Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­ba su­si­ti­ko su moks­li­nin­kais

2015 m. sau­sio 22 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos fa­kul­te­te vy­ko Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­bos su­si­ti­ki­mas su Že­mai­ti­jos ir Plun­gės pra­ei­tį ty­ri­nė­jan­čiais is­to­ri­kais. Re­miant šiai vi­suo­me­ni­nei drau­gi­jai, die­nos švie­są jau yra iš­vy­dęs ne vie­nas lei­di­nys apie Plun­gę ir žy­mius kraš­tie­čius, ben­dra­dar­biau­jant su part­ne­riais, kas­met ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių san­ty­kiai tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je

Mo­ky­to­jas yra sąmo­nin­gas draus­mės cen­tras. Jis lemia kla­sės ir at­ski­rų mo­ki­nių gy­ve­nimą, prižiū­ri, kad bū­tų tin­ka­mai at­lie­ka­mos pa­rei­gos, auk­lė­ja mo­ki­nius, ug­do ir for­muo­ja jų cha­rak­te­rį. Ta­čiau mo­ky­to­jas drausmę pa­lai­ko ir nesąmo­nin­gai t. y. sa­vo as­me­ny­be, sa­vo pa­vyzdžiu. Tad jis yra ir nesąmo­nin­gas draus­mės cen­tras. Nesąmo­nin­gos draus­mės ug­dy­mas tu­ri dau­giau tei­gia­mos įta­kos ne­gu sąmo­nin­ga ir or­ga­ni­zuo­ta dis­cip­li­na, nes mo­ki­niai yra la­biau linkę sek­ti pa­vyzdžiu, ne­gu klau­sy­ti pa­lie­pi­mų. Dau­gu­mai mo­ki­nių mo­ky­to­jas yra pats didžiau­sias jų gy­ve­ni­mo au­to­ri­te­tas ir to­bu­liau­sias pa­vyz­dys, ku­riuo jie se­ka. Ta­sai se­ki­mas, nors dažnai bū­na vi­siškas pa­mėgdžio­ji­mas, tu­ri di­de­lės įta­kos mo­ki­nio cha­rak­te­rio for­ma­vi­mui­si. Mo­ky­to­jo auk­lė­ji­mo tak­ti­ka yra jo ben­dra­vi­mas su mo­ki­niais, kas­die­nis va­lios, jaus­mų ir pro­to pa­si­reiški­mas, ku­rį mes pa­pras­tai va­di­na­me el­ge­siu.

Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų čem­pio­na­to fi­na­le – plun­giš­kių ko­lek­ty­vas

Sau­sio 17 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko XV Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rų čem­pio­na­to I tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo B ir C ka­te­go­ri­jų or­kest­rai iš Ak­me­nės ir Plun­gės.

Gar­sė­ja jau­nie­ji Plun­gės ba­le­to šo­kė­jai

Sėk­min­gai 2014 m. už­bai­gė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los cho­re­og­ra­fai. Tarp­tau­ti­nia­me ba­le­to ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Al­leg­ro 2014“, ku­ris vy­ko mo­der­nia­me Na­cio­na­li­nės M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los Šo­kio te­at­re Vil­niu­je, vyr. mo­ky­to­jos Lo­re­tos Vait­ku­tės pa­reng­ti jau­nie­ji Plun­gės ba­le­to šo­kė­jai grį­žo su pui­kiu įver­ti­ni­mu. Ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio du­e­tas – Ka­ri­na Na­vic­kai­tė ir Do­mi­ny­ka Šiu­ry­tė – 15–20 me­tų am­žiaus šo­kė­jų ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą, o kla­si­ki­nio šo­kio gru­pė 10–14 me­tų am­žiaus šo­kė­jų ba­le­to ka­te­go­ri­jo­je už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą. Pa­tir­ta sėk­mė ir iš­ko­vo­ti lai­mė­ji­mai įkve­pia jau­nuo­sius ba­le­to šo­kė­jus siek­ti dar di­des­nio cho­re­og­ra­fi­nio meist­riš­ku­mo ir me­ni­nių aukš­tu­mų.

Žemai­ti­jos kul­tū­ros ir švie­ti­mo me­ce­na­tai

Kaip ir vie­nuo­ly­nai, ku­rie ypač rū­pi­no­si švie­ti­mu ir kul­tū­ra, tuo nuo se­no do­mė­jo­si ir dva­rai. Aukš­tes­nė kul­tū­ra pri­klau­sė nuo tur­to ir tu­ri­mo lais­vo lai­ko. Pas­ta­rų­jų da­ly­kų trū­ko vargs­tan­čiai liau­džiai, bet ne dva­ri­nin­kams.

Plun­giš­kė akor­de­o­nis­tė – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so lau­re­a­tė

Šį ru­de­nį Šiau­liai ta­po akor­de­o­no mies­tu, mat ja­me nu­ai­dė­jo X tarp­tau­ti­nis akor­de­o­no mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Links­ma­sis akor­de­o­nas“, gy­vuo­jan­tis nuo 1997 me­tų. Ka­dan­gi šis kon­kur­sas-fes­ti­va­lis šie­met ju­bi­lie­ji­nis, fes­ti­va­lio pro­gra­ma bu­vo iš­plė­to­ta, ir „Links­mo­jo akor­de­o­no“ ren­gi­niai Šiau­liuo­se vy­ko vi­są ru­de­nį. Sa­vo tu­ri­niu ir ypa­tin­ga nuo­tai­ka in­tri­ga­vo tra­di­ci­niu ta­pęs die­nos truk­mės akor­de­o­nų an­sam­blių pa­ra­das „Cra­zy ac­cor­dion“ bei ma­si­nio tarp­tau­ti­nio akor­de­o­nis­tų or­kest­ro „Bal­tic Tre­mo­lo“, su­da­ry­to iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos akor­de­o­no mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų, ne­įti­kė­ti­nas kon­cer­tas Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Na, o lap­kri­čio 20-oji iš­si­sky­rė sa­vo ypa­tin­ga mu­zi­kos dva­sia ir aka­de­mi­ne nuo­tai­ka. Kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je var­žė­si, ma­lo­niai ben­dra­vo, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi akor­de­o­no so­lis­tai, an­sam­bliai ir jų mo­ky­to­jai. Vien so­lis­tų, at­vy­ku­sių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos, įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se čia kon­ku­ra­vo per de­vy­nias­de­šimt at­li­kė­jų. Tad ir da­ly­viams, ir jų mo­ky­to­jams ši die­na bu­vo la­bai at­sa­kin­ga ir ku­pi­na įtam­pos. Ne­pai­sant jos, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės pa­ruoš­ta 1 kla­sės mo­ki­nė Emi­li­ja Pau­laus­kai­tė ap­len­kė dau­gy­bę už sa­ve vy­res­nių var­žo­vų ir ta­po X tarp­tau­ti­nio akor­de­o­no mu­zi­kos fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Links­ma­sis akor­de­o­nas“ III vie­tos lai­mė­to­ja.

Dai­lės kon­kur­so lau­re­a­tė

Šiais me­tais Ne­rin­gos me­no mo­kyk­la, puo­se­lė­da­ma uni­ka­lų Kur­šių Ne­ri­jos is­to­ri­nį ir kul­tū­ri­nį pa­vel­dą, ant­rą­kart or­ga­ni­za­vo kul­tū­ri­nį edu­ka­ci­nį pro­jek­tą-kon­kur­są „Ri­tin kal­ne smil­ta­te“, skir­tą Ne­rin­gos mies­to gim­ta­die­niui. Kon­kur­so da­ly­viai, su­si­pa­ži­nę su pa­si­rink­to lai­ko­tar­pio Ne­rin­gos kul­tū­ri­niu pa­vel­du, is­to­ri­ja bei tra­di­ci­jo­mis, pa­si­tel­kę šias ži­nias, iš­gy­ven­tas emo­ci­jas bei kū­ry­bi­nę vaiz­duo­tę, tu­rė­jo iš­gry­nin­ti sa­vo su­vo­ki­mą ir per­teik­ti kū­ry­bo­je: pa­si­rink­to­se dai­lės, li­te­ra­tū­ros, dra­mos ar mu­zi­kos sri­ty­se. Da­ly­vau­ti kon­kur­se bu­vo pa­kvies­ti Lie­tu­vos me­no, mu­zi­kos, vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, gim­na­zi­jų moks­lei­viai, ku­rie ne­abe­jin­gi me­nui ir no­ri pa­žin­ti sa­vi­tą Ne­rin­gos kraš­tą. Kvie­ti­mas su­si­lau­kė itin pla­taus at­gar­sio. Dai­lės dar­bų kon­kur­se da­ly­va­vo ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nie­ji dai­li­nin­kai. Sėk­mė šia­me kon­kur­se ly­dė­jo pen­kio­lik­me­tę plun­giš­kę, dai­li­nin­kę Jo­nę Vir­bic­kai­tę, ku­rios dar­bas bu­vo įver­tin­tas I vie­tos di­plo­mu ir as­me­ni­ne do­va­na už ta­py­bos kū­ri­nį. Mo­ki­nius kon­kur­sui ruo­šė dai­lės mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ži­vi­lė Meiš­ti­nin­kie­nė.

Šalia Plun­gės – kur­šių gen­ties ka­pi­ny­nas

Prieš po­rą me­tų Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Tel­šių te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­ją An­ta­ną Ei­čą pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad ne­to­li Plun­gės ka­sant tran­šė­ją elek­tros ka­be­liui ras­ta įvai­rių žal­va­ri­nių daik­tų. Prie šios so­dy­bos bu­vo at­lik­ti ar­che­o­lo­gi­niai žval­gy­mai. Ra­di­niai nu­ste­bi­no ir daug ką ma­čiu­sius pa­vel­do­sau­gi­nin­kus.

Žemai­čių kal­ba

Dėl sa­vo ge­og­ra­fi­nės pa­dė­ties že­mai­čiai tu­rė­jo ki­to­kį nei li­ku­sio­­ji Lie­tu­vos da­lis vi­suo­me­ni­nį ir po­li­ti­nį vys­ty­mą­si. Ben­dro­je Len­ki­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bė­je že­mai­čiai sa­vaip tvar­kė sa­vo rei­ka­lus. Že­mai­ti­jos ba­jo­rų vi­suo­me­nę su­da­rė dau­giau­sia vi­du­ti­niai ir smul­kūs ba­jo­rai, ku­rie ben­dro­je Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je ma­žiau už ki­tus da­ly­va­vo. Že­mai­ti­jos ba­jo­ri­ja pa­pras­tiems žmo­nėms bu­vo daug ar­ti­mes­nė ne­gu li­ku­sio­je Lie­tu­vos da­ly­je, nes bu­vo de­mok­ra­tiš­kes­nė. Nors Že­mai­ti­jo­je taip pat vis daž­niau bu­vo var­to­ja­ma len­kų kal­ba, bet sa­vą­ja, „pras­ta“ kal­ba že­mai­čių ba­jo­rai kal­bė­jo ne tik su pa­pras­tais žmo­nė­mis, bet ir tar­pu­sa­vy­je.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­ri­mo is­to­ri­ja

Ofi­cia­lia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įkū­ri­mo da­ta lai­ko­ma 1918 m. lap­kri­čio 2-oji, nes tą die­ną iš­ėjo pir­ma­sis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įsta­ty­mas, ku­riuo ka­ri­nin­kui Gal­vy­džiui-By­kaus­kui, vė­liau ta­pu­siam at­sar­gos ge­ne­ro­lu, bu­vo įsa­ky­ta pra­dė­ti for­muo­ti 1-ąjį pės­ti­nin­kų pul­ką. Vė­liau ka­ri­nin­kui Gri­ga­liū­nui-Gla­vec­kui, taip pat ta­pu­siam at­sar­gos ge­ne­ro­lu, įsa­ky­ta for­muo­ti 2-ąjį pės­ti­nin­kų pul­ką. 1918 m. lap­kri­čio pa­bai­go­je at­si­ra­do tik 180 sa­va­no­rių. Pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją ka­rių skai­čius la­bai iš­au­go, ir 1919 m. rug­sė­jo mėn. jau bu­vo 20 185 ka­riai, o 1920 m. gruo­džio mėn. – apie 44 000 ka­rių. Vy­riau­sy­bė pa­ža­dė­jo sa­va­no­riams ka­riš­kiams duo­ti že­mės, ku­ri ta­da bu­vo ne šiaip di­džiu­lis tur­tas, bet vals­tie­čio vi­so gy­ve­ni­mo tiks­las.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama