Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

„Ar rei­kia, kad įvyk­tų ne­lai­mė?“

Su to­kiu klau­si­mu į „Plun­gės ži­nias“ krei­pė­si vie­nas pi­lie­tiš­kas Plun­gės mies­to gy­ven­to­jas. Plun­giš­kio pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je ka­be­lio klo­ji­mo dar­bus at­lie­kan­ti įmo­nė: no­rė­da­mi pa­klo­ti ka­be­lius, dar­bi­nin­kai ati­da­rė šu­li­nius ir pa­li­ko juos be prie­žiū­ros, net ne­už­tvė­rę nuo pra­ei­vių.

Iš­mau­jo­jo ga­nyk­lą, pa­si­ty­čio­jo ir dar ap­kal­ti­no no­ru pa­si­pel­ny­ti

2015 me­tų pra­džia Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jui Ani­ce­tui Sun­gai­lai bei jo gar­baus am­žiaus tė­vams ta­po pra­džia be­si­tę­sian­čio kon­flik­to su AB LESTO bei jos pa­ve­di­mu dar­bus at­lie­kan­čiu ran­go­vu UAB „El­ti­re­ma“. Pastaroji ne tik be jo­kio įspė­ji­mo sun­ki­ą­ja tech­ni­ka bar­ba­riš­kai iš­mau­jo­jo be­veik 1 ha ga­nyk­los ir neat­si­pra­šė už pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę bei ma­te­ria­li­nę ža­lą, bet vie­nas jos at­sto­vų dar ir ci­niš­kai ap­kal­ti­no A. Sun­gai­lą sie­ki­mu pa­si­pel­ny­ti ben­dro­vės są­skai­ta: esą tei­sy­bės pra­dė­jęs ieš­ko­ti žmo­gus jų dėka no­ri pa­si­ge­rin­ti že­mės skly­po būk­lę! Dėl su­dar­ky­tos nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios že­mės ir po to ki­lu­sio kon­flik­to pa­šli­jo A. Sun­gai­los tė­vų svei­ka­ta.

Anks­ty­vas bul­via­ka­sis Jaz­dai­čiuo­se – šer­nai nu­a­rė pu­sę lau­ko!

Sa­vo tė­viš­kė­je, gra­žia­me Jaz­dai­čių vien­kie­my­je tuoj už Did­vy­čių gy­ven­vie­tės mū­rų, ne pir­mus me­tus gy­ve­nan­ti Re­gi­na Ri­mei­ky­tė penk­ta­die­nio ry­tą, apė­ju­si dar­žus, spė­riai grį­žo į vir­tu­vę įsi­la­šin­ti va­le­ri­jo­nų, mat an­trą kar­tą per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę nak­tį į jos ūkį at­sliū­ki­nę šer­nai nu­a­rė pu­sę lau­ko!

Prie Mi­la­šai­čių kar­je­ro – už­kar­das

Mė­gia­ma mau­dy­nių vie­ta Mi­la­šai­čių kai­me da­bar at­vy­ku­siuo­sius pa­si­tiks va­di­na­muoju šlag­bau­mu, tiks­liau – už­kar­du. Kar­je­rą val­dan­ti įmo­nė „Plun­gės la­gū­na“ nu­spren­dė, kad taip ap­si­sau­gos nuo to­kių vai­ruo­to­jų, ku­rie va­žiuo­ja prie pat van­dens ir šiukš­li­na. Vie­tos ūki­nin­kams, va­žiuo­jan­tiems pa­si­sem­ti van­dens, ben­dro­vė ge­ra­no­riš­kai įtei­kė už­kar­do rak­tus.

Ar­ba as­fal­tuo­kit gat­vę, ar­ba keis­kit jos pa­va­di­ni­mą!

Mies­te pra­si­dė­jus gat­vių dan­gų lo­py­mo dar­bams, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja su­lau­kė skam­bu­čio iš J. Pa­brė­žos gat­vės. Žmo­gus pik­ti­no­si, kad daug me­tų šios gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies būk­lė tik pra­stė­ja, o iš­muš­toms gi­lioms duo­bėms grun­tuo­ti nie­kas ne­at­ve­ža nors iš­fre­zuo­tų se­no as­fal­to iš­dro­žų. „Su­tei­kė gat­vei gar­saus, moks­lui nu­si­pel­niu­sio žmo­gaus – Jur­gio Pa­brė­žos – var­dą, o gat­vę vi­sai pa­mir­šo... Tai tuo­met te­gul per­va­di­na šią gat­vę Rūgš­ty­nių, Sly­vų ar Aly­vų, kad ne­bū­tų gė­da prieš aka­de­mi­ko gi­mi­nes“, – kal­bė­jo so­duo­se jau daug me­tų gy­ve­nan­tis vy­riš­kis.

Iš­kir­tęs mau­me­džius Ku­lių kle­bo­nas su­pyk­dė vie­tos ben­druo­me­nę

„No­rė­čiau jus in­for­muo­ti, kad Ku­lių mies­te­lio cen­tre šių me­tų ko­vo 8 die­ną bu­vo nu­kirs­ti du šim­ta­me­čiai mau­me­džiai, tik­ra mies­te­lio puoš­me­na, taip pat uo­sis prie Lais­vės pa­min­klo, su­dar­ky­tas kaš­to­nas ki­to­je gat­vės pu­sė­je, prie­šais baž­ny­čią, ir kle­vas prie kop­ly­čios, par­ke­lio te­ri­to­ri­jo­je. Me­džiai bu­vo vi­siš­kai svei­ki, ga­lė­jo aug­ti dar ko­kį šim­tą me­tų, jie nie­kam ne­truk­dė.
Me­džiai nu­kirs­ti ne­pa­klau­sus mies­te­lio ben­druo­me­nės nuo­mo­nės. Pra­šo­me pa­si­do­mė­ti, kas da­vė lei­di­mą to­kiam bar­ba­riš­kam el­ge­siui“, – pik­ti­na­ma­si ku­liš­kių „Plun­gės ži­nioms“ at­siųs­ta­me laiš­ke.

Dau­gia­bu­čiai – re­no­vuo­ti, o jų kie­mai?

Vie­ni pir­mų­jų tie­sio­giai į žmo­nių iš­rink­tą me­rą – Aud­rių Kli­šo­nį – krei­pė­si re­no­vuo­tų A. Vaiš­vi­los g. 5 ir 9 na­mų gy­ven­to­jai. „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ei­lę me­tų są­mo­nin­gai ne­tei­kia jo­kios vi­zi­jos, mi­si­jos ar tiks­lo keis­ti mies­to įvaiz­dį prie dau­gia­bu­čių na­mų. Pra­šo­me po­ky­čių ir fi­nan­si­nės Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai prie dau­gia­bu­čių pa­ge­rin­ti“, – sa­ko­ma šių dvie­jų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­ta­me raš­te, ad­re­suo­ta­me me­rui ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Ba­lan­džio 3 die­ną gy­ven­to­jus po­kal­biui apie ap­lin­kos prie dau­gia­bu­čių na­mų ge­ri­ni­mo ga­li­my­bes pri­ėmė A. Kli­šo­nis.

Kaip kul­tū­ros cen­truo­se at­si­ran­da nau­ji dar­buo­to­jai?

„Ko­dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­skel­bia kon­kur­sų į kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­rių pa­rei­gas Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Ša­tei­kiuo­se, Žli­bi­nuo­se? Kiek ži­nau, da­bar lai­ki­nai šias pa­rei­gas ei­nan­tys di­rek­to­riai ne­tu­ri tin­ka­mo iš­si­la­vi­ni­mo. As­muo iki kon­kur­so ga­li bū­ti pri­im­tas dirb­ti pa­gal ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, bet ne il­ges­niam nei vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Ži­no­me, kad yra as­me­nų, ku­rie dir­ba il­giau. Ar Plun­gės sa­vi­val­dy­bės kler­kai ne­si­lai­ko įsta­ty­mų? O gal lai­ko šias pa­rei­gas sa­vo par­tie­čiams, kol jie baigs moks­lus? Taip pat la­bai įdo­mu, kaip Plun­gės kul­tū­ros cen­tre at­si­ran­da nau­ji dar­buo­to­jai, nors vie­šai nė­ra skel­bia­ma apie jų pri­ėmi­mą. Ar tai reiš­kia, kad dirb­ti pri­ima­mi gi­mi­nės, pa­žįs­ta­mi? Kiek te­ko gir­dė­ti, Plun­gės kul­tū­ros cen­tre daž­niau­siai dir­ba bu­vę R. Ma­tu­lio stu­den­tai (S. Gu­da­vi­čiū­tė, E. Vaš­ke­le­vi­čius ir pan.). Toks jaus­mas, kad po­nas R. Ma­tu­lis dir­ba sa­vo UAB-e“, – į „Plun­gės ži­nias“ krei­pė­si ir pub­li­ka­ci­jos te­mą pa­siū­lė Si­gi­tas Per­mi­nas.

Į ki­tus žiū­rė­da­mi sa­vo aky­je ir rąs­to ne­pa­ste­bi

„Esa­me pa­si­bai­sė­ję po­no Ro­ber­to En­dri­ko el­ge­siu vir­tu­a­lio­je erd­vė­je. Per so­cia­li­nius tin­klus „Vie­nin­gos Plun­gės“ bal­su vi­sa ger­kle rė­kia, kad Plun­gės mies­te kel­kraš­čiai nė­ra va­lo­mi. Šie­met pa­va­sa­ris anks­ty­vas, tie kel­kraš­čiai, kaip gir­dė­ti, mies­te jau va­lo­mi, tik gal ne tiek grei­tai, kaip no­rė­tų­si. O ko­dėl tie rėks­niai ne­at­krei­pia dė­me­sio į sa­vo kie­mą? Prie V. Ma­čer­nio g. 4 pa­sta­to, kur bu­vo IKI cen­tras, o da­bar vei­kia dė­vė­tų dra­bu­žių krau­tu­vė, laip­tai ir tvo­ra griū­na! Čia jau ne dul­kės gat­vės pa­kraš­ty­je, o re­a­lus pa­vo­jus gy­ven­to­jams. Ta­čiau ar tai rū­pi skly­po sa­vi­nin­kui – Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nei pre­ky­bai – ir šios įstai­gos dar­buo­to­jui R. En­dri­kui? Bai­su, kas Plun­gė­je de­da­si, kai bal­są ke­lia ak­ty­vis­tai, ku­riems „ska­nu“ ki­tam įkąs­ti, gal­vo­jant, kad jų pa­čių nie­kas ne­ma­to!“ – „Plun­gės ži­nioms“ reiš­kia nuo­mo­nę vie­tos laik­raš­čių skai­ty­to­jai.

Gydytojas pa­cien­tei: „Tu kve­pi sa­vo kva­pu... Va­rom į Egip­tą...“

Ne­ži­nia, ar čia no­ras pa­si­rek­la­muo­ti, ar jau „ži­lė – gal­von, vel­nias – uo­de­gon“, bet plun­giš­kis gy­dy­to­jas Vis­val­das Ne­kra­šas vėl – „ant ban­gos“. Šį­kart 56 me­tų psi­chiat­ras, ku­ris kar­tu yra ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, už­si­gei­dė su­vi­lio­ti 22 me­tų plun­giš­kę In­gą – sa­vo pa­cien­tę. Ne­ap­si­ken­tu­si nuo­la­ti­nių „ata­kų“ trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis, pro­vo­kuo­jan­čių pa­siū­ly­mų kar­tu vyk­ti į už­sie­nį, vi­so­kių graž­by­lys­čių ir net­gi užuo­mi­nų, kad „pa­da­rys lai­min­gą“, mer­gi­na pirma pabandė pasiaiškinti su pačiu gydytoju, o kai tai nepadėjo, atėjo į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama