Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da

Vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus pa­ro­da „Dings­tan­čio ir at­gims­tan­čio kul­tū­ros pa­vel­do vaiz­dai Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jo­se“, skir­ta šio ži­no­mo plun­giš­kio 80-me­čiui. Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ki­ti ra­jo­no val­džios at­sto­vai, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, Plun­gės kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, ju­bi­lia­to ko­le­gos iš vi­sų ra­jo­no laik­raš­čių, at­sto­vai iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus, Kul­tū­ros cen­tro, fo­to­gra­fų klu­bas „Žybt“, V. Gau­die­šiaus drau­gai, ben­dra­moks­liai ir dau­gy­bė Plun­gės ben­druo­me­nės žmo­nių.

Šil­čiau­sių svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kos žo­džių ju­bi­lia­tui iš­sa­kė bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad Vla­das su­ti­ko da­ly­vau­ti bib­lio­te­kos pro­jek­te ir da­bar tu­ri­me jo pro­fe­sio­na­lių fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą, fik­suo­jan­čią pa­vel­do ob­jek­tus. Pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga įtei­kė įrė­min­tą laik­ro­di­nės fo­to­gra­fi­ją, ku­rios au­to­rius – pats ju­bi­lia­tas. Plun­gės kle­bo­nas gy­rė V. Gau­die­šiaus cha­rak­te­rio sa­vy­bes – kuk­lu­mą, man­da­gu­mą, san­tū­ru­mą. Apie V. Gau­die­šiaus dar­bą se­niau­sia­me Plun­gės laik­raš­ty­je pa­pa­sa­ko­jo „Že­mai­čio“ laik­raš­čio re­dak­to­rius Ri­man­das Mė­čius. Jis džiau­gė­si pro­fe­sio­na­liu fo­to­gra­fu ir mi­nė­jo, jog jis „Že­mai­ty­je“ ga­lės dirb­ti tiek, kiek pats no­rės.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga V. Gau­die­šiui iš­sa­ky­ta daug svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų, įteik­ta do­va­nų. Kaip pa­svei­ki­ni­mas nu­skam­bė­jo ir Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­to Ma­riaus Mic­kaus akor­de­o­nu at­lik­tas Al­berto Fos­seno kū­ri­nys „Ka­ru­se­lė“.

Pa­ro­dą pri­sta­tė Klai­pė­dos so­cia­li­nių moks­lų ko­le­gi­jos dės­ty­to­ja me­no­ty­ri­nin­kė Rū­ta Jakš­to­nie­nė.
V. Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jos puo­šia dau­gy­bę kny­gų bei pe­ri­odi­nių lei­di­nių. Plun­giš­kiai jas ma­to jau 44 metus. Ne­su­skai­čiuo­ja­ma gau­sy­bė ko­ky­biš­kų pro­fe­sio­na­lių fo­to­gra­fi­jų sle­pia­si „Že­mai­čio“ re­dak­ci­jos ar­chy­ve. Min­tis jas iš ten pa­im­ti ir su­reng­ti pa­ro­dą jau ke­le­tą me­tų kir­bė­jo bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų vi­zi­jo­se. Tai­gi su­lau­kė­me gra­žaus fo­to­gra­fo ju­bi­lie­jaus ir pa­kvie­tė­me su­da­ly­vau­ti pro­jek­te, ku­rio me­tu bū­tų pa­ro­dy­tos vi­suo­me­nei jo fo­to­gra­fi­jos. V. Gau­die­šius ne iš kar­to su­ti­ko, te­ko įkal­bė­ti. Fo­to­gra­fui te­ko di­džiu­lė už­duo­tis iš sa­vo nuo­trau­kų ar­chy­vo at­rink­ti fo­to­gra­fi­jas bib­lio­te­ki­nin­kų pa­siū­ly­ta pa­vel­do te­ma. To­kią te­mą pa­si­rin­ko­me, kad pro­jek­tas tu­rė­tų dvi­gu­bą nau­dą – bū­tų pa­gerb­tas fo­to­gra­fas ir per jo dar­bus bū­tų pa­ro­dy­ti ra­jo­no pa­vel­do ob­jek­tai, be­si­kei­čian­tys, nyks­tan­tys, iš­ny­kę, res­tau­ruo­ja­mi ir jau res­tau­ruo­ti. Juk ir bib­lio­te­ka yra įsi­kū­ru­si kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­te.
Pa­ro­do­je – svar­biau­si mū­sų mies­to sta­ti­niai, už­fi­kuo­ta ob­jek­tų kai­ta me­tų bė­gy­je, o kai ku­rių – net is­to­ri­ja. Is­to­ri­ja be ap­ra­šy­mų, tie­siog vaiz­dai ir prie jų nu­ro­dy­ti me­tai. Plun­gės is­to­ri­jai ypač svar­bus bu­vęs Plun­gės kle­bo­ni­jos pa­sta­tas, ku­ria­me 1909 m. va­sa­rą atos­to­ga­vo ką tik su­si­tuo­kę Čiur­lio­niai pas So­fi­jos Ky­man­tai­tės-Čiur­lio­nie­nės dė­dę ku­ni­gą Vin­cen­tą Ja­ru­lai­tį. Ant na­mo yra at­mi­ni­mo len­ta, o ša­lia esan­tys kop­lyt­stul­piai, pa­da­ry­ti Plun­gės tau­to­dai­li­nin­kų, liu­di­ja apie Čiur­lio­nių ry­šį su Plun­ge. Kas ži­no, kaip at­ro­dys šis na­mas vė­liau. Juk ne taip se­niai smar­kus vė­jas bu­vo iš­ver­tęs kop­lyt­stul­pius. Ge­rai, kad jie at­sta­ty­ti.
Pa­ro­do­je yra trys Plun­gės laik­ro­di­nės fo­to­gra­fi­jos: prieš res­tau­ra­ci­ją, res­tau­ra­ci­jos me­tu ir po jos, kai šia­me pa­sta­te 2012 m. įsi­kū­rė Vie­šo­ji bib­lio­te­ka. Ogins­kių dva­ro rū­mams skir­tos net 6 fo­to­gra­fi­jos. Jo­se taip pat už­fik­suo­ta da­lis šio dva­ro is­to­ri­jos (nuo 2000 me­tų iki da­bar). Vie­no­je iš jų matome is­to­ri­nis mo­men­tas, kai 2010 m. bu­vo at­kas­ti se­no­jo Plun­gės dva­ro (XVI a.) pa­sta­to pa­ma­tai ir rū­siai, esan­tys ša­lia da­bar­ti­nių rū­mų, pa­sta­ty­tų 1879 m. ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio. Ar­che­o­lo­gai at­ka­sė, iš­ty­ri­nė­jo ir vėl už­ka­sė (užkon­ser­va­vo). Tai­gi da­bar juos pa­ma­ty­ti tu­ri­me ga­li­my­bę tik nuo­trau­ko­se.
V. Gau­die­šiaus pa­ro­do­je ra­si­te ir Plun­gės se­ną­ją kop­ly­čią, sta­ty­tą 1845 m., dar gra­fų Zu­bo­vų val­dy­mo lai­kais. Kop­ly­čia sto­vi ša­lia na­mo, ku­rio nau­ja­sis sa­vi­nin­kas no­rė­jo ją per­kel­ti ki­tur. Tik kul­tū­ros žmo­nių ini­cia­ty­va kop­ly­čia bu­vo iš­sau­go­ta sa­vo vie­to­je.
Įspū­din­ga nuo­trau­ka 2016 m. pa­da­ry­ta Ku­lių mies­te­ly­je. Gra­žiai su­tvar­ky­ta­me mies­te­lio cen­tre, už gy­vat­vo­rės ir ša­lia esan­čių gė­ly­nų, sto­vi se­nas pa­sta­tas – bu­vu­si Ku­lių baž­ny­čios vi­ra­li­nė, už­kal­tais lan­gais ir įgriu­vu­siu sto­gu, pro ku­rį ma­to­si dar ne­

nu­vir­tęs mū­ri­nis ka­mi­nas. Ki­ta fo­to­gra­fi­ja – iš 2006 m., kai to pa­ties pa­sta­to sto­gas dar ne­bu­vo įgriu­vęs ir lan­gai ne­už­kal­ti. Tai vie­nas iš pa­vyz­džių, kaip nyks­ta pa­vel­do ob­jek­tai. Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja ga­li greit nu­tik­ti ir Al­sė­džių cen­tre. Ten yra bu­vu­sio vals­čiaus pa­sta­tas, ku­ria­me 1938 m. Al­sė­džiuo­se bu­vo įkur­ta pir­mo­ji bib­lio­te­ka. Tai sau­go­mas pa­vel­do ob­jek­tas, bet jam res­tau­ruo­ti pi­ni­gų ne­ski­ria­ma. Pa­ro­do­je yra 2009 m. ir 2016 m. fo­to­gra­fi­jos, ku­rios ro­do šio pa­sta­to blo­gė­jan­čią būk­lę.
Vie­na fo­to­gra­fi­ja – iš tau­to­dai­li­nin­kų Jo­nu­šų so­dy­bos. Nu­fo­tog­ra­fuo­ta se­na že­mai­tiš­ka klė­tis, ku­rio­je Jo­nu­šai kau­pia et­no­gra­fi­nius ra­kan­dus, bui­ties ir dar­bo įran­kius, me­džio meist­rų, tau­to­dai­lės dir­bi­nius. Čia yra ir žy­maus Plun­gės me­džio dro­žė­jo Sta­nis­lo­vo Riau­bos skulp­tū­rų.
Pa­ro­do­je ma­to­me sens­tan­čius, griū­van­čius, ap­leis­tus pa­vel­do ob­jek­tus, ku­rie ypač iš­si­ski­ria ša­lia re­no­vuo­tų, tad nuo­trau­kos – tar­si pa­gal­bos šauks­mas. Štai Me­din­gė­nų dva­ro vie­to­je sto­vi ne pa­sta­tas, o tik kop­lyt­stul­pis, by­lo­jan­tis, kad čia gi­mė Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na. O kiek dis­ku­tuo­ta, kiek vy­ko su­si­rin­ki­mų, net bu­vo pa­da­ry­tas pa­sta­to re­no­va­ci­jos pro­jek­tas. Ta­čiau iš­sau­go­ti dva­re­lio ne­pa­vy­ko. Ne­res­tau­ruo­ja­mas ir Ša­tei­kių dva­ro oran­že­ri­jos pa­sta­tas. Jo įė­ji­mą sau­go­ju­sių liū­tų jau ne­bė­ra... V. Gau­die­šiui 2007 m. dar pa­vy­ko juos už­fik­suo­ti fo­to­gra­fi­jo­je.
Pa­ro­do­je ra­si­te nuotraukų ir iš Rie­ta­vo. Tai Rie­ta­vo dva­ro ka­rie­ti­nė-ar­kli­dės – prieš ir po res­tau­ra­ci­jos. Rie­ta­vo dvar­vie­tė­je li­kę tik pa­ma­tai, bet jie su­tvar­ky­ti, o ša­lia res­tau­ruo­tų Rie­ta­vo dva­ro ko­lo­nų 2015 m. pa­sta­ty­tas pa­min­klas ku­ni­gaikš­čiams Ogins­kiams. To­kia ap­lin­ka trau­kia ne tik tu­ris­to akį, bet kvie­čia lan­ky­tis ir vie­tos gy­ven­to­jus. O mes, žiūrėdami į nuotraukas, ma­to­me, kaip vis gra­žė­ja Rie­ta­vas in­ves­tuo­da­mas į sa­vo pa­vel­dą.
Vie­no­je iš fo­to­gra­fi­jų yra Rie­ta­vo dva­ro bu­vu­sio bra­vo­ro bokš­tas su V. Gau­die­šiaus „už­dė­ta“ vė­jo jė­gai­ne. To­kia jė­gai­nė Ogins­kių val­dy­mo lai­kais iš tik­rų­jų bu­vo ant šio pa­sta­to. Da­bar jos ten ne­bė­ra, nes, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, bokš­tas vė­jo jė­gai­nės ne­at­lai­ky­tų. Ta­čiau V. Gau­die­šius, jiems opo­nuo­da­mas, Rie­ta­vo me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui pa­do­va­no­jo sa­vo fo­to­mon­ta­žą vil­da­ma­sis, kad me­ras jo sva­jo­nę įgy­ven­dins.
Vi­sos šios nuo­trau­kos ir bib­lio­te­kai, ir mies­to is­to­ri­jai la­bai svar­bios. Vė­liau, me­tams bė­gant, taps dar svar­bes­nės ir įdo­mes­nės. Fo­to­gra­fi­jų ver­tė tik augs. Nu­fo­tog­ra­fuo­ti pa­vel­do vaiz­dai kei­sis, vie­ni su­nyks, o ki­tiems gal­būt pa­si­seks, ir jie bus res­tau­ruo­ti. Po dvi­de­šim­ties me­tų, žiū­rė­da­mi į V. Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jas, plun­giš­kiai ly­gins jas su sa­vo gy­ve­na­muo­ju lai­ko­tar­piu, pri­si­mins, ste­bė­sis, džiaug­sis, liū­dės... Tad la­bai džiu­gu, kad plun­giš­kių my­li­mas il­ga­me­tis fo­to­gra­fas su­ti­ko bib­lio­te­kai per­duo­ti šiuos sa­vo dar­bus, da­bar juos tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti vi­si. Tai V. Gau­die­šiaus gra­ži in­ves­ti­ci­ja į sa­vo mies­to pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą fo­to­gra­fi­jose.
Pa­ro­da vei­kia Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos laik­ro­di­nės Bokš­to sa­lė­je. Ją ga­li­te ap­žiū­rė­ti bib­lio­te­kos dar­bo me­tu. Spa­lio 27 d. pa­ro­da bus per­kel­ta į Al­sė­džių mies­te­lį. Al­sė­džių pa­ra­pi­jos sa­lė­je ji veiks vi­są lap­kri­čio mė­ne­sį. Gruo­dį pa­ro­da bus eks­po­nuo­ja­ma Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio bib­lio­te­ko­je. Po to vi­sos pro­jek­to me­tu pa­da­ry­tos fo­to­gra­fi­jos liks bib­lio­te­kos ar­chy­ve ir bus sko­li­na­mos ki­toms pa­ro­di­nėms erd­vėms pa­gal ben­druo­me­nių ar įstai­gų pa­gei­da­vi­mus.
Pro­jek­tą re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, UAB „Plun­gės ži­nios“, UAB „An­tik­va“, drau­gi­ja „Sau­lu­tė“.
Pub­li­ka­ci­ją re­mia UAB „Plun­gės ži­nios“
Kris­ti­nos Pau­laus­kai­tės nuotr.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama