Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » „Ba­je­ris­tai: pa­sta­tė žen­klą, kad eis­mas drau­džia­mas į... lau­kus!“

„Ba­je­ris­tai: pa­sta­tė žen­klą, kad eis­mas drau­džia­mas į... lau­kus!“

„Pa­sta­ty­da­mi žen­klą, kad eis­mas į... lau­kus drau­džia­mas, „ba­je­rius mė­to“ ar iš vai­ruo­to­jų ty­čio­ja­si?“ – į re­dak­ci­ją krei­pę­sis plun­giš­kis pik­ti­no­si, kad be rei­ka­lo tu­rė­jo ma­ši­na su­kar­ti 14 km Plungės–Lieplaukės ke­liu link Sta­ne­lių, kad su­ži­no­tų, jog pra­va­žiuo­ti ten ne­įma­no­ma. Dar la­biau ste­bi­na, kad eis­mą drau­džian­tis žen­klas pa­sta­ty­tas ne ant ke­lio, kur pra­va­žiuo­ti ne­įma­no­ma, bet... į lau­kų pu­sę. „Kaip no­ri, taip su­prask: žen­klas ro­do, kad į lau­kus pra­va­žiuo­ti ne­ga­li­ma. O kam ten va­žiuo­ti, jei man rei­kia į Sta­ne­lius pa­tek­ti?“ – ste­bė­jo­si plun­giš­kis. Tuo tar­pu ke­lio val­dy­to­jo funk­ci­jas vyk­dan­čios VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nio di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ka­če­raus­kas ap­gai­les­ta­vo dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos, pa­ti­ki­no, kad trūks­ta­mi ke­lio žen­klai jau su­sta­ty­ti tin­ka­mai.

Is­to­ri­ja, į ku­rią pa­te­ko plun­giš­kis, vy­ko dar sau­sio pa­bai­go­je. Pa­sak plun­giš­kio, jis nu­ta­rė nu­va­žiuo­ti į Sta­ne­lius se­nuo­ju Tel­šių ke­liu. Iš­su­kęs iš žie­do ties Jo­vai­šiš­kė­mis, plun­giš­kis ra­miau­siai pa­su­ko žvyr­ke­liu link Liep­lau­kės ir net ne­įta­rė, kad tuoj pa­si­gai­lės.
Su­gai­šo lai­ką, be rei­ka­lo eik­vo­jo ku­rą
„Jo­kio apy­lan­kos ar ki­to­kio žen­klo, kad ten ne­pra­va­žiuo­siu, ne­bu­vo, tad ra­miau­siai va­žia­vau. Net ties Kepurėnų–Stanelių san­kry­ža ne­bu­vo per­spė­jan­čių žen­klų, nors ke­lio re­mon­to dar­bus vyk­dan­ti tech­ni­ka zu­jo link Sta­ne­lių, o po ke­lią vaikš­čio­jo dar­

bi­nin­kai. Nie­ko blo­go ne­įtar­da­mas, pa­su­kau į Sta­ne­lius, pra­si­len­kiau su sunk­ve­ži­miu, kir­tau ge­le­žin­ke­lio per­va­žą ir... leis­da­ma­sis į pa­kal­nę link gy­ven­vie­tės, pra­dė­jau įta­ri­nė­ti, jog ne­pra­va­žiuo­siu: prie til­to įtar­ti­nai sto­vė­jo sunk­ve­ži­miai, bu­vo pa­sta­ty­tas na­me­lis dar­bi­nin­kams... Pri­va­žia­vus ta­po aiš­ku, kad ma­no ke­lio­nė čia ir baig­sis, nors gy­ven­vie­tę, ro­dos, ran­ka ga­li­ma pa­siek­ti. Tik ne­iš­ei­na – til­to ne­bė­ra. Jis re­konst­ruo­ja­mas... – nu­si­vy­lu­siu bal­su pa­sa­ko­jo plun­giš­kis ir pik­ti­no­si ne­at­sa­kin­gai ka­pi­ta­li­nį ke­lio re­mon­tą at­lie­kan­čia fir­ma. – Kai su­kau į kai­rę, nie­kas ma­nęs net ne­ban­dė stab­dy­ti ir per­spė­ti, kad ne­pra­va­žiuo­siu. Jau ne­kal­bu, kad ke­lio žen­kli­ni­mai tu­rė­jo bū­ti ne tik ties Kepurėnų–Stanelių san­kry­ža, bet ir su­kant į se­ną­jį Tel­šių ke­lią iš Tauragės–Mažeikių plen­to. Be rei­ka­lo nu­va­žia­vau 7 ki­lo­met­rus, dar tiek pat tu­rė­jau grįž­ti at­gal. Su­gai­šau lai­ką, be rei­ka­lo eik­vo­jau ku­rą. Juo­kin­giau­sia, kad kai nuo til­to pa­su­kau at­gal ir grį­žau į san­kry­žą, pa­ste­bė­jau, jog eis­mą drau­džian­tis žen­klas pa­sta­ty­tas... į lau­kus. Jie ką (ke­lio re­mon­to dar­bus at­lie­kan­ti įmo­nė – aut. pa­sta­ba), „ba­je­rius mė­to“ ar iš vai­ruo­to­jų ty­čio­ja­si?“.
Nu­si­vy­lęs dėl su­gaiš­to lai­ko ir be rei­ka­lo eik­vo­to ku­ro, vai­ruo­to­jas nu­ta­rė va­žiuo­ti Kretingos–Kuršėnų plen­tu. Šį­kart plun­giš­kis ati­džiai ieš­ko­jo žen­klų, ro­dan­čių, ar ne­bus eis­mas į Sta­ne­lius už­draus­tas ir iš šio ke­lio ruo­žo. Jo nuo­sta­bai, su­kant nuo Kretingos–Kuršėnų ke­lio į Sta­ne­lius, taip pat ne­bu­vo žen­klų, kad pra­va­žiuo­ti pro Sta­ne­lius link Ke­pu­rė­nų ne­bus ga­li­ma. „Ne­su­pran­tu: re­mon­tuo­ja ke­lią, iš­ar­do til­tą, o apy­lan­kos ar eis­mą drau­džian­čių žen­klų su­sta­ty­ti ne­ga­li!“, – pik­ti­no­si plun­giš­kis.
„Ne mes kal­ti“
Ga­vu­si skai­ty­to­jo nu­si­skun­di­mą, re­dak­ci­ja pa­tik­ri­no si­tu­a­ci­ją: nu­va­žia­vo­me vi­są tą at­kar­pą ir įsi­ti­ki­no­me, kad plun­giš­kis ne­me­luo­ja. O Kepurėnų–Stanelių san­kry­žo­je su­tik­ti dar­bi­nin­kai die­va­go­jo­si, kad ne jų kal­tė, jog nė­ra žen­klų. „Su­bran­go­vais yra UAB „Plun­gės Jo­nis“. Jie tu­rė­jo su­sta­ty­ti žen­klus. Ko­dėl to ne­pa­da­rė? Rei­kia jų klaus­ti“, – tei­si­no­si dar­bi­nin­kai ir pirš­tais ro­dė į zu­jan­čius sunk­ve­ži­mius su šios fir­mos žen­klais.
Pa­ban­džius į Sta­ne­lius pa­tek­ti iš Kretingos–Kuršėnų ke­lio, va­žiuo­jant nuo Plun­gės pu­sės, taip pat nė­ra jo­kio žen­klo, kad, kir­tęs Sta­ne­lių gy­ven­vie­tę, link Ke­pu­rė­nų ne­pra­va­žiuo­si. Tie­sa, per­spė­ji­mas apie ak­li­gat­vį ir apy­lan­ką, su­kant į Sta­ne­lius, yra iš Tel­šių pu­sės. Ko­dėl tik iš tos pu­sės? Sun­ku su­pras­ti ke­lio re­mon­to dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės spren­di­mus...
Į pa­klau­si­mą ne­at­sa­kė
Ko­dėl ne­su­sta­ty­ti rei­ka­lin­gi ke­lio žen­klai ir klai­di­na­mi vai­ruo­to­jai, ku­rie ne tik gaiš­ta lai­ką, bet ir pa­ti­ria nuos­to­lių? Re­dak­ci­ja klau­si­mus su pra­šy­mu pa­teik­ti į juos at­sa­ky­mus pa­ban­dė nu­siųs­ti su­bran­go­vais įvar­dy­tai UAB „Plun­gės Jo­nis“. Iš­kart nu­ste­bi­no, kad įmo­nės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, pa­spau­dus ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Gin­to Or­dos el. paš­to ad­re­są, iš­šo­ka vi­sai ki­tas ad­re­sas, nei pa­ra­šy­ta sve­tai­nė­je. Ir nors re­dak­ci­ja pa­klau­si­mus iš­siun­tė ir šiuo, ir pa­grin­di­niu įmo­nės el. paš­to ad­re­sais, at­sa­ky­mo iki šiol ne­su­lau­kė...
Kad trūks­ta žen­klų, pa­ste­bė­jo ir pa­tys
VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nio di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ka­če­raus­kas re­dak­ci­jai tei­gė, kad Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių val­dy­to­jo funk­ci­jas ša­ly­je vyk­do Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos LAKD. VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nys at­lie­ka tik ke­lių prie­žiū­rą ap­skri­ty­je bei vyk­do kai ku­rias val­dy­to­jo de­le­guo­tas funk­ci­jas.
„Sta­ti­niui „Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr.3207 Staneliai–Vilkaičiai nuo 1,100 iki 3,550 km ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“ lei­di­mą eis­mui ri­bo­ti iš­da­vė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Ke­lių ap­žiū­ros me­tu mū­sų pa­da­li­nio dar­buo­to­jai pa­ste­bė­jo, kad re­mon­tuo­ja­mo ke­lio Nr. 3207 Staneliai–Vilkaičiai ruo­že ir jo pri­ei­go­se trūks­ta apy­lan­kos žen­klų. Apie tai in­for­ma­vo­me at­sa­kin­gą LAKD spe­cia­lis­tą. Ti­ki­mės, kad ran­go­vas UAB „Že­mai­ti­jos ke­liai“ nu­ma­ty­tus apy­lan­kos žen­klus ar­ti­miau­siu me­tu pa­sta­tys“, – at­sa­ky­me re­dak­ci­jai tei­gė di­rek­to­rius.
At­si­pra­šė dėl lai­ki­nų ne­sklan­du­mų
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­ja Re­da Ka­še­lio­ny­tė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad ke­ly­je Nr. 3207 Staneliai–Vilkaičiai, nuo 1,10 iki 3,55 km, re­konst­ruo­jant til­tą per Piet­vės upę, ran­go­vas UAB „Že­mai­ti­jos ke­liai“ pa­ren­gė apy­lan­kos žen­klų pa­sta­ty­mo sche­mą, ku­ri bu­vo su­de­rin­ta su at­sa­kin­gu Ke­lių di­rek­ci­jos dar­buo­to­ju.
„Ke­lių di­rek­ci­jos Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros sky­riaus dar­buo­to­jai, 2018 m. va­sa­rio 7 die­ną ga­vę in­for­ma­ci­ją apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, iš kar­to ėmė­si prie­mo­nių mi­nė­tiems ne­ati­ti­ki­mams pa­ša­lin­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­sta­ty­ti apy­lan­kos žen­klai, – at­siųs­ta­me raš­te tei­gė pa­ta­rė­ja ir pri­dū­rė. – To­kių at­ve­jų, kuo­met eis­mo or­ga­ni­za­vi­mas, at­lie­kant tam tik­rus ke­lio dar­bus, yra ne­sklan­dus ar tu­ri tam tik­rų ne­ati­ti­ki­mų, pa­si­tai­ko la­bai re­tai, ka­dan­gi kiek­vie­ną kar­tą yra su­de­ri­na­mos eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sche­mos sklan­džiam ir sau­giam eis­mo už­tik­ri­ni­mui. Ga­vę in­for­ma­ci­ją apie tam tik­rus ne­ati­ti­ki­mus / ne­sklan­du­mus, ne­dels­da­mi re­a­guo­ja­me ir juos pa­ša­li­na­me. At­si­pra­šo­me už su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir lai­ki­nus ne­sklan­du­mus.“
Kad sa­vo pa­ža­dus iš­te­sė­jo, ir žen­klai jau su­sta­ty­ti, bu­vo ga­li­ma pa­ste­bė­ti jau praėjusią sa­vai­tę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama