Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Pa­skelb­ti pir­mie­ji sak­so­fo­no meist­ro Pet­ro Vyšniaus­ko var­do kon­kur­so lau­re­a­tai

Nuo šiol Lie­tu­vos mu­zi­ki­nis pa­sau­lis ga­li didžiuo­tis turįs nau­jus, sva­rius ap­do­va­no­ji­mus, ku­rie pri­sta­tys ryškiau­siai ir įdo­miau­siai ku­riančius ir mu­zi­kuo­jančius sak­so­fo­ni­nin­kus. O vi­si šio žan­ro at­sto­vai turės ga­li­mybę pri­sta­ty­ti sa­vo kūrybą, mo­ky­tis ir pre­ten­duo­ti į vie­no sa­vičiau­sių, pro­fe­sio­na­liau­sio sak­so­fo­no meist­ro Pet­ro Vyšniaus­ko ap­do­va­no­ji­mus. Toks kon­kur­sas, pa­va­din­tas šio uni­ka­laus mu­zi­ko var­du, šie­met įvy­ko Plungėje, Pet­ro Vyšniaus­ko gim­tinėje.

Čeki­jos si­dab­ras – in­stru­men­ti­niam an­sam­bliui iš Plun­gės!

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vių in­stru­men­ti­nis an­sam­blis – Ga­bi­ja Šar­kaus­kai­tė (akor­de­o­nas), Aman­da Sau­kai­tė (for­te­pi­jo­nas), Gre­ta Til­vi­kai­tė (flei­ta), Ig­nas Bal­tuo­nė (smui­kas), – va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se „Pra­ha 2015“, vy­ku­sia­me spa­lio 27–lap­kri­čio 2 die­no­mis. Iš Če­ki­jos plun­giš­kiai grį­žo pui­kiai įver­tin­ti ir ap­do­va­no­ti.

Ar no­rim, ar ga­lim, ar pajėgsim?

Plungės kultūros rei­kalų ta­ry­ba iššūkių ne­bi­jo! Pir­ma­ja­me nau­jos ka­den­ci­jos šios ta­ry­bos posėdy­je da­ly­ta­si išties am­bi­cin­gais pla­nais. Plungė, pa­si­ro­do, pre­ten­duo­ja tap­ti 2022 metų Eu­ro­pos kultūros sos­ti­ne, o 2016 me­tais ak­ty­viai reikštis Pa­sau­lio žemaičių dienų ren­gi­niuo­se. Pa­sidžiaug­ta ir Žemaičių Kal­va­ri­jos sėkme – šiam mies­te­liui su­teik­tas Mažosios Lie­tu­vos kultūros sos­tinės var­das, kurį ki­tais me­tais teks pa­tei­sin­ti tu­ri­nin­ga pro­gra­ma.

Pra­si­dė­jo X Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis

Rug­pjū­čio 29-ąją Plun­gė­je star­ta­vo jau de­šim­ta­sis kas­me­ti­nis kul­tū­ros fes­ti­va­lis, šį­kart skir­tas M. Ogins­kio se­ne­lio, gar­sio­jo po­li­ti­ko ir kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio 250-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Šven­tės da­ly­vių lau­kia įspū­din­gi kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tai, įvai­rios pa­ro­dos, ki­ti ren­gi­niai.

Pa­dai­na­vo že­mai­tiš­kai 

Rug­pjū­čio 22 die­ną Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­no sa­lė­je, įvy­ko jau ket­vir­ta­sis Že­mai­tiš­kos dai­nos fes­ti­va­lis „Esam ė bū­sem“. Šie­met klau­sy­to­jus sa­vo kū­ry­ba ypač su­ža­vė­jo jau­nuo­me­nė.

Iš Plun­gės ki­lę į Plun­gę grįž­ta

Prie Vai­kų bib­lio­te­kos rug­pjū­čio 3-io­sios po­pie­tę vy­ko sma­gus su­si­ti­ki­mas su iš Plun­gės ki­lu­siais mu­zi­kan­tais Ie­va Var­ka­ly­te ir Pau­liu­mi Lyg­nu­ga­riu. At­li­kė­jai pa­sa­ko­jo apie sty­gi­nius ir pu­čia­muo­sius in­stru­men­tus, at­sa­kė į klau­si­mus, kon­cer­ta­vo su­si­rin­ku­sie­siems, lei­do vai­kams ir jų tė­ve­liams ne tik pa­lies­ti in­stru­men­tus, bet ir pa­ban­dy­ti jais gro­ti.

Pa­ro­do­je „Plun­gei apie Plun­gę“ – net 97 sub­ti­lūs kū­rė­jų dar­bai

Praėjusį penk­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ati­da­ry­ta Da­lios Čes­nie­nės flo­ris­ti­kos dar­bų pa­ro­da, ir ap­do­va­no­ti kon­kur­si­nės pa­ro­dos „Plun­gei apie Plun­gę“ lau­re­a­tai.

Jau­nie­ji me­džio dro­žė­jai įver­tin­ti kon­kur­se „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“

Bir­že­lio 3 d. Aly­tu­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ pa­ro­dos už­da­ry­mas ir lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mas. Džiu­gu, kad kom­pe­ten­tin­ga dai­lė­ty­ri­nin­kų, et­no­lo­gų ir dai­li­nin­kų ko­mi­si­ja įver­ti­no ir mū­sų kraš­to ta­len­tin­gų moks­lei­vių dar­bus.

Plun­gė­je – Že­mai­ti­jos jau­nų­jų me­ni­nin­kų pa­ro­dos-kon­kur­so už­da­ry­mas

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre bir­že­lio 4 d. įvy­ko pa­ro­dos-kon­kur­so, skir­to Sta­nis­lo­vo Riau­bos var­do pre­mi­jai lai­mė­ti, iš­kil­min­ga už­da­ry­mo šven­tė. Vie­nin­te­lio to­kio po­bū­džio Lie­tu­vo­je pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las yra puo­se­lė­ti tau­to­dai­lės tra­di­ci­jas tarp vai­kų ir jau­ni­mo, at­skleis­ti ta­len­tin­giau­sius, pa­gerb­ti uni­ka­laus že­mai­čių skulp­to­riaus Sta­nis­lo­vo Riau­bos at­mi­ni­mą.

III Pla­te­lių ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis

Nu­ai­dė­jo pas­ku­ti­nie­ji III Pla­te­lių ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio gar­sai. Šių me­tų fes­ti­va­lis bu­vo skir­tas iš­ki­lios as­me­ny­bės – My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio – 250-osioms me­ti­nėms.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama