Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Pyks­ta kai ku­rių mies­to žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai

Pyks­ta kai ku­rių mies­to žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­si­pa­ži­no, kad jau ant­ras mė­nuo pri­vers­tas klau­sy­tis žmo­nių, gy­ve­nan­čių at­ski­ro­se žvy­ruo­to­se mies­to gat­vė­se, skun­dų dėl pras­to pri­va­žia­vi­mo. Se­niū­nas sa­kė, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų po pir­mo di­des­nio at­ly­džio, kai bū­tų ga­li­ma į žvyr­ke­lius iš­leis­ti grei­de­rį.

Su gam­ta ne­pa­si­gin­čy­si, daž­niau­siai ji ir tam tik­riems dar­bams tin­ka­mi orai dik­tuo­ja žmo­gui sa­vo są­ly­gas.
Plun­gės mies­to se­niū­na­s sa­kė, kad pas­ku­ti­nį kar­tą prieš šal­tą­jį me­tų se­zo­ną žvy­ruo­tos dan­gos mies­to gat­vės nu­ly­gi­ntos spa­lį, ta­čiau ke­lias gat­ve­lės pa­li­ktos lap­kri­čiui. De­ja, kaip ty­čia tuo me­tu stai­ga už­šalo ir už­sni­go.
Te­ko lauk­ti at­ly­džio, ku­ris pa­si­tai­kė gruo­džio pra­džio­je. Se­niū­ni­ja į žvy­ruo­tas gat­ves iš­siun­tė grei­de­rį, ta­čiau ir la­bai sku­bė­da­ma tech­ni­ka vi­sų gat­vių nu­ly­gin­ti ne­su­spė­jo, mat stai­ga vėl už­ša­lo.
„Jau ant­ras mė­nuo skam­bi­na pik­ti žmo­nės iš Že­mai­tės gat­vės pa­bai­gos ir už jos esan­čių nau­ja­ku­rių gat­ve­lių, šau­kia, kad, va­žiuo­da­mi per duo­bė­tus ke­lius, su­lau­žys sa­vo ma­ši­nas, pra­šo, kad duo­bes žvy­ru už­pil­tu­me. Gal tai ir pa­gel­bė­tų, ta­čiau lai­ki­nai, o kas bus, kai vėl at­šils?“ – sa­kė G. Do­mar­kas.
Mies­to se­niū­nas in­for­ma­vo, kad žvy­ra­vi­mo dar­bai tu­ri tilp­ti į tam tik­rus reg­la­men­tus, mat tam nau­do­ja­mos Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių direk­ci­jos lė­šos. Jei se­niū­ni­ja nu­spęs­tų žvy­ruo­ti gat­ves sau­sį, var­gu ar tar­ny­ba, at­sa­kin­ga už tech­ni­nę prie­žiū­rą, to­kius veiks­mus trak­tuo­tų ki­taip, nei lė­šų, nu­ma­ty­tų ke­liams re­mon­tuo­ti, švais­ty­mą.
„Jei bū­tų ma­no va­lia, ir mies­tui už­tek­tų lė­šų, no­rė­čiau, kad vi­sos Plun­gės gat­vės bū­tų as­fal­tuo­tos. Vie­ną ar ke­lias duo­bes as­fal­te leng­viau ap­lenk­ti, nei kas­dien va­žiuo­ti duo­bė­mis iš­muš­tu žvy­ruo­tos dan­gos ke­liu,“ – kal­bė­jo G. Do­mar­kas.
Nors gy­ven­to­jų skai­čius Plun­gės mies­te po tru­pu­tį ma­žė­ja, in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­lai ple­čia­si. Žmo­nės per­ka skly­pus mies­to pa­kraš­čiuo­se ne­įsi­ti­ki­nę, ar bus ga­li­my­bė nu­ties­ti ke­lią, pa­klo­ti van­den­tie­kį, ka­na­li­za­ci­ją, ki­tas in­ži­ne­ri­nes ko­mu­ni­ka­ci­jas. Pa­si­sta­tę na­mą ir ap­si­gy­ve­nę, ma­no, kad vis­kuo tu­ri pa­si­rū­pin­ti Sa­vi­val­dy­bė.
„Ne­se­niai su­lau­kiau vie­nos po­nios skun­do, kad jos skly­po ver­tė esą nu­kri­to, nes se­niū­ni­ja jai pa­to­gaus ke­lio iki šiol ne­nu­tie­sė... Ką jai at­sa­ky­ti? Gal rei­kė­jo na­mą sta­ty­tis la­biau ur­ba­ni­zuo­to­je mies­to da­ly­je, o ne pa­čia­me mies­to pa­kraš­ty­je?“ – svars­tė se­niū­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama