Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Nauja mada – nuosavas „gulintis policininkas“

Nauja mada – nuosavas „gulintis policininkas“

Dėl re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lis Plun­gės mies­to gat­vių iš­dės­ty­mą ži­nan­čių vai­ruo­to­jų sta­to­mą žie­di­nę san­kry­žą ban­do ap­lenk­ti pa­su­kę P. Ple­cha­vi­čiaus gat­ve. Ne taip se­niai šio­je žvy­ro dan­gos gat­vė­je, ties vie­nu skly­pu, bu­vo pri­mė­ty­ta blo­ke­lių ir stam­bes­nių ak­me­nų, at­si­ra­do sa­va­dar­biai grei­tį ma­ži­nan­tys kal­niu­kai. „Ko­kie čia „ba­je­riai“? P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jai da­ro kal­niu­kus ir mė­to ak­me­nis ant gat­vės, kad vai­ruo­to­jams pa­da­ry­tų kliū­tį? Ar tu­ri lei­di­mus? Ar tai le­ga­lu? Ma­nau, kad ne“, – pik­ti­no­si „Plun­gės ži­nioms“ apie san­ka­sas pra­ne­šę vai­ruo­to­jai. Negi dabar, pasak pasipiktinusių plungiškių, kas norės, tas ir pasidarys po „gulintį policininką“ prie savo namo?

Daž­nai va­žiuo­jan­tys P. Ple­cha­vi­čiaus gat­ve vai­ruo­to­jai pa­ste­bė­jo, kad va­ka­rykš­čiai su­va­ži­nė­tos že­mių san­ka­sos per gat­vę bū­na at­nau­jin­tos kiek­vie­ną ry­tą. Bū­na, kad san­ka­sų sta­ty­to­jai iš­ka­sa ir kaž­kiek ke­lio dan­gos žvy­ro – ta­da jau ir duo­bė at­si­ran­da! Ant va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pri­mė­to­ma ply­tų ir ak­me­nų, ku­riuos ma­ši­nos ra­tai ga­li pa­kel­ti, tuo­met kam nors skau­džiai klius.
Pri­žiū­rė­ti vie­šą­ją tvar­ką mies­te pa­ves­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riui. Ga­vęs sig­na­lą apie ka­si­nė­ja­mą gat­vę, šio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ged­ri­mas pa­ti­ki­no, kad dar šią sa­vai­tę kar­tu su Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais aiš­kin­sis, kas tuo už­si­i­ma. Jei bus nu­sta­ty­ta, kad dar­bai da­ro­mi sa­va­va­liš­kai ir be lei­di­mų, as­me­nys ga­li bū­ti pa­trauk­ti ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 459 straips­nio 7 punk­tas nu­ma­to, kad už au­to­mo­bi­lių ke­lių, ke­lio sta­ti­nių, įren­gi­nių ar ke­lių eis­mo tech­ni­nių re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių su­ga­di­ni­mą, va­žia­vi­mą as­fal­to dan­ga vikš­ri­niu trans­por­tu, kliū­čių eis­mui ke­liuo­se su­da­ry­mą, ke­lio dan­gos už­ter­ši­mą ga­li tek­ti su­mo­kė­ti bau­dą nuo tri­jų šim­tų iki pen­kių šim­tų še­šias­de­šim­ties eu­rų.
Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, su­ži­no­jęs apie kal­ne­lius P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vė­je, bu­vo ka­te­go­riš­kas: „Taip da­ry­ti ne­ga­li­ma, net jei P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jai tei­sin­tų­si, kad to­kio­mis prie­mo­nė­mis jie gel­bė­ja­si nuo di­des­nio gat­ve pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių srau­to ir la­bai sku­ban­čių vai­ruo­to­jų.“
„Gat­vės pri­ei­go­se pa­sta­ty­tas sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių eis­mą drau­džian­tis žen­klas. Pra­šo­me žie­di­nės san­kry­žos sta­ty­to­jų, jog sau­lė­to­mis die­no­mis lais­ty­tų P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vę van­de­niu, kad pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai ne­kel­tų dul­kių“, – sa­kė se­niū­nas.
„Sa­va­ran­kiš­kai įren­gi­nė­ti grei­tį ri­bo­jan­čių kal­ne­lių ne­ga­li­ma, dėl to rei­kia kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją“, – pa­žy­mė­jo ir Plun­gės PK Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis.
Vis­gi, kol at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai ir pa­rei­gū­nai įver­tins eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ypa­tu­mus P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vė­je, kai ku­rie tos gat­vės gy­ven­to­jai pa­tys ėmė­si ini­cia­ty­vos. Tie­sa, ne­leis­ti­no­mis prie­mo­nė­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama