Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Svar­biau­si ak­cen­tai – mies­te­lio cen­tre?

Svar­biau­si ak­cen­tai – mies­te­lio cen­tre?

„Štai to­kie vaiz­dai per vals­ty­bi­nę Ka­ra­liaus Min­dau­go šven­tę Ber­žo­re, ša­lia baž­ny­čios, kai­me­lio
cen­tre, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je... Ar jums ne­ky­la min­čių, kad UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ aki­vaiz­džiai ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti su jiems ke­lia­mais už­da­vi­niais – tvar­ky­ti at­lie­kas? – re­to­ri­nį klau­si­mą ke­lia pi­lie­tiš­kas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas. – Gal pa­vie­ši­nus šias nuo­trau­kas at­sa­kin­gi as­me­nys pa­da­rys rei­kia­mas iš­va­das?“

Iš­ties šiukš­lių Ber­žo­re tą sa­vai­tę su­kaup­ta per daug, jos ne­be­til­po į kon­tei­ne­rius, to­dėl bu­vo pa­lik­tos gre­ta jų, ant že­mės. Toks šiukš­ly­nė­lis prie Ber­žo­ro ka­pi­nių, žmo­nių gau­siai lan­ko­mo­je vie­to­je, kri­to į akis ne vie­nam Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko lan­ky­to­jui.
„Pa­gal su­tar­tį UAB „Val­da“ ko­mu­na­li­nes at­lie­kas Plun­gės ra­jo­ne iš­ve­ža du kar­tus per mė­ne­sį. Kiek rei­kia kon­tei­ne­rių, spren­džia se­niū­nai, ve­žė­jui pri­va­lu pa­teik­ti kon­tei­ne­rius ir pa­gal gra­fi­ką juos iš­tuš­tin­ti. Stik­lo ir plas­ti­ko kon­tei­ne­riai tuš­ti­na­mi pa­gal už­pil­dy­mo in­ten­sy­vu­mą. UAB „Val­da“ at­sa­kin­ga už rū­šiuo­ja­mų at­lie­kų iš­ve­ži­mą. Už rū­šiuo­tų at­lie­kų tvar­ky­mą mo­ka ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos. In­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams iš­da­lin­ti kon­tei­ne­riai stik­lui ir ki­toms pa­kuo­tėms, to­dėl „var­pe­liuo­se“ at­lie­kų ma­žė­ja. Įve­dus dvi­na­rę rin­klia­vą, pa­ste­bi­mas ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kie­kio pa­di­dė­ji­mas prie ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rių. Kad se­niū­ni­jai ne­di­dė­tų iš­lai­dos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą, tiks­lin­ga pa­tiems or­ga­ni­zuo­ti bio­lo­gi­nių at­lie­kų rū­šia­vi­mą ir su­tvar­ky­mą sau­giu ap­lin­kai bū­du. UAB „TRATC“ kon­tro­liuo­ja at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tin­ka­mą at­lie­kų su­tvar­ky­mą. Dė­ko­ja­me gy­ven­to­jams už pa­sta­bas ir tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie at­lie­kų tvar­ky­mo pa­žei­di­mus“, – taip už­fik­suo­tą si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis.
Vis­gi pa­dė­ko­ti už iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ne­pa­kan­ka. No­ri­si pri­min­ti, kad at­lie­kų tvar­ky­mas ap­ima šiukš­lių iš­ve­ži­mą, per­dir­bi­mą, pa­ša­li­ni­mą. Jei žmo­nėms akis ba­do šiukš­lių krū­vos prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių, aki­vaiz­du, kad at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma ne­su­ba­lan­suo­ta ir pa­tvir­tin­tą tvar­ką rei­kia to­bu­lin­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama