Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Te­at­ras „Sau­la“ – ge­riau­sias Lie­tu­vo­je

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras kas an­tri me­tai ren­gia res­pub­li­ki­nį vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų kon­kur­są „Šim­ta­ko­jis“ – svar­biau­sią na­cio­na­li­nį kon­kur­są vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų sri­ty­je, ku­rio me­tu at­ren­ka­mi ge­riau­si ša­lies te­at­rai bei spek­tak­liai.

Nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2015“

Ko­vo 25 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko VIII tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2015”. Pa­sak pro­jek­to va­do­vo ir ko­or­di­na­to­riaus, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų sky­riaus ve­dė­jo Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, šis kon­kur­sas-fes­ti­va­lis ta­po po­pu­lia­riu tarp pu­čia­mų­jų in­tru­men­tų ko­lek­ty­vų, nes su­da­ro ga­li­my­bes ko­lek­ty­vi­niam mu­zi­ka­vi­mui, ko­lek­ty­vų ir jų va­do­vų ben­dra­dar­bia­vi­mui, pro­fe­si­niam au­gi­mui ir ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dai.

Ati­da­ry­ta Plun­gės ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ata­skai­ti­nė pa­ro­da

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lė­je ko­vo 13 die­ną ati­da­ry­ta ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ata­skai­ti­nė pa­ro­da „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“. Tai tęs­ti­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis pa­lai­ky­ti tau­to­dai­li­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos gy­vy­bin­gu­mą, kū­ry­bin­gu­mą.

Plun­gės kan­kli­nin­kai – lau­re­a­tai

Va­sa­rio 14 d. Klai­pė­do­je vy­ko XII res­pub­li­ki­nio Jo­no Šve­do jau­nų­jų at­li­kė­jų liau­dies in­stru­men­tais kon­kur­so Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to at­ran­ki­nis tu­ras, ku­ria­me sėk­mė ly­dė­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los kan­kli­nin­kus. Lau­re­a­tų var­dus ir tei­sę da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me tu­re Vil­niu­je pel­nė pir­mak­la­sis kan­kli­nin­kas Er­lan­das Gri­cius ir įvai­rių kon­kur­sų lai­mė­to­ja EditaVarapnickaitė. Kan­kli­nin­kus kon­kur­sui ren­gė vyr. mo­ky­to­ja Ire­na Ur­bo­nie­nė, kon­cert­meis­te­rė Alio­na Al­mi­nie­nė.

Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­ba su­si­ti­ko su moks­li­nin­kais

2015 m. sau­sio 22 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos fa­kul­te­te vy­ko Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­bos su­si­ti­ki­mas su Že­mai­ti­jos ir Plun­gės pra­ei­tį ty­ri­nė­jan­čiais is­to­ri­kais. Re­miant šiai vi­suo­me­ni­nei drau­gi­jai, die­nos švie­są jau yra iš­vy­dęs ne vie­nas lei­di­nys apie Plun­gę ir žy­mius kraš­tie­čius, ben­dra­dar­biau­jant su part­ne­riais, kas­met ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių san­ty­kiai tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je

Mo­ky­to­jas yra sąmo­nin­gas draus­mės cen­tras. Jis lemia kla­sės ir at­ski­rų mo­ki­nių gy­ve­nimą, prižiū­ri, kad bū­tų tin­ka­mai at­lie­ka­mos pa­rei­gos, auk­lė­ja mo­ki­nius, ug­do ir for­muo­ja jų cha­rak­te­rį. Ta­čiau mo­ky­to­jas drausmę pa­lai­ko ir nesąmo­nin­gai t. y. sa­vo as­me­ny­be, sa­vo pa­vyzdžiu. Tad jis yra ir nesąmo­nin­gas draus­mės cen­tras. Nesąmo­nin­gos draus­mės ug­dy­mas tu­ri dau­giau tei­gia­mos įta­kos ne­gu sąmo­nin­ga ir or­ga­ni­zuo­ta dis­cip­li­na, nes mo­ki­niai yra la­biau linkę sek­ti pa­vyzdžiu, ne­gu klau­sy­ti pa­lie­pi­mų. Dau­gu­mai mo­ki­nių mo­ky­to­jas yra pats didžiau­sias jų gy­ve­ni­mo au­to­ri­te­tas ir to­bu­liau­sias pa­vyz­dys, ku­riuo jie se­ka. Ta­sai se­ki­mas, nors dažnai bū­na vi­siškas pa­mėgdžio­ji­mas, tu­ri di­de­lės įta­kos mo­ki­nio cha­rak­te­rio for­ma­vi­mui­si. Mo­ky­to­jo auk­lė­ji­mo tak­ti­ka yra jo ben­dra­vi­mas su mo­ki­niais, kas­die­nis va­lios, jaus­mų ir pro­to pa­si­reiški­mas, ku­rį mes pa­pras­tai va­di­na­me el­ge­siu.

Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų čem­pio­na­to fi­na­le – plun­giš­kių ko­lek­ty­vas

Sau­sio 17 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko XV Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rų čem­pio­na­to I tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo B ir C ka­te­go­ri­jų or­kest­rai iš Ak­me­nės ir Plun­gės.

Gar­sė­ja jau­nie­ji Plun­gės ba­le­to šo­kė­jai

Sėk­min­gai 2014 m. už­bai­gė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los cho­re­og­ra­fai. Tarp­tau­ti­nia­me ba­le­to ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Al­leg­ro 2014“, ku­ris vy­ko mo­der­nia­me Na­cio­na­li­nės M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los Šo­kio te­at­re Vil­niu­je, vyr. mo­ky­to­jos Lo­re­tos Vait­ku­tės pa­reng­ti jau­nie­ji Plun­gės ba­le­to šo­kė­jai grį­žo su pui­kiu įver­ti­ni­mu. Ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio du­e­tas – Ka­ri­na Na­vic­kai­tė ir Do­mi­ny­ka Šiu­ry­tė – 15–20 me­tų am­žiaus šo­kė­jų ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą, o kla­si­ki­nio šo­kio gru­pė 10–14 me­tų am­žiaus šo­kė­jų ba­le­to ka­te­go­ri­jo­je už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą. Pa­tir­ta sėk­mė ir iš­ko­vo­ti lai­mė­ji­mai įkve­pia jau­nuo­sius ba­le­to šo­kė­jus siek­ti dar di­des­nio cho­re­og­ra­fi­nio meist­riš­ku­mo ir me­ni­nių aukš­tu­mų.

Žemai­ti­jos kul­tū­ros ir švie­ti­mo me­ce­na­tai

Kaip ir vie­nuo­ly­nai, ku­rie ypač rū­pi­no­si švie­ti­mu ir kul­tū­ra, tuo nuo se­no do­mė­jo­si ir dva­rai. Aukš­tes­nė kul­tū­ra pri­klau­sė nuo tur­to ir tu­ri­mo lais­vo lai­ko. Pas­ta­rų­jų da­ly­kų trū­ko vargs­tan­čiai liau­džiai, bet ne dva­ri­nin­kams.

Plun­giš­kė akor­de­o­nis­tė – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so lau­re­a­tė

Šį ru­de­nį Šiau­liai ta­po akor­de­o­no mies­tu, mat ja­me nu­ai­dė­jo X tarp­tau­ti­nis akor­de­o­no mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Links­ma­sis akor­de­o­nas“, gy­vuo­jan­tis nuo 1997 me­tų. Ka­dan­gi šis kon­kur­sas-fes­ti­va­lis šie­met ju­bi­lie­ji­nis, fes­ti­va­lio pro­gra­ma bu­vo iš­plė­to­ta, ir „Links­mo­jo akor­de­o­no“ ren­gi­niai Šiau­liuo­se vy­ko vi­są ru­de­nį. Sa­vo tu­ri­niu ir ypa­tin­ga nuo­tai­ka in­tri­ga­vo tra­di­ci­niu ta­pęs die­nos truk­mės akor­de­o­nų an­sam­blių pa­ra­das „Cra­zy ac­cor­dion“ bei ma­si­nio tarp­tau­ti­nio akor­de­o­nis­tų or­kest­ro „Bal­tic Tre­mo­lo“, su­da­ry­to iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos akor­de­o­no mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų, ne­įti­kė­ti­nas kon­cer­tas Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Na, o lap­kri­čio 20-oji iš­si­sky­rė sa­vo ypa­tin­ga mu­zi­kos dva­sia ir aka­de­mi­ne nuo­tai­ka. Kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je var­žė­si, ma­lo­niai ben­dra­vo, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi akor­de­o­no so­lis­tai, an­sam­bliai ir jų mo­ky­to­jai. Vien so­lis­tų, at­vy­ku­sių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos, įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se čia kon­ku­ra­vo per de­vy­nias­de­šimt at­li­kė­jų. Tad ir da­ly­viams, ir jų mo­ky­to­jams ši die­na bu­vo la­bai at­sa­kin­ga ir ku­pi­na įtam­pos. Ne­pai­sant jos, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės pa­ruoš­ta 1 kla­sės mo­ki­nė Emi­li­ja Pau­laus­kai­tė ap­len­kė dau­gy­bę už sa­ve vy­res­nių var­žo­vų ir ta­po X tarp­tau­ti­nio akor­de­o­no mu­zi­kos fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Links­ma­sis akor­de­o­nas“ III vie­tos lai­mė­to­ja.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama