Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

An­sam­blis „Pal­la­dius“ ban­do sėk­mę tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Ita­li­jo­je

Mo­ky­to­jos Lai­mos Jun­du­lie­nės su­bur­tas miš­rus an­sam­blis pa­ga­liau tu­ri pa­va­di­ni­mą – „Pal­la­dius“. Prieš po­rą me­tų, 2014-ųjų bir­že­lį, miš­rų in­stru­men­ti­nį an­sam­blį pa­lai­mi­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos šven­to­vės rek­to­rius ir pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas kar­tu su pa­klau­sy­ti mu­zi­kos at­ėju­siais pa­ra­pi­jos ti­kin­čiai­siais, to­dėl ir an­sam­blį po il­gų svars­ty­mų jau­nuo­liai nu­spren­dė pa­krikš­ty­ti šven­tu var­du „Pal­la­dius“. Ap­si­spręs­ti pa­dė­jo ir tai, kad į sa­vo re­per­tu­a­rą an­sam­blis įtrau­kė K. Jen­kins kū­ri­nį „Pal­la­dio“, ku­ris ta­po jų vi­zi­ti­ne kor­te­le.

„Žir­gi­nė­lių“ šei­mos šven­tė – „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“ – su­bū­rė di­de­lius ir ma­žus

Mi­nint vie­ną šil­čiau­sių ir bran­giau­sių šven­čių – Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną – Plun­gės kul­tū­ros cen­tras di­de­lius ir ma­žus pa­kvie­tė į nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“. Gegužės 14-ąją šven­tę įpras­mi­no vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių an­sam­blio „Žir­gi­nė­liai“ bei „Eg­lės ba­le­to stu­di­ja“ šo­kė­jos, ma­žie­ji te­at­ro „Sau­la“ ak­to­riai, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos cho­ris­tai bei sve­čiai iš Lat­vi­jos.

Šokių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“

Pro­jek­tas „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – Lie­tu­vos ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė 2016“ ba­lan­džio pabaigoje su­kvie­tė gau­sų bū­rį tiek da­ly­vių, tiek žiū­ro­vų. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko šo­kių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“, kar­tu pa­mi­nė­tas ir kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų šo­kio ko­lek­ty­vo „Šo­kio vi­zi­ja“ 10-me­tis, ku­rių va­do­vė – San­dra Jaz­daus­kie­nė.

Le­o­nas Bre­žins­kis – Lie­tu­vos sa­va­no­ris, pe­da­go­gas, švie­tė­jas, lais­vės ka­rys

Šis pa­sa­ko­ji­mas – apie žmo­gų, sa­vo gy­ve­ni­mą pa­au­ko­ju­sį Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms. Jis bu­vo ak­ty­vus vi­sų svar­biau­sių Lie­tu­vos įvy­kių da­ly­vis, rin­ko­si tą ke­lią, ku­ris bu­vo rei­ka­lin­giau­sias Tė­vy­nei. Ma­ty­da­mas Tė­vy­nės skaus­mą, vi­sa­da bu­vo pir­mo­se gre­to­se: tam­pa sa­va­no­riu, kai, pa­skel­bus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, ją rei­kė­jo gin­ti, da­ly­vau­ja „sau­lu­ti­nin­kų“ veik­lo­je, pe­ri­ma Šat­ri­jos Ra­ga­nos švie­tė­jiš­kas idė­jas, mo­ky­to­jau­ja. Kai iš­ki­lo oku­pa­ci­jos pa­vo­jus, įsi­trau­kė į „Va­na­gų“ pa­si­prie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mą: sa­vo so­dy­bo­je ren­gė bun­ke­rius, rin­ko gin­klus, da­ly­va­vo par­ti­za­nų pa­si­prie­ši­ni­mo ko­vo­se.

Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dva­ras – ne tik Plun­gės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos pa­si­di­džia­vi­mas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro so­dy­bos an­sam­blis – vie­nas iš ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­sių XIX am­žiaus ant­ro­sios pu­sės dva­rų Lie­tu­vo­je. Ša­lia dva­ro esan­tis par­kas – vie­nas di­džiau­sių ir gra­žiau­sių vi­so­je ša­ly­je.

Mū­sų pa­vel­das: tu­ri­me la­bai „skau­džių“ ob­jek­tų, ir ne vie­ną

Kur yra pras­čiau­sia si­tu­a­ci­ja su mū­sų kul­tū­ros pa­vel­do ob­je­ktais – apie tai pir­ma­die­nį kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te. Iš­var­dy­ti griū­van­tys pa­sta­tai, ku­riuos bū­ti­na tvar­ky­ti, pa­mi­nė­tos ap­leis­tos ka­pi­nai­tės, trūnijantys ar da­žų iš­si­il­gę kop­lyt­stul­piai, sto­gas­tul­piai, kop­ly­tė­lės.

„Džen­tel­me­nai“ di­džiau­sio­je Plun­gės sa­lė­je su­ren­gė lab­da­ros kon­cer­tą

Plun­gė­je po il­ges­nio lai­ko­tar­pio bu­vo su­reng­tas plun­giš­kių vai­ki­nų, pa­si­va­di­nu­sių „Džen­tel­me­nais“, kon­cer­tas. Vi­sos per kon­cer­tą su­rink­tos lė­šos skir­tos lab­da­rai.

Pla­te­liš­kiai pū­ti­kai – vėl tarp ge­riau­siųjų

Pla­te­lių me­no mo­kyk­los pū­ti­kai šį pa­va­sa­rį pra­dė­jo įdo­mio­mis iš­vy­ko­mis, kon­kur­sais, ku­rie pa­žė­rė džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų, bu­vo ly­di­mi sėk­mės.

Sėk­mė res­pub­li­ki­nia­me sol­fe­džio kon­kur­se

Ko­vo 18 d. Klai­pė­dos Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko Res­pub­li­ki­nis mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų bai­gia­mų­jų kla­sių sol­fe­džio kon­kur­sas. Ja­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė ne­ei­li­niais ta­len­tais ir darbš­tu­mu ap­do­va­no­tas Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ab­sol­ven­tas Ma­rius Mic­kus, ku­rį šiam kon­kur­sui ruo­šė me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos te­ori­jos sky­riaus ve­dė­ja, vyr. mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Vir­žin­tie­nė. Vai­ki­nui, kaip ir ki­tiems 28-iems kon­kur­se da­ly­va­vu­siems kon­kur­san­tams iš vi­sos Lie­tu­vos, te­ko at­lik­ti daug su­dė­tin­gų mu­zi­kos te­ori­jos ir sol­fe­džio už­duo­čių. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, kad Ma­rius šias už­duo­tis įvei­kė la­bai ge­rai ir ta­po šio res­pub­li­ki­nio kon­kur­so tre­čios vie­tos lai­mė­to­ju. Ti­ki­mės, kad ši sėk­mė Ma­riui, su įkvė­pi­mu bei pa­si­ry­ži­mu žen­gian­čiam mu­zi­kos pa­ži­ni­mo ke­liu, nė­ra pas­ku­ti­nė.

Šių me­tų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“

Šie – 2016-ie­ji – me­tai Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti pi­lia­kal­nių tvar­ky­mo me­tais, o Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­si­rink­ta šiais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mų Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“. Toks pa­si­rin­ki­mas ypa­č nu­džiu­gi­no Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­min­klo­sau­gi­nin­kę Vi­ta­li­ną Šid­laus­kie­nę. Sau­siui dar ne­įsi­bė­gė­jus, no­rą su­reng­ti Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius sa­vo ben­druo­me­nė­je pa­reiš­kę šar­ne­liš­kiai jau bai­gia su­dė­lio­ti ir rug­sė­jį nu­ma­ty­tų ren­gi­nių pro­gra­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama