Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Kur dė­ti nu­kri­tu­sius la­pus?

To­kį klau­si­mą, pa­skam­bi­nę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją, šią sa­vai­tę už­da­vė vie­no mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos gy­ven­to­jai. Esą jie nu­kri­tu­sius la­pus gra­žiai su­grė­bė į vie­ną di­de­lę krū­vą, ta­čiau nie­kas ne­no­ri jų iš­vež­ti. Žmo­nės skam­bi­no į Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją, ten jiems pa­ta­rė la­pus su­kiš­ti į mai­šus ir vež­ti į są­var­ty­ną pa­tiems. „Ką da­ry­ti su krū­ve­le la­pų?“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sie­ji.

Kas lei­džia­ma „džon­dy­rui“ – ne­ga­li­ma miš­ka­ve­žiui?

„Kam su­teik­ta tei­sė kai­mo ke­liu­kuo­se su­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ir kas su­gal­vo­jęs ga­li juos nuim­ti?“ – klau­sė į „Plun­gės ži­nias“ pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis, pa­pa­sa­ko­jęs, kad tu­rė­jo di­de­lių rū­pes­čių iš sa­vo miš­ko, esan­čio Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ga­ben­da­mas su­kirs­tą me­die­ną. Esą pa­va­sa­rį iš vi­sų miš­ko pu­sių bu­vo su­sta­ty­ti žen­klai, drau­džian­tys eis­mą sun­kes­nei nei 8 to­nų trans­por­to prie­mo­nei. „O štai trak­to­riai, vi­so­kie „džon­dy­rai“ ir ta­da su kro­vi­niais va­žia­vo, ir da­bar pro ko­lek­ty­vi­nius so­dus va­ži­nė­ja“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Se­ną­sias Plun­gės ka­pi­nes pri­krei­kė la­pais

Po sa­vait­ga­lio „Plun­gės ži­nio­se“ ne­ty­la pa­si­pik­ti­nu­sių se­nų­jų Plun­gės ka­pi­nių, esan­čių Bi­ru­tės gat­vė­je, lan­ky­to­jų skam­bu­čiai. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad vi­są sa­vait­ga­lį ant že­mės, ant­ka­pių ir pa­min­klų iš­bu­vo ne­nu­rink­tos nu­ge­nė­tų ka­pi­nių me­džių ša­kos ir la­pai. „Kas at­sa­kin­gas už to­kią ne­tvar­ką?“ – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą ne vie­nas skam­bi­nu­sy­sis.

Ga­ra­žų be­dri­jo­je „Ra­tas“ – kon­flik­tas dėl elek­tros ka­be­lio

Rug­pjū­čio 19 d. į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no vie­nas plun­giš­kis, pyks­tan­tis ant ga­ra­žų ben­dri­jos „Ra­tas“ pir­mi­nin­ko Al­ber­to Vir­ši­lo. Esą šis nie­kaip ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti su­tir­pu­siu pa­grin­di­niu elek­tros ka­be­liu. Pir­min­inkas at­sa­kė, jog ka­be­liu rū­pi­na­si ir pa­ti­ki­no, jog anas vy­riš­kis, ga­ra­žuo­se įsi­ren­gęs au­to­ser­vi­są, pats ir su­ga­di­no tą ka­be­lį.

„Ar rei­kia, kad įvyk­tų ne­lai­mė?“

Su to­kiu klau­si­mu į „Plun­gės ži­nias“ krei­pė­si vie­nas pi­lie­tiš­kas Plun­gės mies­to gy­ven­to­jas. Plun­giš­kio pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je ka­be­lio klo­ji­mo dar­bus at­lie­kan­ti įmo­nė: no­rė­da­mi pa­klo­ti ka­be­lius, dar­bi­nin­kai ati­da­rė šu­li­nius ir pa­li­ko juos be prie­žiū­ros, net ne­už­tvė­rę nuo pra­ei­vių.

Iš­mau­jo­jo ga­nyk­lą, pa­si­ty­čio­jo ir dar ap­kal­ti­no no­ru pa­si­pel­ny­ti

2015 me­tų pra­džia Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jui Ani­ce­tui Sun­gai­lai bei jo gar­baus am­žiaus tė­vams ta­po pra­džia be­si­tę­sian­čio kon­flik­to su AB LESTO bei jos pa­ve­di­mu dar­bus at­lie­kan­čiu ran­go­vu UAB „El­ti­re­ma“. Pastaroji ne tik be jo­kio įspė­ji­mo sun­ki­ą­ja tech­ni­ka bar­ba­riš­kai iš­mau­jo­jo be­veik 1 ha ga­nyk­los ir neat­si­pra­šė už pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę bei ma­te­ria­li­nę ža­lą, bet vie­nas jos at­sto­vų dar ir ci­niš­kai ap­kal­ti­no A. Sun­gai­lą sie­ki­mu pa­si­pel­ny­ti ben­dro­vės są­skai­ta: esą tei­sy­bės pra­dė­jęs ieš­ko­ti žmo­gus jų dėka no­ri pa­si­ge­rin­ti že­mės skly­po būk­lę! Dėl su­dar­ky­tos nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios že­mės ir po to ki­lu­sio kon­flik­to pa­šli­jo A. Sun­gai­los tė­vų svei­ka­ta.

Anks­ty­vas bul­via­ka­sis Jaz­dai­čiuo­se – šer­nai nu­a­rė pu­sę lau­ko!

Sa­vo tė­viš­kė­je, gra­žia­me Jaz­dai­čių vien­kie­my­je tuoj už Did­vy­čių gy­ven­vie­tės mū­rų, ne pir­mus me­tus gy­ve­nan­ti Re­gi­na Ri­mei­ky­tė penk­ta­die­nio ry­tą, apė­ju­si dar­žus, spė­riai grį­žo į vir­tu­vę įsi­la­šin­ti va­le­ri­jo­nų, mat an­trą kar­tą per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę nak­tį į jos ūkį at­sliū­ki­nę šer­nai nu­a­rė pu­sę lau­ko!

Prie Mi­la­šai­čių kar­je­ro – už­kar­das

Mė­gia­ma mau­dy­nių vie­ta Mi­la­šai­čių kai­me da­bar at­vy­ku­siuo­sius pa­si­tiks va­di­na­muoju šlag­bau­mu, tiks­liau – už­kar­du. Kar­je­rą val­dan­ti įmo­nė „Plun­gės la­gū­na“ nu­spren­dė, kad taip ap­si­sau­gos nuo to­kių vai­ruo­to­jų, ku­rie va­žiuo­ja prie pat van­dens ir šiukš­li­na. Vie­tos ūki­nin­kams, va­žiuo­jan­tiems pa­si­sem­ti van­dens, ben­dro­vė ge­ra­no­riš­kai įtei­kė už­kar­do rak­tus.

Ar­ba as­fal­tuo­kit gat­vę, ar­ba keis­kit jos pa­va­di­ni­mą!

Mies­te pra­si­dė­jus gat­vių dan­gų lo­py­mo dar­bams, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja su­lau­kė skam­bu­čio iš J. Pa­brė­žos gat­vės. Žmo­gus pik­ti­no­si, kad daug me­tų šios gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies būk­lė tik pra­stė­ja, o iš­muš­toms gi­lioms duo­bėms grun­tuo­ti nie­kas ne­at­ve­ža nors iš­fre­zuo­tų se­no as­fal­to iš­dro­žų. „Su­tei­kė gat­vei gar­saus, moks­lui nu­si­pel­niu­sio žmo­gaus – Jur­gio Pa­brė­žos – var­dą, o gat­vę vi­sai pa­mir­šo... Tai tuo­met te­gul per­va­di­na šią gat­vę Rūgš­ty­nių, Sly­vų ar Aly­vų, kad ne­bū­tų gė­da prieš aka­de­mi­ko gi­mi­nes“, – kal­bė­jo so­duo­se jau daug me­tų gy­ve­nan­tis vy­riš­kis.

Iš­kir­tęs mau­me­džius Ku­lių kle­bo­nas su­pyk­dė vie­tos ben­druo­me­nę

„No­rė­čiau jus in­for­muo­ti, kad Ku­lių mies­te­lio cen­tre šių me­tų ko­vo 8 die­ną bu­vo nu­kirs­ti du šim­ta­me­čiai mau­me­džiai, tik­ra mies­te­lio puoš­me­na, taip pat uo­sis prie Lais­vės pa­min­klo, su­dar­ky­tas kaš­to­nas ki­to­je gat­vės pu­sė­je, prie­šais baž­ny­čią, ir kle­vas prie kop­ly­čios, par­ke­lio te­ri­to­ri­jo­je. Me­džiai bu­vo vi­siš­kai svei­ki, ga­lė­jo aug­ti dar ko­kį šim­tą me­tų, jie nie­kam ne­truk­dė.
Me­džiai nu­kirs­ti ne­pa­klau­sus mies­te­lio ben­druo­me­nės nuo­mo­nės. Pra­šo­me pa­si­do­mė­ti, kas da­vė lei­di­mą to­kiam bar­ba­riš­kam el­ge­siui“, – pik­ti­na­ma­si ku­liš­kių „Plun­gės ži­nioms“ at­siųs­ta­me laiš­ke.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama