Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų

Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų

„Du pjo­vė, aš­tuo­ni žiū­rė­jo! Ma­tyt, koks nors jų pa­žįs­ta­mas iš mū­sų na­mo pa­pra­šė, kad nu­pjau­tų po lan­gais au­gan­čias lie­pas. Me­džiai mums ne­truk­dė, kam rei­kė­jo pjau­ti?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo gy­ven­to­jas.
Kur žiū­ri me­džių būk­lę vie­to­je tu­rin­ti įver­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja?

Ko­vo 9 die­ną žmo­gus te­le­fo­nu krei­pė­si ir į Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją. Prie V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo tą pa­čią die­ną vėl (ne pir­mą kar­tą!) su­si­rin­ko mi­nė­to­ji Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja.
„Plun­gės ži­nioms“ bu­vo pa­pa­sa­ko­ta vi­sa su lie­po­mis su­si­ju­si įvy­kių se­ka. V. Ma­čer­nio gat­vės 35 dau­gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­ja įmo­nė „Plun­gės būs­tas“. Dar per­nai na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius ga­vo gru­pės gy­ven­to­jų pra­šy­mą dėl lei­di­mo nu­pjau­ti dvi lie­pas, au­gan­čias iš gat­vės pu­sės, tarp pir­mos ir ant­ros laip­ti­nių. Esą me­džiai au­ga ar­čiau kaip 4 met­rai nuo na­mo. Taip pat pra­šy­ta leis­ti ap­ge­nė­ti lie­pos, au­gan­čios ant­ro­je na­mo pu­sė­je, ša­kas. Mo­ty­vuo­ta, kad ša­kos už­sto­ja gy­ven­to­jams švie­są, drėks­ta sie­nos, o šak­nys ga­di­na pa­ma­tus.
Sau­sio pra­džio­je Ko­mi­si­jos na­riams nu­vy­kus į vie­tą ir ap­žiū­rė­jus žel­di­nius, pa­ste­bė­ta, kad įvar­dy­ti me­džiai jau ap­ge­nė­ti be ko­mi­si­jos lei­di­mo! Ko­mi­si­ja pa­si­ta­rė ir nu­spren­dė įpa­rei­go­ti „Plun­gės būs­to“ ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­teik­ti Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jai Ire­nai La­ta­kai­tei duo­me­nis apie as­me­nis, vyk­džiu­sius ne­tei­sė­tus me­džių ge­nė­ji­mo dar­bus.
Įver­ti­nus me­džių būk­lę ir jų au­gim­vie­tę, bu­vo leis­ta nu­pjau­ti dvi lie­pas (20 cm ir 28 cm sker­smens) prie V. Ma­čer­nio g. 35 na­mo pir­mos ir ant­ros laip­ti­nių su są­ly­ga, kad prieš tai bus pa­so­din­ti du me­de­liai (ne že­mes­ni kaip 1,30 cm aukš­čio) į jau su­for­muo­tą lie­pų li­ni­ją ar­čiau gat­vės.
Ko­mi­si­ja taip pat nu­spren­dė, jog nė­ra pa­grin­do ge­nė­ti lie­pą, au­gan­čią ki­to­je na­mo pu­sė­je, nes me­dis au­ga ato­kiai nuo pa­sta­to ir ne­ke­lia jam jo­kios grės­mės.
Ta­čiau ko­vo 9 die­ną, 13.45 min., te­le­fo­nu gau­tas pi­lie­čio pra­ne­ši­mas, kad prie V. Ma­čer­nio g. 35 na­mo ge­nė­ja­mos ir pjau­na­mos lie­pos! Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos na­riai, nu­vy­kę į vie­tą ir įver­ti­nę si­tu­a­ci­ją, nu­sta­tė, jog dvi lie­pos, au­gan­čios ar­čiau gat­vės, ap­ge­nė­tos jau anks­čiau, o dviem lie­poms, au­gan­čioms tarp pir­mos ir ant­ros laip­ti­nių, ar­čiau na­mo, nu­pjau­ti lei­di­mas iš­duo­tas šių me­tų va­sa­rio 3 die­ną.
Ko­mi­si­ja įver­ti­no ap­lin­ky­bę, kad lie­pas pjau­ti leis­ta su są­ly­gą, kad prieš tai bus pa­so­din­ti ki­ti du me­de­liai. Ap­žiū­rė­jus te­ri­to­ri­ją, ma­ty­ti, jog me­de­liai ne­pa­so­din­ti.
Ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai bu­vo nu­si­tei­kę baus­ti už aki­vaiz­dų pa­žei­di­mą, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė ir Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pa­siū­lė kom­pro­mi­są: įpa­rei­go­ti „Plun­gės būs­to“ ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­teik­ti raš­tiš­ką pa­si­ža­dė­ji­mą, jog iki šių me­tų ge­gu­žės 1 die­nos bus pa­so­din­ti du me­de­liai į jau su­for­muo­tą lie­pų li­ni­ją ar­čiau gat­vės ir pri­žiū­ri­mi tre­jus me­tus. Prie­šin­gu at­ve­ju na­mo ad­mi­nist­ra­to­riui bus tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės.
„Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, tol ne­ga­lė­jo pjau­ti se­nų­jų, ta­čiau ko­mi­si­ja da­vė lai­ko „Plun­gės būs­tui“ pa­si­tai­sy­ti. Iki ge­gu­žės 1 die­nos prie na­mo tu­ri bū­ti pa­so­din­tos dvi jau­nos lie­pai­tės, prie­šin­gu at­ve­ju na­mo ad­mi­nist­ra­to­riui bus skir­ta bau­da“, – si­tu­a­ci­ją pa­aiš­ki­no ko­mi­si­jos po­sė­dį pro­to­ko­la­vu­si Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Gri­cie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama