Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » At­sar­giai: dvi­ra­ti­nin­kų ir pės­čių­jų ty­ko spąs­tai

At­sar­giai: dvi­ra­ti­nin­kų ir pės­čių­jų ty­ko spąs­tai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nios“ elek­tro­ni­niu paš­tu ga­vo plun­giš­kio Ar­tū­ro laiš­ke­lį su nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ga­vės ga­le už­fik­suo­ta pa­vo­jin­ga duo­bė. Kel­kraš­ty­je, prie­šais au­to­bu­sų su­sto­ji­mą, ne­to­li bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­to, ma­to­si žio­jin­ti an­ga.

Iš­ties duo­bė at­ro­do ga­na pa­vo­jin­gai: čia ga­li įsmuk­ti ir su­si­žeis­ti pės­ty­sis, o jei koks pi­lie­tis už­va­žiuotų dvi­ra­čiu, skris­tų per gal­vą. Nė­ra įspė­ja­nčio apie ty­kan­tį pa­vo­jų žen­klo, duo­bė ne­ap­tver­ta.
Ar­tū­ras sa­vo laiš­ke­ly­je ra­šė, jog šio­je vie­to­je ty­ko pavojus: „J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės ga­le, prie­šais bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos au­to­bu­sų sto­te­lę, at­nau­jin­to ke­lio kel­kraš­ty­je, pa­lik­ti spąs­tai. Ka­žin kam? O juk at­lik­tus dar­bus kaž­kas pri­ėmė...?“
Rug­sė­jo 26 die­ną si­tu­a­ci­ją pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Mar­ty­no Čiu­že­lio, ku­ris yra Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas:
– Vie­tos ūkio ir tur­to sky­rius tik va­kar, rug­sė­jo 25 die­ną, ga­vo in­for­ma­ci­ją apie šį šu­li­nį ir iš­kart in­for­ma­vo ke­lio dar­bų ran­go­vą – už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę „Šiau­lių plen­tas“. Ar­ti­miau­siu me­tu šu­li­nys bus su­tvar­ky­tas. Grei­čiau­siai koks sunk­ve­ži­mis už­va­žia­vo ant dang­čio ir su­lau­žė, nes dar ma­tė­si be­to­no ga­ba­lai. Su­si­siek­si­me su mies­to se­niū­nu, kad pa­vo­jin­ga vie­ta iki su­tvar­ky­mo bū­tų lai­ki­nai ap­tver­ta“, – sa­kė M. Čiu­že­lis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama