­ri jau­ni žmo­nės at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Eis­mas Plun­gės ra­jo­ne ir mies­te bus sau­ges­nis

Šių me­tų lie­pos 29 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­rio me­tu pa­gal dar­bot­var­kę bu­vo nag­ri­nė­ja­mi 10 pa­grin­di­nių bei ke­le­tas pa­pil­do­mų klau­si­mų.

Patikrino so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų būs­tus: si­tu­a­ci­ja ver­čia ne­ri­mau­ti

Šių me­tų ge­gu­žę ir bir­že­lį Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie vi­daus ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai vi­so­je Lie­tu­vo­je vyk­dė ak­ci­ją „Kai ži­nau – na­mie sau­giau“, ku­rios me­tu so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų būs­tuo­se bu­vo tik­ri­na­ma, kaip lai­ko­ma­si prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių. Iš vi­so ša­ly­je pa­tik­rin­ta dau­giau nei 7 000 ri­zi­kos šeimų būs­tų, iš ku­rių pu­sė­je ap­tik­ta pa­žei­di­mų, ga­lin­čių su­kel­ti gais­rą. Si­tu­a­ci­ja ir Plun­gės, ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se ne ką ge­res­nė...

Teks ge­rin­ti ne tik Plun­gės jū­ros pa­kran­tės, bet ir Žvir­blai­čių kai­mo kraš­to­vaiz­dį

Vie­na­me iš lie­pos mė­ne­sį vy­ku­sių po­sė­džių Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­gri­da Bui­vy­dai­tė už­si­mi­nė apie tai, kad re­gio­nas, ku­riam pri­klau­so Plun­gės sa­vi­val­dy­bė, ne­sie­kia lau­kia­mų ES fon­dų veiks­mų pro­gra­mos ro­dik­lių, už tai že­mai­čiams jau pa­gra­sin­ta ati­tin­ka­mo­mis sank­ci­jo­mis. Sa­vi­val­dy­bėms te­ko pa­si­skirs­ty­ti ir nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų dar­bų, su­si­ju­sių su kraš­to­vaiz­džio ap­sau­ga.

Plun­gę ima puoš­ti fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“

Šią va­sa­rą pir­mą kar­tą Plun­gės mies­te star­tuo­ja gat­vės me­no fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“. Šio fes­ti­va­lio tiks­las – gra­fi­čių pie­ši­niais pa­puoš­ti įvai­rias mies­to erd­ves, kad jos tap­tų pa­trauk­les­nės tiek mies­tie­čiams, tiek sve­čiams. Taip pat sie­kia­ma iš­ju­din­ti pri­mirš­tas ar­ba ma­žiau lan­ko­mas mies­to vie­tas bei ug­dy­ti me­no ir kul­tū­ros plėt­rą Plun­gė­je. Pa­grin­di­nės fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rės – Na­cio­na­li­nės Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los abi­tu­rien­tė Ug­nė Pi­li­taus­kai­tė ir ne­vy­riau­sy­bi­nės vi­suo­me­ni­nės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“ va­do­vė Vik­to­ri­ja Ga­ba­ly­tė. Joms tal­ki­na jau­ni me­ni­nin­kai, dau­giau­sia iš M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los.

Už nuo­mo­ja­mą Sa­vi­val­dy­bės fon­do būs­tą teks mo­kė­ti dau­giau

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė nu­sta­ty­ti di­des­nį, nei bu­vo anks­čiau, rin­kos pa­tai­sos ko­e­fi­cien­tą, tai­ko­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­čiui ap­skai­čiuo­ti: Sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mi­nin­kams (iš­sky­rus so­cia­li­nį būs­tą) bus tai­ko­mas 2,5, o ben­dra­bu­čio kam­ba­rio nuo­mi­nin­kams – 1,5 ko­e­fi­cien­tas.

Mies­to ste­bė­ji­mo ka­me­ros bus at­nau­jin­tos, be to, jų bus dau­giau

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas pri­ta­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos da­ly­va­vi­mui part­ne­rio tei­sė­mis pro­jek­te „Vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų įren­gi­mas Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos mies­tų sau­gu­mui už­tik­rin­ti“. Pa­gal šį pro­jek­tą bus at­nau­jin­tos mies­to vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros ir įreng­ta ke­le­tas nau­jų.

Bab­run­go slė­ny­je kun­ku­lia­vo žu­vie­nė

Tra­di­ci­ja tam­pan­ti žu­vie­nės vi­ri­mo šven­tė ir šie­met bu­vo la­bai lau­kia­ma – tą pa­tvir­ti­no iš­al­kę mies­te­lė­nai, sek­ma­die­nio po­pie­tę per ke­lio­li­ka mi­nu­čių „iš­va­lę“ net pen­kis di­džiu­lius puo­dus šios sriu­bos. O var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vu­sios ko­man­dos iš­ties pa­si­sten­gė – vi­sų žu­vie­nė bu­vo la­bai kvap­ni ir gar­di.

Fon­ta­nas vėl šo­ka, o su­te­mus švie­čia ryš­kio­mis spal­vo­mis!

Jau sa­vai­tę nak­ti­mis per mies­to cen­trą va­žiuo­jan­čių ar pės­tu­te trau­kian­čių žmo­nių dė­me­sį pa­trau­kia plun­giš­kių akiai dar kiek ne­įpras­tas re­gi­nys: Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­čio fon­ta­no čiurkš­lės šo­ka ap­švies­tos be­si­kei­čian­čių spal­vų!

„Su­per­mies­to“ žai­di­mų aikš­te­lė jau at­vi­ra vi­siems: ir vai­kams, ir ne vai­kams

„Trūks plyš, kas lai­mės? MANO PLUNGĖ!“ – griau­dė­jo nuo iš­mok­tų ir dar ne­pa­mirš­tų skan­duo­čių pil­nas žmo­nių A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je esan­tis skve­re­lis, ku­ria­me bir­že­lio 1-ąją, per Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, links­mai ir triukš­min­gai ati­da­ry­ta „Su­per­mies­to“ žai­di­mų aikš­te­lė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama