Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Kam rei­ka­lin­gi teis­mai, jei nie­kas ne­pai­so jų spren­di­mų?

Plun­giš­kis Jo­nas (var­das pa­keis­tas – red. past.) ne­no­ri, kad šis klau­si­mas nu­skam­bė­tų tik re­to­riš­kai. Vy­ras pa­gei­dau­ja aiš­kaus at­sa­ky­mo, ka­dan­gi, kaip pats sa­ko, nuo to pri­klau­so, kaip klos­ty­sis jo san­ty­kiai su vai­kais. Jo­nas – dvie­jų ne­pil­na­me­čių ber­niu­kų tė­vas. Nors jis ran­ko­se ir lai­ko Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, ko­kio­mis są­ly­go­mis jis tu­rė­tų ma­ty­ti sa­vo sū­nus, ta­čiau šis do­ku­men­tas, pa­si­ro­do, be­ver­tis – vai­kų ma­ma ir to­liau ne­lei­džian­ti jiems su­si­tik­ti.

Įren­gti tai įrengė, tik ar įmanoma naudotis?

No­ri­te su šei­ma dvi­ra­čiais pa­si­va­ži­nė­ti ne­se­niai su­tvar­ky­tu Šei­rės ta­ku Pla­te­lių na­cio­na­li­nia­me par­ke? Ti­ki­tės spe­cia­liai įreng­tuo­se dvi­ra­čių lai­kik­liuo­se pa­lik­ti dvi­ra­tę trans­por­to prie­mo­nę ir ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti prie eže­ro? Nė ne­ban­dy­ki­te, nes lai­kik­liai su­mon­tuo­ti taip, kad į juos įsta­ty­tas dvi­ra­tis vis tiek nu­grius. „Ban­dė­me įtai­sy­ti 3 dvi­ra­čius, tiek vai­kiš­kus, tiek di­de­lius, ir nė vie­nas ne­si­lai­ko”, – sa­vo įspū­džiais iš sa­vait­ga­li­nio pa­si­va­ži­nė­ji­mo Šei­rės ta­ku su re­dak­ci­ja da­li­no­si plun­giš­kis An­ta­nas. Ir pri­dū­rė: „Ka­žin kiek kai­na­vo to­kių nie­kam ti­ku­sių sto­vų pa­sta­ty­mas?“

So­di­nin­kai kra­to­si pa­pil­do­mo mo­kes­čio

Plun­gės so­di­nin­kai ne­pa­ten­kin­ti. Ypač tie, ku­rie sa­vo val­do­se so­dų bend­ri­jo­se yra įsi­ren­gę elekt­ros įva­dus, ka­dan­gi šis fak­tas liu­di­ja tai, kad pa­pil­do­mai ten­ka pra­ver­ti pi­ni­gi­nę mo­kant už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą. „Ar tai tei­sin­ga, ar mo­kes­tis mums nė­ra dub­liuo­ja­mas“, – klau­sė vie­na so­dų bend­ri­jos „Žil­vi­tis“ val­dy­bos na­rė, nu­spren­du­si sa­vo abe­jo­nes dėl mi­nė­tos rink­lia­vos iš­sa­ky­ti red­ka­ci­jai.

Kur dėti senas padangas?

„Tvarkiau sodybą. Daiktus, kurie nebebus reikalingi, netgi išrūšiavau, nes prie Stalgėnų parduotuvės mačiau antrinėms žaliavoms skirtus konteinerius. Ūkyje buvo likusi krūva senų naudoti netinkamų žemės ūkio paskirties technikos (vartytuvų, rinktuvų, kratytuvų ir kt.) padangų. Prie tų pačių „varpelių“ mačiau Telšių regiono atliekų tvarkymo centro skelbimą, kad po aštuonias padangas (nuo žmogaus) nemokamai priima Jėrubaičiuose, prie sąvartyno, esančioje aikštelėje. Paskambinus nurodytu telefonu paaiškėjo, kad padangų iš manęs neims, net jeigu jas ir atvešiu, jei nepateiksiu turimos žemės ūkio ar kitos technikos registracijos pažymėjimo. Ką man dabar daryti? Traktorius jau parduotas, todėl registracijos pažymėjimo nebeturiu, o vartytuvams ir grėbliams apskritai jokios registracijos nereikia! Kur siūlote dėti senas padangas? Vežti visas į mišką ar kokią naktį po dvi tris į miesto šiukšlių konteinerius išmėtyti? Rinkliavą Atliekų tvarkymo centrui aš juk moku!“ – piktinosi į „Plungės žinias“ paskambinęs vyriškis.

Tikri lietuviai – tikri kai­my­nai...

Geras kaimynas brangesnis už giminę, o štai prastas gali taip apkartinti gyvenimą, jog kiekviena išaušusi diena ir savi namai taps nebemieli. Panašu, kad į tokią nepavydėtiną padėtį yra patekusi plungiškė Regina Buivydienė, nebeatsigenanti, kaip pati pripažino, nuo šalia gyvenančios Danutės ir Albino Truikių šeimos savivalės.

Kas šiukšlina: maitinimo įstaiga, klientai ar varnos?

Plungės miesto seniūnijos kieme, pievelėje tarp garažų ir užuolaidomis prekiaujančios parduotuvės, kažkas įsigudrino iškratyti šiukšles. Jau kelintą kartą viešuosius darbus dirbantys žmonės eina rinkti išbarstyto šlamšto – servetėlių, popierinių dėžučių, maišelių, vienkartinių gėrimų indelių ir... čekių. Būtent pagal pastaruosius pasidarė aišku, iš kokios maitinimo įstaigos visas šis „gėris“ atkeliauja.

Geriau jau būtų važiavusi autobusu!

„Jei būčiau žinojusi, kad taip nukentėsiu, tikrai būčiau važiavusi autobusu!“ – guodėsi kelyje už du pažeidimus iš karto kaimyninio Telšių rajono policijos patrulių nubausta plungiškė. Išties, atpasakota jos istorija moko, kaip atidžiai reikia sekti savo dokumentų galiojimo terminus, antraip gali prisišaukti bėdą.

Pacientas: „Į ligoninę buvau paguldytas tik iš trečio karto“, gydytojai: „Ligoniai mus jau terorizuoja“

Perbalęs, su kateteriu venoje pirmadienio rytą dviejų moterų lydimas į redakciją užėjo jaunuolis. „Mes ką tik iš Plungės ligoninės. Ar galite išklausyti?“ – vos pravėrusi duris garsiai paklausė vyresnė moteris ir pridūrė, kad turi didelių nusiskundimų medikais. Taip Adelė Krikotina, pasiligojęs jos sūnus Genadijus ir pastarojo gyvenimo draugė Viktorija pradėjo lieti nuoskaudas dėl abejingo požiūrio į sergantį žmogų. Tačiau savo versijas vėliau išsakę medikai taip pat negailėjo priekaištų nei pacientui, nei jo motinai.

Nau­jam bu­to šei­mi­nin­kui – są­skai­tos su anks­tes­nių­jų sa­vi­nin­kų sko­lo­mis

Plungiškis Mindaugas Einikis praėjusių metų rugsėjį įsigijęs vieną kambarėlį bendrabučio tipo name (A. Vaišvilos g. 33) netruko pastebėti, kad pastatą administruojanti įmonė „Plungės būstas“ įtartinai žongliruoja jam siunčiamų sąskaitų skaičiais. Žmogui kilo įtarimas, kad jis po truputėlį moka ankstesnių turto savininkų skolas, nors pas notarą tvirtinant pirkimo sutartį buvo sutarta kitaip.

Prisiminimui – vienas medis

Aš iš tų, kurie pyksta, kuriuos pašiurpino medžių išpjovimas prie mūsų namo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama