Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus pa­ro­da „Dings­tan­čio ir at­gims­tan­čio kul­tū­ros pa­vel­do vaiz­dai Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jo­se“, skir­ta šio ži­no­mo plun­giš­kio 80-me­čiui. Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ki­ti ra­jo­no val­džios at­sto­vai, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, Plun­gės kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, ju­bi­lia­to ko­le­gos iš vi­sų ra­jo­no laik­raš­čių, at­sto­vai iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus, Kul­tū­ros cen­tro, fo­to­gra­fų klu­bas „Žybt“, V. Gau­die­šiaus drau­gai, ben­dra­moks­liai ir dau­gy­bė Plun­gės ben­druo­me­nės žmo­nių.

Ter­še­lin­gą ir Plun­gę su­ve­dė... dū­dos!

Penk­ta­die­nį mū­sų mies­to me­no mo­kyk­lo­je ir kul­tū­ros cen­tre gro­jo sve­čiai – dū­dų or­kest­ras iš vie­nos Ny­der­lan­dų Va­ka­rų Fry­zų sa­los – Ter­še­lin­go (Ters­chel­ling), tu­rin­čios vos pen­kis tūks­tan­čius gy­ven­to­jų. Kar­tu su or­kest­ru, va­do­vau­ja­mu An­drio de Han­no, at­vy­ko ir Ter­še­lin­go me­ras Ber­tas Was­sin­kas. Kaip ir pri­de­ra, sve­čius iš už­sie­nio su­ti­ko ir pri­ėmė Plun­gės rajono savivaldybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

XI Tarp­tau­ti­niam My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­liui pa­si­bai­gus

ie­met be­veik mė­ne­sį tru­ku­sio fes­ti­va­lio me­tu plun­giš­kiai ir mies­to sve­čiai ga­lė­jo pa­si­klau­sy­ti net pen­kių pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos kon­cer­tų. Į ren­gi­nių pro­gra­mą dar­niai įsi­lie­jo ir iš anks­to ne­skelb­ta moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta Ig­no Kon­čiaus 130-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Bib­lio­te­ko­je lan­kė­si vieš­nia iš Aust­ra­li­jos

Rug­sė­jo 16 d. Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je laik­ro­di­nė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su Aust­ra­li­jo­je gy­ve­nan­čia lie­tu­ve po­ete ir ver­tė­ja Li­di­ja Šim­ku­te.

Plun­gė­je ati­da­ry­ta per­so­na­li­nė Ie­vos Stumb­rai­tės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da

Rug­sė­jo 13 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta Ie­vos Stumb­rai­tės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da. Me­ni­nin­kę bei jos ma­mą (nes ma­ma tą die­ną šven­tė gim­ta­die­nį, be to – ji taip pat me­ni­nin­kė) svei­ki­no dau­gy­bė sve­čių, ko­le­gų, bu­vu­sių mo­ky­to­jų, kai­my­nų. Vi­si pa­ste­bė­jo, kad Ie­va vi­sa­da bu­vu­si la­bai ra­mi ir kruopš­ti, tad ir jos dar­bai pui­kūs, rei­ka­lau­ja ypa­tin­go dė­me­sio bei aky­lu­mo.

Ant­ro­ji XI Tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio sa­vai­tė

Ant­ra­sis fes­ti­va­lio sa­vait­ga­lis iš­ti­ki­miems klau­sy­to­jams bei žiū­ro­vams do­va­no­jo du pui­kius ren­gi­nius. Rug­sė­jo 3 die­ną M. Ogins­kio dva­ro žir­gy­no sa­lė­je Klai­pė­dos ka­me­ri­nis or­kest­ras, Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ bei so­lis­tai at­li­ko gar­sų­jį V. A. Mo­car­to „Re­qui­em“. O štai rug­sė­jo 4-ąją M. Ogins­kio žir­gy­no sta­dio­ne jau 6-tą kar­tą bu­vo su­reng­tos žir­gų kon­kū­rų var­žy­bos.

Pa­min­kli­nis ak­muo – ma­lū­nui ir pir­ma­jai elek­tri­nei at­min­ti

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ne­to­li Ogins­kio dva­ro skal­bė­jos na­me­lio, pra­ėju­sią sa­vai­tę be di­de­lių iš­kil­mių bu­vo pa­sta­ty­tas ir ati­deng­tas pa­min­kli­nis ak­muo, skir­tas čia sto­vė­ju­siam Plun­gės dva­ro van­dens ma­lū­nui-lent­pjū­vei-elek­tri­nei at­min­ti. Idė­jos au­to­rius – Eu­ge­ni­jus Bun­ka.

7-oji Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­da

Lie­pos 9-ąją Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je jau šeš­tą kar­tą ati­da­ry­ta pa­sau­li­nė že­mai­čių pro­fe­sio­na­lio­sios dai­lės pa­ro­da (pir­mo­ji 1989 m. bu­vo su­reng­ta Klai­pė­do­je). Na, o lie­pos 15 d. Bir­žu­vė­nų dva­re (Tel­šių r.) pri­sta­ty­ta ir že­mai­čių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių eks­po­zi­ci­ja.

Jau­nie­ji mu­zi­kan­tai – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ita­li­ja Award“ pri­zi­nin­kai

Va­sa­ros atos­to­gos – tai lai­kas, kai mo­ki­nių lau­kia įvai­rūs ne­pa­tir­ti įspū­džiai, nau­ji vei­dai, įdo­mios pa­žin­tys. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­lų mo­ki­niai šių me­tų atos­to­gas pra­dė­jo ke­lio­ne į Ita­li­ją.

Ta­len­tin­ga­sis Plun­gės jau­ni­mas Kro­a­ti­jo­je

Bir­že­lio 17-23 die­no­mis Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras su šo­kė­jų gru­pe, va­do­vau­ja­mi Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus ir Ai­dos Braz­dei­kie­nės, bei Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­nis an­sam­blis „Hel­lo“ (va­do­vė Ri­ta Ur­nie­žie­nė) da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je Kro­a­ti­jo­je, Za­to­no mies­te. Za­to­nas – gra­žus ku­ror­ti­nis mies­tas, įsi­kū­ręs prie Ad­ri­jos jū­ros, va­sa­rą pri­trau­kian­tis daug po­il­siau­to­jų ir už­sie­nio sve­čių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama