Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Pjo­vė­jai į me­tų me­tais ne­šie­nau­tus mies­to plo­tus įsi­su­ko tik va­sa­rai bai­gian­tis

Šią va­sa­rą Plun­gė­je per 80 skly­pų sa­vi­nin­kų su­lau­kė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mų ge­riau pri­žiū­rė­ti jiems pri­klau­san­čius že­mės plotus: iš­kuop­ti šiukš­les ar sta­ty­bi­nes at­lie­kas, iš­kirs­ti men­ka­ver­čius krū­mus ir nu­šie­nau­ti me­tų me­tais au­gu­sias pik­tžo­les. Plun­gės se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, kad du treč­da­liai tin­ka­mai su­re­a­ga­vo į ra­gi­ni­mą ap­si­kuop­ti, o li­ku­sie­ji bus per­duo­ti svars­ty­ti spe­cia­liai ko­mi­si­jai.

„Sau­lu­tės“ dar­že­ly­je te­be­vyks­ta re­mon­tas

Nors moks­lo me­tai jau pra­si­dė­jo, kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se vis dar su­ki­nė­ja­si sta­ty­bi­nin­kai. Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ re­mon­tas te­be­vyks­ta pil­nu tem­pu. Šią sa­vai­tę čia bai­gia­mi pir­mo­jo kor­pu­so re­mon­to dar­bai, ant­ra­ja­me jie dar tik pla­nuo­ja­mi. Dar­že­lio ben­druo­me­nei teks su­si­tai­ky­ti su lai­ki­nais ne­pa­to­gu­mais.

Pra­si­de­da dar vie­nos žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo dar­bai

Plun­gė iš­ties tvar­ko­si. Jau ku­rį lai­ką vai­ruo­to­jams ten­ka ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be va­žiuo­jant pie­ti­ne mies­to da­li­mi, kur vyks­ta Žal­ta­kal­nio gat­vės re­konst­ra­vi­mas bei žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mas, o vi­sai ne­tru­kus au­to­mo­bi­lių spūs­tys grei­čiau­siai su­si­da­rys ir va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne, kur vėl­gi pla­nuo­ja­ma at­lik­ti pa­na­šius dar­bus. Gat­vės re­mon­to pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai jau vyks­ta.

„Ap­sau­gok ma­ne“: sau­gu­mas ke­liuo­se – svar­biau­sia ru­dens pra­džios pa­mo­ka

Aš­tuo­nio­li­ka me­tų – to­kią su­kak­tį šie­met šven­čia vie­na di­džiau­sių sau­gaus eis­mo ak­ci­jų Lie­tu­vo­je „Ap­sau­gok ma­ne“. Kaip ir kas­met, jos ini­cia­to­rė – ben­dro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ – kar­tu su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ar­tė­jant ru­de­niui, kvie­čia vi­sus eis­mo da­ly­vius ke­liuo­se bū­ti itin bud­rius ir ypač sau­go­ti vai­kus, vėl su­grįž­tan­čius į mo­kyk­las.

Mū­sų ka­vi­nių įver­ti­ni­mai: nuo 3 iki 5 puo­de­lių

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai, tik­rin­da­mi vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nes, jas įver­ti­na nuo 1 iki 5 ba­lų pa­gal tai, kaip lai­ko­ma­si hi­gie­nos ir tech­no­lo­gi­nių rei­ka­la­vi­mų. Ba­lus sim­bo­li­zuo­ja puo­de­liai. Kuo jų dau­giau, tuo ge­riau įgy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mai. Įmo­nių ver­ti­ni­mas ir re­zul­ta­tų vie­ši­ni­mas ska­ti­na ver­sli­nin­kus pa­si­temp­ti, o var­to­to­jams su­tei­kia ga­li­my­bę grei­tai ir pa­pras­tai pa­tik­rin­ti, kaip dir­ba­ma kon­kre­čio­je už­kan­di­nė­je, ka­vi­nė­je ar res­to­ra­ne.

Plun­giš­kius džiu­gi­no ne­pa­mirš­ta­mas oro ba­lio­nų re­gi­nys

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų mies­to ir apy­lin­kių gy­ven­to­jai kur kas daž­niau kė­lė akis į dan­gų. Toks re­gi­nys, ko­kiu bu­vo ga­li­ma gro­žė­tis net pen­kias die­nas, dau­gu­mai su­tei­kė iš­ties džiu­gių aki­mir­kų ir įsi­mi­nė il­gam. Oro ba­lio­nų di­dy­bė, jų gau­sa ir skry­džiai virš Plun­gės – tai bu­vo la­bai įspū­din­ga. „Sma­gu, kad sa­vo mies­te ga­li­me tu­rė­ti to­kius ren­gi­nius“, – džiau­gė­si me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pri­si­pa­žin­da­mas, kad ir pats vie­ną ry­tą, va­žiuo­da­mas į dar­bą, su­sto­jo pa­ke­lė­je ir fo­to­gra­fa­vo oro mil­ži­nus.

Tę­sia­si ben­dra­dar­bia­vi­mas su JAV am­ba­sa­da

Lie­pos 27 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas su­si­ti­ko su JAV am­ba­sa­dos Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sky­riaus va­do­vu Ry­an Camp­bell.

Ko­dėl ne­pa­si­rū­pi­na pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mų kon­tei­ne­rių?

„V. Ma­čer­nio gat­vė­je pra­dė­tas re­no­vuo­ti 5 nu­me­riu pa­žy­mė­tas dau­gia­bu­tis na­mas, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja „Plun­gės būs­tas“. Ant laip­ti­nės du­rų iš­ka­bi­no skel­bi­mus, kad pra­de­da­mi na­mo in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų iš­mon­ta­vi­mo ir su­mon­ta­vi­mo dar­bai, to­dėl na­mo gy­ven­to­ų pra­šo­ma iš­tuš­tin­ti rū­sy­je esan­čius san­dė­liu­kus. Ta­čiau raš­te nė žo­džiu ne­už­si­min­ta, kur su­dė­ti at­li­ku­sius daik­tus“, – pik­ti­no­si dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai.

Ne­pri­žiū­ri­mų mies­to te­ri­to­ri­jų šei­mi­nin­kus auk­lės di­des­niu že­mės mo­kes­čio ta­ri­fu

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja ra­gi­na plun­giš­kius tvar­ky­ti sa­vo val­das ir pri­si­dė­ti prie gra­žes­nės mies­to ap­lin­kos kū­ri­mo.

Atliekomis atsikratykite atsakingai – jus stebi vaizdo kameros!

Apie tai, jog Plun­gės mies­tas ste­bi­mas vaiz­do ka­me­ro­mis, skel­bia mies­to pri­ei­go­se pa­sta­ty­tos in­for­ma­ci­nės len­te­lės. Plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams ne­de­rė­tų to pa­mirš­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu vaiz­do ka­me­ro­mis ypa­tin­gai ste­bi­mos tos vie­tos, ku­rio­se žmo­nės pa­mė­go at­si­kra­ty­ti jiems ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų. Pri­me­na­me, kad dau­gia­bu­čių na­mų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lės skir­tos miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms ir iš­rū­šiuo­toms ant­ri­nėms ža­lia­voms (po­pie­riui, stik­lui, plas­ti­kui) su­rink­ti, bet jo­kiu bū­du ne ža­lio­sioms at­lie­koms, pa­dan­goms, sta­ty­bi­nėms at­lie­koms ar di­de­lių ga­ba­ri­tų bui­ti­nėms at­lie­koms. As­me­nims, ku­rie ne­pai­so šios tvar­kos, su­ra­šo­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­las ir ski­ria­ma pi­ni­gi­nė (nuo 30 iki 140 eu­rų) bau­da.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama