Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

„Gra­ži mū­sų šei­my­nė­lė šian­dien su­si­rin­ko...“

Ge­gu­žės 16 d., 16 val., Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Ma­ža­sis Su­var­tu­kas“ kon­cer­tas, skir­tas ko­lek­ty­vo 15 me­tų kū­ry­bi­nei veik­lai pa­mi­nė­ti. Pa­va­sa­riš­kai pa­puoš­to­je sce­no­je šo­kio sū­ku­ry su­ko­si dau­giau nei 100 ir vi­sai ma­žų su­var­tu­kie­čių, ir bū­rys gra­žaus jau­ni­mo. Gau­si, jau­nat­viš­kai pa­trio­ti­niais mo­ty­vais pra­si­dė­ju­si kon­cer­to pro­gra­ma ne­pra­il­go: šo­kių įvai­ro­vė sti­li­zuo­jant įvai­rius Lie­tu­vos re­gio­nus bei jų cha­rak­te­rį, kos­tiu­mų mar­gu­mas, jau­nat­viš­kas tem­pe­ra­men­tas ir ta­len­tas bu­vo pa­ly­dė­ti žiū­ro­vų plo­ji­mais. Kon­cer­to pa­bai­go­je, po dau­gy­bės svei­ki­ni­mų ir pa­lin­kė­ji­mų „Su­var­tu­kui“, at­si­svei­kin­ta su iš­ei­nan­čiais stu­di­jos šo­kė­jė­liais – abi­tu­rien­tais. Vi­sas ren­gi­nys by­lo­jo, kad čia švęs­ti su­si­rin­ko di­džiu­lė dar­ni šei­ma.

Eu­ro­pos die­ną – Kai­my­nų su­ei­ga bib­lio­te­kos kie­me­ly­je

Jau ant­rus me­tus ge­gu­žės 9-ąją – Eu­ro­pos die­ną – Vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­žy­mi su­kvies­da­ma plun­giš­kius į Kai­my­nų su­ei­gą. Vi­sus, ku­rie gy­ve­na ap­link par­ką ar kiek to­lė­liau. Su­si­bū­ri­mo idė­ja pa­pras­ta, bet svar­bi: pri­si­min­ti ir puo­se­lė­ti ge­ros kai­my­nys­tės, ben­dra­vi­mo tra­di­ci­ją, Eu­ro­pos kul­tū­ro­je gy­vuo­jan­čią šimt­me­čius, o mū­suo­se ne­re­tai vis dar sun­kiai su­pran­ta­mą. Ne vel­tui ren­gi­nio me­tu ne vie­nas pri­si­mi­nė kur nors Eu­ro­po­je ma­ty­tus gat­vės, kie­mo ar kai­me­lio su­si­bū­ri­mus su mu­zi­ka ir vai­šių sta­lais, ne­skub­riu bu­vi­mu, ben­dra­vi­mu.

Sėk­min­gas pa­va­sa­ris Pla­te­lių me­no mo­kyk­lo­je

Šių me­tų pa­va­sa­ris Pla­te­lių me­no mo­kyk­los mo­ki­niams bu­vo la­bai tur­tin­gas ke­lio­nių, kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių. Mo­ki­niai da­ly­va­vo ne tik res­pub­li­ki­niuo­se, re­gio­ni­niuo­se, bet ir tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se. Ko­vo 18 d. pla­te­liš­kės pia­nis­tės gro­jo V for­te­pi­jo­ni­nių an­sam­blių fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Mu­zi­ka su­jun­gia mus“ Plun­gė­je. Pau­li­na Šat­kaus­kai­tė, Rus­nė Va­lan­čiu­tė, Ag­nė Si­dab­rai­tė, Aus­tė­ja Al­mi­nai­tė (mo­ky­to­ja Alio­na Al­mi­nie­nė) bei Dar­ja Štan­gej, Ne­da Stir­by­tė (mo­ky­to­ja Eg­lė Va­lan­čie­nė) ta­po kon­kur­so lau­re­a­tė­mis. For­te­pi­jo­ni­nis du­e­tas – se­su­tės Vil­tė ir Ru­gi­lė Va­lan­čiū­tės (mo­ky­to­ja Eg­lė Va­lan­čie­nė) – ta­po kon­kur­so di­plo­man­tė­mis.

Te­at­ras „Sau­la“ – ge­riau­sias Lie­tu­vo­je

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras kas an­tri me­tai ren­gia res­pub­li­ki­nį vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų kon­kur­są „Šim­ta­ko­jis“ – svar­biau­sią na­cio­na­li­nį kon­kur­są vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų sri­ty­je, ku­rio me­tu at­ren­ka­mi ge­riau­si ša­lies te­at­rai bei spek­tak­liai.

Nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2015“

Ko­vo 25 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko VIII tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2015”. Pa­sak pro­jek­to va­do­vo ir ko­or­di­na­to­riaus, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų sky­riaus ve­dė­jo Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, šis kon­kur­sas-fes­ti­va­lis ta­po po­pu­lia­riu tarp pu­čia­mų­jų in­tru­men­tų ko­lek­ty­vų, nes su­da­ro ga­li­my­bes ko­lek­ty­vi­niam mu­zi­ka­vi­mui, ko­lek­ty­vų ir jų va­do­vų ben­dra­dar­bia­vi­mui, pro­fe­si­niam au­gi­mui ir ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dai.

Ati­da­ry­ta Plun­gės ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ata­skai­ti­nė pa­ro­da

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lė­je ko­vo 13 die­ną ati­da­ry­ta ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ata­skai­ti­nė pa­ro­da „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“. Tai tęs­ti­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis pa­lai­ky­ti tau­to­dai­li­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos gy­vy­bin­gu­mą, kū­ry­bin­gu­mą.

Plun­gės kan­kli­nin­kai – lau­re­a­tai

Va­sa­rio 14 d. Klai­pė­do­je vy­ko XII res­pub­li­ki­nio Jo­no Šve­do jau­nų­jų at­li­kė­jų liau­dies in­stru­men­tais kon­kur­so Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to at­ran­ki­nis tu­ras, ku­ria­me sėk­mė ly­dė­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los kan­kli­nin­kus. Lau­re­a­tų var­dus ir tei­sę da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me tu­re Vil­niu­je pel­nė pir­mak­la­sis kan­kli­nin­kas Er­lan­das Gri­cius ir įvai­rių kon­kur­sų lai­mė­to­ja EditaVarapnickaitė. Kan­kli­nin­kus kon­kur­sui ren­gė vyr. mo­ky­to­ja Ire­na Ur­bo­nie­nė, kon­cert­meis­te­rė Alio­na Al­mi­nie­nė.

Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­ba su­si­ti­ko su moks­li­nin­kais

2015 m. sau­sio 22 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos fa­kul­te­te vy­ko Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­bos su­si­ti­ki­mas su Že­mai­ti­jos ir Plun­gės pra­ei­tį ty­ri­nė­jan­čiais is­to­ri­kais. Re­miant šiai vi­suo­me­ni­nei drau­gi­jai, die­nos švie­są jau yra iš­vy­dęs ne vie­nas lei­di­nys apie Plun­gę ir žy­mius kraš­tie­čius, ben­dra­dar­biau­jant su part­ne­riais, kas­met ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių san­ty­kiai tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je

Mo­ky­to­jas yra sąmo­nin­gas draus­mės cen­tras. Jis lemia kla­sės ir at­ski­rų mo­ki­nių gy­ve­nimą, prižiū­ri, kad bū­tų tin­ka­mai at­lie­ka­mos pa­rei­gos, auk­lė­ja mo­ki­nius, ug­do ir for­muo­ja jų cha­rak­te­rį. Ta­čiau mo­ky­to­jas drausmę pa­lai­ko ir nesąmo­nin­gai t. y. sa­vo as­me­ny­be, sa­vo pa­vyzdžiu. Tad jis yra ir nesąmo­nin­gas draus­mės cen­tras. Nesąmo­nin­gos draus­mės ug­dy­mas tu­ri dau­giau tei­gia­mos įta­kos ne­gu sąmo­nin­ga ir or­ga­ni­zuo­ta dis­cip­li­na, nes mo­ki­niai yra la­biau linkę sek­ti pa­vyzdžiu, ne­gu klau­sy­ti pa­lie­pi­mų. Dau­gu­mai mo­ki­nių mo­ky­to­jas yra pats didžiau­sias jų gy­ve­ni­mo au­to­ri­te­tas ir to­bu­liau­sias pa­vyz­dys, ku­riuo jie se­ka. Ta­sai se­ki­mas, nors dažnai bū­na vi­siškas pa­mėgdžio­ji­mas, tu­ri di­de­lės įta­kos mo­ki­nio cha­rak­te­rio for­ma­vi­mui­si. Mo­ky­to­jo auk­lė­ji­mo tak­ti­ka yra jo ben­dra­vi­mas su mo­ki­niais, kas­die­nis va­lios, jaus­mų ir pro­to pa­si­reiški­mas, ku­rį mes pa­pras­tai va­di­na­me el­ge­siu.

Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų čem­pio­na­to fi­na­le – plun­giš­kių ko­lek­ty­vas

Sau­sio 17 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko XV Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rų čem­pio­na­to I tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo B ir C ka­te­go­ri­jų or­kest­rai iš Ak­me­nės ir Plun­gės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama