Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

Pa­ro­do­je „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“ ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rios tech­ni­kos liau­dies me­no kū­rė­jų dar­bus: nuo ta­py­bos iki gra­fi­kos, nuo ke­ra­mi­kos iki me­džio dro­žy­bos ar kal­vys­tės, nuo siu­vi­nė­ji­mo, au­di­mo iki nė­ri­mo vą­še­liu ir kt. Ga­li­ma įver­tin­ti net tuos dar­

bus, ku­rių fi­ziš­kai dėl struk­tū­ros ne­bu­vo ga­li­ma eks­po­nuo­ti: įvai­rių kop­lyt­stul­pių, rū­pin­to­jė­lių sta­tu­los pa­ro­dos lan­ky­to­jams pri­sta­ty­tos fo­to­gra­fi­jo­se. Pa­ro­da, kaip ir ti­kė­ta­si, su­lau­kė ne­ma­žo žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mo. Be pa­čių tau­to­dai­lės kū­rė­jų, čia lan­kė­si jų pa­žįs­ta­mi, ar­ti­mie­ji ir vi­si, ku­riems liau­dies me­nas ke­lia ma­lo­nias emo­ci­jas. Pa­bū­ti ben­dra­min­čių ap­sup­ty­je – ga­li­my­bė pui­kiai pra­leis­ti lai­ką.
Šių­me­tė­je ata­skai­ti­nė­je tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­do­je sa­vo dar­bus eks­po­nuo­ja Jus­ti­nas Jo­nu­šas, Ka­zi­mie­ras Striau­pa, Vik­to­ras Rai­bu­žis, Ri­man­tas Lai­ma, Vy­tas Jau­gė­la, Bi­ru­tė Lu­ko­šie­nė, Bi­ru­tė Dau­kan­tie­nė, Vai­da Blist­ru­bie­nė, Za­fi­ra Lei­lio­nie­nė ir kt.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mą pa­gy­vi­no Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­no­sios kan­kli­nin­kės Do­vi­lė, Ju­li­ja ir Aus­tė­ja (mer­gi­nų mo­ky­to­ja Ire­na Ur­bo­nie­nė). Gau­siu bū­riu lan­ky­to­jų ir pa­ro­dos au­to­riais džiau­gė­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tau­to­dai­li­nin­kų ku­ra­to­rė Jo­lan­ta Mil­te­nė. „Mū­sų gau­sus bū­rys reiš­kia, kad tu­ri­me daug ku­rian­čių žmo­nių. Tai di­džiau­sias pa­vyz­dys jau­ni­mui – mo­ky­ki­mės vie­ni iš ki­tų. Žvelg­da­ma į šiuos dar­bus, ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti, kaip žmo­nės su­ge­ba pasida­lin­ti ener­gi­ja“, – tar­da­ma svei­ki­ni­mo žo­dį sa­kė J. Mil­te­nė, ku­rios dar­bus taip pat bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti tarp pa­ro­dos eks­po­na­tų.
Liau­dies me­no kū­rė­jai kvie­čia­mi pa­si­da­lin­ti min­ti­mis, pa­ste­bė­ji­mais apie kū­ry­bą, prie­žas­tis, ska­ti­nan­čias kur­ti. „Kai žmo­gus ne­be­tu­ri kuo už­si­im­ti, pra­de­di gal­vo­ti, ką čia dar nu­vei­kus, ne­si­no­ri ant pe­čiaus sė­dė­ti, no­ri­si dar drož­ti, ne­svar­bu, kad ki­tais me­tais jau 80 me­tų“, – kaip vi­sa­da links­mai kal­bė­jo me­džios dro­žė­jas Vy­tas Jau­gė­la. Ta­py­to­ja Bi­ru­tė Lu­ko­šie­nė sa­kė, kad ji la­bai my­lin­ti gė­les, to­dėl jos pa­veiks­luo­se gė­lės gims­ta ir iš gal­vos, ir iš šir­dies. „Pa­čios ran­kos ima ir dir­ba, ne­ga­li ra­miai sė­dė­ti be dar­bo. Iš ma­mos pe­rė­miau su­si­do­mė­ji­mą tau­to­dai­le“, – sa­kė teks­ti­li­nin­kė Ire­na Rim­kie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama