Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Šešios rai­dės gra­žuo­lės – do­va­na mies­to ju­bi­lie­jui

Bir­že­lio 16 die­ną, tik pra­si­dė­jus ju­bi­lie­ji­nės mies­to šven­tės ren­gi­niams, skve­re­ly­je prie Bab­run­go upės kriok­lio (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) iš­kil­min­gai ati­deng­tos še­šios bal­tos rai­dės gra­žuo­lės, ku­rios sim­bo­li­zuo­ja ne ką ki­tą, o mū­sų gim­to­jo mies­to var­dą – Plun­gė! Be abe­jo­nės, ši sie­nu­tė – pui­kus fo­nas plun­giš­kių ir mies­to sve­čių as­me­nu­kėms, ku­rios nuo šio sa­vait­ga­lio švie­sos grei­čiu plin­ta in­ter­ne­to pla­ty­bė­se.

Ini­cia­ty­va „At­verk du­ris va­sa­rai“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dė­me­sio ne­su­lau­kia

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja jau ant­rus me­tus or­ga­ni­zuo­ja ini­cia­ty­vą „At­verk du­ris va­sa­rai“, ku­rios me­tu švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gos kvie­čia­mos su­teik­ti vi­siems mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ga­li­my­bę pra­smin­gai leis­ti atos­to­gas. Ben­druo­me­nių cen­trai, bib­lio­te­kos, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo įstai­gos, mo­kyk­los, mu­zie­jai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ra­gi­na­mos va­sa­rą pri­im­ti atos­to­gau­jan­čius moks­lei­vius ir pa­siū­ly­ti jiems už­si­ė­mi­mų. Vi­si ren­gi­niai skel­bia­mi Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro edu­ka­ci­nių erd­vių ž­e­mė­la­py­je, ku­ria­me ga­li­ma iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais pa­siū­ly­mais. Ap­mau­du, kad ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be vis dar „pui­kuo­ja­si“ skai­čius 0 (bir­že­lio 6 die­nos duo­me­ni­mis).

Plun­gė – bran­gi! Ar tik­rai?

Plun­gės mies­to šven­tė jau vi­sai ant no­sies, o dar ne­at­lik­tų ūki­nių dar­bų – be­ga­lė. Plun­gės mies­to se­niū­nui Gin­ta­rui Do­mar­kui svy­ra ran­kos gal­vo­jant, kaip vis­ką spė­ti, mat va­sa­rą taip trūks­ta darbš­čių ran­kų, o, nė­ra ko slėp­ti, kai ku­rie kon­kur­sus lai­mė­ję ran­go­vai šie­met kruopš­tu­mu ne­nu­džiu­gi­no.

Se­na­mies­čio aikš­tė­je jau­ni­mas įkū­rė ka­vos alė­ją

Plun­gės jau­ni­mas – iš­ra­din­gas ir kū­ry­bin­gas. Tuo įsi­ti­kin­ti bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­kius pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Se­na­mies­čio aikš­tė­je, kur Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va vy­ko jau­ni­mo šven­tė „Ka­vos alė­ja“. Nors lai­ki­no­je alė­jo­je lan­kė­si ne­daug žmo­nių – už­su­ko vos vie­nas ki­tas pra­ei­vis (va­sa­riš­kas oras, grei­čiau­siai, mies­tie­čius iš­vi­jo prie van­dens tel­ki­nių), ta­čiau tai jau­ni­mo per­ne­lyg ne­nu­liū­di­no – sma­giai leis­ti lai­ką ga­li­ma ir sa­va­me ra­te. „Ka­vos alė­ja“ tą­dien ta­po ku­rian­čio jau­ni­mo oaze, kur bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad jau­nie­ji plun­giš­kiai yra mu­zi­ka­lūs ir ta­len­tin­gi.

Patik­rin­o au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mą­sias du­jas. Nu­baus­tas tik vie­nas vai­ruo­to­jas

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ren­gė rei­dus ir tik­ri­no trans­por­to prie­mo­nių iš­me­ta­mas du­jas. Per tris die­nas Plun­gė­je pa­tik­rin­ta dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt trans­por­to prie­mo­nių, nu­sta­ty­tas vie­nas at­ve­jis, kuo­met an­glies mo­nok­si­do iš­me­ta­muo­se du­jo­se kie­kis vir­ši­jo leis­ti­nas ri­bas.

Plun­gės gat­vė­mis rie­dės elek­tra va­ro­mi mik­ro­au­to­mo­bi­liai?

Plun­gės po­li­ti­kai spren­džia klau­si­mą: ar pri­tar­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė part­ne­rio tei­sė­mis da­ly­vau­tų pro­jek­te „Elek­tri­nės mik­ro­trans­por­to prie­mo­nės mies­te ir gy­ven­vie­tė­se“ ir skir­tų jam da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą. Pa­raiš­ka bū­tų tei­kia­ma pa­gal 2014–2020 me­tų Pie­tų Bal­ti­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą.

„Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Mo­der­nių kū­ry­biš­ku­mą ska­ti­nan­čių erd­vių kū­ri­mas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je“, ku­ris tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas pa­gal 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos prie­mo­nę „Mo­kyk­lų tin­klo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“. Pir­ma­die­nį pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te, dis­ku­tuo­ta dėl da­li­nio jo fi­nan­sa­vi­mo iš ra­jo­no biu­dže­to. Pa­na­šu, kad, gim­na­zi­jo­je įkū­rus bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją, gam­tos moks­lų pa­mo­kos gim­na­zis­tams taps ypač įdo­mios, už­si­min­ta, kad už­si­ė­mi­mai ga­li vyk­ti ir nau­do­jant 3D for­ma­tą.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jai – 20!

20-me­čio ju­bi­lie­jų mi­nin­ti Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja ge­gu­žės 6 die­ną drau­gėn su­bū­rė esa­mus ir bu­vu­sius gim­na­zis­tus, mo­ky­to­jus, sve­čius. Ju­bi­lie­jaus iš­kil­mių šven­tė­je vi­si min­ti­mis ke­lia­vo at­gal į pra­ei­tį: da­lin­da­mie­si pri­si­mi­ni­mais, bu­vu­siais džiaugs­mais ir var­gais, mi­nė­jo gim­na­zi­jos kū­ri­mo­si ir au­gi­mo me­tus, ati­da­vė duok­lę is­to­ri­jai, svei­ki­no vie­ni ki­tus ir, žvelg­da­mi į at­ei­tį, kvie­tė jau­ni­mą iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis. Šven­tė vy­ko Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je, čia skam­bė­jo iš­kil­min­gos kal­bos bei svei­ki­ni­mo žo­džiai, o akį džiu­gi­no iš­mo­nin­gi gim­na­zis­tų pa­si­ro­dy­mai.

Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­ba – nau­jo­se pa­tal­po­se

Ba­lan­džio 27 die­ną Plun­gė­je, Tel­šių g. 1A, ati­da­ry­tas nau­jas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos (KPKT) po­sky­ris. Nau­ja­ku­rius ap­lan­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius.

Pa­gal nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­les die­na truks nuo 7 iki 19 val.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ruo­šia­si pa­tvir­tin­ti nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les. Apie po­ky­čius ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama