Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Me­no ap­raiš­kos Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je

Sau­sio 22 die­ną Nau­so­džio se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­po­se Var­ka­liuo­se bu­vo su­reng­ta Gan­din­gos kraš­to me­ni­nin­kų dar­bų pa­ro­da. Ji ta­po pui­kia pro­ga ne tik su­si­tik­ti pa­tiems kū­rė­jams, bet ir se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams pa­ma­ty­ti, ko­kie ga­būs ir ta­len­tin­gi žmo­nės gy­ve­na jų kraš­te.

Pomėgis vėl atrastas tik senatvėje

Ani­ce­tą Va­ri­naus­kie­nę ge­rai pa­žįs­ta vi­si var­ka­liš­kiai, ir ypač tie, ku­rie do­mi­si rank­dar­biais. Aš­tuo­nias­de­šimt­me­tė se­no­lė be­ne ant­rą kar­tą pa­kvies­ta da­ly­vau­ti Nau­so­džio se­niū­ni­jos me­ni­nin­kų pa­ro­do­je, ku­rio­je ap­lin­ki­niai ga­li pa­ma­ty­ti ir įver­tin­ti, ko­kia kruopš­ti ir ga­bi yra ši mo­te­ris. „Men­ki tie ma­no dar­bai", - kri­tiš­kai apie sa­ve at­si­lie­pia A. Va­ri­naus­kie­nė, ta­čiau pa­kan­ka iš­girs­ti, su ko­kiu už­si­de­gi­mu ji pa­sa­ko­ja apie sa­vo įdė­tą triū­są ku­riant mez­gi­nius, ir su­pran­ti, kad tie dar­bai gi­mę iš di­de­lės mei­lės ir men­ki jie tik­rai ne­ga­li bū­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama