Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Ku­riam Sa­vi­val­dy­bės as­me­niui la­biau­siai rei­kia pro­gi­nės šu­kuo­se­nos?

Ku­riam Sa­vi­val­dy­bės as­me­niui la­biau­siai rei­kia pro­gi­nės šu­kuo­se­nos?

To­kį in­tri­guo­jan­tį klau­si­mą „Plun­gės ži­nioms“ pa­tei­kė vie­nas laik­raš­čio skai­ty­to­jas, in­for­ma­vęs, kad Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­mų są­ra­še šie­met yra ir... pro­gi­nės šu­kuo­se­nos už 350 eu­rų!

Žmo­gus, pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, po­ri­no, jog bū­tų ne­nu­ste­bęs to­kiu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pir­ki­niu tais lai­kais, kai vie­ti­niams sa­vi­val­dos tar­nau­to­jams va­do­va­vo mo­te­ris, ta­čiau da­bar tiek me­ro ins­ti­tu­ci­jos, tiek Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai – vien vy­rai! Kam jiems pro­gi­nės šu­kuo­se­nos, jei pu­sė Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių vy­rų jau ne­be­ga­li pa­si­gir­ti veš­lia še­ve­liū­ra?
Klau­si­mą iš­gir­dęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis pa­tvir­ti­no, kad Sa­vi­val­dy­bė to­kios pa­slau­gos – pro­gi­nių šu­kuo­se­nų – pir­ki­mą or­ga­ni­zuo­ja ne pir­mi me­tai. Iš­skir­ti­ne tei­se dar­be bū­ti gra­žiai su­šu­kuo­tais plau­kais ga­li nau­do­tis tik vie­no – Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus – dar­buo­to­jos. Ir – tik to­mis die­no­mis, kai Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je iš­kil­min­gai įre­gist­ruo­ja­mos san­tuo­kos.
A. Krau­lei­dis kal­bė­jo, jog yra Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ap­ra­šas, kad jau­na­ve­džiams ypa­tin­gą die­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ris re­gist­ruo­ja san­tuo­ką, tu­ri at­ro­dy­ti rep­re­zen­ta­ty­viai. Tuo ap­ra­šu esą ir va­do­vau­ja­ma­si. Tie­sa, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jams per­ka­mi ir pro­gi­niai dra­bu­žiai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama