Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

De­vin­tą kar­tą Plun­gė­je nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“

Ko­vo 22 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je įvy­ko jau de­vin­ta­sis tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo 260 jau­nų­jų pū­ti­kų. Įvai­rio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si net 37 ko­lek­ty­vai.

Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si ska­tin­ti už pui­kius pa­sie­ki­mus

Ko­vo pra­džio­je su­si­rin­ku­si Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­riai va­do­vau­ja Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, svars­tė tvar­ką, kaip pa­ska­tin­ti sa­vo dar­bu kul­tū­rai ir me­nui nu­si­pel­niu­sius žmo­nes ar aukš­tų įver­ti­ni­mų res­pub­li­ki­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se pa­sie­ku­sius ko­lek­ty­vus. Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met tam nu­ma­ty­ta skir­ti 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Mo­ky­to­ja, my­lė­ju­si mo­ki­nius ir Lie­tu­vą

Vy­res­ni plun­giš­kiai pri­si­me­na ger­bia­mą pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją, kraš­to­ty­ri­nin­kę, ke­liau­to­ją, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rę Jad­vy­gą Če­ka­vi­čiū­tę. Gruo­džio 27 d. jai bū­tų su­ėję 85 me­tai.

Dva­sin­gu­mo po­pie­tė Plun­gės bib­lio­te­ko­je

Gruo­džiui įpu­sė­jus, ar­tė­jant di­džio­sioms šven­tėms, Plun­gės mies­to bib­lio­te­ka pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su pe­da­go­ge, Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ka­ta­li­kiš­kos gim­na­zi­jos įkū­rė­ja, lei­di­nio „Pa­tir­tys“ au­to­re An­ge­le Stoš­ku­te-Rau­die­ne. Ją ly­dė­jo ka­nau­nin­kas An­drie­jus Sa­ba­liaus­kas, po­etė Ele­na Šid­laus­kie­nė ir mo­ky­to­ja Ire­na Ja­ro­šie­nė.

Juo­zas Bag­do­nas: „Abst­rak­ci­ja lei­džia pa­ro­dy­ti, ką iš­gy­ve­ni vi­du­je“

iais me­tais su­kan­ka 105 me­tai nuo žy­maus iš­ei­vi­jos dai­li­nin­ko, Plun­gės gar­bės pi­lie­čio Juo­zo Bag­do­no gi­mi­mo. Ta pro­ga Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus pa­kvie­tė šio me­ni­nin­ko ger­bė­jus į pa­ro­dą, ku­ri su­reng­ta My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se. Eks­po­zi­ci­jo­je eks­po­nuo­ja­mi J. Bag­do­no dar­bai, ku­rie dar ne­bu­vo pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei. Pa­veiks­lai puo­šia ne cen­tri­nę rū­mų me­nę, ta­čiau tik­rai ne to­dėl, kad ne­bū­tų to ver­ti – toks bu­vo kū­rė­jo no­ras. Juo­zą Bag­do­ną pa­ži­no­ju­sie­ji pri­si­me­na kaip kuk­lų, ta­čiau la­bai ta­len­tin­gą me­ni­nin­ką, tu­rė­ju­sį iš­skir­ti­nį brai­žą, pa­da­riu­sį jį eks­pre­sy­vio­jo abst­rak­cio­niz­mo pra­di­nin­ku lie­tu­vių dai­lė­je.

Bib­lio­te­ką pa­puo­šė gė­lės iš kas­pi­nų

Laik­ro­di­nė­je, kur įsi­kū­ru­si Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, kar­tą per sa­vai­tę ren­ka­si bib­lio­te­kos bi­čiu­liai. Tai gar­baus am­žiaus plun­giš­kiai, ku­rie, bai­gę šios įstai­gos or­ga­ni­zuo­tus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus, ne­pa­no­ro skirs­ty­tis. Kam už­si­da­ry­ti na­muo­se, jei prie ar­ba­tos puo­de­lio ga­li­ma pa­ben­drau­ti, pa­dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis su ben­dra­min­čiais? Taip po bib­lio­te­kos sto­gu ir gi­mė klu­bas „Rie­šut­me­dis“. Bib­lio­te­kos bi­čiu­lių su­si­ti­ki­mai ne­ap­si­ri­bo­ja tik pa­šne­ke­siais. Štai vie­na klu­bo na­rių – Ol­ga Au­gus­ti­na­vi­čie­nė – su­ren­gė ir sa­vo pa­veiks­lų eks­po­zi­ci­ją. Tad jau ku­rį lai­ką bib­lio­te­kos skai­tyk­los pa­tal­pas puo­šia kas­pi­nais siu­vi­nė­tų pa­veiks­lų pa­ro­da „Lap­kri­čio spal­vų me­ta­mor­fo­zė“.

Mo­kyk­lų so­vie­ti­ni­mas ir mo­ky­to­jų trė­mi­mai 1941 me­tais

Prieš 75–erius me­tus so­vie­tų oku­pa­ci­nė val­džia pra­dė­jo nai­kin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę, jos žmo­nes.

Ra­jo­no kraš­to­ty­ros tur­tai

„Kraš­to­ty­ra – tai iš­sa­mus ar te­mi­nis ša­lies, re­gio­no ar gy­ven­vie­tės ty­ri­mas vi­suo­me­nės jė­go­mis. Dau­giau­sia ap­ima tam tik­ros vie­to­vės gam­tos ir so­cia­li­nių reiš­ki­nių ty­ri­mą; ren­ka­mi duo­me­nys apie ša­lies, re­gio­no gam­tą, gy­ven­to­jus, ūkį, bui­tį, is­to­ri­ją, kal­bą, kau­pia­mi ma­te­ria­lio­sios kul­tū­ros pa­vyz­džiai, už­ra­ši­nė­ja­ma tau­to­sa­ka“, – ra­šo­ma Vi­suo­ti­nė­je lie­tu­vių en­cik­lo­pe­di­jo­je (2006, t. 10, p. 722). Kraš­to­ty­ri­nį dar­bą ga­li dirb­ti vi­si – pra­de­dant moks­lei­viais ir bai­giant se­no­liais, be­si­do­min­čiais sa­vo kraš­to pra­ei­ti­mi bei iš­skir­ti­nu­mais.

Me­din­gė­nų ka­pi­nės, kop­ly­čios ir baž­ny­čia

Me­din­gė­nų ka­pi­nėms –160 me­tų

1856 m. lie­pos 12 d. ne­to­li Me­din­gė­nų mies­te­lio, prie vieš­ke­lio Medingėnai–Tverai, de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je, ant aukš­tos kal­vos au­gan­čia­me veš­lia­me pu­šy­nė­ly­je, pa­lai­do­tas Do­na­tas Vit­ke­vi­čius. Jis – Me­din­gė­nų dva­ro sa­vi­nin­kės Kla­ros Vit­ke­vi­čie­nės (262 ha že­mės val­dų) ir Po­vi­lo Vit­ke­vi­čiaus sū­nus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama