Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Plun­gė – bran­gi! Ar tik­rai?

Plun­gės mies­to šven­tė jau vi­sai ant no­sies, o dar ne­at­lik­tų ūki­nių dar­bų – be­ga­lė. Plun­gės mies­to se­niū­nui Gin­ta­rui Do­mar­kui svy­ra ran­kos gal­vo­jant, kaip vis­ką spė­ti, mat va­sa­rą taip trūks­ta darbš­čių ran­kų, o, nė­ra ko slėp­ti, kai ku­rie kon­kur­sus lai­mė­ję ran­go­vai šie­met kruopš­tu­mu ne­nu­džiu­gi­no.

Se­na­mies­čio aikš­tė­je jau­ni­mas įkū­rė ka­vos alė­ją

Plun­gės jau­ni­mas – iš­ra­din­gas ir kū­ry­bin­gas. Tuo įsi­ti­kin­ti bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­kius pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Se­na­mies­čio aikš­tė­je, kur Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va vy­ko jau­ni­mo šven­tė „Ka­vos alė­ja“. Nors lai­ki­no­je alė­jo­je lan­kė­si ne­daug žmo­nių – už­su­ko vos vie­nas ki­tas pra­ei­vis (va­sa­riš­kas oras, grei­čiau­siai, mies­tie­čius iš­vi­jo prie van­dens tel­ki­nių), ta­čiau tai jau­ni­mo per­ne­lyg ne­nu­liū­di­no – sma­giai leis­ti lai­ką ga­li­ma ir sa­va­me ra­te. „Ka­vos alė­ja“ tą­dien ta­po ku­rian­čio jau­ni­mo oaze, kur bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad jau­nie­ji plun­giš­kiai yra mu­zi­ka­lūs ir ta­len­tin­gi.

Patik­rin­o au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mą­sias du­jas. Nu­baus­tas tik vie­nas vai­ruo­to­jas

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ren­gė rei­dus ir tik­ri­no trans­por­to prie­mo­nių iš­me­ta­mas du­jas. Per tris die­nas Plun­gė­je pa­tik­rin­ta dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt trans­por­to prie­mo­nių, nu­sta­ty­tas vie­nas at­ve­jis, kuo­met an­glies mo­nok­si­do iš­me­ta­muo­se du­jo­se kie­kis vir­ši­jo leis­ti­nas ri­bas.

Plun­gės gat­vė­mis rie­dės elek­tra va­ro­mi mik­ro­au­to­mo­bi­liai?

Plun­gės po­li­ti­kai spren­džia klau­si­mą: ar pri­tar­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė part­ne­rio tei­sė­mis da­ly­vau­tų pro­jek­te „Elek­tri­nės mik­ro­trans­por­to prie­mo­nės mies­te ir gy­ven­vie­tė­se“ ir skir­tų jam da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą. Pa­raiš­ka bū­tų tei­kia­ma pa­gal 2014–2020 me­tų Pie­tų Bal­ti­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą.

„Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Mo­der­nių kū­ry­biš­ku­mą ska­ti­nan­čių erd­vių kū­ri­mas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je“, ku­ris tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas pa­gal 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos prie­mo­nę „Mo­kyk­lų tin­klo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“. Pir­ma­die­nį pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te, dis­ku­tuo­ta dėl da­li­nio jo fi­nan­sa­vi­mo iš ra­jo­no biu­dže­to. Pa­na­šu, kad, gim­na­zi­jo­je įkū­rus bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją, gam­tos moks­lų pa­mo­kos gim­na­zis­tams taps ypač įdo­mios, už­si­min­ta, kad už­si­ė­mi­mai ga­li vyk­ti ir nau­do­jant 3D for­ma­tą.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jai – 20!

20-me­čio ju­bi­lie­jų mi­nin­ti Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja ge­gu­žės 6 die­ną drau­gėn su­bū­rė esa­mus ir bu­vu­sius gim­na­zis­tus, mo­ky­to­jus, sve­čius. Ju­bi­lie­jaus iš­kil­mių šven­tė­je vi­si min­ti­mis ke­lia­vo at­gal į pra­ei­tį: da­lin­da­mie­si pri­si­mi­ni­mais, bu­vu­siais džiaugs­mais ir var­gais, mi­nė­jo gim­na­zi­jos kū­ri­mo­si ir au­gi­mo me­tus, ati­da­vė duok­lę is­to­ri­jai, svei­ki­no vie­ni ki­tus ir, žvelg­da­mi į at­ei­tį, kvie­tė jau­ni­mą iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis. Šven­tė vy­ko Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je, čia skam­bė­jo iš­kil­min­gos kal­bos bei svei­ki­ni­mo žo­džiai, o akį džiu­gi­no iš­mo­nin­gi gim­na­zis­tų pa­si­ro­dy­mai.

Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­ba – nau­jo­se pa­tal­po­se

Ba­lan­džio 27 die­ną Plun­gė­je, Tel­šių g. 1A, ati­da­ry­tas nau­jas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos (KPKT) po­sky­ris. Nau­ja­ku­rius ap­lan­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius.

Pa­gal nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­les die­na truks nuo 7 iki 19 val.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ruo­šia­si pa­tvir­tin­ti nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les. Apie po­ky­čius ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė.

Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos – vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tui re­konst­ruo­ti!

Ge­rą ži­nią prieš pat Ve­ly­kas iš Vil­niaus į Plun­gę par­ve­žė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis: Kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2017–2019 me­tų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tų ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų 2017 me­tų pa­skirs­ty­mas pa­gal kul­tū­ros sri­ties in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, ir da­lis VIP lė­šų – 551 000 eu­rų – nu­ma­ty­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai bei M. Ogins­kio dva­ro an­sam­blio laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos res­tau­ra­vi­mui ir pri­tai­ky­mui bib­lio­te­kos reik­mėms. Tuo pa­čiu įsa­ky­mu dar 220 000 eu­rų iš VIP lė­šų nu­ma­ty­ta Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je re­konst­ra­vi­mui.

De­ra­si su bū­si­mais ran­go­vais dėl sta­dio­no re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to kai­nos

„Ti­ki­mės sta­dio­ną pra­dė­ti raus­ti dar šie­met, o Bab­run­go slė­nį – nuo ki­to pa­va­sa­rio“, – taip apie Plun­gės mies­to, kaip tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos, pa­rink­tų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų pra­džią sa­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama