Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Miš­ki­nin­kai apie miš­ką: bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta nau­ja kny­ga

Miš­ki­nin­kai apie miš­ką: bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta nau­ja kny­ga

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je spa­lio 10 die­ną vy­ko nau­jos kny­gos „Miš­kas bu­vo, yra ir bus: Tel­šių urė­di­ja: is­to­ri­ja ir žmo­nės. Tel­šiai, 2017“ pri­sta­ty­mas.

Tai kraš­to­ty­ri­nė kny­ga, to­dėl kam, jei ne Plun­gės kraš­to­ty­ri­nin­kams la­biau­siai rū­pė­jo su ja su­pa­žin­dinti vi­suo­me­nę. Prie Vie­šo­sios bib­lio­te­kos vei­kian­tis klu­bas „Pi­lai­tė“ pa­si­kvie­tė šios kny­gos lei­di­mo ini­cia­to­rių Plun­gės gi­ri­nin­ką Al­gi­man­tą Kra­ji­ną ir kny­gos su­da­ry­to­ją, re­dak­to­rių Čes­lo­vą Ged­vi­lą į su­si­ti­ki­mą su Plun­gės kraš­to­ty­ri­nin­kais ir vi­sais be­si­do­min­čiais šia kny­ga. Į kny­gos pri­sta­ty­mą at­vy­ko ir dau­giau jos au­to­rių. Tai bu­vęs il­ga­me­tis miš­ki­nin­kas Pra­nas Pup­laus­kas, miš­kų sis­te­mo­je dir­bęs net 33 me­tus, bu­vu­si bu­hal­te­rė Apo­lo­ni­ja Gir­džiū­nie­nė. Jie pa­si­da­li­jo sa­vo pri­si­mi­ni­mais.
Kny­gos au­to­riai – miš­ki­nin­kai ir kai ku­rie žur­na­lis­tai: Al­gi­man­tas Kra­ji­nas, Čes­lo­vas Ged­vi­las, Jo­nas, Kul­pins­kas, Pra­nas Ra­di­kas, Da­lia Šim­ku­tė, Ro­ma­ni­ja Rim­kie­nė, Ado­mas Ku­bi­lius, Apo­lo­ni­ja Gir­džiū­nie­nė, Ze­no­nas Sto­nys, An­ta­nas Zig­mon­tas Srė­ba­lius, Da­lia Jac­ku­tė, Vla­dis­lo­vas Pet­raus­kas, Te­odo­ras Bum­blaus­kis. Kny­ga su­da­ry­ta iš straips­nių apie Tel­šių ir Plun­gės urė­di­jos is­to­ri­ją, miš­ki­nin­kus bei jų pri­si­mi­ni­mus.
Plun­gės miš­ki­nin­kai yra vie­ni iš kruopš­čiau­sių kraš­to­ty­ri­nin­kų. Sa­vo gi­ri­nin­ki­jos būs­ti­nė­je jie tu­ri su­kau­pę di­džiu­lį kraš­to­ty­ri­nį fon­dą apie Plun­gės ir Tel­šių urė­di­jų is­to­ri­ją ir net­gi pui­kiai įreng­tą mu­zie­jų (Rie­ta­vo g. 114). Nors gi­ri­nin­kas A. Kra­ji­mas kuk­li­na­si ir ne­su­reikš­mi­na šio mu­zie­jaus, ta­čiau jei tvar­kin­gai įreng­ta eks­po­zi­ci­ja kam ir pa­si­ro­dys ne­di­de­lė, mu­zie­jus dar tu­ri di­de­lį kraš­to­ty­ri­nį fon­dą: nuo­trau­kų, pri­si­mi­ni­mų, met­raš­čių bei ki­tų do­ku­men­tų. Ma­nau, ver­tė­tų la­biau pa­vie­šin­ti šį mu­zie­jų. Ga­lė­tu­me pri­trauk­ti dau­giau be­si­do­min­čių šia te­ma. Juk gi­ri­nin­ki­jos is­to­ri­ja – tai da­lis Plun­gės is­to­ri­jos.
Tel­šių ir Plun­gės urė­di­jų is­to­ri­ją ra­šy­ti pra­dė­jo Že­mai­ti­jos gi­ri­nin­kas Alek­san­dras Te­ni­so­nas, čia dir­bęs 1922–1944 me­tais. Sa­vo pri­si­mi­ni­mus jis iš­lei­do kny­go­je „Že­mai­ti­jos gi­rių ta­kais“ (Či­ka­ga, 1975). Plun­gės miš­ki­nin­kai tę­sia sa­vo pirm­ta­ko pra­dė­tą dar­bą. Is­to­ri­ja bu­vo ran­kraš­čiuo­se, bet šiais me­tais en­tu­zias­to Plun­gės gi­ri­nin­ko A. Kra­ji­no dė­ka su­dė­ta į kny­gą ir iš­leis­ta.
Gra­ži, spal­vo­ta, di­de­lio for­ma­to, 412 pus­la­pių kny­ga iš­leis­ta la­bai ma­žu ti­ra­žu ir jo jau ka­žin, ar be­li­kę. Ką gal­vo­jo kny­gos lei­dė­jai, pa­si­rink­da­mi to­kį ma­žą ti­ra­žą? Gal­vo­jo, kad lei­di­nys bus skir­tas tik siau­ram skai­ty­to­jų ra­tui ir jo ne­la­bai kas pirks. Ta­čiau kny­gos su­da­ry­to­jas ir re­dak­to­rius, il­ga­me­tis „Že­mai­čio“ re­dak­ci­jos žur­na­lis­tas Čes­lo­vas Ged­vi­las taip pro­fe­sio­na­liai su­re­da­ga­vo teks­tus, kad skai­ty­ti ta­po įdo­mu vi­siems, net ir ne­su­si­ju­siems su miš­ki­nin­kys­te. Čia ra­si­te ne tik įdo­miai ap­ra­šy­tas miš­ki­nin­kų veik­los is­to­ri­jas, bet ir in­for­ma­ci­jos apie gi­ri­nin­ki­jos prie­šis­to­rę, kai Plun­gės miš­kai pri­klau­sė ku­ni­gaikš­čiui My­ko­lui Ogins­kiui, apie ku­ni­gaikš­čio pra­lai­mė­tą by­lą vie­nam su juo be­si­by­li­nė­ju­siam vie­tos mu­ži­kui. Su­ži­no­si­te, kad ku­ni­gaikš­čio ad­mi­nist­ra­to­rius Jo­nas Pet­kū­nas ku­rį lai­ką taip pat dir­bo gi­ri­nin­ku. Jis bu­vo pas­ku­ti­nis Ogins­kių dva­ro gi­ri­nin­kas ir pir­ma­sis Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos Plun­gės gi­ri­nin­kas.
Jei­gu kny­gų ne­be­li­ko, kur gau­ti pa­skai­ty­ti? Dar rug­sė­jo pra­džio­je A. Kra­ji­nas vie­ną šios kny­gos eg­zem­plio­rių at­ne­šė į bib­lio­te­ką ir pa­do­va­no­jo. To­dėl ją ga­li­te ras­ti bib­lio­te­ko­je. A. Kra­ji­nas sa­kė, kad kny­ga tu­ri ir elek­tro­ni­nę ver­si­ją, o ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma iš­leis­ta dau­giau eg­zem­plio­rių.
Dė­ko­ja­me miš­ki­nin­kams už nuo­sta­bią kny­gą, o vi­sus plun­giš­kius ir tel­šiš­kius kvie­čia­me ją per­skai­ty­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama