Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » In­struk­ci­ja, kas aikš­te­lė­je lei­džia­ma, o kas – drau­džia­ma

In­struk­ci­ja, kas aikš­te­lė­je lei­džia­ma, o kas – drau­džia­ma

„No­rė­čiau pa­pra­šy­ti, kad pa­gal ga­li­my­bes or­ga­ni­zuo­tu­mė­te įspė­ja­mų­jų žen­klų pa­sta­ty­mą vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je. Yra ti­ki­my­bė, kad ku­rią die­ną ten įvyks ne­lai­mė, nes 12–13 me­tų vai­kai, va­ži­nė­da­mi dvi­ra­čiais, ga­di­na aikš­te­lės dan­gą, be to, ga­li par­trenk­ti ten žai­džian­čius ma­žy­lius. Vie­ną įspė­jau, tai pa­reiš­kė, gir­di, kur pa­ra­šy­ta, kad čia va­ži­nė­ti ne­ga­li­ma! Ma­nau, ši aikš­te­lė nė­ra skir­ta triu­kams su dvi­ra­čiais. Rei­kė­tų ir len­te­lės dėl šu­nų ve­džio­ji­mo, nes jie gąs­di­na vai­kus“, – prieš ku­rį lai­ką „Plun­gės ži­nioms“ pa­ste­bė­ji­mus dės­tė vie­nas plun­giš­kis.

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pa­tvir­ti­no, kad pa­na­šių pa­gei­da­vi­mų te­ko iš­klau­sy­ti ir jam: žmo­gus pa­si­skun­dė, kad dvi­ra­čiais po aikš­te­lę laks­tę pa­aug­liai ne­pa­klu­so su­au­gu­sio vy­ro pra­šy­mui ir net­gi at­si­kal­bi­nė­jo!
„Ne­ti­kė­jau, kad taip ga­li bū­ti, ta­čiau skun­dų dėl žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kių aikš­te­lė­je ai­dai at­ei­da­vo ir iki mies­to se­niū­ni­jos: tai pa­aug­liai dvi­ra­čiais laks­to, tai mo­te­ry­tės šu­nis gam­ti­nių rei­ka­lų at­lik­ti į skve­rą at­si­ve­dė... Gy­ven­to­jams pra­šant, prie „Su­per­mies­to“ žai­di­mų aikš­te­lės, ant stul­po, pa­ka­bi­no­me in­struk­ci­ją, koks el­ge­sys šio­je vie­to­je ne­pa­gei­dau­ja­mas: pra­šo­me ne­rū­ky­ti, ne­šiukš­lin­ti, ne­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais ir ne­ve­džio­ti šu­nų“, – in­for­ma­vo G. Do­mar­kas.
Nau­do­da­ma­sis pro­ga, Plun­gės mies­to se­niū­nas pri­me­na, kad „Su­per­mies­to“ žai­di­mų aikš­te­lė ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis, to­dėl daž­niau šyp­so­ki­tės, ma­žiau – py­ki­tės, ir el­ki­tės vie­ni su ki­tais taip, kaip no­rė­tu­mė­te, kad elg­tų­si su ju­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama