Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

„Ma­xi­mo­je“ prie pir­kė­jo akių „Links­mos dai­nuš­kos“ pa­bran­go

Plun­giš­kis P. P. į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją at­si­ne­šė če­kį ir ne­lem­tą­ją kom­pak­ti­nę plokštelę „Links­mos dai­nuš­kos“, už ku­rią tu­rė­jo su­mo­kė­ti bran­giau, nei bu­vo nu­ro­dy­ta kai­na. Tei­sy­bės ieš­ko­jęs ir ją ra­dęs vy­ras sa­kė no­rin­tis per­spė­ti ki­tus plun­giš­kius, kad bū­tų aky­les­ni.

Sko­lin­gi, ta­čiau ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Kaip iš­gy­ven­ti šiai šei­mai?

„Ne­be­ma­tau iš­ei­ties...“, – sun­kiai rink­da­ma žo­džius at­si­du­so penk­ta­die­nį į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją už­ėju­si plun­giš­kė Edi­ta Grun­du­lie­nė. Mo­te­ris ne­slė­pė, kad jos šei­mą sle­gia sko­lų kal­nas ir ne­be jos ir vy­ro jė­goms už­dir­bant mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus tuos įsi­sko­li­ni­mus ka­da nors pa­deng­ti.

Spor­tuo­jan­tys gim­na­zi­jos salėje ne­pa­ten­kin­ti dušais

Praėju­sią sa­vaitę su­laukėme plun­giškio nu­si­skun­di­mo dėl ne­tvar­kingų „Saulės“ gim­na­zi­jos dušų. Esą va­ka­rais spor­to salę nuo­mo­jan­tys as­me­nys ne­tu­ri kur nor­ma­liai nu­si­plau­ti pra­kai­to, mat dušai ne­tvar­kin­gi, gal­vutės aplūžusios. „Gim­na­zi­ja juk gau­na lėšų už spor­to salės nuomą, tai kodėl ne­ga­li pa­sirūpin­ti tvar­ka? Yra tik dvi prau­si­mo­si vie­tos, bet ir tų jie ne­su­ge­ba prižiūrėti, nie­kaip ne­pa­keičia su­ski­lu­sių dušų gal­vučių. Juk ne tik mes, su­au­gu­sie­ji, to­kio­mis sąly­go­mis tu­ri­me praus­tis, bet ir vai­kai!“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sy­sis.

Kur dė­ti nu­kri­tu­sius la­pus?

To­kį klau­si­mą, pa­skam­bi­nę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją, šią sa­vai­tę už­da­vė vie­no mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos gy­ven­to­jai. Esą jie nu­kri­tu­sius la­pus gra­žiai su­grė­bė į vie­ną di­de­lę krū­vą, ta­čiau nie­kas ne­no­ri jų iš­vež­ti. Žmo­nės skam­bi­no į Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją, ten jiems pa­ta­rė la­pus su­kiš­ti į mai­šus ir vež­ti į są­var­ty­ną pa­tiems. „Ką da­ry­ti su krū­ve­le la­pų?“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sie­ji.

Kas lei­džia­ma „džon­dy­rui“ – ne­ga­li­ma miš­ka­ve­žiui?

„Kam su­teik­ta tei­sė kai­mo ke­liu­kuo­se su­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ir kas su­gal­vo­jęs ga­li juos nuim­ti?“ – klau­sė į „Plun­gės ži­nias“ pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis, pa­pa­sa­ko­jęs, kad tu­rė­jo di­de­lių rū­pes­čių iš sa­vo miš­ko, esan­čio Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ga­ben­da­mas su­kirs­tą me­die­ną. Esą pa­va­sa­rį iš vi­sų miš­ko pu­sių bu­vo su­sta­ty­ti žen­klai, drau­džian­tys eis­mą sun­kes­nei nei 8 to­nų trans­por­to prie­mo­nei. „O štai trak­to­riai, vi­so­kie „džon­dy­rai“ ir ta­da su kro­vi­niais va­žia­vo, ir da­bar pro ko­lek­ty­vi­nius so­dus va­ži­nė­ja“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Se­ną­sias Plun­gės ka­pi­nes pri­krei­kė la­pais

Po sa­vait­ga­lio „Plun­gės ži­nio­se“ ne­ty­la pa­si­pik­ti­nu­sių se­nų­jų Plun­gės ka­pi­nių, esan­čių Bi­ru­tės gat­vė­je, lan­ky­to­jų skam­bu­čiai. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad vi­są sa­vait­ga­lį ant že­mės, ant­ka­pių ir pa­min­klų iš­bu­vo ne­nu­rink­tos nu­ge­nė­tų ka­pi­nių me­džių ša­kos ir la­pai. „Kas at­sa­kin­gas už to­kią ne­tvar­ką?“ – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą ne vie­nas skam­bi­nu­sy­sis.

Ga­ra­žų be­dri­jo­je „Ra­tas“ – kon­flik­tas dėl elek­tros ka­be­lio

Rug­pjū­čio 19 d. į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no vie­nas plun­giš­kis, pyks­tan­tis ant ga­ra­žų ben­dri­jos „Ra­tas“ pir­mi­nin­ko Al­ber­to Vir­ši­lo. Esą šis nie­kaip ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti su­tir­pu­siu pa­grin­di­niu elek­tros ka­be­liu. Pir­min­inkas at­sa­kė, jog ka­be­liu rū­pi­na­si ir pa­ti­ki­no, jog anas vy­riš­kis, ga­ra­žuo­se įsi­ren­gęs au­to­ser­vi­są, pats ir su­ga­di­no tą ka­be­lį.

„Ar rei­kia, kad įvyk­tų ne­lai­mė?“

Su to­kiu klau­si­mu į „Plun­gės ži­nias“ krei­pė­si vie­nas pi­lie­tiš­kas Plun­gės mies­to gy­ven­to­jas. Plun­giš­kio pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je ka­be­lio klo­ji­mo dar­bus at­lie­kan­ti įmo­nė: no­rė­da­mi pa­klo­ti ka­be­lius, dar­bi­nin­kai ati­da­rė šu­li­nius ir pa­li­ko juos be prie­žiū­ros, net ne­už­tvė­rę nuo pra­ei­vių.

Iš­mau­jo­jo ga­nyk­lą, pa­si­ty­čio­jo ir dar ap­kal­ti­no no­ru pa­si­pel­ny­ti

2015 me­tų pra­džia Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jui Ani­ce­tui Sun­gai­lai bei jo gar­baus am­žiaus tė­vams ta­po pra­džia be­si­tę­sian­čio kon­flik­to su AB LESTO bei jos pa­ve­di­mu dar­bus at­lie­kan­čiu ran­go­vu UAB „El­ti­re­ma“. Pastaroji ne tik be jo­kio įspė­ji­mo sun­ki­ą­ja tech­ni­ka bar­ba­riš­kai iš­mau­jo­jo be­veik 1 ha ga­nyk­los ir neat­si­pra­šė už pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę bei ma­te­ria­li­nę ža­lą, bet vie­nas jos at­sto­vų dar ir ci­niš­kai ap­kal­ti­no A. Sun­gai­lą sie­ki­mu pa­si­pel­ny­ti ben­dro­vės są­skai­ta: esą tei­sy­bės pra­dė­jęs ieš­ko­ti žmo­gus jų dėka no­ri pa­si­ge­rin­ti že­mės skly­po būk­lę! Dėl su­dar­ky­tos nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios že­mės ir po to ki­lu­sio kon­flik­to pa­šli­jo A. Sun­gai­los tė­vų svei­ka­ta.

Anks­ty­vas bul­via­ka­sis Jaz­dai­čiuo­se – šer­nai nu­a­rė pu­sę lau­ko!

Sa­vo tė­viš­kė­je, gra­žia­me Jaz­dai­čių vien­kie­my­je tuoj už Did­vy­čių gy­ven­vie­tės mū­rų, ne pir­mus me­tus gy­ve­nan­ti Re­gi­na Ri­mei­ky­tė penk­ta­die­nio ry­tą, apė­ju­si dar­žus, spė­riai grį­žo į vir­tu­vę įsi­la­šin­ti va­le­ri­jo­nų, mat an­trą kar­tą per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę nak­tį į jos ūkį at­sliū­ki­nę šer­nai nu­a­rė pu­sę lau­ko!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama