Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Kam lais­ty­ti ke­lią dar­ga­no­tą die­ną?

Kam lais­ty­ti ke­lią dar­ga­no­tą die­ną?

Ge­gu­žės 10 die­ną į laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Bab­run­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Žmo­gui bu­vo pik­ta, kad žvy­ruo­tas ke­lias, ei­nan­tis per jų kai­mą, lais­to­mas ta­da, kai drėg­na, o kai prieš sa­vai­tę gy­ven­to­jai „sprin­go“ nuo dul­kių, jo­kio lais­ty­mo ne­bu­vo.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nio po­pie­tę pa­skam­bi­nęs vy­ras sa­kė ne­ga­lin­tis at­si­ste­bė­ti ke­li­nin­kų veiks­mais. Tą­dien, kai oras bu­vo dar­ga­no­tas ir iš dan­gaus kri­to tai lie­tus, tai snie­gas, oran­ži­ne spal­va pa­žy­mė­tas trak­to­rius apie 15 va­lan­dą pra­lė­kė per kai­mą ant ke­lio pil­da­mas van­de­nį!
„Aš ne­su­pran­tu, kam lais­ty­ti ke­lią, kai ly­ja? Kaž­koks anek­do­tas! Pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai tik­rai „sprin­go­me“ dul­kė­mis, nie­kas ne­lais­tė, o da­bar, kai ne­rei­kia, – pi­la! Man tai at­ro­do juo­kin­ga“, – tre­čia­die­nį, vos pro na­mus pra­va­žia­vus van­de­nį lie­jan­čiai tech­ni­kai, „Plun­gės ži­nioms“ te­le­fo­nu dės­tė pa­šne­ko­vas.
Vy­ras ti­ki­no, jog van­de­nį pi­lan­tis trak­to­rius Bab­run­gė­nų ke­liu šie­met pra­va­žia­vo pir­mą kar­tą. Sa­kė ma­tan­tis, kad au­to­mo­bi­lių srau­tas per jų kai­mą yra la­bai pa­di­dė­jęs, mat vyks­ta re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ir kai ku­rie vai­ruo­to­jai, ne­no­rė­da­mi gaiš­ti prie švie­so­fo­ro, „ker­ta“ tie­siai, ta­čiau žvyr­ke­lio lais­ty­mas, kaip svars­tė pa­šne­ko­vas, tu­rė­tų vyk­ti ta­da, ka­da rei­kia.
Bab­run­gė­nų ke­lias (tiks­liau – Pla­te­lių gat­vė, įva­žia­vus nuo ke­lio Šiauliai–Palanga) pri­klau­so vals­ty­bi­nei įmo­nei „Tel­šių re­gio­no ke­liai“. Si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne, Sau­gaus eis­mo sky­riaus va­do­vas Arū­nas Rai­bu­žis:
„Dėl vyk­do­mos re­konst­ruk­ci­jos ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė pa­di­dė­jo eis­mo in­ten­sy­vu­mas ra­jo­ni­niu ke­liu Truikiai–Babrungėnai. At­si­ra­dus ga­li­my­bei, at­ski­ri mi­nė­to ra­jo­ni­nio ke­lio ruo­žai ge­gu­žės 10 die­ną bu­vo lais­to­mi drus­kos tir­pa­lu, ku­ris su­ma­ži­na žvyr­ke­lio dul­kė­tu­mą. Esant per­ne­lyg karš­tam ir sau­sam orui, žvyr­ke­lių lais­ty­mas tir­pa­lu yra ne­efek­ty­vius, nes van­de­ny­je esan­čios me­džia­gos iš­ga­ruo­ja. Sten­gia­mės da­ry­ti vis­ką, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­gu, nors ga­li­my­bės to­kiems dar­bams at­lik­ti yra ri­bo­tos. Be­je, pa­gal ke­lių ste­bė­ji­mo sis­te­mos KOSIS „Trui­kių“ sto­te­lės duo­me­nis, 10 die­ną sni­go nuo 13.05 iki 13.20 val., sil­pnai sny­gu­ria­vo nuo 16.20 iki 16.50 val., o vi­są ki­tą lai­ko­tar­pį kri­tu­lių neuž­fik­suo­ta“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama