Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Le­o­nas Bre­žins­kis – Lie­tu­vos sa­va­no­ris, pe­da­go­gas, švie­tė­jas, lais­vės ka­rys

Šis pa­sa­ko­ji­mas – apie žmo­gų, sa­vo gy­ve­ni­mą pa­au­ko­ju­sį Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms. Jis bu­vo ak­ty­vus vi­sų svar­biau­sių Lie­tu­vos įvy­kių da­ly­vis, rin­ko­si tą ke­lią, ku­ris bu­vo rei­ka­lin­giau­sias Tė­vy­nei. Ma­ty­da­mas Tė­vy­nės skaus­mą, vi­sa­da bu­vo pir­mo­se gre­to­se: tam­pa sa­va­no­riu, kai, pa­skel­bus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, ją rei­kė­jo gin­ti, da­ly­vau­ja „sau­lu­ti­nin­kų“ veik­lo­je, pe­ri­ma Šat­ri­jos Ra­ga­nos švie­tė­jiš­kas idė­jas, mo­ky­to­jau­ja. Kai iš­ki­lo oku­pa­ci­jos pa­vo­jus, įsi­trau­kė į „Va­na­gų“ pa­si­prie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mą: sa­vo so­dy­bo­je ren­gė bun­ke­rius, rin­ko gin­klus, da­ly­va­vo par­ti­za­nų pa­si­prie­ši­ni­mo ko­vo­se.

Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dva­ras – ne tik Plun­gės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos pa­si­di­džia­vi­mas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro so­dy­bos an­sam­blis – vie­nas iš ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­sių XIX am­žiaus ant­ro­sios pu­sės dva­rų Lie­tu­vo­je. Ša­lia dva­ro esan­tis par­kas – vie­nas di­džiau­sių ir gra­žiau­sių vi­so­je ša­ly­je.

Mū­sų pa­vel­das: tu­ri­me la­bai „skau­džių“ ob­jek­tų, ir ne vie­ną

Kur yra pras­čiau­sia si­tu­a­ci­ja su mū­sų kul­tū­ros pa­vel­do ob­je­ktais – apie tai pir­ma­die­nį kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te. Iš­var­dy­ti griū­van­tys pa­sta­tai, ku­riuos bū­ti­na tvar­ky­ti, pa­mi­nė­tos ap­leis­tos ka­pi­nai­tės, trūnijantys ar da­žų iš­si­il­gę kop­lyt­stul­piai, sto­gas­tul­piai, kop­ly­tė­lės.

„Džen­tel­me­nai“ di­džiau­sio­je Plun­gės sa­lė­je su­ren­gė lab­da­ros kon­cer­tą

Plun­gė­je po il­ges­nio lai­ko­tar­pio bu­vo su­reng­tas plun­giš­kių vai­ki­nų, pa­si­va­di­nu­sių „Džen­tel­me­nais“, kon­cer­tas. Vi­sos per kon­cer­tą su­rink­tos lė­šos skir­tos lab­da­rai.

Pla­te­liš­kiai pū­ti­kai – vėl tarp ge­riau­siųjų

Pla­te­lių me­no mo­kyk­los pū­ti­kai šį pa­va­sa­rį pra­dė­jo įdo­mio­mis iš­vy­ko­mis, kon­kur­sais, ku­rie pa­žė­rė džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų, bu­vo ly­di­mi sėk­mės.

Sėk­mė res­pub­li­ki­nia­me sol­fe­džio kon­kur­se

Ko­vo 18 d. Klai­pė­dos Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko Res­pub­li­ki­nis mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų bai­gia­mų­jų kla­sių sol­fe­džio kon­kur­sas. Ja­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė ne­ei­li­niais ta­len­tais ir darbš­tu­mu ap­do­va­no­tas Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ab­sol­ven­tas Ma­rius Mic­kus, ku­rį šiam kon­kur­sui ruo­šė me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos te­ori­jos sky­riaus ve­dė­ja, vyr. mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Vir­žin­tie­nė. Vai­ki­nui, kaip ir ki­tiems 28-iems kon­kur­se da­ly­va­vu­siems kon­kur­san­tams iš vi­sos Lie­tu­vos, te­ko at­lik­ti daug su­dė­tin­gų mu­zi­kos te­ori­jos ir sol­fe­džio už­duo­čių. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, kad Ma­rius šias už­duo­tis įvei­kė la­bai ge­rai ir ta­po šio res­pub­li­ki­nio kon­kur­so tre­čios vie­tos lai­mė­to­ju. Ti­ki­mės, kad ši sėk­mė Ma­riui, su įkvė­pi­mu bei pa­si­ry­ži­mu žen­gian­čiam mu­zi­kos pa­ži­ni­mo ke­liu, nė­ra pas­ku­ti­nė.

Šių me­tų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“

Šie – 2016-ie­ji – me­tai Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti pi­lia­kal­nių tvar­ky­mo me­tais, o Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­si­rink­ta šiais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mų Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“. Toks pa­si­rin­ki­mas ypa­č nu­džiu­gi­no Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­min­klo­sau­gi­nin­kę Vi­ta­li­ną Šid­laus­kie­nę. Sau­siui dar ne­įsi­bė­gė­jus, no­rą su­reng­ti Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius sa­vo ben­druo­me­nė­je pa­reiš­kę šar­ne­liš­kiai jau bai­gia su­dė­lio­ti ir rug­sė­jį nu­ma­ty­tų ren­gi­nių pro­gra­mą.

Pa­skelb­ti pir­mie­ji sak­so­fo­no meist­ro Pet­ro Vyšniaus­ko var­do kon­kur­so lau­re­a­tai

Nuo šiol Lie­tu­vos mu­zi­ki­nis pa­sau­lis ga­li didžiuo­tis turįs nau­jus, sva­rius ap­do­va­no­ji­mus, ku­rie pri­sta­tys ryškiau­siai ir įdo­miau­siai ku­riančius ir mu­zi­kuo­jančius sak­so­fo­ni­nin­kus. O vi­si šio žan­ro at­sto­vai turės ga­li­mybę pri­sta­ty­ti sa­vo kūrybą, mo­ky­tis ir pre­ten­duo­ti į vie­no sa­vičiau­sių, pro­fe­sio­na­liau­sio sak­so­fo­no meist­ro Pet­ro Vyšniaus­ko ap­do­va­no­ji­mus. Toks kon­kur­sas, pa­va­din­tas šio uni­ka­laus mu­zi­ko var­du, šie­met įvy­ko Plungėje, Pet­ro Vyšniaus­ko gim­tinėje.

Čeki­jos si­dab­ras – in­stru­men­ti­niam an­sam­bliui iš Plun­gės!

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vių in­stru­men­ti­nis an­sam­blis – Ga­bi­ja Šar­kaus­kai­tė (akor­de­o­nas), Aman­da Sau­kai­tė (for­te­pi­jo­nas), Gre­ta Til­vi­kai­tė (flei­ta), Ig­nas Bal­tuo­nė (smui­kas), – va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se „Pra­ha 2015“, vy­ku­sia­me spa­lio 27–lap­kri­čio 2 die­no­mis. Iš Če­ki­jos plun­giš­kiai grį­žo pui­kiai įver­tin­ti ir ap­do­va­no­ti.

Ar no­rim, ar ga­lim, ar pajėgsim?

Plungės kultūros rei­kalų ta­ry­ba iššūkių ne­bi­jo! Pir­ma­ja­me nau­jos ka­den­ci­jos šios ta­ry­bos posėdy­je da­ly­ta­si išties am­bi­cin­gais pla­nais. Plungė, pa­si­ro­do, pre­ten­duo­ja tap­ti 2022 metų Eu­ro­pos kultūros sos­ti­ne, o 2016 me­tais ak­ty­viai reikštis Pa­sau­lio žemaičių dienų ren­gi­niuo­se. Pa­sidžiaug­ta ir Žemaičių Kal­va­ri­jos sėkme – šiam mies­te­liui su­teik­tas Mažosios Lie­tu­vos kultūros sos­tinės var­das, kurį ki­tais me­tais teks pa­tei­sin­ti tu­ri­nin­ga pro­gra­ma.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama