Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mą pa­mir­šo at­lie­kų ve­žė­jai?

Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mą pa­mir­šo at­lie­kų ve­žė­jai?

„Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­jos) gy­ven­to­jams jau mė­ne­sį nie­kas ne­iš­ve­ža ko­mu­na­li­nių at­lie­kų? Jū­sų laik­raš­čio sau­sio 3 die­nos pa­skelb­ta­me gra­fi­ke gal įsi­vė­lė klai­da... Šio gra­fi­ko vi­siš­kai ne­pai­so­ma.“ To­kia ži­nu­tė pa­sie­kė re­dak­ci­ją.

Prie­kaiš­tų dėl bui­ti­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo tu­rin­tys vy­dei­kiš­kiai nu­ro­do, kad jie pa­tys ban­dė ieš­ko­ti prie­žas­čių, ko­dėl at­lie­kų ve­žė­jai juos pa­mir­šo. Iš­ki­lu­sią pro­ble­mą spren­dė te­le­fo­nu, ta­čiau iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­jos ne­pa­vy­ko. „Skam­bi­nau su­tar­ty­je nu­ro­dy­tu nu­me­riu at­sa­kin­giems už iš­ve­ži­mą žmo­nėms – man nu­ro­dė skam­bin­ti ki­tu te­le­fo­nu, ir dar ki­tu... Žo­džiu, jie pa­tys ne­be­ži­no, kas už ką yra at­sa­kin­gas“, – ra­šo­ma ži­nu­tė­je.
Įmo­nės, at­sa­kin­gos už at­lie­kų iš­ve­ži­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, UAB „Val­da“ va­do­vas To­mas Rau­dys, iš­gir­dęs vy­dei­kiš­kių skun­dą, nu­ste­bo. Jis su­abe­jo­jo, ar taip ga­li bū­ti. „Gal ir įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas, gal ve­žė­jai su­si­pai­nio­jo dėl nau­jo gra­fi­ko (at­lie­kų iš­ve­ži­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­slau­gos tei­ki­mo gra­fi­kas – red. past.), jis nuo sau­sio pir­mos die­nos yra pa­si­kei­tęs. Ta­čiau sun­ku pa­ti­kė­ti, kad 8 me­tus prieš tai at­lie­kas iš­vež­da­vo, o da­bar už­mir­šo“, – si­tu­a­ci­jos ne­dra­ma­ti­za­vo T. Rau­dys.
Tai­gi ne­iš­ve­žė šian­dien, iš­veš ry­toj, bui­ti­nės at­lie­kos – ne vil­kas, į miš­ką ne­pa­bėgs... Vy­dei­kiš­kiams be­lie­ka lauk­ti ir ti­kė­tis, kad ki­tą kar­tą jų kie­mo ve­žė­jai ne­ap­lenks.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama