Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » P. Ge­nio gat­vė sken­dė­jo tam­so­je

P. Ge­nio gat­vė sken­dė­jo tam­so­je

„Jau ket­vir­ta pa­ra pas mus tam­su kaip kai­me“, – guo­dė­si sau­sio 3-osios ry­tą į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs P. Ge­nio gat­vės gy­ven­to­jas. Žmo­gus pa­pa­sa­ko­jo, kad re­konst­ruo­to­je P. Ge­nio gat­vė­je ir kai­my­ni­nė­je Kran­to gat­vė­je Nau­jų­jų iš­va­ka­rė­se dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių din­go ap­švie­ti­mas – už­ge­so lem­pos nau­juo­se gat­vės švies­tu­vuo­se, ir nie­kas esą ne­si­sku­bi­na ge­di­mo lik­vi­duo­ti!

P. Ge­nio gat­vė ne­ap­švies­ta nuo pat sa­vait­ga­lio. Prieš Nau­juo­sius gy­ven­to­jai fe­jer­ver­kus lei­do ir kai­my­nus svei­ki­no tam­so­je.
„Gy­ve­na­me kaip se­nais lai­kais“, – pik­ti­no­si žmo­gus.
Apie ge­di­mą pir­ma­die­nį jis pra­ne­šė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jai. „Pra­neš­ki­te ir jūs, gal la­biau at­kreips dė­me­sį ir grei­čiau ge­di­mą lik­vi­duos“, – ra­gi­no re­dak­ci­ją P. Ge­nio gat­vės gy­ven­to­jas.
Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pa­ti­ki­no, kad apie ge­di­mą ži­no nuo 2017-ųjų iš­va­ka­rių, nes tu­ri įpro­tį pa­si­žval­gy­ti po mies­to erd­ves ne tik dar­bo die­no­mis, bet ir sa­vait­ga­liais.
„Su­si­klos­tė to­kia si­tu­a­ci­ja: iki Nau­jų­jų me­tų Plun­gės mies­te elek­tros ūkį pri­žiū­rė­jo UAB „Val­da“, nuo 2017-ųjų pra­džios – skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė „VVARFF“. Pir­mo­mis sau­sio die­no­mis vyks­ta dar­bų per­da­vi­mas, ta­čiau, kiek ži­nau, „VVARFF“ meist­rai jau iš­vy­ko į P. Ge­nio gat­vę lik­vi­duo­ti ge­di­mo“, – ant­ra­die­nį „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė G. Do­mar­kas.
Mies­to se­niū­nas spė­jo, kad dėl drėg­no oro ar ki­tų prie­žas­čių šio­je mies­to da­ly­je tie­siog „pa­trum­pi­no“ fa­zę, mat Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je elek­tros lai­dai vis dar ka­bo, o P. Ge­nio gat­vė­je elek­tros ka­be­lis pa­klo­tas po že­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama