Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Ar Sa­vi­val­dy­bė­je ne­rei­kia du­ri­nin­ko?

„No­rė­čiau, kad žur­na­lis­tai tru­pu­tį pa­ju­din­tų Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gus as­me­nis. Kaip pa­tek­ti į Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą? Pa­pa­sa­ko­siu jums sa­vo pa­tir­tį, tu­rė­jau ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją. Ir la­bai py­kau. No­rė­jau pri­re­gist­ruo­ti trak­to­rių. Man rei­kė­jo pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus, pri­sta­ty­ti jiems do­ku­men­tus. Rei­kia gau­ti ban­ko są­skai­tos nu­me­rį, su­ži­no­ti su­mą, kiek mo­kė­ti už pri­re­gist­ra­vi­mą ir nu­me­rių iš­ėmi­mą. Ta­da rei­kia nu­ei­ti į ban­ką ap­mo­kė­ti ir vėl at­gal – pri­sta­ty­ti iš­ra­šą su ap­mo­kė­ji­mu. At­li­kus šias pro­ce­dū­ras, rei­kia pa­si­im­ti nu­me­rius bei pa­si­ra­šy­ti žur­na­le, kad bu­vo įteik­ti nu­me­riai ir tech­ni­nis trak­to­riaus pa­sas. Vie­nu žo­džiu, pas spe­cia­lis­tą no­ri ne­no­ri rei­kia pa­tek­ti du kar­tus. Ta­čiau, nu­ė­jęs į Ben­drą­jį sky­rių, su­lau­kiau at­sa­ky­mo, kad du­rys man ne­bus ati­da­ry­tos. Ne­gi tu­riu lauk­ti prie du­rų, kol koks nors val­di­nin­kas eis, kad kaip koks va­gis pri­si­ka­bin­čiau jam prie nu­ga­ros ir pra­smuk­čiau? Vi­sų pir­ma, ma­ne tai la­bai že­mi­na, an­tra, aš ne­tu­riu ir ne­pri­va­lau kaip koks kvai­lys sto­vė­ti prie du­rų ir lauk­ti, kol kaž­kas teik­sis ei­ti. Jei jūs sa­ky­si­te, kad rei­kia pa­lik­ti do­ku­men­tus Ben­dra­jam sky­riui, tuo­met pa­aiš­kin­kit, kaip man rei­kės pa­si­ra­šy­ti žur­na­le? Ar­ba, pa­vyz­džiui, nu­si­pir­kus trak­to­rių, jį pri­va­lo­ma pri­re­gist­ruo­ti per 15 die­nų. Aš tu­riu tei­sę pri­sta­ty­ti do­ku­men­tus 15-ąją die­ną, bet kas ga­ran­tuo­ja, kad tie do­ku­men­tai tą pa­čią die­ną pa­teks pas spe­cia­lis­tą ir jis įves duo­me­nis į sis­te­mą? Kas bus at­sa­kin­gas, jei do­ku­men­tai ne­pa­teks pas jį lai­ku, bus pra­ėjęs ter­mi­nas ir už pri­re­gist­ra­vi­mą rei­kės mo­kė­ti dvi­gu­bai? Ar Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja pa­deng­ti skir­tu­mą? Ir tre­čias da­ly­kas: jei jau bus su­gal­vo­ta sis­te­ma, kaip pri­duo­ti do­ku­men­tus per Ben­drą­jį sky­rių, tai ar bus su­gal­vo­ta, kad žmo­gui ne­rei­kė­tų į Sa­vi­val­dy­bę va­ži­nė­ti kas ke­lias die­nas pa­si­ra­ši­nė­ti ar dar kaž­ko, ir pri­re­gist­ra­vi­mas įvyk­tų tą pa­čią die­ną, nes žmo­nės iš kai­mo į mies­tą va­žiuo­ja au­to­bu­sais, o daž­nai – ir pen­si­nin­kai? Ma­no ma­ny­mu, val­di­nin­kai tu­ri tar­nau­ti vi­suo­me­nei, kol kas aš ma­tau tik at­si­ri­bo­ji­mą nuo vi­suo­me­nės. Jei ne­su­ge­ba kon­tro­liuo­ti šio pro­ce­so, tai te­gu pa­so­di­na prie du­rų žmo­gų, ku­ris at­rink­tų, ką įleis­ti, o ko ne­įleis­ti, jei jau taip bi­jo te­ro­ris­tų ar žur­na­lis­tų. Kaip pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se prie pat du­rų sė­di žmo­gus, ku­ris pa­si­tei­rau­ja, ko­kiu tiks­lu no­ri­ma pa­tek­ti į pa­sta­tą ir pas ką. Ta­da bu­dė­to­jas pa­skam­bi­na val­di­nin­kui, gau­na pa­tvir­ti­ni­mą, kad tik­rai lau­kia­mas – ir du­rys at­si­da­ro.
Man yra te­kę ei­ti į Sa­vi­val­dy­bę pa­si­ra­šy­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­ties, de­rin­ti ki­tus klau­si­mus ir do­ku­men­tus. Nė vie­ną kar­tą ne­be­su įlei­džia­mas. To­kiu at­ve­ju Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas vi­sas su­tar­tis ar ki­tus do­ku­men­tus tu­ri pri­sta­ty­ti į Ben­drą­jį sky­rių, bet klau­si­mas, ka­da tam Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jui dirb­ti, jei jis, pa­vyz­džiui, iš ket­vir­to aukš­to ne­šio­ja la­pu­kus į apa­čią?“ – to­kio laiš­ko su­lau­kė „Plun­gės ži­nios“.

Plun­gės tak­sis­tų vai­ra­vi­mo ypa­tu­mai: pa­ve­žio­jo, išplūdo ir iš­lai­pi­no

Si­tu­a­ci­ja, į ku­rią pa­kliu­vo jau­na plun­giš­kė Jū­ra­tė G. – ir ko­miš­ka, ir tra­giš­ka. Ko­miš­ka, nes, pa­si­ro­do, mū­sų tak­si vai­ruo­to­jai su­ge­ba pa­si­klys­ti... Plun­gė­je (o kas bū­tų, jei tek­tų su to­kiu va­žiuo­ti į Klai­pė­dą ar ki­tą did­mies­tį?). Tra­giš­ka – ne­no­rė­da­mi pri­pa­žin­ti esan­tys ne­mok­šos, klien­tą ga­li pa­ve­žio­ti ap­lin­ki­niais ke­liais, ap­rėk­ti ir „man­da­giai“ iš­lai­pin­ti. Jū­ra­tė G. ne tik kad bu­vo tak­sis­to Do­mės pa­ve­žio­ta ap­lin­ki­niais ke­liais, iš­plūsta ir iš­lai­pin­ta, bet ir fir­mos sa­vi­nin­ko Juo­zo Ru­pei­kos pa­va­din­ta „ne­blai­via ke­lei­ve“. Ir tai vy­ko 9 val. – iš ry­to. Tuo, kad tak­sis­tai ne­ži­no, kas ir kur yra Plun­gė­je, ne­rei­kia ste­bė­tis, nes ir pats sa­vi­nin­kas, pa­si­ro­do, ne­ži­no, kur, pa­vyz­džiui, yra „To­po cen­tro“, o kur – „Tech­no­ra­mos“ par­duo­tu­vės... O gal, ap­si­me­tant už­mir­šus pri­sta­ty­mo vie­tą ir ve­žio­jant ap­lin­kke­liais, sie­kia­ma pa­pil­do­mo už­dar­bio: juk vie­toj 2 nu­va­žia­vus 5 km, ga­li­ma dau­giau už­dirb­ti...
Bet įmo­nės sa­vi­nin­kui, ma­tyt, svar­biau ak­lai gin­ti sa­vo nuo­la­tos be­si­kei­kian­tį dar­buo­to­ją ir teigti, kad „geresnių Plungėje nėra“, nei pri­si­min­ti tai­syk­lę – „Klien­tas vi­sa­da tei­sus!“

Ar nor­ma­lu dar­že­ly­je žie­mą keis­ti lan­gus?

„Ar nor­ma­lu, kad mū­sų mies­te, Plun­gė­je, dar­že­ly­je „Rū­te­lė“, va­sa­rio mė­ne­sį de­da plas­ti­ki­nius lan­gus? Pa­skam­bi­no auk­lė­to­ja, pra­šo, kad ne­ves­tu­me vai­kų į dar­že­lį, nes di­rek­to­rė žie­mos me­tu su­gal­vo­jo mon­tuo­ti nau­jus lan­gus. Sa­ko: jei at­ve­si­te, tai pri­im­si­me į vie­ną gru­pę su lop­še­li­nu­kais, kaž­kaip su­tilp­si­me... Ar tai ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mas? O dar gri­pai siau­čia... Taip bu­vo pra­ėju­sią sa­vai­tę. Kai pa­skam­bi­no­me ko­vo pir­mą die­ną ir pa­klau­sėm, ar jau ga­lė­si­me at­ves­ti vai­ku­čius, at­sa­kė, kad lan­gus jau su­dė­jo, bet vai­kų mie­ga­mą­jį iš­da­žė kaž­ko­kiais smir­dan­čiais da­žais, be to, ry­toj da­žys tu­a­le­tą. Ar vi­so ši­to ne­ga­lė­jo da­ry­ti va­sa­rą? Kur mums dė­ti vai­kus, jei abu su žmo­na dir­ba­me?“ – klau­sia pa­si­pik­ti­nęs plun­giš­kis.

Nie­kaip ne­pri­pra­šo, kad su­tvar­ky­tų ke­lią į Sur­blius

„Esa­me pa­si­pik­ti­nę Bab­run­go se­niū­ni­jos ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bu: ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, kad su­tvar­ky­tų ke­lią į Sur­blius ir Did­vy­čių kai­mą jun­gian­tį žvyr­ke­lį. 2015 me­tų žie­mą bu­vo su­rink­ti Sur­blių kai­me gy­ve­nan­čių žmo­nių, taip pat ap­lin­ki­nių že­mių sa­vi­nin­kų pa­ra­šai po pra­šy­mu tvar­ky­ti ke­lią. Jis iš­ties ne­pri­žiū­ri­mas ir la­biau pri­me­na miš­ko ke­lią nei į žvyr­ke­lį. Da­bar – jau 2016 me­tų žie­ma, ta­čiau ke­lias to­kios pat pra­stos būk­lės, ne­tvar­ky­tas, pa­žliu­gęs, duo­bė prie duo­bės. Jei lis dar ke­le­tą die­nų, su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu taps ne­pra­va­žiuo­ja­mas dėl te­šly­nų ir gi­lių pro­vė­žų. Gal bent taip pa­vyks at­kreip­ti val­džios dė­me­sį į pa­si­bai­sė­ti­ną Sur­blių kai­mo ke­lio būk­lę, nes grei­tai čia gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­be­iš­va­žiuos į dar­bus, mo­kyk­las, li­go­ni­nę ir pa­na­šiai“, – to­kio tu­ri­nio skun­das pa­sie­kė „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

„Ma­xi­mo­je“ prie pir­kė­jo akių „Links­mos dai­nuš­kos“ pa­bran­go

Plun­giš­kis P. P. į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją at­si­ne­šė če­kį ir ne­lem­tą­ją kom­pak­ti­nę plokštelę „Links­mos dai­nuš­kos“, už ku­rią tu­rė­jo su­mo­kė­ti bran­giau, nei bu­vo nu­ro­dy­ta kai­na. Tei­sy­bės ieš­ko­jęs ir ją ra­dęs vy­ras sa­kė no­rin­tis per­spė­ti ki­tus plun­giš­kius, kad bū­tų aky­les­ni.

„Ma­xi­mo­je“ prie pir­kė­jo akių „Links­mos dai­nuš­kos“ pa­bran­go

Plun­giš­kis P. P. į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją at­si­ne­šė če­kį ir ne­lem­tą­ją kom­pak­ti­nę plokštelę „Links­mos dai­nuš­kos“, už ku­rią tu­rė­jo su­mo­kė­ti bran­giau, nei bu­vo nu­ro­dy­ta kai­na. Tei­sy­bės ieš­ko­jęs ir ją ra­dęs vy­ras sa­kė no­rin­tis per­spė­ti ki­tus plun­giš­kius, kad bū­tų aky­les­ni.

Sko­lin­gi, ta­čiau ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Kaip iš­gy­ven­ti šiai šei­mai?

„Ne­be­ma­tau iš­ei­ties...“, – sun­kiai rink­da­ma žo­džius at­si­du­so penk­ta­die­nį į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją už­ėju­si plun­giš­kė Edi­ta Grun­du­lie­nė. Mo­te­ris ne­slė­pė, kad jos šei­mą sle­gia sko­lų kal­nas ir ne­be jos ir vy­ro jė­goms už­dir­bant mi­ni­ma­lius at­ly­gi­ni­mus tuos įsi­sko­li­ni­mus ka­da nors pa­deng­ti.

Spor­tuo­jan­tys gim­na­zi­jos salėje ne­pa­ten­kin­ti dušais

Praėju­sią sa­vaitę su­laukėme plun­giškio nu­si­skun­di­mo dėl ne­tvar­kingų „Saulės“ gim­na­zi­jos dušų. Esą va­ka­rais spor­to salę nuo­mo­jan­tys as­me­nys ne­tu­ri kur nor­ma­liai nu­si­plau­ti pra­kai­to, mat dušai ne­tvar­kin­gi, gal­vutės aplūžusios. „Gim­na­zi­ja juk gau­na lėšų už spor­to salės nuomą, tai kodėl ne­ga­li pa­sirūpin­ti tvar­ka? Yra tik dvi prau­si­mo­si vie­tos, bet ir tų jie ne­su­ge­ba prižiūrėti, nie­kaip ne­pa­keičia su­ski­lu­sių dušų gal­vučių. Juk ne tik mes, su­au­gu­sie­ji, to­kio­mis sąly­go­mis tu­ri­me praus­tis, bet ir vai­kai!“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sy­sis.

Kur dė­ti nu­kri­tu­sius la­pus?

To­kį klau­si­mą, pa­skam­bi­nę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją, šią sa­vai­tę už­da­vė vie­no mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos gy­ven­to­jai. Esą jie nu­kri­tu­sius la­pus gra­žiai su­grė­bė į vie­ną di­de­lę krū­vą, ta­čiau nie­kas ne­no­ri jų iš­vež­ti. Žmo­nės skam­bi­no į Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją, ten jiems pa­ta­rė la­pus su­kiš­ti į mai­šus ir vež­ti į są­var­ty­ną pa­tiems. „Ką da­ry­ti su krū­ve­le la­pų?“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sie­ji.

Kas lei­džia­ma „džon­dy­rui“ – ne­ga­li­ma miš­ka­ve­žiui?

„Kam su­teik­ta tei­sė kai­mo ke­liu­kuo­se su­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ir kas su­gal­vo­jęs ga­li juos nuim­ti?“ – klau­sė į „Plun­gės ži­nias“ pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis, pa­pa­sa­ko­jęs, kad tu­rė­jo di­de­lių rū­pes­čių iš sa­vo miš­ko, esan­čio Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ga­ben­da­mas su­kirs­tą me­die­ną. Esą pa­va­sa­rį iš vi­sų miš­ko pu­sių bu­vo su­sta­ty­ti žen­klai, drau­džian­tys eis­mą sun­kes­nei nei 8 to­nų trans­por­to prie­mo­nei. „O štai trak­to­riai, vi­so­kie „džon­dy­rai“ ir ta­da su kro­vi­niais va­žia­vo, ir da­bar pro ko­lek­ty­vi­nius so­dus va­ži­nė­ja“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama