Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Du gurkš­niai sid­ro jau­ną vy­rą įklam­pi­no į di­de­lius ne­ma­lo­nu­mus

„Kad bū­čiau tik­rai tą va­ka­rą gė­ręs, sa­ky­čiau, jog pats pri­si­dir­bau, tai nie­ko ne­be­pa­da­ry­si. Bet da­bar tik du gurkš­niai sid­ro ir to­kia ne­są­mo­nė...“ – už­ėjęs į laik­raš­čio re­dak­ci­ją skun­dė­si 23 me­tų prū­sa­liš­kis Do­na­tas Sa­ka­laus­kas. Sa­vo is­to­ri­ją pa­pa­sa­ko­jęs jau­nas vy­ras ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ku­rie esą el­gė­si ne­tin­ka­mai, ne­pa­aiš­ki­no jo tei­sių, net­gi iš­va­di­no jį „smur­gli­niu“...

Ko­dėl Ku­lių se­niū­nė va­ži­nė­ja į na­mus val­diš­ku au­to­mo­bi­liu?

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį „Plun­gės ži­nias“ pa­sie­kė pa­si­pik­ti­nu­sios ku­liš­kės laiš­kas. Ja­me ra­šo­ma, jog Ku­lių se­niū­no pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Zi­ta Za­bo­rie­nė kiek­vie­ną die­ną, ir ne po kar­tą, va­ži­nė­ja val­diš­ku au­to­mo­bi­liu į na­mus.

Nu­bau­dė, o da­bar siū­lys ir at­im­ti li­cen­ci­ją

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je ra­šė­me apie Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 9-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą pri­va­čio­je val­do­je (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 52) įsi­kū­ru­sia nak­ti­ne gir­dyk­la, ku­rios lan­ky­to­jai ke­lia triukš­mą ir ne­lei­džia ra­miai il­sė­tis nak­tį. Į žmo­nių skun­dus tuo­met val­di­nin­kai at­sa­kė ga­na pa­pras­tai: esą nė­ra ga­li­my­bių su­draus­min­ti jos sa­vi­nin­kų. Vis dėl­to, at­ro­do, ga­li­my­bių at­si­ra­do. Bent tuo pa­si­rū­pi­no po­li­ci­ja – už vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą ka­vi­nės-ba­ro „Pal­sa­na“ sa­vi­nin­kė San­dra Žli­bi­nė nu­baus­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 183 straips­nio 1 da­lį, be to, at­si­žvel­giant į šia­me ba­re pa­da­ry­tus ki­tus pa­žei­di­mus kreip­ta­si į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su siū­ly­mu pa­nai­kin­ti įmo­nei li­cen­ci­ją pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ar­ba ri­bo­ti pre­ky­bos lai­ką.

Šalia na­mo – kar­če­ma?

Re­dak­ci­ją pa­sie­kė Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 9-ojo dau­gia­bu­čio 27 gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tas skun­das dėl kai­my­no ne­do­ro el­ge­sio. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad ša­lia jų na­mo esan­čio­je pri­va­čio­je val­do­je (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 52) įsi­kū­rė nak­ti­nė gir­dyk­la, ku­rios lan­ky­to­jai ke­lia triukš­mą ir ne­lei­džia ra­miai pail­sė­ti net nak­tį. „Rei­ka­lau­ja­me iš­kel­din­ti al­ko­ho­lio par­duo­tu­vę, šią nak­ti­nę gir­dyk­lą al­ko­ho­liu, į nuo­ša­les­nę vie­tą, kad ra­my­bės me­tu tu­rė­tu­me tei­sę į tei­sė­tą po­il­sį!“ – to­kio tu­ri­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų pra­šy­mas rug­pjū­čio 12 die­ną bu­vo ad­re­suo­tas ir Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, iš ku­rio ne­del­siant iš­siųs­tas Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Vi­si ly­gūs, ta­čiau kai ku­rie ly­ges­ni

Plun­gės so­dų ben­dri­jo­je „Ąžuo­liu­kas“ dau­ge­lis skly­pų gra­žūs, su­tvar­ky­ti, o jų sa­vi­nin­kai są­ži­nin­gai mo­ka mo­kes­čius. Ta­čiau ne vi­siems tai pri­im­ti­na – trys ben­dri­jo­je esan­tys skly­pai ap­leis­ti, tad ša­lia esan­čių so­dų sa­vi­nin­kai tu­ri ne tik sa­vo te­ri­to­ri­ja rū­pin­tis, bet ir ne­tvar­kin­gų kai­my­nų pa­lik­tas žo­les ar me­džių sėk­las iš sa­vo že­mių šalin­ti. Vi­si skly­pų sa­vi­nin­kai mo­ka mo­kes­čius, iš­sky­rus šią tri­ju­lę: vi­si ly­gūs, tik kai ku­rie kaž­ko­dėl ly­ges­ni.

Ko­dėl vie­šuo­sius dar­bus žmo­nės dir­ba se­niū­nės glo­bo­ja­mos se­nu­tės kie­me?

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džio­je į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pik­ti­no­si Žli­bi­nų se­niū­nės Si­gu­tės Žei­mai­tie­nės sa­vi­va­lia­vi­mu. Esą se­niū­ni­jos va­do­vė vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čius dar­bi­nin­kus siun­čia tik ten, kur no­ri, bet ne ten, kur iš tie­sų rei­kia.

Kam rei­ka­lin­gi teis­mai, jei nie­kas ne­pai­so jų spren­di­mų?

Plun­giš­kis Jo­nas (var­das pa­keis­tas – red. past.) ne­no­ri, kad šis klau­si­mas nu­skam­bė­tų tik re­to­riš­kai. Vy­ras pa­gei­dau­ja aiš­kaus at­sa­ky­mo, ka­dan­gi, kaip pats sa­ko, nuo to pri­klau­so, kaip klos­ty­sis jo san­ty­kiai su vai­kais. Jo­nas – dvie­jų ne­pil­na­me­čių ber­niu­kų tė­vas. Nors jis ran­ko­se ir lai­ko Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, ko­kio­mis są­ly­go­mis jis tu­rė­tų ma­ty­ti sa­vo sū­nus, ta­čiau šis do­ku­men­tas, pa­si­ro­do, be­ver­tis – vai­kų ma­ma ir to­liau ne­lei­džian­ti jiems su­si­tik­ti.

Įren­gti tai įrengė, tik ar įmanoma naudotis?

No­ri­te su šei­ma dvi­ra­čiais pa­si­va­ži­nė­ti ne­se­niai su­tvar­ky­tu Šei­rės ta­ku Pla­te­lių na­cio­na­li­nia­me par­ke? Ti­ki­tės spe­cia­liai įreng­tuo­se dvi­ra­čių lai­kik­liuo­se pa­lik­ti dvi­ra­tę trans­por­to prie­mo­nę ir ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti prie eže­ro? Nė ne­ban­dy­ki­te, nes lai­kik­liai su­mon­tuo­ti taip, kad į juos įsta­ty­tas dvi­ra­tis vis tiek nu­grius. „Ban­dė­me įtai­sy­ti 3 dvi­ra­čius, tiek vai­kiš­kus, tiek di­de­lius, ir nė vie­nas ne­si­lai­ko”, – sa­vo įspū­džiais iš sa­vait­ga­li­nio pa­si­va­ži­nė­ji­mo Šei­rės ta­ku su re­dak­ci­ja da­li­no­si plun­giš­kis An­ta­nas. Ir pri­dū­rė: „Ka­žin kiek kai­na­vo to­kių nie­kam ti­ku­sių sto­vų pa­sta­ty­mas?“

So­di­nin­kai kra­to­si pa­pil­do­mo mo­kes­čio

Plun­gės so­di­nin­kai ne­pa­ten­kin­ti. Ypač tie, ku­rie sa­vo val­do­se so­dų bend­ri­jo­se yra įsi­ren­gę elekt­ros įva­dus, ka­dan­gi šis fak­tas liu­di­ja tai, kad pa­pil­do­mai ten­ka pra­ver­ti pi­ni­gi­nę mo­kant už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą. „Ar tai tei­sin­ga, ar mo­kes­tis mums nė­ra dub­liuo­ja­mas“, – klau­sė vie­na so­dų bend­ri­jos „Žil­vi­tis“ val­dy­bos na­rė, nu­spren­du­si sa­vo abe­jo­nes dėl mi­nė­tos rink­lia­vos iš­sa­ky­ti red­ka­ci­jai.

Kur dėti senas padangas?

„Tvarkiau sodybą. Daiktus, kurie nebebus reikalingi, netgi išrūšiavau, nes prie Stalgėnų parduotuvės mačiau antrinėms žaliavoms skirtus konteinerius. Ūkyje buvo likusi krūva senų naudoti netinkamų žemės ūkio paskirties technikos (vartytuvų, rinktuvų, kratytuvų ir kt.) padangų. Prie tų pačių „varpelių“ mačiau Telšių regiono atliekų tvarkymo centro skelbimą, kad po aštuonias padangas (nuo žmogaus) nemokamai priima Jėrubaičiuose, prie sąvartyno, esančioje aikštelėje. Paskambinus nurodytu telefonu paaiškėjo, kad padangų iš manęs neims, net jeigu jas ir atvešiu, jei nepateiksiu turimos žemės ūkio ar kitos technikos registracijos pažymėjimo. Ką man dabar daryti? Traktorius jau parduotas, todėl registracijos pažymėjimo nebeturiu, o vartytuvams ir grėbliams apskritai jokios registracijos nereikia! Kur siūlote dėti senas padangas? Vežti visas į mišką ar kokią naktį po dvi tris į miesto šiukšlių konteinerius išmėtyti? Rinkliavą Atliekų tvarkymo centrui aš juk moku!“ – piktinosi į „Plungės žinias“ paskambinęs vyriškis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama