Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes su­kur­ti fil­mai

Apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes su­kur­ti fil­mai

Rug­pjū­čio 18 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne re­ži­sie­rius Jus­ti­nas Lin­gys pri­sta­tė du fil­mus apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes – Rū­tą Ka­va­liaus­kie­nę ir Ie­vą Stumb­rai­tę.

Vil­niu­je ku­rian­tis re­ži­sie­rius Jus­ti­nas Lin­gys ne­pa­mirš­ta gim­to­sios Že­mai­ti­jos. Apie šį kraš­tą, žmo­nes su­kur­tas ne vie­nas jo fil­mas. Pla­te­liš­kiai jau ma­tė re­ži­sie­riaus fil­mus apie me­ni­nin­kus Ka­zį Striau­pą, Re­gi­ną ir Jus­ti­ną Jo­nu­šus, An­ta­ną Kniūkš­tą, An­ta­ną Vaš­kį, Vy­tą Jau­gė­lą, Pla­te­lių dva­ro so­dy­bą, Pla­te­lių se­no­vi­nius luo­tus ir kt. Šį­kart pri­sta­ty­ti fil­mai apie dvi ku­rian­čias mo­te­ris – ma­mą ir duk­rą.
Fil­mą apie me­ni­nin­kę Rū­tą Ka­va­liaus­kie­nę Jus­ti­nas Lin­gys taik­liai pa­va­di­no „An­ge­lų ka­ra­lie­nė“. Tau­to­dai­li­nin­kė Rū­ta pas­ku­ti­niai­siais me­tais dau­giau­sia dro­žia an­ge­lus – glo­bo­jan­čius mū­sų že­mę ir žmo­nes, skrai­dan­čius ar sto­vin­čius, ap­reng­tus va­sa­ros

ar žie­mos rū­bu.
Rū­ta Ka­va­liaus­kie­nė gi­mė Kai­šia­do­ry­se, au­go ir vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bai­gė Ro­kiš­ky­je. 1975 m. bai­gė Kau­no S. Žu­ko tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­mą, kur įgi­jo me­ni­nio me­džio ap­dir­bi­mo spe­cia­ly­bę. Nuo 1975 me­tų gy­ve­no Plun­gė­je. 1975–1989 m. dir­bo Plun­gės liau­dies dir­bi­nių įmo­nė­je „Mi­ni­ja“ eta­lo­nų kū­rė­ja. Nuo 1989 me­tų – lais­va me­ni­nin­kė. 2008 m. ap­si­gy­ve­no Pla­te­liuo­se. Su dro­žy­bos kū­ri­niais au­to­rė yra da­ly­va­vu­si dau­ge­ly­je liau­dies me­no pa­ro­dų. 2000–2006 me­tais da­ly­va­vo Ham­bur­go Pa­sau­lio Me­nų mu­zie­ju­je ren­gia­mo­se me­no ir ama­tų mu­gė­se. Ne kar­tą pri­si­jun­gė prie Ro­kiš­kio mu­zie­ju­je ren­gia­mos res­pub­li­ki­nės me­džio dro­žė­jų pa­ro­dos-kon­kur­so L. Šep­kai at­min­ti. 2003 me­tais ta­po L. Šep­kos pre­mi­jos lai­mė­to­ja. Me­ni­nin­kės var­das ži­no­mas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Vo­kie­ti­jo­je, Šve­di­jo­je, Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ka­na­do­je, JAV ir kt.
Fil­mas apie Rū­tos duk­rą – pro­fe­sio­na­lią me­ni­nin­kę Ie­vą Stumb­rai­tę – pa­va­din­tas trum­pai – „I“.
Ie­va gi­mė ir au­go Plun­gė­je, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je įgi­jo dai­li­nin­kės-fres­kų res­tau­ra­to­rės spe­cia­ly­bę. Res­tau­ra­vo fres­kas Ty­tu­vė­nuo­se, Kau­ne, Vil­niu­je. Prieš ke­le­tą me­tų me­ni­nin­kė su­si­do­mė­jo iliu­mi­nuo­to­mis mi­nia­tiū­ro­mis, ku­rios anks­čiau puoš­da­vo ran­ka ra­šy­tas kny­gas (ma­nusk­rip­tus). Šian­dien ji – tarp­tau­ti­nės aso­cia­ci­jos, jun­gian­čios ge­riau­sius pa­sau­lio ka­lig­ra­fus bei iliust­ruo­to­jus, „Nau­jie­ji Lim­bur­go bro­liai“ na­rė. Ie­va – kol kas vie­nin­te­lė me­ni­nin­kė Lie­tu­vo­je, dir­ban­ti šia tech­ni­ka. Iliu­mi­nuo­tos mi­nia­tiū­ros su­kū­ri­mas yra il­gas ir kruopš­tus pro­ce­sas. Joms kur­ti nau­do­ja­mos bran­gios me­džia­gos – per­ga­men­tas, tik­ras auk­sas, bran­gūs pig­men­tai. Ie­va vie­ną iliu­mi­na­ci­ją su­ku­ria per mė­ne­sį. Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį me­ni­nin­kės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da su­reng­ta Plun­gės ra­jo­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.
Su­si­rin­ku­sie­ji į fil­mų prem­je­rą svei­ki­no re­ži­sie­rių ir me­ni­nin­kes, lin­kė­jo nau­jų su­ma­ny­mų, idė­jų. Gy­rė Rū­tos ir Ie­vos darbš­tu­mą, sub­ti­lią kū­ry­bą, jau­kius na­mus, žvy­ry­ne prie na­mų iš­puo­se­lė­tą ro­žy­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama