Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Ar nor­ma­lu dar­že­ly­je žie­mą keis­ti lan­gus?

„Ar nor­ma­lu, kad mū­sų mies­te, Plun­gė­je, dar­že­ly­je „Rū­te­lė“, va­sa­rio mė­ne­sį de­da plas­ti­ki­nius lan­gus? Pa­skam­bi­no auk­lė­to­ja, pra­šo, kad ne­ves­tu­me vai­kų į dar­že­lį, nes di­rek­to­rė žie­mos me­tu su­gal­vo­jo mon­tuo­ti nau­jus lan­gus. Sa­ko: jei at­ve­si­te, tai pri­im­si­me į vie­ną gru­pę su lop­še­li­nu­kais, kaž­kaip su­tilp­si­me... Ar tai ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mas? O dar gri­pai siau­čia... Taip bu­vo pra­ėju­sią sa­vai­tę. Kai pa­skam­bi­no­me ko­vo pir­mą die­ną ir pa­klau­sėm, ar jau ga­lė­si­me at­ves­ti vai­ku­čius, at­sa­kė, kad lan­gus jau su­dė­jo, bet vai­kų mie­ga­mą­jį iš­da­žė kaž­ko­kiais smir­dan­čiais da­žais, be to, ry­toj da­žys tu­a­le­tą. Ar vi­so ši­to ne­ga­lė­jo da­ry­ti va­sa­rą? Kur mums dė­ti vai­kus, jei abu su žmo­na dir­ba­me?“ – klau­sia pa­si­pik­ti­nęs plun­giš­kis.

Nie­kaip ne­pri­pra­šo, kad su­tvar­ky­tų ke­lią į Sur­blius

„Esa­me pa­si­pik­ti­nę Bab­run­go se­niū­ni­jos ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bu: ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, kad su­tvar­ky­tų ke­lią į Sur­blius ir Did­vy­čių kai­mą jun­gian­tį žvyr­ke­lį. 2015 me­tų žie­mą bu­vo su­rink­ti Sur­blių kai­me gy­ve­nan­čių žmo­nių, taip pat ap­lin­ki­nių že­mių sa­vi­nin­kų pa­ra­šai po pra­šy­mu tvar­ky­ti ke­lią. Jis iš­ties ne­pri­žiū­ri­mas ir la­biau pri­me­na miš­ko ke­lią nei į žvyr­ke­lį. Da­bar – jau 2016 me­tų žie­ma, ta­čiau ke­lias to­kios pat pra­stos būk­lės, ne­tvar­ky­tas, pa­žliu­gęs, duo­bė prie duo­bės. Jei lis dar ke­le­tą die­nų, su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu taps ne­pra­va­žiuo­ja­mas dėl te­šly­nų ir gi­lių pro­vė­žų. Gal bent taip pa­vyks at­kreip­ti val­džios dė­me­sį į pa­si­bai­sė­ti­ną Sur­blių kai­mo ke­lio būk­lę, nes grei­tai čia gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­be­iš­va­žiuos į dar­bus, mo­kyk­las, li­go­ni­nę ir pa­na­šiai“, – to­kio tu­ri­nio skun­das pa­sie­kė „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

„Ma­xi­mo­je“ prie pir­kė­jo akių „Links­mos dai­nuš­kos“ pa­bran­go

Plun­giš­kis P. P. į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją at­si­ne­šė če­kį ir ne­lem­tą­ją kom­pak­ti­nę plokštelę „Links­mos dai­nuš­kos“, už ku­rią tu­rė­jo su­mo­kė­ti bran­giau, nei bu­vo nu­ro­dy­ta kai­na. Tei­sy­bės ieš­ko­jęs ir ją ra­dęs vy­ras sa­kė no­rin­tis per­spė­ti ki­tus plun­giš­kius, kad bū­tų aky­les­ni.

„Ma­xi­mo­je“ prie pir­kė­jo akių „Links­mos dai­nuš­kos“ pa­bran­go

Plun­giš­kis P. P. į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją at­si­ne­šė če­kį ir ne­lem­tą­ją kom­pak­ti­nę plokštelę „Links­mos dai­nuš­kos“, už ku­rią tu­rė­jo su­mo­kė­ti bran­giau, nei bu­vo nu­ro­dy­ta kai­na. Tei­sy­bės ieš­ko­jęs ir ją ra­dęs vy­ras sa­kė no­rin­tis per­spė­ti ki­tus plun­giš­kius, kad bū­tų aky­les­ni.

Sko­lin­gi, ta­čiau ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Kaip iš­gy­ven­ti šiai šei­mai?

„Ne­be­ma­tau iš­ei­ties...“, – sun­kiai rink­da­ma žo­džius at­si­du­so penk­ta­die­nį į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją už­ėju­si plun­giš­kė Edi­ta Grun­du­lie­nė. Mo­te­ris ne­slė­pė, kad jos šei­mą sle­gia sko­lų kal­nas ir ne­be jos ir vy­ro jė­goms už­dir­bant mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus tuos įsi­sko­li­ni­mus ka­da nors pa­deng­ti.

Spor­tuo­jan­tys gim­na­zi­jos salėje ne­pa­ten­kin­ti dušais

Praėju­sią sa­vaitę su­laukėme plun­giškio nu­si­skun­di­mo dėl ne­tvar­kingų „Saulės“ gim­na­zi­jos dušų. Esą va­ka­rais spor­to salę nuo­mo­jan­tys as­me­nys ne­tu­ri kur nor­ma­liai nu­si­plau­ti pra­kai­to, mat dušai ne­tvar­kin­gi, gal­vutės aplūžusios. „Gim­na­zi­ja juk gau­na lėšų už spor­to salės nuomą, tai kodėl ne­ga­li pa­sirūpin­ti tvar­ka? Yra tik dvi prau­si­mo­si vie­tos, bet ir tų jie ne­su­ge­ba prižiūrėti, nie­kaip ne­pa­keičia su­ski­lu­sių dušų gal­vučių. Juk ne tik mes, su­au­gu­sie­ji, to­kio­mis sąly­go­mis tu­ri­me praus­tis, bet ir vai­kai!“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sy­sis.

Kur dė­ti nu­kri­tu­sius la­pus?

To­kį klau­si­mą, pa­skam­bi­nę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją, šią sa­vai­tę už­da­vė vie­no mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos gy­ven­to­jai. Esą jie nu­kri­tu­sius la­pus gra­žiai su­grė­bė į vie­ną di­de­lę krū­vą, ta­čiau nie­kas ne­no­ri jų iš­vež­ti. Žmo­nės skam­bi­no į Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją, ten jiems pa­ta­rė la­pus su­kiš­ti į mai­šus ir vež­ti į są­var­ty­ną pa­tiems. „Ką da­ry­ti su krū­ve­le la­pų?“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sie­ji.

Kas lei­džia­ma „džon­dy­rui“ – ne­ga­li­ma miš­ka­ve­žiui?

„Kam su­teik­ta tei­sė kai­mo ke­liu­kuo­se su­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ir kas su­gal­vo­jęs ga­li juos nuim­ti?“ – klau­sė į „Plun­gės ži­nias“ pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis, pa­pa­sa­ko­jęs, kad tu­rė­jo di­de­lių rū­pes­čių iš sa­vo miš­ko, esan­čio Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ga­ben­da­mas su­kirs­tą me­die­ną. Esą pa­va­sa­rį iš vi­sų miš­ko pu­sių bu­vo su­sta­ty­ti žen­klai, drau­džian­tys eis­mą sun­kes­nei nei 8 to­nų trans­por­to prie­mo­nei. „O štai trak­to­riai, vi­so­kie „džon­dy­rai“ ir ta­da su kro­vi­niais va­žia­vo, ir da­bar pro ko­lek­ty­vi­nius so­dus va­ži­nė­ja“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Se­ną­sias Plun­gės ka­pi­nes pri­krei­kė la­pais

Po sa­vait­ga­lio „Plun­gės ži­nio­se“ ne­ty­la pa­si­pik­ti­nu­sių se­nų­jų Plun­gės ka­pi­nių, esan­čių Bi­ru­tės gat­vė­je, lan­ky­to­jų skam­bu­čiai. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad vi­są sa­vait­ga­lį ant že­mės, ant­ka­pių ir pa­min­klų iš­bu­vo ne­nu­rink­tos nu­ge­nė­tų ka­pi­nių me­džių ša­kos ir la­pai. „Kas at­sa­kin­gas už to­kią ne­tvar­ką?“ – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą ne vie­nas skam­bi­nu­sy­sis.

Ga­ra­žų be­dri­jo­je „Ra­tas“ – kon­flik­tas dėl elek­tros ka­be­lio

Rug­pjū­čio 19 d. į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no vie­nas plun­giš­kis, pyks­tan­tis ant ga­ra­žų ben­dri­jos „Ra­tas“ pir­mi­nin­ko Al­ber­to Vir­ši­lo. Esą šis nie­kaip ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti su­tir­pu­siu pa­grin­di­niu elek­tros ka­be­liu. Pir­min­inkas at­sa­kė, jog ka­be­liu rū­pi­na­si ir pa­ti­ki­no, jog anas vy­riš­kis, ga­ra­žuo­se įsi­ren­gęs au­to­ser­vi­są, pats ir su­ga­di­no tą ka­be­lį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama