Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Dva­sin­gu­mo po­pie­tė Plun­gės bib­lio­te­ko­je

Dva­sin­gu­mo po­pie­tė Plun­gės bib­lio­te­ko­je

Gruo­džiui įpu­sė­jus, ar­tė­jant di­džio­sioms šven­tėms, Plun­gės mies­to bib­lio­te­ka pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su pe­da­go­ge, Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ka­ta­li­kiš­kos gim­na­zi­jos įkū­rė­ja, lei­di­nio „Pa­tir­tys“ au­to­re An­ge­le Stoš­ku­te-Rau­die­ne. Ją ly­dė­jo ka­nau­nin­kas An­drie­jus Sa­ba­liaus­kas, po­etė Ele­na Šid­laus­kie­nė ir mo­ky­to­ja Ire­na Ja­ro­šie­nė.

Lei­di­nio „Pa­tir­tys“ au­to­rė A. Rau­die­nė pri­si­pa­ži­no, kad šis kū­ri­nys – jos sie­los kū­di­kis. Ne­bu­vę leng­va ap­si­spręs­ti dėl lei­dy­bos, ta­čiau ka­nau­nin­ko A. Sa­ba­liaus­ko ir ki­tų ben­dra­min­čių ska­ti­na­ma, ėmė­si šio dar­bo. Tai – tie­sos liu­di­ji­mas, pa­si­da­li­ni­mas sa­vo ti­kė­ji­mo pa­tir­ti­mi ir iš­min­ti­mi, įgy­ta per gy­ve­ni­mo pa­mo­kas. Lei­di­nio tiks­las – pa­teik­ti žmo­nėms sa­vo vai­kys­tės, jau­nys­tės ke­lio sun­ku­mus, kai rei­kė­jo slėp­ti įsi­ti­ki­ni­mus.
At­kū­rus Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bę, mo­ky­to­ja ėmė­si kur­ti ka­ta­li­kiš­ką gim­na­zi­ją, kad „per gy­ve­ni­mą ei­da­mas jau­ni­mas jaus­tų Jo ran­ką ir žings­nis po žings­nio su džiaugs­mu ar­tė­tų prie tik­ro­jo mei­lės ir švie­sos šal­ti­nio“ (A. Rau­die­nė „Pa­tir­tys“). Kny­ga ski­ria­ma ka­ta­li­kiš­kos Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei mo­kyk­los 25-me­čio pro­ga.
Lei­di­nys su­ža­vė­jo ir mus, ypač pe­da­go­gės pa­skai­ty­ti pa­tir­ties tru­pi­nė­liai „Gy­ve­ni­mo pras­mė“, „Ne­lei­do su­klys­ti“ ir kt.
Iš­gir­do­me ir mus pradžiuginusį po­etės E. Šid­laus­kie­nės Plun­gei skir­tą ei­lė­raš­čių cik­lą. Taip pat – vi­sų my­li­mo kun. A. Sa­ba­liaus­ko žo­džius. Jis sa­kė: „Žmo­gus – am­ži­na pa­slap­tis. Ra­šan­tie­ji vos vos at­si­sklei­džia. Ta­čiau ti­kiu, kad kny­ga tu­rės jums il­ga­lai­kį po­vei­kį. Iš­lai­ky­ti sie­lą – tai reiš­kia ne­už­ge­sin­ti pa­ži­ni­mo džiaugs­mo“.
Dė­ko­ja­me ger­bia­miems tel­šiš­kiams, pa­do­va­no­ju­siems va­ka­rą, pri­ver­tu­sį pa­mąs­ty­ti apie kas­die­ny­bės ke­lio­nė­je pa­ti­ria­mus džiaugs­mus ir skaus­mus. Lai­min­gi tie, ku­rie sa­vo li­ki­mą įde­da į Die­vo Ap­vaiz­dos ran­kas, ku­rių gy­ve­ni­mas nė­ra „klai­džio­ji­mas ap­niu­ku­sią die­ną ne­ži­no­ma­me mies­te“. „Iš­drįs­ki­me liu­dy­ti“, – kvie­tė ren­gi­nio sve­čiai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama