Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Pra­si­dė­jo X Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis

Rug­pjū­čio 29-ąją Plun­gė­je star­ta­vo jau de­šim­ta­sis kas­me­ti­nis kul­tū­ros fes­ti­va­lis, šį­kart skir­tas M. Ogins­kio se­ne­lio, gar­sio­jo po­li­ti­ko ir kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio 250-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Šven­tės da­ly­vių lau­kia įspū­din­gi kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tai, įvai­rios pa­ro­dos, ki­ti ren­gi­niai.

Pa­dai­na­vo že­mai­tiš­kai 

Rug­pjū­čio 22 die­ną Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­no sa­lė­je, įvy­ko jau ket­vir­ta­sis Že­mai­tiš­kos dai­nos fes­ti­va­lis „Esam ė bū­sem“. Šie­met klau­sy­to­jus sa­vo kū­ry­ba ypač su­ža­vė­jo jau­nuo­me­nė.

Iš Plun­gės ki­lę į Plun­gę grįž­ta

Prie Vai­kų bib­lio­te­kos rug­pjū­čio 3-io­sios po­pie­tę vy­ko sma­gus su­si­ti­ki­mas su iš Plun­gės ki­lu­siais mu­zi­kan­tais Ie­va Var­ka­ly­te ir Pau­liu­mi Lyg­nu­ga­riu. At­li­kė­jai pa­sa­ko­jo apie sty­gi­nius ir pu­čia­muo­sius in­stru­men­tus, at­sa­kė į klau­si­mus, kon­cer­ta­vo su­si­rin­ku­sie­siems, lei­do vai­kams ir jų tė­ve­liams ne tik pa­lies­ti in­stru­men­tus, bet ir pa­ban­dy­ti jais gro­ti.

Pa­ro­do­je „Plun­gei apie Plun­gę“ – net 97 sub­ti­lūs kū­rė­jų dar­bai

Praėjusį penk­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ati­da­ry­ta Da­lios Čes­nie­nės flo­ris­ti­kos dar­bų pa­ro­da, ir ap­do­va­no­ti kon­kur­si­nės pa­ro­dos „Plun­gei apie Plun­gę“ lau­re­a­tai.

Jau­nie­ji me­džio dro­žė­jai įver­tin­ti kon­kur­se „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“

Bir­že­lio 3 d. Aly­tu­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ pa­ro­dos už­da­ry­mas ir lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mas. Džiu­gu, kad kom­pe­ten­tin­ga dai­lė­ty­ri­nin­kų, et­no­lo­gų ir dai­li­nin­kų ko­mi­si­ja įver­ti­no ir mū­sų kraš­to ta­len­tin­gų moks­lei­vių dar­bus.

Plun­gė­je – Že­mai­ti­jos jau­nų­jų me­ni­nin­kų pa­ro­dos-kon­kur­so už­da­ry­mas

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre bir­že­lio 4 d. įvy­ko pa­ro­dos-kon­kur­so, skir­to Sta­nis­lo­vo Riau­bos var­do pre­mi­jai lai­mė­ti, iš­kil­min­ga už­da­ry­mo šven­tė. Vie­nin­te­lio to­kio po­bū­džio Lie­tu­vo­je pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las yra puo­se­lė­ti tau­to­dai­lės tra­di­ci­jas tarp vai­kų ir jau­ni­mo, at­skleis­ti ta­len­tin­giau­sius, pa­gerb­ti uni­ka­laus že­mai­čių skulp­to­riaus Sta­nis­lo­vo Riau­bos at­mi­ni­mą.

III Pla­te­lių ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis

Nu­ai­dė­jo pas­ku­ti­nie­ji III Pla­te­lių ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio gar­sai. Šių me­tų fes­ti­va­lis bu­vo skir­tas iš­ki­lios as­me­ny­bės – My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio – 250-osioms me­ti­nėms.

„Gra­ži mū­sų šei­my­nė­lė šian­dien su­si­rin­ko...“

Ge­gu­žės 16 d., 16 val., Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Ma­ža­sis Su­var­tu­kas“ kon­cer­tas, skir­tas ko­lek­ty­vo 15 me­tų kū­ry­bi­nei veik­lai pa­mi­nė­ti. Pa­va­sa­riš­kai pa­puoš­to­je sce­no­je šo­kio sū­ku­ry su­ko­si dau­giau nei 100 ir vi­sai ma­žų su­var­tu­kie­čių, ir bū­rys gra­žaus jau­ni­mo. Gau­si, jau­nat­viš­kai pa­trio­ti­niais mo­ty­vais pra­si­dė­ju­si kon­cer­to pro­gra­ma ne­pra­il­go: šo­kių įvai­ro­vė sti­li­zuo­jant įvai­rius Lie­tu­vos re­gio­nus bei jų cha­rak­te­rį, kos­tiu­mų mar­gu­mas, jau­nat­viš­kas tem­pe­ra­men­tas ir ta­len­tas bu­vo pa­ly­dė­ti žiū­ro­vų plo­ji­mais. Kon­cer­to pa­bai­go­je, po dau­gy­bės svei­ki­ni­mų ir pa­lin­kė­ji­mų „Su­var­tu­kui“, at­si­svei­kin­ta su iš­ei­nan­čiais stu­di­jos šo­kė­jė­liais – abi­tu­rien­tais. Vi­sas ren­gi­nys by­lo­jo, kad čia švęs­ti su­si­rin­ko di­džiu­lė dar­ni šei­ma.

Eu­ro­pos die­ną – Kai­my­nų su­ei­ga bib­lio­te­kos kie­me­ly­je

Jau ant­rus me­tus ge­gu­žės 9-ąją – Eu­ro­pos die­ną – Vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­žy­mi su­kvies­da­ma plun­giš­kius į Kai­my­nų su­ei­gą. Vi­sus, ku­rie gy­ve­na ap­link par­ką ar kiek to­lė­liau. Su­si­bū­ri­mo idė­ja pa­pras­ta, bet svar­bi: pri­si­min­ti ir puo­se­lė­ti ge­ros kai­my­nys­tės, ben­dra­vi­mo tra­di­ci­ją, Eu­ro­pos kul­tū­ro­je gy­vuo­jan­čią šimt­me­čius, o mū­suo­se ne­re­tai vis dar sun­kiai su­pran­ta­mą. Ne vel­tui ren­gi­nio me­tu ne vie­nas pri­si­mi­nė kur nors Eu­ro­po­je ma­ty­tus gat­vės, kie­mo ar kai­me­lio su­si­bū­ri­mus su mu­zi­ka ir vai­šių sta­lais, ne­skub­riu bu­vi­mu, ben­dra­vi­mu.

Sėk­min­gas pa­va­sa­ris Pla­te­lių me­no mo­kyk­lo­je

Šių me­tų pa­va­sa­ris Pla­te­lių me­no mo­kyk­los mo­ki­niams bu­vo la­bai tur­tin­gas ke­lio­nių, kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių. Mo­ki­niai da­ly­va­vo ne tik res­pub­li­ki­niuo­se, re­gio­ni­niuo­se, bet ir tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se. Ko­vo 18 d. pla­te­liš­kės pia­nis­tės gro­jo V for­te­pi­jo­ni­nių an­sam­blių fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Mu­zi­ka su­jun­gia mus“ Plun­gė­je. Pau­li­na Šat­kaus­kai­tė, Rus­nė Va­lan­čiu­tė, Ag­nė Si­dab­rai­tė, Aus­tė­ja Al­mi­nai­tė (mo­ky­to­ja Alio­na Al­mi­nie­nė) bei Dar­ja Štan­gej, Ne­da Stir­by­tė (mo­ky­to­ja Eg­lė Va­lan­čie­nė) ta­po kon­kur­so lau­re­a­tė­mis. For­te­pi­jo­ni­nis du­e­tas – se­su­tės Vil­tė ir Ru­gi­lė Va­lan­čiū­tės (mo­ky­to­ja Eg­lė Va­lan­čie­nė) – ta­po kon­kur­so di­plo­man­tė­mis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama