Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Kas ap­ter­lio­jo ke­lią, tas jį tu­ri ir nu­va­ly­ti

Kas ap­ter­lio­jo ke­lią, tas jį tu­ri ir nu­va­ly­ti

Va­žiuo­jan­tys per Glau­džių gy­ven­vie­tę „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jai vie­ną die­ną at­krei­pė dė­me­sį į in­ten­sy­viai dir­ban­čią sun­kias­vo­rę tech­ni­ką, ku­ri ly­gi­no rel­je­fą ša­lia ke­lio esan­čia­me tuš­čia­me že­mės plo­te. „Ma­tyt, žmo­gus ruo­šia vie­tą na­mo sta­ty­bai, ta­čiau dir­ba ga­na ne­at­sa­kin­gai: tech­ni­ka jau su­ga­di­no vie­ną kel­kraš­tį, dar ne­aiš­ku, gal iš­lau­žė ir as­fal­to dan­gą. Da­bar ke­lio ne­be­si­ma­to per už­kreik­tą sto­rą pur­vo sluoks­nį, ku­rį dar la­biau iš­taš­ko pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai“, – pik­ti­no­si žmo­gus, klaus­da­mas, kas ga­li pa­veik­ti skly­po sa­vi­nin­ką, kad jis kuo grei­čiau nu­va­ly­tų nors va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį.

To­kio tu­ri­nio skam­bu­čio pri­si­pa­ži­no su­lau­ku­si ir Bab­run­go se­niū­nė Rū­ta Jo­nu­šie­nė. Ji iš­si­aiš­ki­no, kad Glau­džiuo­se tvar­ko­mas skly­pas pri­klau­so vie­nai plun­giš­kių šei­mai – Jur­gi­tai ir Ri­man­tui. Se­niū­nė su­si­ra­do skly­po sa­vi­nin­kus. Po griež­to po­kal­bio jie raš­tu pa­tei­kė pa­si­ža­dė­ji­mą, jog šio­mis die­no­mis nu­va­lys pur­vą nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies, taip pat at­sta­tys kel­kraš­tį.
„Tas skly­pas anks­čiau bu­vo že­mės ūkio pa­skir­ties, da­bar pa­skir­tis pa­keis­ta į na­mų val­dos. Vie­ta ten bu­vo pel­kė­ta, to­dėl sa­vi­nin­kai nu­spren­dė už­pil­ti že­mių ir iš­ly­gin­ti rel­je­fą. Žmo­nės pa­ra­šė pa­si­ža­dė­ji­mą, kad su­tvar­kys kel­kraš­tį ir nu­va­lys ke­lią. Te­gu tai bus įspė­ji­mas tiek jiems, tiek ir ki­tiems, kad že­mės dar­bus rei­kia dirb­ti at­sa­kin­gai. Ir at­ei­ty­je ste­bė­si­me, kad tech­ni­ka dirb­tų tik žmo­gaus skly­po ri­bo­se, siek­si­me, jog bū­tų nu­va­lo­mi ap­drabs­ty­ti ben­dro nau­do­ji­mo ke­liai. Da­bar per le­do ir pur­vo sluoks­nį sun­ku įžiū­rė­ti, ar pa­žeis­ta as­fal­to dan­ga. Jei pa­aiš­kės, kad dan­ga vis dėl­to pa­žeis­ta, teks in­for­muo­ti at­sa­kin­gas tar­ny­bas“, – sa­kė Bab­run­go se­niū­ni­jos se­niū­nė.
Plun­giš­kių šei­ma, įsi­gi­ju­si ir tvar­kan­ti skly­pą Glau­džiuo­se, esą dar ne­tu­ri bū­si­mo na­mo pro­jek­to.
Pa­pras­tai to­kiais at­ve­jais, pla­nuo­jant in­di­vi­du­a­laus na­mo sta­ty­bą, pra­var­tu su­si­ras­ti pa­ti­ki­mą pro­jek­tuo­to­ją, ku­ris ne tik pa­siū­lys bū­si­mo na­mo vi­zi­ją, bet ir at­liks daug ki­tų nau­din­gų dar­bų, kai ten­ka de­rin­ti pro­jek­tą su at­sa­kin­go­mis tar­ny­bo­mis, no­rint, pa­vyz­džiui, gau­ti ko­mu­ni­ka­ci­jų pri­si­jun­gi­mo są­ly­gas.
Jei sta­to­mas ne­di­de­lis (iki 80 kv. m plo­to) na­mas, jam ke­lia­mi vie­ni, jei sta­to­mas di­de­lis (per 200 kv. m. plo­to) – vi­sai ki­ti rei­ka­la­vi­mai. Ma­žes­niam na­mui, jei sta­ti­nys ati­tin­ka ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo A kla­sę, už­ten­ka sta­ty­bos lei­di­mo, o apie di­des­nio na­mo sta­ty­bą bū­ti­na in­for­muo­ti vi­suo­me­nę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama