Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Kre­di­to uni­jai „Že­mai­ti­jos iž­das“ ža­da skelb­ti ban­kro­tą

Šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Kri­to, ne­su­lau­ku­si nė me­tų...“ ra­šė­me, jog kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ Plun­gė­je bu­vo ati­da­riu­si nu­to­lu­sią ka­są, ta­čiau ši il­gai ne­iš­si­lai­kė. Tel­šiš­kių va­do­vau­ja­ma įstai­ga at­si­dū­rė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) aki­ra­ty­je dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Ko­vo 7 die­ną Lie­tu­vos ban­kas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog sa­vo sei­fą iš­tuš­ti­nu­si kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ pri­pa­žin­ta ne­mo­kia, siū­lo­ma skelb­ti jos ban­kro­tą.

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jų kas­die­ny­bė – iš­gy­ve­ni­mo pra­džia­moks­lis

Pa­si­bai­gu­si žie­ma at­ne­šė vil­tį Plun­gė­je esan­čių tur­ge­lių pre­kiau­to­jams, kad ir jų pa­dan­gė­je pa­ga­liau pra­eis są­stin­gis: šal­ta­sis me­tų se­zo­nas pa­pras­tai pre­ky­bi­nin­kams bū­na la­bai niū­rus. „Sau­sio, va­sa­rio mė­ne­siai mums yra pa­tys bai­siau­si, at­ro­do, net ne­ver­ta dirb­ti – klien­tų vos vie­nas ki­tas, ne­re­tai ne­su­lau­kia­me nė vie­no“, – sa­ko vie­na iš Si­na­go­gų gat­vė­je, Plun­gė­je, vei­kian­čio tur­ge­lio pre­kiau­to­jų. Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kia yra mū­sų mies­to tur­ge­lių pre­ky­bi­nin­kų kas­die­ny­bė.

Po­rei­kis ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų prie­žiū­rai ir re­mon­tui – per 1,5 mi­li­jo­no eu­rų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­rius, įver­ti­nęs gau­tus pra­šy­mus, su­da­rė re­mon­tuo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą. Ja­me – 30 ben­dro­jo la­vi­ni­mo, iki­mo­kyk­li­nė­se, kul­tū­ros įstai­go­se, sa­vi­val­dy­bė­je ir se­niū­ni­jo­se pla­nuo­ja­mų dar­bų. Lė­šų po­rei­kis jiems įgy­ven­din­ti – 1 592 452 eu­rai.

Lau­kian­tie­ji so­cia­li­nio būs­to iš­pui­ko?

„Ne­pres­ti­ži­nis gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas, ne­tin­ka­mas aukš­tas, ne­gra­žūs ta­pe­tai, nė­ra spin­te­lės po kriauk­le, per pras­ti švies­tu­vai, to­li po­li­kli­ni­ka ar dar­bo­vie­tė, ne­iš­va­ly­ta laip­ti­nė“, – to­kių ir pa­na­šių pa­si­sa­ky­mų iš­girs­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus spe­cia­lis­tai bei „Plun­gės būs­to“ dar­buo­to­jai, ben­drau­da­mi su so­cia­li­nio būs­to ei­lė­je lau­kian­čiais mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jais, ku­rie pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai at­si­sa­ko kel­tis gy­ven­ti į jiems siū­lo­mą būs­tą. Iš­pui­ko? Tik­rai ne­tu­ri kur gy­ven­ti?

Kai­mo rė­mi­mo lė­šo­mis ap­mo­kės net ban­ko kre­di­to pa­lū­ka­nas?

Va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­tas pla­nas, kam šie­met nau­do­ti Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šas. Siū­ly­mų bu­vo pa­čių įvai­riau­sių, – net­gi kom­pen­suo­ti ūki­nin­kų pa­im­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nas!

Iš li­go­ni­nės pa­bė­gu­si mo­te­ris ras­ta gu­lin­ti ant že­mės ne­to­li įstai­gos

Anks­ty­vą va­sa­rio 1-osios ry­tą ant ko­jų bu­vo su­kel­tas ne tik Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės per­so­na­las, bet ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­rie į pa­gal­bą pa­si­tel­kė ir žmo­nių ieš­ko­ti iš­mo­ky­tą šu­nį. Vi­si dai­rė­si iš Re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus din­gu­sios li­go­nės – 75 me­tų plun­giš­kės S. K.

Ap­lei­du­siems tur­tą – 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­teik­tas svars­ty­ti pa­tal­pų ir sta­ti­nių, ku­riems 2016 me­tais tai­ko­mas 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas, są­ra­šas. Ja­me – 36 ob­jek­tai.

Kai mil­ži­niš­kos in­ves­ti­ci­jos at­si­per­ka... emo­ci­jo­mis

Ko­kio dy­džio su­ma tu­rė­tų pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bė, kad bū­tų už­baig­ti My­ko­lo Ogins­kio rū­mų re­konst­ra­vi­mo dar­bai? Ar skir­ti pa­pil­do­mus eta­tus kar­je­ros ko­or­di­na­to­rių dar­bui gim­na­zi­jo­se? Kaip pa­nau­do­tos lė­šos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­mui? Tai klau­si­mai, ku­riais dis­ku­ta­vo sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai.

Šal­tą­jį sa­vait­ga­lį plun­giš­kiai ko­jų ne­nu­ša­lo, pa­sto­gės pa­si­pra­šė vie­nas be­na­mis

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai šal­tu­kas spus­te­lė­jo maž­daug iki dvi­de­šimties laips­nių že­miau nu­lio, plun­giš­kiai el­gė­si pa­vyz­din­gai – nei kur su­ša­lo, nei įkri­to, nei su­si­ža­lo­jo, nei gais­rą su­kė­lė. Bu­vo ne­įti­kė­ti­nai ra­mus sa­vait­ga­lis. Tik Plun­gės kri­zių cen­tre gy­ven­to­jų pa­dau­gė­jo vie­nu vy­riš­kiu – penk­ta­die­nį žmo­gus at­ėjo pra­šy­da­mas pri­im­ti jį čia pa­gy­ven­ti.

Iš Pra­mo­nės pro­spek­to Plun­gė­je li­ko tik skam­bus pa­va­di­ni­mas

Sau­sio 3 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo spe­cia­lis­tai Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius ir Vir­gi­ni­jus Kaz­ra­gis iš­si­ruo­šė į ap­leis­tų te­ri­to­ri­jų pra­mo­ni­nė­je mies­to da­ly­je ap­žiū­rą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama