Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si ska­tin­ti už pui­kius pa­sie­ki­mus

Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si ska­tin­ti už pui­kius pa­sie­ki­mus

Ko­vo pra­džio­je su­si­rin­ku­si Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­riai va­do­vau­ja Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, svars­tė tvar­ką, kaip pa­ska­tin­ti sa­vo dar­bu kul­tū­rai ir me­nui nu­si­pel­niu­sius žmo­nes ar aukš­tų įver­ti­ni­mų res­pub­li­ki­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se pa­sie­ku­sius ko­lek­ty­vus. Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met tam nu­ma­ty­ta skir­ti 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Ska­ti­ni­mo ap­ra­šo pro­jek­tą Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­bai pa­tei­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.
Po­sė­džiau­to­jai iš­reiš­kė vil­tį, kad me­no žmo­nių pa­ska­ti­ni­mui skir­tas fon­das kas­met augs, ir jam biu­dže­te bus skir­ta at­ski­ra ei­lu­tė, kad fon­das ne­su­si­mai­šy­tų su kul­tū­ros pro­jek­tų rė­mi­mui skir­to­mis lė­šo­mis.
Dis­ku­tuo­ta, ar ska­tin­ti vien tik Plun­gės ra­jo­ne gy­ve­na­mą vie­tą de­kla­ra­vu­sius žmo­nes, ar ir ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jus, ku­rie va­do­vau­ja įvai­riems Plun­gės ko­lek­ty­vams.
Iš es­mės ap­si­spręs­ta, kad pi­ni­gi­nės pre­mi­jos už pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus me­no sri­ty­je ga­li bū­ti ski­ria­mos lai­mė­jus pri­zi­nes vie­tas tarp­tau­ti­niuo­se Eu­ro­pos ir pa­sau­li­nio lyg­mens kon­kur­suo­se, ku­riuo­se da­ly­vau­ja ne ma­žiau kaip 4 ša­lių at­sto­vai; na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no ins­ti­tu­ci­jų ren­gia­muo­se kon­kur­suo­se, pa­ro­do­se, ku­rių nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta, jog eks­po­nuo­ja­mi dar­bai ver­ti­na­mi ir bus ski­ria­mi ap­do­va­no­ji­mai; fes­ti­va­liuo­se, jei­gu ren­gi­nio nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ti ap­do­va­no­ji­mai.
Ki­tas siū­ly­mas – ska­tin­ti ir už ak­ty­vią reikš­min­gą kū­ry­bi­nę, kul­tū­ri­nę ar moks­li­nę veik­lą: už iš­leis­tą reikš­min­gą ir me­niš­kai ver­tin­gą li­te­ra­tū­ros kū­ri­nį, moks­li­nę me­to­di­nę prie­mo­nę ar moks­li­nius straips­nius re­cen­zuo­ja­muo­se moks­lo lei­di­niuo­se; reikš­min­gą et­ni­nės kul­tū­ros ir pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą; su­kur­tą ver­tin­gą me­no kū­ri­nį; no­va­to­riš­ką ir reikš­min­gą kul­tū­ri­nę idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą Plun­gės ra­jo­ne; re­a­li­zuo­ja­mus ver­tin­gus pro­jek­tus; ra­jo­no kul­tū­ros ir me­no rep­re­zen­ta­vi­mą už­sie­nio ša­ly­se; įdo­mias kū­ry­bi­nes ini­cia­ty­vas.
Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­bos ap­tar­tas ap­ra­šas bus svars­to­mas ar­ti­miau­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to, po to – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama