Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Šie­na­vo pie­vą, o kar­tu – ir me­džius?

Šie­na­vo pie­vą, o kar­tu – ir me­džius?

„Vir­to ąžuo­lai!“ – to­kia fra­zė iš ki­no fil­mo il­gai su­ko­si plun­giš­kio gal­vo­je, pa­vaikš­čio­jus po pie­vą A. Ju­cio gat­vė­je (už Dar­bo bir­žos), kur vyks­ta pa­si­ruo­ši­mo oro ba­lio­nų šven­tei dar­bai. Pie­vo­je šio­mis die­no­mis iš pe­ties pa­si­dar­ba­vo šienp­jo­viai. „Nu­šie­nau­ti tą plo­tą se­niai rei­kė­jo, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, ne­tu­rė­jo „šie­nau­ti“ jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sių me­džių: ąžuo­liu­kų ka­mie­nai apie 10 cm, ki­tų me­džių – dar sto­res­ni, kaip ma­ty­ti iš kel­mų. Klau­si­mas: ar ver­tė­jo dėl šio ren­gi­nio pa­au­ko­ti tiek daug me­džių?“ – klau­sia „Plun­gės ži­nioms“ laiš­ke­lį ir nuo­trau­kų at­siun­tęs mies­te­lė­nas.

Pa­pras­tai vie­šos mies­to erd­vės tvar­ko­mos Plun­gės mies­to se­niū­no nu­ro­dy­mu, to­dėl jo ir pa­klau­sė­me, ko­dėl at­siųs­ti šienp­jo­viai įsi­su­ko ir į pie­ve­lė­je už Dar­bo bir­žos au­gu­sius me­džius.
„Dėl tų me­džių bu­vo su­kel­tas di­de­lis triukš­mas, į vie­tą bu­vo at­vy­ku­si ir Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na La­ta­kai­tė. Iš tie­sų pie­vo­je už Dar­bo bir­žos vir­to ne ąžuo­lai, o obe­lys ir sly­vos! To­je sa­va­au­gių me­džių gru­pė­je bu­vo tik vie­nas ąžuo­liu­kas jau anks­čiau pa­žeis­tu ka­mie­nu, ku­rio sto­ris tik­rai ne di­des­nis nei iki 8 cm. Vais­me­džiams, ypač sa­va­au­giams, pjau­ti lei­di­mo ne­rei­kia. At­siųs­to­se nuo­trau­ko­se tas vie­nas ąžuo­liu­kas, kaip ma­ne pa­ti­ki­no pie­vą tvar­kę dar­bi­nin­kai, iš vi­sų pu­sių ir nu­fo­tog­ra­fuo­tas“, – sa­kė se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.
Se­niū­nas pri­pa­ži­no, kad dėl eko­no­mi­nės kri­zės pie­va daug me­tų bu­vo ne­šie­nau­ja­ma, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad lais­va­me plo­te pri­au­go ir me­džių.
„Šią va­sa­rą pie­vą šie­nau­ja­me po il­ges­nio lai­ko­tar­pio. Tai nuo šiol pla­nuo­ja­me da­ry­ti nuo­lat, kol ra­jo­no val­džia su­mąs­tys, ką su lais­vu 2 ha plo­tu veiks“, – pa­žy­mė­jo se­niū­nas.
G. Do­mar­kas sa­kė, jog pie­vo­je bu­vo nu­pjau­ti tik­rai ne vi­si me­džiai – li­ko ir ber­že­lių, ir ąžuo­lų, ir vie­nas kle­vas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama