Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » „Įvil­ki­me sa­vo su­men­ku­sią kal­bą į gra­žų rū­bą“

„Įvil­ki­me sa­vo su­men­ku­sią kal­bą į gra­žų rū­bą“

„Ra­šy­to­jas yra be­ne ak­ty­viau­sias na­cio­na­li­nės kul­tū­ros sar­gas, sa­vo­tiš­kai tras­for­muo­jan­tis kul­tū­ri­nį sa­vo pa­li­ki­mą į da­bar­tį ir at­ei­tį, – ka­dai­se sa­kė mū­sų tau­tos dai­nius a. a. po­etas Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius. – Jie ra­šy­ti­niu žo­džiu pri­si­de­da prie mū­sų pa­sau­lė­jau­tos bei pa­sau­lė­žiū­ros for­ma­vi­mo.“ Ko­vo 3-iąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ra­šy­to­jų die­na. Lie­tu­vo­je ji šven­čia­ma jau nuo 1986-ųjų. Tą die­ną pa­ger­bia­mi ra­šy­to­jai, puo­se­lė­jan­tys ir sau­gan­tys gim­tą­ją kal­bą.

Ade­lė Dau­kan­tai­tė Plun­gė­je ži­no­ma kaip li­te­ra­tų klu­bo „Vin­gio­rykš­tė“ va­do­vė. Šiam klu­bui ji va­do­vau­ja jau nuo 2001-ųjų. Il­gus me­tus dir­bu­si pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja, A. Dau­kan­tai­tė pa­sa­ko­jo apie at­si­ra­du­sį po­rei­kį ra­šy­ti, ant po­pie­riaus la­po iš­dės­ty­ti tai, ką ma­to, jau­čia, iš­gy­ve­na.
„Ra­šy­to­jai – žo­džio meist­rai, ku­rian­tys pa­slap­tis, duo­dan­tys dva­si­nio mais­to mū­sų sie­loms. Jaut­ru­mu, sie­los gro­žiu ap­do­va­no­ti, aiš­kia­re­gys­tė­je nuo­lat gy­ve­nan­tys, sa­vo iš­jau­to­se plau­kian­tys jie yra ir vai­kų, ir su­au­gu­sių­jų pa­sau­lio gy­ven­to­jai“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė A. Dau­kan­tai­tė.
Li­te­ra­tė pri­mi­nė ir ži­no­miau­sius mū­sų kraš­to žo­džio meist­rus. Tai jau Ana­pi­lin iš­ėju­si Bi­ru­tė Leng­ve­nie­nė, Gin­tau­tas Čer­nec­kis, Sta­sys Na­vic­kas, Ja­ni­na Ma­te­vi­čie­nė, Ire­na Stra­žins­kai­tė-Glins­kie­nė, Ona Si­gul­da Va­lu­žie­nė, Vai­das Ru­de­lis, Re­gi­na Mei­že­lie­nė, Zi­ta Dar­gie­nė bei dau­ge­lis ki­tų.
Anot A. Dau­kan­tai­tės, J. Ma­te­vi­čie­nė, ne­se­niai iš­lei­du­si ei­lė­raš­čių rink­ti­nę „Vė­jai šok­di­na šir­dį“, yra jų li­te­ra­tų klu­bo knyg­ne­šė, krikš­ta­mo­tė, ak­ty­viai įsi­trau­ku­si į kul­tū­ri­nę veik­lą, be ga­lo at­si­da­vu­si sa­vo dar­bui, no­rin­ti vi­suo­me­nę pa­da­ry­ti švie­ses­nę, skai­tan­čią ir my­lin­čią kny­gą.
G. Čer­nec­kis, pa­ra­šęs „Pa­ke­lei­vio už­ra­šus“ ir su­kū­ręs sa­vo žan­rą – la­ko­ni­kas, yra ir Si­mo­no Dau­kan­to bil­lio­fi­lų klu­bo įkū­rė­jas bei va­do­vas. Jo is­to­ri­niai pa­sa­ko­ji­mai dvel­kia ne­pa­pras­ta iš­min­ti­mi, yra dva­sin­gi, pa­lie­čian­tys sie­los gel­mes, tu­rin­tys svo­rį, sub­ti­lūs. „G. Čer­nec­kio la­ko­ni­kos pri­me­na evan­ge­li­ją“, – pa­brė­žė A. Dau­kan­tai­tė.
Plun­gė­je ži­no­mas ra­šy­to­jas Al­ber­tas Klei­naus­kas, pa­sak pa­šne­ko­vės, pir­ma­sis „pra­lau­žęs le­dus“ ro­ma­nui. Jis yra pa­ra­šęs tri­jų da­lių ro­ma­ną „Va­ba­liu­kai“. Ant­ro­ji pro­zos kū­rė­ja bu­vo B. Leng­ve­nie­nė, ra­šiu­si hu­mo­ris­ti­nius ap­sa­ky­mus vai­kams. „Pa­ra­šiu­si kny­gą „Skam­bu­tis sie­lai“, esu tre­čio­ji, to­liau lau­žian­ti le­dus ro­ma­no ke­liui, – juo­ka­vo A. Dau­kan­tai­tė. – Knygoje no­riu iš­sa­ky­ti sa­vo po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą, at­skleis­ti gė­rį, pa­ma­ty­ti blo­gį ir pa­pa­sa­ko­ti apie tai skai­ty­to­jams.“

Po­etė ra­šy­to­ja Ro­za­li­ja Va­liū­nie­nė, pa­ra­šiu­si pri­si­mi­ni­mų kny­gą apie ku­ni­gą K. Ol­šaus­ką, ku­ris pa­lai­do­tas Plun­gės se­no­sio­se ka­pi­nė­se, la­bai įdo­mi ir sub­ti­li as­me­ny­bė. Skai­ty­da­mi jos kny­gą, žmo­nės ga­lė­jo su­ži­no­ti ne tik sklan­dan­čius gan­dus apie ži­no­mą ku­ni­gą, bet ir jo nuo­pel­nus Lie­tu­vai bei gim­ta­jai kal­bai.
Li­te­ra­tai ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nia­me bei kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Jie lan­ko­si mo­kyk­lo­se ir pri­sta­to sa­vo kny­gas. Ypač ak­ty­viai klu­bo na­riai da­ly­vau­ja Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ren­gi­niuo­se bei kon­fe­ren­ci­jo­se. Ve­da mo­ki­niams kū­ry­bi­nes pa­mo­kas.
„Gy­ve­na­me pro­vin­ci­jo­je, tad pa­tys tu­ri­me ei­ti į žmo­nes, švies­ti juos, ska­tin­ti puo­se­lė­ti kal­bą, įvilk­ti ją į kuo gra­žes­nį rū­bą, ne­pa­mirš­tant ir gim­to­sios tar­mės, – kal­bė­jo A. Dau­kan­tai­tė. – Tad jau an­tri me­tai mū­sų li­te­ra­tų klu­bas „Vin­gio­rykš­tė“ Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, ren­gia res­pub­li­ki­nę me­ni­nę moks­li­nę kon­fe­ren­ci­ją. Jos me­tu au­to­riai, su­va­žia­vę iš be­veik vi­sos Lie­tu­vos, pri­sta­to sa­vo kny­gas. Per­nai kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo net 101 da­ly­vis.“
Ba­lan­džio 14-ąją Plun­gė­je, M. Ogins­kio rū­muo­se, taip pat bus ren­gia­ma kon­fe­ren­ci­ja. Vyks kny­gų mu­gė, o Se­na­mies­čio aikš­tė­je or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys „Skai­tau Lie­tu­vai“. Jo me­tu bus skai­to­mi ei­lė­raš­čiai. Plun­gė­je ren­gia­mi ir res­pub­li­ki­niai vie­no ei­lė­raš­čio kon­kur­sai.
Plun­gės bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je Tarp­tau­ti­nės ra­šy­to­jų ar po­etų die­nos pro­ga vyks­ta pri­si­mi­ni­mų va­ka­rai. Jų me­tu klu­bo na­riai su­kvie­čia ar­ti­muo­sius, drau­gus, ben­dra­moks­lius ir skai­to pro­zos kū­ri­nių iš­trau­kas, po­ezi­ją, da­li­ja­si pri­si­mi­ni­mais, iš­gy­ve­ni­mais. Ne­se­niai bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je vy­ko va­ka­ras „Bi­ru­tė ir drau­gai“, skir­tas po­etei B. Leng­ve­nie­nei at­min­ti.
„Val­džios at­sto­vai ga­lė­tų skir­ti di­des­nį dė­me­sį kul­tū­ri­niam gy­ve­ni­mui, pa­dė­ti įgy­ven­din­ti mū­sų su­ma­ny­mus ir skir­ti dau­giau lė­šų ren­giant res­pub­li­ki­nius ren­gi­nius. Juk mes kal­ba­me apie švie­sios vi­suo­me­nės kū­ri­mą. No­rė­tu­me, kad val­džia at­kreip­tų dė­me­sį į ku­rian­čius žmo­nes, ku­rie pa­sa­ko­ja apie šian­die­ni­nį gy­ve­ni­mą, jo ak­tu­a­li­jas ir taip puo­se­lė­ja gim­tą­ją kal­bą“, – sa­kė A. Dau­kan­tai­tė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama