Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » De­vin­tą kar­tą Plun­gė­je nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“

De­vin­tą kar­tą Plun­gė­je nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“

Ko­vo 22 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je įvy­ko jau de­vin­ta­sis tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo 260 jau­nų­jų pū­ti­kų. Įvai­rio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si net 37 ko­lek­ty­vai.

Kon­kur­so da­ly­vius ver­ti­no so­li­di ko­mi­si­ja. Jos pir­mi­nin­kas – Klai­pė­dos St. Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos mo­ky­to­jas eks­per­tas Jur­gis Ba­ra­kaus­kas, na­riai: Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė, Klai­pė­dos St. Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas An­ta­nas Mi­le­rius, sak­so­fo­ni­nin­kas, džia­zo mu­zi­kan­tas Da­nie­lius Pra­spa­liaus­kis, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro vyr. spe­cia­lis­tas Ro­lan­das Lu­ko­šius.
„A“ gru­pė­je, ku­rio­je var­žė­si jau­niau­si pū­ti­kai, ant­ro­ji vie­ta ir „Jau­niau­sio an­sam­blio“ no­mi­na­ci­ja skir­ta Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los „Me­di­nu­kų trio“, ku­rio va­do­vas – Ne­ri­jus Ja­sins­kas. Pir­mo­ji vie­ta skir­ta jų ko­le­goms – tri­mi­ti­nin­kų trio (va­do­vas Al­gi­man­tas Krėpš­ta).
„B“ gru­pė­je (pū­ti­kai iki 13 me­tų, ko­lek­ty­ve – 5 ir dau­giau da­ly­vių) ant­rą­ja vie­ta džiau­gė­si Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nie­ji „Pa­dū­kė­liai“, ku­rių va­do­vas – Ar­tū­ras Ur­nie­žius.
„C“ gru­pė­je (14–18 me­tų pū­ti­kai, su­si­bū­rę į trio ir kvar­te­tus) pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blis (va­do­vas – A. Ur­nie­žius), ant­rą­ją vie­tą – tos pa­čios mo­kyk­los flei­tų trio (va­do­vas – Ro­mu­al­das Si­mo­na­vi­čius). Šiam ko­lek­ty­vui te­ko no­mi­na­ci­ja už ge­riau­siai at­lik­tą džia­zo kū­ri­nį. Pir­ma vie­ta bu­vo įver­tin­tas ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­los „Brass ter­ce­tas“ (va­do­vas – Ai­va­ras Al­mi­nas), ant­rą­ja – Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los „Me­di­nu­kų kvar­te­tas“ (va­do­vas – N. Ja­sins­kas). Tre­čio­ji vie­ta skir­ta Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sak­so­fo­ni­nin­kų trio (va­do­vas – Sta­sys Raz­mus).
„D“ gru­pė­je var­žė­si 14–18 me­tų pū­ti­kai, su­si­bū­rę į 5 ir dau­giau na­rių ko­lek­ty­vus. Pla­te­lių me­no mo­kyk­los Brass an­sam­bliui skir­ta an­tra vie­ta, o pir­mo­ji vie­ta ir no­mi­na­ci­ja už žais­min­giau­sią pro­gra­mos at­li­ki­mą te­ko Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­bliui „Pa­dū­kė­liai“.
„E“ – or­kest­rų – gru­pė­je var­žė­si 6 ko­lek­ty­vai. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sak­so­fo­ni­nin­kų or­kest­rui (va­do­vai – Vid­man­tas Ži­lins­kas ir S. Raz­mus) ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­los Al­sė­džių sky­riaus „Fan­fa­re band“ (va­do­vas – Li­nas Sen­kus) skir­ta tre­čio­ji vie­ta. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rui, ku­riam va­do­vau­ja A. Ur­nie­žius, – pir­mo­ji vie­ta.
Kon­kur­so-fes­ti­va­lio GRAND PRIX no­mi­na­ci­ją lai­mė­jo Ozol­nie­ki (Lat­vi­ja) mu­zi­kos mo­kyk­los džia­zo or­kest­ras, ku­rio va­do­vas – Al­berts Kek­la.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama