Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Iš kur kle­bo­nas ga­vo to­kį pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį?

Iš kur kle­bo­nas ga­vo to­kį pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį?

Prieš ke­le­tą die­nų „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, jog Stal­gė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Eduardas Steponavičius, ku­ris taip pat ap­tar­nau­ja Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų baž­ny­čias, va­ži­nė­ja la­bai jau praš­mat­niu, į akis krin­tan­čiu au­to­mo­bi­liu „Maz­da 6“. Tai nau­jas mo­de­lis, ga­mi­na­mas tik nuo 2014 me­tų. To­kios ma­ši­nos kai­na (pri­klau­so­mai nuo me­tų) ga­li siek­ti 18–22 tūks­tan­čius eu­rų. Tad iš kur pas dva­si­nin­ką to­kia pra­ban­ga?

Jau ke­le­tą sa­vai­čių pa­ra­pi­jie­čiai pa­ste­bi, kaip kle­bo­nas E. Ste­po­na­vi­čius prie vie­nos ar ki­tos ap­tar­nau­ja­mos baž­ny­čios at­va­žiuo­ja pra­ban­giu au­to­mo­bi­liu. Ryš­kiai rau­do­na „Maz­da 6“ iš to­lo trau­kia akį, o kai iš to­kios ma­ši­nos iš­li­pa dva­si­nin­kas, – da­ro­si dar įdo­miau. Iš kur pas kle­bo­ną to­kie tur­tai? Ne­gi pa­ra­pi­jie­čių au­kos to­kios dos­nios? O gal tai do­va­na sau 40-ojo gim­ta­die­nio, ku­ris bu­vo prieš tris mė­ne­sius, pro­ga?
Be­je, po vals­ty­bi­niais nu­me­riais ma­žo­mis rai­dė­mis pa­ra­šy­tas ir vie­nos ži­no­mos au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos ben­dro­vės pa­va­di­ni­mas. Ga­li bū­ti, jog ma­ši­na pirk­ta li­zin­gu bū­tent iš tos fir­mos. O vals­ty­bi­niai nu­me­riai ir­gi ne bet ko­kie – bai­gia­si tri­mis sep­ty­ne­tais. Nu­me­ro­lo­gų aiš­ki­ni­mu, trys sep­ty­ne­tai (777) – mis­ti­nis žen­klas, su­tie­kian­tis žmo­gui die­viš­kų ga­lių ir iš­skir­ti­nių ge­bė­ji­mų... Su­pran­ta­ma, to­kios ga­lios la­bai rei­ka­lin­gos...
Pas­ta­rą­jį kar­tą kle­bo­nas, va­žiuo­jan­tis šia ma­ši­na, pa­ste­bė­tas praėjusį penk­ta­die­nį, ba­lan­džio 14 die­ną. Tą po­pie­tę jis praš­mat­nų­jį au­to­mo­bi­lį bu­vo pa­li­kęs prie vie­nos iš sa­vo ap­tar­nau­ja­mų baž­ny­čių. Ten ir nuo­trau­kos pa­da­ry­tos.
Ta­čiau ba­lan­džio 18 die­ną, ant­ra­die­nį, te­le­fo­nu kal­bin­tas E. Ste­po­na­vi­čius kaž­ko­dėl sa­kė, kad „Maz­da 6“ va­žia­vęs la­bai se­niai. Pa­pra­šy­tas pa­tiks­lin­ti, iš pra­džių tei­gė net ne­pri­si­me­nan­tis. Per­klau­sus, ar tai ga­lė­tų bū­ti ke­lios die­nos, sa­vai­tės, ar mė­nuo, dva­si­nin­kas at­sa­kė, jog „gal prieš mė­ne­sį“.
Mi­nė­tas au­to­mo­bi­lis, pa­sak E. Ste­po­na­vi­čiaus, – ne jo, o įmo­nės. Jis pats tu­ri 2004 me­tų ga­my­bos „Mer­ce­des“, pirk­tą iš žmo­gaus prieš dve­jus ar tre­jus me­tus. Šia ma­ši­na sa­kė ir va­ži­nė­jan­tis pas pa­ra­pi­jie­čius. Į „Maz­da 6“ ti­ki­no sė­dęs tik lai­ki­nai.
„Kai „Mer­ce­des“ bu­vo su­ge­dęs, ga­vau pa­kai­ti­nį au­to­mo­bi­lį. Drau­di­mas su­tei­kė. Kol re­mon­ta­vo ma­no ma­ši­ną, tol va­ži­nė­jau. Da­bar jau ne­be­tu­riu tos maz­dos, grą­žin­ta fir­mai. Tik­rai tas au­to­mo­bi­lis ne ma­no, ne­tu­riu nė do­ku­men­tų“, – ant­ra­die­nį sa­kė kle­bo­nas.
Pa­klau­sus, ar nau­ja ma­ši­na pa­ti­ko va­ži­nė­tis, dva­si­nin­kas ti­ki­no, jog tai bu­vęs „pa­pras­tas dy­ze­liu­kas“, tik­rai ne nau­jas. Jo tei­gi­mu, 4 ar 5 me­tų se­nu­mo. Kle­bo­nas die­va­go­jo­si, jog pra­ban­ga jam ne­rū­pi, o au­to­mo­bi­lis rei­ka­lin­gas tik pa­siek­ti rei­kia­mą vie­tą. Už­si­mi­nus, kad pa­ra­pi­jie­čiai kal­ba ki­taip, t. y. nuo­lat jį ma­to vai­ruo­jan­tį mašiną „Maz­da 6“, at­sa­kė, jog žmo­nės vi­sa­da vis­ko pri­si­gal­vo­ja...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama