Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Plun­giš­kius džiu­gi­no ne­pa­mirš­ta­mas oro ba­lio­nų re­gi­nys

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų mies­to ir apy­lin­kių gy­ven­to­jai kur kas daž­niau kė­lė akis į dan­gų. Toks re­gi­nys, ko­kiu bu­vo ga­li­ma gro­žė­tis net pen­kias die­nas, dau­gu­mai su­tei­kė iš­ties džiu­gių aki­mir­kų ir įsi­mi­nė il­gam. Oro ba­lio­nų di­dy­bė, jų gau­sa ir skry­džiai virš Plun­gės – tai bu­vo la­bai įspū­din­ga. „Sma­gu, kad sa­vo mies­te ga­li­me tu­rė­ti to­kius ren­gi­nius“, – džiau­gė­si me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pri­si­pa­žin­da­mas, kad ir pats vie­ną ry­tą, va­žiuo­da­mas į dar­bą, su­sto­jo pa­ke­lė­je ir fo­to­gra­fa­vo oro mil­ži­nus.

Tę­sia­si ben­dra­dar­bia­vi­mas su JAV am­ba­sa­da

Lie­pos 27 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas su­si­ti­ko su JAV am­ba­sa­dos Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sky­riaus va­do­vu Ry­an Camp­bell.

Ko­dėl ne­pa­si­rū­pi­na pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mų kon­tei­ne­rių?

„V. Ma­čer­nio gat­vė­je pra­dė­tas re­no­vuo­ti 5 nu­me­riu pa­žy­mė­tas dau­gia­bu­tis na­mas, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja „Plun­gės būs­tas“. Ant laip­ti­nės du­rų iš­ka­bi­no skel­bi­mus, kad pra­de­da­mi na­mo in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų iš­mon­ta­vi­mo ir su­mon­ta­vi­mo dar­bai, to­dėl na­mo gy­ven­to­ų pra­šo­ma iš­tuš­tin­ti rū­sy­je esan­čius san­dė­liu­kus. Ta­čiau raš­te nė žo­džiu ne­už­si­min­ta, kur su­dė­ti at­li­ku­sius daik­tus“, – pik­ti­no­si dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai.

Ne­pri­žiū­ri­mų mies­to te­ri­to­ri­jų šei­mi­nin­kus auk­lės di­des­niu že­mės mo­kes­čio ta­ri­fu

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja ra­gi­na plun­giš­kius tvar­ky­ti sa­vo val­das ir pri­si­dė­ti prie gra­žes­nės mies­to ap­lin­kos kū­ri­mo.

Atliekomis atsikratykite atsakingai – jus stebi vaizdo kameros!

Apie tai, jog Plun­gės mies­tas ste­bi­mas vaiz­do ka­me­ro­mis, skel­bia mies­to pri­ei­go­se pa­sta­ty­tos in­for­ma­ci­nės len­te­lės. Plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams ne­de­rė­tų to pa­mirš­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu vaiz­do ka­me­ro­mis ypa­tin­gai ste­bi­mos tos vie­tos, ku­rio­se žmo­nės pa­mė­go at­si­kra­ty­ti jiems ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų. Pri­me­na­me, kad dau­gia­bu­čių na­mų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lės skir­tos miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms ir iš­rū­šiuo­toms ant­ri­nėms ža­lia­voms (po­pie­riui, stik­lui, plas­ti­kui) su­rink­ti, bet jo­kiu bū­du ne ža­lio­sioms at­lie­koms, pa­dan­goms, sta­ty­bi­nėms at­lie­koms ar di­de­lių ga­ba­ri­tų bui­ti­nėms at­lie­koms. As­me­nims, ku­rie ne­pai­so šios tvar­kos, su­ra­šo­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­las ir ski­ria­ma pi­ni­gi­nė (nuo 30 iki 140 eu­rų) bau­da.

Ka­ras tarp „Pa­sa­gos“ ir „Ra­to“ ga­ra­žų ben­dri­jų – be pa­liau­bų

Bir­že­lio 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je su­šauk­ta­me Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­riam pir­mi­nin­ka­vo vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, jau kaž­ke­lin­tą kar­tą aiš­kin­ta­si dėl py­li­mo, ku­ris už­tvė­rė pra­va­žia­vi­mą tarp dvie­jų ga­ra­žų ben­dri­jų iš A. Ju­cio skers­gat­vio į Kal­niš­kių gat­vę, pa­sta­ty­mo tei­sė­tu­mo. „Ten bet ku­rią mi­nu­tę ga­li įvyk­ti muš­ty­nės iki krau­jo! Pa­dė­ki­te iš­spręs­ti gin­čą ci­vi­li­zuo­tai! Pra­va­žia­vi­mas tu­ri bū­ti pra­va­žiuo­ja­mas, juk 25 me­tus juo nau­do­jo­mės!“, – pra­šė val­džios įsi­ki­ši­mo, si­tu­a­ci­jos ap­svars­ty­mo ir tin­ka­mo „Ra­to“ ben­dri­jos ak­ty­vis­tų įver­ti­ni­mo į po­sė­dį at­ėję „Pa­sa­gos“ ben­dri­jos na­riai.

Už ug­dy­mą Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ga­li tek­ti mo­kė­ti bran­giau

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las krei­pė­si į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą su pra­šy­mu pri­tar­ti siū­ly­mui di­din­ti mė­ne­si­nį mo­kes­tį cen­trą lan­kan­tiems ug­dy­ti­niams. To prie­žas­tis dau­giau nei aiš­ki – pi­ni­gų sty­gius.

Šešios rai­dės gra­žuo­lės – do­va­na mies­to ju­bi­lie­jui

Bir­že­lio 16 die­ną, tik pra­si­dė­jus ju­bi­lie­ji­nės mies­to šven­tės ren­gi­niams, skve­re­ly­je prie Bab­run­go upės kriok­lio (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) iš­kil­min­gai ati­deng­tos še­šios bal­tos rai­dės gra­žuo­lės, ku­rios sim­bo­li­zuo­ja ne ką ki­tą, o mū­sų gim­to­jo mies­to var­dą – Plun­gė! Be abe­jo­nės, ši sie­nu­tė – pui­kus fo­nas plun­giš­kių ir mies­to sve­čių as­me­nu­kėms, ku­rios nuo šio sa­vait­ga­lio švie­sos grei­čiu plin­ta in­ter­ne­to pla­ty­bė­se.

Ini­cia­ty­va „At­verk du­ris va­sa­rai“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dė­me­sio ne­su­lau­kia

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja jau ant­rus me­tus or­ga­ni­zuo­ja ini­cia­ty­vą „At­verk du­ris va­sa­rai“, ku­rios me­tu švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gos kvie­čia­mos su­teik­ti vi­siems mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ga­li­my­bę pra­smin­gai leis­ti atos­to­gas. Ben­druo­me­nių cen­trai, bib­lio­te­kos, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo įstai­gos, mo­kyk­los, mu­zie­jai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ra­gi­na­mos va­sa­rą pri­im­ti atos­to­gau­jan­čius moks­lei­vius ir pa­siū­ly­ti jiems už­si­ė­mi­mų. Vi­si ren­gi­niai skel­bia­mi Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro edu­ka­ci­nių erd­vių ž­e­mė­la­py­je, ku­ria­me ga­li­ma iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais pa­siū­ly­mais. Ap­mau­du, kad ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be vis dar „pui­kuo­ja­si“ skai­čius 0 (bir­že­lio 6 die­nos duo­me­ni­mis).

Plun­gė – bran­gi! Ar tik­rai?

Plun­gės mies­to šven­tė jau vi­sai ant no­sies, o dar ne­at­lik­tų ūki­nių dar­bų – be­ga­lė. Plun­gės mies­to se­niū­nui Gin­ta­rui Do­mar­kui svy­ra ran­kos gal­vo­jant, kaip vis­ką spė­ti, mat va­sa­rą taip trūks­ta darbš­čių ran­kų, o, nė­ra ko slėp­ti, kai ku­rie kon­kur­sus lai­mė­ję ran­go­vai šie­met kruopš­tu­mu ne­nu­džiu­gi­no.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama