Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

„Džen­tel­me­nai“ di­džiau­sio­je Plun­gės sa­lė­je su­ren­gė lab­da­ros kon­cer­tą

Plun­gė­je po il­ges­nio lai­ko­tar­pio bu­vo su­reng­tas plun­giš­kių vai­ki­nų, pa­si­va­di­nu­sių „Džen­tel­me­nais“, kon­cer­tas. Vi­sos per kon­cer­tą su­rink­tos lė­šos skir­tos lab­da­rai.

Pla­te­liš­kiai pū­ti­kai – vėl tarp ge­riau­siųjų

Pla­te­lių me­no mo­kyk­los pū­ti­kai šį pa­va­sa­rį pra­dė­jo įdo­mio­mis iš­vy­ko­mis, kon­kur­sais, ku­rie pa­žė­rė džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų, bu­vo ly­di­mi sėk­mės.

Sėk­mė res­pub­li­ki­nia­me sol­fe­džio kon­kur­se

Ko­vo 18 d. Klai­pė­dos Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko Res­pub­li­ki­nis mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų bai­gia­mų­jų kla­sių sol­fe­džio kon­kur­sas. Ja­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė ne­ei­li­niais ta­len­tais ir darbš­tu­mu ap­do­va­no­tas Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ab­sol­ven­tas Ma­rius Mic­kus, ku­rį šiam kon­kur­sui ruo­šė me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos te­ori­jos sky­riaus ve­dė­ja, vyr. mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Vir­žin­tie­nė. Vai­ki­nui, kaip ir ki­tiems 28-iems kon­kur­se da­ly­va­vu­siems kon­kur­san­tams iš vi­sos Lie­tu­vos, te­ko at­lik­ti daug su­dė­tin­gų mu­zi­kos te­ori­jos ir sol­fe­džio už­duo­čių. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, kad Ma­rius šias už­duo­tis įvei­kė la­bai ge­rai ir ta­po šio res­pub­li­ki­nio kon­kur­so tre­čios vie­tos lai­mė­to­ju. Ti­ki­mės, kad ši sėk­mė Ma­riui, su įkvė­pi­mu bei pa­si­ry­ži­mu žen­gian­čiam mu­zi­kos pa­ži­ni­mo ke­liu, nė­ra pas­ku­ti­nė.

Šių me­tų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“

Šie – 2016-ie­ji – me­tai Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti pi­lia­kal­nių tvar­ky­mo me­tais, o Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­si­rink­ta šiais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mų Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“. Toks pa­si­rin­ki­mas ypa­č nu­džiu­gi­no Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­min­klo­sau­gi­nin­kę Vi­ta­li­ną Šid­laus­kie­nę. Sau­siui dar ne­įsi­bė­gė­jus, no­rą su­reng­ti Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius sa­vo ben­druo­me­nė­je pa­reiš­kę šar­ne­liš­kiai jau bai­gia su­dė­lio­ti ir rug­sė­jį nu­ma­ty­tų ren­gi­nių pro­gra­mą.

Pa­skelb­ti pir­mie­ji sak­so­fo­no meist­ro Pet­ro Vyšniaus­ko var­do kon­kur­so lau­re­a­tai

Nuo šiol Lie­tu­vos mu­zi­ki­nis pa­sau­lis ga­li didžiuo­tis turįs nau­jus, sva­rius ap­do­va­no­ji­mus, ku­rie pri­sta­tys ryškiau­siai ir įdo­miau­siai ku­riančius ir mu­zi­kuo­jančius sak­so­fo­ni­nin­kus. O vi­si šio žan­ro at­sto­vai turės ga­li­mybę pri­sta­ty­ti sa­vo kūrybą, mo­ky­tis ir pre­ten­duo­ti į vie­no sa­vičiau­sių, pro­fe­sio­na­liau­sio sak­so­fo­no meist­ro Pet­ro Vyšniaus­ko ap­do­va­no­ji­mus. Toks kon­kur­sas, pa­va­din­tas šio uni­ka­laus mu­zi­ko var­du, šie­met įvy­ko Plungėje, Pet­ro Vyšniaus­ko gim­tinėje.

Čeki­jos si­dab­ras – in­stru­men­ti­niam an­sam­bliui iš Plun­gės!

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vių in­stru­men­ti­nis an­sam­blis – Ga­bi­ja Šar­kaus­kai­tė (akor­de­o­nas), Aman­da Sau­kai­tė (for­te­pi­jo­nas), Gre­ta Til­vi­kai­tė (flei­ta), Ig­nas Bal­tuo­nė (smui­kas), – va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se „Pra­ha 2015“, vy­ku­sia­me spa­lio 27–lap­kri­čio 2 die­no­mis. Iš Če­ki­jos plun­giš­kiai grį­žo pui­kiai įver­tin­ti ir ap­do­va­no­ti.

Ar no­rim, ar ga­lim, ar pajėgsim?

Plungės kultūros rei­kalų ta­ry­ba iššūkių ne­bi­jo! Pir­ma­ja­me nau­jos ka­den­ci­jos šios ta­ry­bos posėdy­je da­ly­ta­si išties am­bi­cin­gais pla­nais. Plungė, pa­si­ro­do, pre­ten­duo­ja tap­ti 2022 metų Eu­ro­pos kultūros sos­ti­ne, o 2016 me­tais ak­ty­viai reikštis Pa­sau­lio žemaičių dienų ren­gi­niuo­se. Pa­sidžiaug­ta ir Žemaičių Kal­va­ri­jos sėkme – šiam mies­te­liui su­teik­tas Mažosios Lie­tu­vos kultūros sos­tinės var­das, kurį ki­tais me­tais teks pa­tei­sin­ti tu­ri­nin­ga pro­gra­ma.

Pra­si­dė­jo X Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis

Rug­pjū­čio 29-ąją Plun­gė­je star­ta­vo jau de­šim­ta­sis kas­me­ti­nis kul­tū­ros fes­ti­va­lis, šį­kart skir­tas M. Ogins­kio se­ne­lio, gar­sio­jo po­li­ti­ko ir kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio 250-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Šven­tės da­ly­vių lau­kia įspū­din­gi kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tai, įvai­rios pa­ro­dos, ki­ti ren­gi­niai.

Pa­dai­na­vo že­mai­tiš­kai 

Rug­pjū­čio 22 die­ną Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­no sa­lė­je, įvy­ko jau ket­vir­ta­sis Že­mai­tiš­kos dai­nos fes­ti­va­lis „Esam ė bū­sem“. Šie­met klau­sy­to­jus sa­vo kū­ry­ba ypač su­ža­vė­jo jau­nuo­me­nė.

Iš Plun­gės ki­lę į Plun­gę grįž­ta

Prie Vai­kų bib­lio­te­kos rug­pjū­čio 3-io­sios po­pie­tę vy­ko sma­gus su­si­ti­ki­mas su iš Plun­gės ki­lu­siais mu­zi­kan­tais Ie­va Var­ka­ly­te ir Pau­liu­mi Lyg­nu­ga­riu. At­li­kė­jai pa­sa­ko­jo apie sty­gi­nius ir pu­čia­muo­sius in­stru­men­tus, at­sa­kė į klau­si­mus, kon­cer­ta­vo su­si­rin­ku­sie­siems, lei­do vai­kams ir jų tė­ve­liams ne tik pa­lies­ti in­stru­men­tus, bet ir pa­ban­dy­ti jais gro­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama