Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Dau­gia­bu­čiai – re­no­vuo­ti, o jų kie­mai?

Vie­ni pir­mų­jų tie­sio­giai į žmo­nių iš­rink­tą me­rą – Aud­rių Kli­šo­nį – krei­pė­si re­no­vuo­tų A. Vaiš­vi­los g. 5 ir 9 na­mų gy­ven­to­jai. „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ei­lę me­tų są­mo­nin­gai ne­tei­kia jo­kios vi­zi­jos, mi­si­jos ar tiks­lo keis­ti mies­to įvaiz­dį prie dau­gia­bu­čių na­mų. Pra­šo­me po­ky­čių ir fi­nan­si­nės Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai prie dau­gia­bu­čių pa­ge­rin­ti“, – sa­ko­ma šių dvie­jų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­ta­me raš­te, ad­re­suo­ta­me me­rui ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Ba­lan­džio 3 die­ną gy­ven­to­jus po­kal­biui apie ap­lin­kos prie dau­gia­bu­čių na­mų ge­ri­ni­mo ga­li­my­bes pri­ėmė A. Kli­šo­nis.

Kaip kul­tū­ros cen­truo­se at­si­ran­da nau­ji dar­buo­to­jai?

„Ko­dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­skel­bia kon­kur­sų į kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­rių pa­rei­gas Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Ša­tei­kiuo­se, Žli­bi­nuo­se? Kiek ži­nau, da­bar lai­ki­nai šias pa­rei­gas ei­nan­tys di­rek­to­riai ne­tu­ri tin­ka­mo iš­si­la­vi­ni­mo. As­muo iki kon­kur­so ga­li bū­ti pri­im­tas dirb­ti pa­gal ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, bet ne il­ges­niam nei vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Ži­no­me, kad yra as­me­nų, ku­rie dir­ba il­giau. Ar Plun­gės sa­vi­val­dy­bės kler­kai ne­si­lai­ko įsta­ty­mų? O gal lai­ko šias pa­rei­gas sa­vo par­tie­čiams, kol jie baigs moks­lus? Taip pat la­bai įdo­mu, kaip Plun­gės kul­tū­ros cen­tre at­si­ran­da nau­ji dar­buo­to­jai, nors vie­šai nė­ra skel­bia­ma apie jų pri­ėmi­mą. Ar tai reiš­kia, kad dirb­ti pri­ima­mi gi­mi­nės, pa­žįs­ta­mi? Kiek te­ko gir­dė­ti, Plun­gės kul­tū­ros cen­tre daž­niau­siai dir­ba bu­vę R. Ma­tu­lio stu­den­tai (S. Gu­da­vi­čiū­tė, E. Vaš­ke­le­vi­čius ir pan.). Toks jaus­mas, kad po­nas R. Ma­tu­lis dir­ba sa­vo UAB-e“, – į „Plun­gės ži­nias“ krei­pė­si ir pub­li­ka­ci­jos te­mą pa­siū­lė Si­gi­tas Per­mi­nas.

Į ki­tus žiū­rė­da­mi sa­vo aky­je ir rąs­to ne­pa­ste­bi

„Esa­me pa­si­bai­sė­ję po­no Ro­ber­to En­dri­ko el­ge­siu vir­tu­a­lio­je erd­vė­je. Per so­cia­li­nius tin­klus „Vie­nin­gos Plun­gės“ bal­su vi­sa ger­kle rė­kia, kad Plun­gės mies­te kel­kraš­čiai nė­ra va­lo­mi. Šie­met pa­va­sa­ris anks­ty­vas, tie kel­kraš­čiai, kaip gir­dė­ti, mies­te jau va­lo­mi, tik gal ne tiek grei­tai, kaip no­rė­tų­si. O ko­dėl tie rėks­niai ne­at­krei­pia dė­me­sio į sa­vo kie­mą? Prie V. Ma­čer­nio g. 4 pa­sta­to, kur bu­vo IKI cen­tras, o da­bar vei­kia dė­vė­tų dra­bu­žių krau­tu­vė, laip­tai ir tvo­ra griū­na! Čia jau ne dul­kės gat­vės pa­kraš­ty­je, o re­a­lus pa­vo­jus gy­ven­to­jams. Ta­čiau ar tai rū­pi skly­po sa­vi­nin­kui – Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nei pre­ky­bai – ir šios įstai­gos dar­buo­to­jui R. En­dri­kui? Bai­su, kas Plun­gė­je de­da­si, kai bal­są ke­lia ak­ty­vis­tai, ku­riems „ska­nu“ ki­tam įkąs­ti, gal­vo­jant, kad jų pa­čių nie­kas ne­ma­to!“ – „Plun­gės ži­nioms“ reiš­kia nuo­mo­nę vie­tos laik­raš­čių skai­ty­to­jai.

Gydytojas pa­cien­tei: „Tu kve­pi sa­vo kva­pu... Va­rom į Egip­tą...“

Ne­ži­nia, ar čia no­ras pa­si­rek­la­muo­ti, ar jau „ži­lė – gal­von, vel­nias – uo­de­gon“, bet plun­giš­kis gy­dy­to­jas Vis­val­das Ne­kra­šas vėl – „ant ban­gos“. Šį­kart 56 me­tų psi­chiat­ras, ku­ris kar­tu yra ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, už­si­gei­dė su­vi­lio­ti 22 me­tų plun­giš­kę In­gą – sa­vo pa­cien­tę. Ne­ap­si­ken­tu­si nuo­la­ti­nių „ata­kų“ trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis, pro­vo­kuo­jan­čių pa­siū­ly­mų kar­tu vyk­ti į už­sie­nį, vi­so­kių graž­by­lys­čių ir net­gi užuo­mi­nų, kad „pa­da­rys lai­min­gą“, mer­gi­na pirma pabandė pasiaiškinti su pačiu gydytoju, o kai tai nepadėjo, atėjo į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

Gy­dy­to­jas me­tė į mo­te­rį kor­te­lę ir li­go­nį lie­pė at­si­vež­ti su lo­va...

Ne­to­li Kan­tau­čių, Saus­dra­vė­nų kai­me, gy­ve­nan­ti 69 me­tų An­ta­ni­na Ade­lė Mik­nie­nė net ir po sa­vai­tės ne­ga­lė­jo ra­miai kal­bė­ti apie ne­ma­lo­nų įvy­kį, nu­ti­ku­sį Plun­gės svei­ka­tos cen­tre, psi­chiat­ro Vis­val­do Ne­kra­šo ka­bi­ne­te. Aša­ras šluos­ty­da­ma mo­te­ris guo­dė­si, jog nu­ė­ju­si pas šį me­di­ką dėl ser­gan­čio vy­ro bė­dų, pa­ty­rė to­kį pa­že­mi­ni­mą, kad ten dau­giau nė ko­jos ne­kels.

Pur­vo – per pu­sę ra­to!

Į „Plun­gės ži­nias“ krei­pę­si Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mo da­lies Sruo­jos gat­vės gy­ven­to­jai sa­kė lau­kian­tys tik­ros žie­mos, kai „gnai­bo­si“ ke­lių laips­nių šal­tu­kas. Štai tuo­met link jų na­mų ve­dan­tį ke­liu­ką su­sting­do gruo­das, ir su­ša­lu­siais grums­tais dar kaž­kaip ga­li­ma pa­siek­ti pa­grin­di­nį ke­lią. Jei po­lai­dis, tai pur­vo pliū­rė dren­gia leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio dug­ną!

Vie­nus po­li­ci­ja bau­džia, o į ki­tų nu­si­žen­gi­mus dė­me­sio net ne­krei­pia?

„Kaip ga­li bū­ti, kad vie­nus, pa­žei­du­sius ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), po­li­ci­ja iš­kart nu­bau­džia, o į ki­tus net dė­me­sio ne­krei­pia? Ir tai vyks­ta po pat po­li­ci­jos lan­gais!“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją po bau­dos sky­ri­mo at­sku­bė­jęs klau­sė plun­giš­kis Mar­ty­nas Ki­ri­lo­vas. Anot jo, jis il­gai tu­rė­jo laks­ty­ti po po­li­ci­jos ka­bi­ne­tus, kol iš­si­rei­ka­la­vo, kad to­kį pat KET pa­žei­di­mą pa­da­ręs ki­tas as­muo ir­gi bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Šiuos plun­giš­kio prie­kaiš­tus Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas at­me­ta teig­da­mas, kad pa­žei­dė­jas bu­vo nu­sta­ty­tas iš­kart, o mi­nė­ta­sis M. Ki­ri­lo­vas per daug įsi­jau­tė į pa­rei­gū­no vaid­me­nį, nes ėmė ki­tiems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­di­nė­ti, ką jie tu­ri da­ry­ti...

Du gurkš­niai sid­ro jau­ną vy­rą įklam­pi­no į di­de­lius ne­ma­lo­nu­mus

„Kad bū­čiau tik­rai tą va­ka­rą gė­ręs, sa­ky­čiau, jog pats pri­si­dir­bau, tai nie­ko ne­be­pa­da­ry­si. Bet da­bar tik du gurkš­niai sid­ro ir to­kia ne­są­mo­nė...“ – už­ėjęs į laik­raš­čio re­dak­ci­ją skun­dė­si 23 me­tų prū­sa­liš­kis Do­na­tas Sa­ka­laus­kas. Sa­vo is­to­ri­ją pa­pa­sa­ko­jęs jau­nas vy­ras ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ku­rie esą el­gė­si ne­tin­ka­mai, ne­pa­aiš­ki­no jo tei­sių, net­gi iš­va­di­no jį „smur­gli­niu“...

Ko­dėl Ku­lių se­niū­nė va­ži­nė­ja į na­mus val­diš­ku au­to­mo­bi­liu?

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį „Plun­gės ži­nias“ pa­sie­kė pa­si­pik­ti­nu­sios ku­liš­kės laiš­kas. Ja­me ra­šo­ma, jog Ku­lių se­niū­no pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Zi­ta Za­bo­rie­nė kiek­vie­ną die­ną, ir ne po kar­tą, va­ži­nė­ja val­diš­ku au­to­mo­bi­liu į na­mus.

Nu­bau­dė, o da­bar siū­lys ir at­im­ti li­cen­ci­ją

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je ra­šė­me apie Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 9-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą pri­va­čio­je val­do­je (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 52) įsi­kū­ru­sia nak­ti­ne gir­dyk­la, ku­rios lan­ky­to­jai ke­lia triukš­mą ir ne­lei­džia ra­miai il­sė­tis nak­tį. Į žmo­nių skun­dus tuo­met val­di­nin­kai at­sa­kė ga­na pa­pras­tai: esą nė­ra ga­li­my­bių su­draus­min­ti jos sa­vi­nin­kų. Vis dėl­to, at­ro­do, ga­li­my­bių at­si­ra­do. Bent tuo pa­si­rū­pi­no po­li­ci­ja – už vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą ka­vi­nės-ba­ro „Pal­sa­na“ sa­vi­nin­kė San­dra Žli­bi­nė nu­baus­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 183 straips­nio 1 da­lį, be to, at­si­žvel­giant į šia­me ba­re pa­da­ry­tus ki­tus pa­žei­di­mus kreip­ta­si į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su siū­ly­mu pa­nai­kin­ti įmo­nei li­cen­ci­ją pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ar­ba ri­bo­ti pre­ky­bos lai­ką.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama