Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Su­si­ruo­šė į šv. Mi­šias, bet li­ko prie už­ra­kin­tų du­rų

Su­si­ruo­šė į šv. Mi­šias, bet li­ko prie už­ra­kin­tų du­rų

„Kaip taip ga­li bū­ti, kad ne­įleis­tų į Die­vo na­mus“, – pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, klau­sė plun­giš­kis Žyd­rū­nas. Jis pir­ma­die­nį dar jau­tė nu­si­vy­li­mą po sek­ma­die­ni­nės iš­vy­kos į Plun­gės baž­ny­čią. Pa­si­ro­do, žmo­gus, no­rė­jęs su­da­ly­vau­ti tos die­nos 10 va­lan­dos šv. Mi­šio­se, li­ko it mu­sę kan­dęs – pa­si­mels­ti ne­pa­vy­ko, nes te­ko sto­vi­niuo­ti prie už­da­ry­tų baž­ny­čios du­rų.

„Iš­si­aiš­kin­kit jūs, ko­dėl žmo­nės sek­ma­die­nį bu­vo pa­lik­ti už du­rų“, – už­duo­tį re­dak­ci­jai da­vė pa­skam­bi­nęs plun­giš­kis. Prieš tai dar pa­po­ri­no, kas jam su­kė­lė nu­si­vy­li­mą. Pa­sa­ko­jo, kad į Plun­gės baž­ny­čio­je sek­ma­die­nį tu­rė­ju­sias vyk­ti 10 va­lan­dos Mi­šias at­ėjo anks­tė­liau, ne­tru­kus ėmė rink­tis ir ki­ti žmo­nės, ta­čiau pa­mal­dos taip ir ne­įvy­ko. Ir lauk­ti te­ko ne pri­sė­dus ant baž­ny­čios me­nės suo­lų – ti­kin­tie­ji bū­ria­vo­si lau­ke, nes at­ėję pa­si­mels­ti ra­do Die­vo na­mus už­ra­kin­tus. Plun­giš­kis sa­kė, kad su­si­rin­kę ti­kin­tie­ji dar ban­dė ieš­ko­ti prie­žas­ties, ko­dėl baž­ny­čia už­da­ry­ta, apė­jo ap­link pa­sta­tą, bet ir ki­tos du­rys bu­vu­sios už­ra­kin­tos, o „ei­ti į na­mus“ (ku­ni­gų – red. past.), kaip tvir­ti­no Žyd­rū­nas, ne­si­ry­žo. „Ne­gi ne­bu­vo ga­li­ma pa­ka­bin­ti skel­bi­mo ant baž­ny­čios du­rų, kad Mi­šios ne­įvyks? Mes ne kiek­vie­ną kar­tą lan­ko­mės mi­šio­se, to­dėl, jei per anks­tes­nį pa­moks­lą ką ir sa­kė, ne­iš­gir­do­me“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė skam­bi­nu­sy­sis.
Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Julius Meš­kaus­kas siū­lė vi­sus prie­kaiš­tus dėl ne­įvy­ku­sių šv. Mi­šių iš­sa­ky­ti Tel­šių vys­ku­pi­jai. „Mes vyk­dė­me vys­ku­po nu­ro­dy­mą ir bu­vom iš­vy­kę į Var­nius ( Var­niuo­se rug­pjū­čio 19–20 die­no­mis vy­ko ren­gi­niai, skir­ti Že­mai­čių vys­ku­pys­tės įstei­gi­mo 600 me­tų ju­bi­lie­jui ir Tel­šių vys­ku­pi­jos penk­ta­sis Eu­cha­ris­ti­nis kon­gre­sas – red. past.)“, – trum­pai ne­pa­ten­kin­tu bal­su kal­bė­jo mū­sų kal­bin­tas ku­ni­gas. Dva­si­nin­kas sa­kė dau­giau ne­tu­rin­tis ką ko­men­tuo­ti, tik pri­dū­rė, kad apie tai, jog mi­nė­tą va­lan­dą Mi­šių ne­bus, bu­vo pra­neš­ta ir jų lei­džia­ma­me laik­raš­tė­ly­je, ir per anks­tes­nes Mi­šias. „Žmo­nės ne­si­klau­so, kas yra kal­ba­ma“, – ne­daug­žo­džia­vo J. Meš­kaus­kas.
Tel­šių vys­ku­pi­jos ku­ri­jos in­for­ma­ci­nės gru­pės va­do­vas ka­nau­nin­kas kun. An­drie­jus Sa­ba­liaus­kas pa­tvir­ti­no, kad tą sa­vait­ga­lį vys­ku­pas įpa­rei­go­jo vi­sus vys­ku­pi­jos ku­ni­gus da­ly­vau­ti iš­kil­mė­se Var­niuo­se, to­dėl Mi­šios mi­nė­tu lai­ku ir ne­įvy­ko. Ka­da iš­vyk­ti, kaip su­pla­nuo­ti lai­ką, bu­vo leis­ta nu­spręs­ti pa­tiems ku­ni­gams, svar­bu bu­vo at­vyk­ti į Var­nius iki 12 val. Dau­giau ko­men­tuo­ti vys­ku­pi­jos at­sto­vas spau­dai ne­si­ry­žo. „Ne­pa­gal­vo­ji­mas grei­čiau­siai iš ku­ni­gų pu­sės“, – su­ti­kęs, kad rei­kė­jo in­for­ma­ci­nio la­pe­lio apie ne­įvyk­sian­čias Mi­šias, sa­kė kun. A. Sa­ba­liaus­kas. Dva­si­nin­ko tei­gi­mu, kaip ad­minst­ra­ciš­kai sa­vo pa­ra­pi­jo­se tvar­ko­si ku­ni­gai – jų rei­ka­las. Tai­gi jų va­lia spręs­ti, kaip ir ko­kią in­for­ma­ci­ją pa­teik­ti pa­ra­pi­jie­čiams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama