Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Plun­gės tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius!

Plun­gės tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius!

„Pra­si­dė­jo „bar­da­kas“ re­konst­ruo­ja­mo­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je Plun­gė­je. Kuo to­liau, tuo dau­giau ran­da­si gud­ru­čių, ma­nan­čių: „Ir aš spė­siu“, ku­rie va­žiuo­ja jau už­si­de­gus drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Dėl to ky­la ava­ri­nių si­tu­a­ci­jų ir kon­flik­tų. Plun­gės po­li­ci­ja ga­na grei­tai „pre­mi­jo­mis“ su­tvar­kė to­kią pat pro­ble­mą, ki­lu­sią vyks­tant ke­lio dar­bams Var­ka­liuo­se. Plun­gė tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius“, – pa­ste­bė­jo pa­si­pik­ti­nęs pa­žei­dė­jais vai­ruo­to­jas, at­siun­tęs nuo­trau­ką su už­fik­suo­tu pa­žei­di­mu.

Plun­gės PK veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis in­for­ma­vo, kad sta­ty­ti sta­cio­na­rų po­li­ci­jos pos­tą prie re­konst­ruo­ja­mų ra­jo­no ke­lių nė­ra ga­li­my­bės. Tie­siog nė­ra tiek Plun­gės PK dir­ban­čių pa­rei­gū­nų, kad bū­tų už­tik­rin­tas bu­dė­ji­mas prie švie­so­fo­rų iš­ti­są pa­rą. Ta­čiau tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad si­tu­a­ci­ja prie švie­so­fo­rų nė­ra ste­bi­ma ir kon­tro­liuo­ja­ma.
„Šiuo me­tu tu­ri­me ke­lias vie­tas ra­jo­ne, ku­rio­se dėl re­mon­tuo­ja­mų ke­lių eis­mas re­gu­liuo­ja­mas švie­so­fo­rais. Po­li­ci­ją pa­sie­kia sig­na­lai, kad šio­se at­kar­po­se pa­si­tai­ko chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­jan­čių as­me­nų, ku­rie ne­pai­so drau­džia­mų sig­na­lų. To­kia pas mus eis­mo kul­tū­ra, kai trūks­ta pa­kan­tu­mo ir kan­try­bės“, – „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė pa­rei­gū­nas.
Kol kas Plun­gės PK at­ski­ros sta­tis­ti­kos apie pa­žei­di­mus, už­fik­suo­tus prie švie­so­fo­rų, ne­ve­da, ta­čiau, pa­sak V. Kur­mio, jau su­stab­dy­ta ne­ma­žai pa­žei­dė­jų. Pas­ku­ti­nė nu­baus­ta rau­do­no švie­so­fo­ro sig­na­lo ne­pai­siu­si „Cit­ro­en C5“ vai­ruo­to­ja iš Plun­gės.
Ka­dan­gi mo­te­ris per šiuos me­tus ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą pa­da­rė pir­mą kar­tą, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 30 eu­rų bau­dą – pu­sę įsta­ty­mu nu­ma­ty­tos su­mos.
Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 417 str. 4 da­ly­je nu­ma­ty­ta, kad va­žia­vi­mas esant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui ar­ba re­gu­liuo­to­jo ges­tui, ne­su­sto­ji­mas prieš pės­čių­jų per­ėją, kai to rei­ka­lau­ja­ma pa­gal tai­syk­les, už­trau­kia pa­žei­dė­jui pi­ni­gi­nę bau­dą nuo 60 iki 90 eu­rų, taip pat tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mą nuo 1 iki 6 mė­ne­sių.
Tai­gi, vai­ruo­to­jai, ge­rai pa­gal­vo­ki­te, ar ver­ta ri­zi­kuo­ti ir ne­pai­sy­ti drau­džia­mų švie­so­fo­ro sig­na­lų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama