Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos – vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tui re­konst­ruo­ti!

Ge­rą ži­nią prieš pat Ve­ly­kas iš Vil­niaus į Plun­gę par­ve­žė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis: Kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2017–2019 me­tų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tų ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų 2017 me­tų pa­skirs­ty­mas pa­gal kul­tū­ros sri­ties in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, ir da­lis VIP lė­šų – 551 000 eu­rų – nu­ma­ty­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai bei M. Ogins­kio dva­ro an­sam­blio laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos res­tau­ra­vi­mui ir pri­tai­ky­mui bib­lio­te­kos reik­mėms. Tuo pa­čiu įsa­ky­mu dar 220 000 eu­rų iš VIP lė­šų nu­ma­ty­ta Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je re­konst­ra­vi­mui.

De­ra­si su bū­si­mais ran­go­vais dėl sta­dio­no re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to kai­nos

„Ti­ki­mės sta­dio­ną pra­dė­ti raus­ti dar šie­met, o Bab­run­go slė­nį – nuo ki­to pa­va­sa­rio“, – taip apie Plun­gės mies­to, kaip tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos, pa­rink­tų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų pra­džią sa­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

2017 me­tų Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das – V. Ben­do­rie­nei

Ko­vo 30 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta pri­tar­ti gru­pės ra­jo­no gy­ven­to­jų siū­ly­mui su­teik­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą Van­dai Ben­do­rie­nei.

Vie­toj krep­ši­nio – lau­ko te­ni­so aikš­te­lė

Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe ir­kla­vi­mo ba­zės te­ri­to­ri­jo­je yra ap­leis­ta, ne­nau­do­ja­ma aikš­te­lė. Prieš po­rą me­tų bu­vo pa­skelb­tas šios krep­ši­nio aikš­te­lės vie­šas nuo­mos kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo du ju­ri­di­niai as­me­nys. Vie­nam lai­mė­jus, ki­tas su to­kiu ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ko ir ap­skun­dė teis­mui. Teis­mo spren­di­mu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta iš nau­jo skelb­ti aikš­te­lės nuo­mos kon­kur­są. Prieš tai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tam tik­ru spren­di­mu ap­si­drau­dė, kad pa­na­ši is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­to­tų.

Gim­nas­ti­kos ka­muo­liai – vai­kų dar­že­lių auk­lė­ti­nių lai­ky­se­nai stip­rin­ti

Plun­gės ROTARY klu­bas, pa­de­dant Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jai Ores­tai Ge­ruls­kie­nei ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tams, pa­ren­gė pro­gra­mą ,,Ju­de­sio ko­rek­ci­jos svar­ba iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams“. Ko­vo 23 die­ną klu­bo pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Iga­ris, ro­ta­rie­tis Va­le­ri­jus Ston­kus ir šio klu­bo na­rys me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su nuo­šir­džiau­siais lin­kė­ji­mais per­da­vė per šim­tą gim­nas­ti­kos ka­muo­lių „Nykš­tu­ko“, „Vy­tu­rė­lio“ lop­še­lių-dar­že­lių bei Pla­te­lių UDC auk­lė­ti­niams.

Pa­mo­kė, kaip ge­nė­ti me­džius

Plun­gės mies­to se­niū­nui G. Do­mar­kui pa­vy­ko su­tar­ti su Lie­tu­vos ar­bo­ris­tų aso­cia­ci­ja, kad at­siųs­tų į mū­sų mies­tą spe­cia­lis­tą, ku­ris pa­mo­ky­tų vie­ti­nius žmo­nes, kaip tin­ka­mai ge­nė­ti me­džius. Ant­ra­die­nį to­kia pa­mo­kė­lė įvy­ko pa­čia­me Plun­gės cen­tre – Se­na­mies­čio aikš­tė­je ir Tel­šių gat­vės pra­džio­je.

Pa­pra­šė pa­si­trauk­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės

Jau vyksta pa­ren­gia­mie­ji dar­bai prieš pra­de­dant ke­lio at­kar­pos re­konst­ruk­ci­ją pie­ti­nia­me Plun­gės mies­to ap­link­ke­ly­je. Su­si­pa­ži­nęs su re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka iš­siun­tė raš­tiš­kus pa­ra­gi­ni­mus de­vy­niems Žal­ta­kal­nio gat­vė­je pri­va­čias val­das tu­rin­tiems Plun­gės mies­to gy­ven­to­jams pa­ša­lin­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tus sta­ti­nius, pa­so­din­tus žel­di­nius, iš­kas­tus tven­ki­nius.

Supainiojęs pe­da­lus, vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo švie­so­fo­rą

Vie­to­je stab­džio pa­spau­dė grei­čio pe­da­lą ir, ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, rė­žė­si į švie­so­fo­ro sto­vą. Nuo smū­gio švie­so­fo­ro dė­žė su vi­so­mis tri­mis spal­vo­mis nu­bil­dė­jo že­myn ir pa­ži­ro į ši­pu­lius. Ši­taip Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. E. (gim. 1968 m.) ko­vo 14-osios ry­te porai dienų su­trik­dė eis­mą A. Ju­cio, V. Ma­čer­nio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žo­je.

Kre­di­to uni­jai „Že­mai­ti­jos iž­das“ ža­da skelb­ti ban­kro­tą

Šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Kri­to, ne­su­lau­ku­si nė me­tų...“ ra­šė­me, jog kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ Plun­gė­je bu­vo ati­da­riu­si nu­to­lu­sią ka­są, ta­čiau ši il­gai ne­iš­si­lai­kė. Tel­šiš­kių va­do­vau­ja­ma įstai­ga at­si­dū­rė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) aki­ra­ty­je dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Ko­vo 7 die­ną Lie­tu­vos ban­kas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog sa­vo sei­fą iš­tuš­ti­nu­si kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ pri­pa­žin­ta ne­mo­kia, siū­lo­ma skelb­ti jos ban­kro­tą.

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jų kas­die­ny­bė – iš­gy­ve­ni­mo pra­džia­moks­lis

Pa­si­bai­gu­si žie­ma at­ne­šė vil­tį Plun­gė­je esan­čių tur­ge­lių pre­kiau­to­jams, kad ir jų pa­dan­gė­je pa­ga­liau pra­eis są­stin­gis: šal­ta­sis me­tų se­zo­nas pa­pras­tai pre­ky­bi­nin­kams bū­na la­bai niū­rus. „Sau­sio, va­sa­rio mė­ne­siai mums yra pa­tys bai­siau­si, at­ro­do, net ne­ver­ta dirb­ti – klien­tų vos vie­nas ki­tas, ne­re­tai ne­su­lau­kia­me nė vie­no“, – sa­ko vie­na iš Si­na­go­gų gat­vė­je, Plun­gė­je, vei­kian­čio tur­ge­lio pre­kiau­to­jų. Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kia yra mū­sų mies­to tur­ge­lių pre­ky­bi­nin­kų kas­die­ny­bė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama