Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Ke­lei­vio bi­lie­tas yra, bet vie­tos ke­lei­viui – ne

Rug­pjū­čio 26 d., penk­ta­die­nį, plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Uriu­pi­nai­tė iš Pa­lan­gos tu­rė­jo grįž­ti na­mo į Plun­gę. Ki­lo­met­rų ne taip jau daug – pus­šim­tis, bet ke­lio­nė la­bai pra­il­go.

„Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu?“

Laik­raš­čio skai­ty­to­jai krei­pia­si į re­dak­ci­ją ne tik no­rė­da­mi pa­si­gir­ti, pa­si­skųs­ti ar pa­bė­do­ti – kar­tais jie, pa­si­telk­da­mi spau­dą, sie­kia ras­ti žmo­nių šir­dy­se bent kris­lą są­ži­nės. „Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu? Juk yra ir ki­tų ve­lio­nės vai­kų, anū­kų. Gal ga­lė­tu­mė­te tru­pu­tį su­gė­din­ti, kad pri­si­min­tų, jog tu­rė­jo tė­vus, se­ne­lius, ir nu­ei­tų ap­lan­ky­ti jų ka­pų“, – pra­šė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Klai­pė­do­je gy­ve­nan­ti Zo­fi­ja Vil­kie­nė.

Dir­ba vos ke­lias va­lan­das, o gau­na mi­ni­mu­mą!

„Plun­gės ži­nioms“ pa­skam­bi­nu­si pa­si­pik­ti­nu­si Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­ja sa­kė no­rin­ti pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­ste­bė­ji­mais: esą Ku­lių se­niū­ni­jo­je šiuo me­tu vie­šuo­sius dar­bus dir­ba 7 as­me­nys, ta­čiau dar­bu jų veik­los ne­pa­va­din­si. Esą tie dar­bi­nin­kai po mies­te­lį kru­ta vos po ke­lias va­lan­das, daž­niau iš­kri­tę kur po krū­mais gu­li, iš­gė­ri­nė­ja, o už tai jiems vals­ty­bė (ir vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai) dar ir al­gą su­mo­ka! „Ne­tei­sy­bė! Jei ly­ja, tą die­ną jie iš vi­so ne­dir­ba, tik šiukš­les po mies­te­lį ap­ren­ka! Mes tiek pat te­gau­na­me sun­kiai dirb­da­mi žu­vies pro­duk­tų per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je, o jiems ir dirb­ti, pa­si­ro­do, ne­rei­kia: ir pa­šal­pos mo­ka­mos, ir pa­pil­do­mos leng­va­tos ku­rui su­tei­kia­mos!“ – py­ko mo­te­ris.

Ta­ry­bos na­riams vie­šin­ti nuo­trau­kas su al­ko­ho­liu – ko­rek­tiš­ka?

„Rie­ta­vo že­mės“ re­dak­ci­ja ga­vo skai­ty­to­jo Alo­y­zo at­siųs­tą laiš­ką, ku­ria­me pik­ti­na­masi Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos pa­ta­rė­jos Vi­li­jos But­ke­vi­čie­nės nuo­trau­ka, ne­se­niai pa­ma­tyta so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. „Ar nuo­šir­di kon­ser­va­to­rių ko­va su al­ko­ho­liu, jei­gu Rie­ta­vo kon­ser­va­to­rių sky­riaus pir­mi­nin­kė, mū­sų, Rie­ta­vo ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja But­ke­vi­čie­nė, pri­klau­san­ti švie­ti­mo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tui po Vals­ty­bės die­nos į sa­vo so­cia­li­nį tin­klą įke­lia šią nuo­trau­ką su bo­ka­lu alaus ir ra­šo: „ŠVENČIAM“. Jei­gu tik toks su­pra­ti­mas, tai ar ji ga­li at­sto­vau­ti mū­sų in­te­re­sus šia­me ko­mi­te­te...“ – klau­sia skai­ty­to­jas ir pri­du­ria, kad, jo ma­ny­mu, toks po­li­ti­nes pa­rei­gas už­iman­čio žmo­gaus el­ge­sys yra ne­to­le­ruo­ti­nas.

Dešimt dienų gy­ve­no be van­dens

„Kaž­kur trū­ko vamz­dis, ir nuo lie­pos 1 die­nos sep­ty­nios šei­mos gy­ve­na be van­dens“, – toks pa­gal­bos šauks­mas „Plun­gės ži­nias“ iš Ku­lių, Lie­pų gat­vės 22 na­mo, pa­sie­kė lie­pos 11-osios ry­tą. Sa­vo ir duk­ters vai­kus au­gi­nan­ti mo­te­ris kal­bė­jo, kad mais­tui ga­min­ti van­dens par­si­ne­ša iš kai­mo šu­li­nių, ta­čiau kaip skalb­tis, praus­tis, pri­žiū­rė­ti bu­tuo­se esan­čius tu­a­le­tus? Ku­liš­kė guo­dė­si, kad per karš­čius me­di­nia­me dau­gia­bu­ty­je tvy­ran­ti smar­vė jau grau­žia akis.

Nė­ra ra­my­bės net li­go­ni­nė­je...

„Į li­go­ni­nę pa­te­ko­me gy­dy­tis, o ne klau­sy­tis Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos iš­ve­džio­ji­mų ir po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos“, – pa­reiš­kė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs žmo­gus, ku­ris in­for­ma­vo, kad penk­ta­die­nį, lie­pos 1 die­ną, iš pa­la­tos į pa­la­tą ėjęs po­li­ti­kas pri­myg­ti­nai pra­šė li­go­nių pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją prieš Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą.

„Sumautas“ anglų kalbos egzaminas

Kas kaltas: technika ar diskelis?

Ge­gu­žės 21 die­ną Lie­tu­vo­je vy­ko už­sie­nio kal­bos (an­glų) vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no klau­sy­mo, skai­ty­mo ir ra­šy­mo da­lys sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų įsteig­tuo­se cen­truo­se. Iš vi­so Lie­tu­vo­je – 170 to­kių cen­trų. Lai­ky­ti an­glų kal­bos eg­za­mi­ną už­si­re­gist­ra­vo 20 676 kan­di­da­tai. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je an­glų kal­bos eg­za­mi­ną abi­tu­rien­tai lai­kė dvie­juo­se cen­truo­se: 223 „Sau­lės“ gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai eg­za­mi­no už­duo­tis at­li­ko Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je, 80 (vie­nas mo­ki­nys į eg­za­mi­ną ne­at­vy­ko) ki­tų ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tų – „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je. Da­lis Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je eg­za­mi­ną lai­kiu­sių abi­tu­rien­tų ne­slė­pė ap­mau­do dėl klau­sy­mo už­duo­ties, nes apa­ra­tū­ra sklei­dė la­bai ne­ko­ky­biš­ką gar­są. Už­duo­tį ta­me ka­bi­ne­te te­ko nu­trauk­ti, po per­trau­kė­lės – vėl pra­tęs­ti. Jau­nuo­liai ne­abe­jo­ja, kad toks dė­me­sio iš­blaš­ky­mas tu­rės įta­kos jų ži­nių įver­ti­ni­mui.

„To­kio vaiz­do Ku­liuo­se ne­no­ri­me ma­ty­ti!“

„Ne­se­niai laik­raš­ty­je „Plun­gės ži­nios“ bu­vo straips­nis „Ku­liuo­se „kru­vi­nai“ nu­ge­nė­tos lie­pos“. To­je pa­čio­je gat­vė­je yra ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vė, kie­me – se­niai griū­van­tis san­dė­lis, prie jo (ir ja­me) ga­ly­bė „bon­kių“, ap­link ša­kų ir la­pų kal­nai. Ne­to­lie­se yra Min­dau­gui Ku­bi­liui pri­klau­san­tys pa­sta­tai ir ja­me esan­čios šiukš­lės. Mes, Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­jai, to­kio vaiz­do ne­be­no­ri­me ma­ty­ti. Vi­sa tai – mies­te­lio cen­tre ir jau daug me­tų. Dar ir prie ke­tur­bu­čio – ne­tvar­ka“, – re­dak­ci­jai ad­re­suo­tą skun­dą pa­si­ra­šė Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­jai.

Ar Sa­vi­val­dy­bė­je ne­rei­kia du­ri­nin­ko?

„No­rė­čiau, kad žur­na­lis­tai tru­pu­tį pa­ju­din­tų Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gus as­me­nis. Kaip pa­tek­ti į Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą? Pa­pa­sa­ko­siu jums sa­vo pa­tir­tį, tu­rė­jau ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją. Ir la­bai py­kau. No­rė­jau pri­re­gist­ruo­ti trak­to­rių. Man rei­kė­jo pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus, pri­sta­ty­ti jiems do­ku­men­tus. Rei­kia gau­ti ban­ko są­skai­tos nu­me­rį, su­ži­no­ti su­mą, kiek mo­kė­ti už pri­re­gist­ra­vi­mą ir nu­me­rių iš­ėmi­mą. Ta­da rei­kia nu­ei­ti į ban­ką ap­mo­kė­ti ir vėl at­gal – pri­sta­ty­ti iš­ra­šą su ap­mo­kė­ji­mu. At­li­kus šias pro­ce­dū­ras, rei­kia pa­si­im­ti nu­me­rius bei pa­si­ra­šy­ti žur­na­le, kad bu­vo įteik­ti nu­me­riai ir tech­ni­nis trak­to­riaus pa­sas. Vie­nu žo­džiu, pas spe­cia­lis­tą no­ri ne­no­ri rei­kia pa­tek­ti du kar­tus. Ta­čiau, nu­ė­jęs į Ben­drą­jį sky­rių, su­lau­kiau at­sa­ky­mo, kad du­rys man ne­bus ati­da­ry­tos. Ne­gi tu­riu lauk­ti prie du­rų, kol koks nors val­di­nin­kas eis, kad kaip koks va­gis pri­si­ka­bin­čiau jam prie nu­ga­ros ir pra­smuk­čiau? Vi­sų pir­ma, ma­ne tai la­bai že­mi­na, an­tra, aš ne­tu­riu ir ne­pri­va­lau kaip koks kvai­lys sto­vė­ti prie du­rų ir lauk­ti, kol kaž­kas teik­sis ei­ti. Jei jūs sa­ky­si­te, kad rei­kia pa­lik­ti do­ku­men­tus Ben­dra­jam sky­riui, tuo­met pa­aiš­kin­kit, kaip man rei­kės pa­si­ra­šy­ti žur­na­le? Ar­ba, pa­vyz­džiui, nu­si­pir­kus trak­to­rių, jį pri­va­lo­ma pri­re­gist­ruo­ti per 15 die­nų. Aš tu­riu tei­sę pri­sta­ty­ti do­ku­men­tus 15-ąją die­ną, bet kas ga­ran­tuo­ja, kad tie do­ku­men­tai tą pa­čią die­ną pa­teks pas spe­cia­lis­tą ir jis įves duo­me­nis į sis­te­mą? Kas bus at­sa­kin­gas, jei do­ku­men­tai ne­pa­teks pas jį lai­ku, bus pra­ėjęs ter­mi­nas ir už pri­re­gist­ra­vi­mą rei­kės mo­kė­ti dvi­gu­bai? Ar Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja pa­deng­ti skir­tu­mą? Ir tre­čias da­ly­kas: jei jau bus su­gal­vo­ta sis­te­ma, kaip pri­duo­ti do­ku­men­tus per Ben­drą­jį sky­rių, tai ar bus su­gal­vo­ta, kad žmo­gui ne­rei­kė­tų į Sa­vi­val­dy­bę va­ži­nė­ti kas ke­lias die­nas pa­si­ra­ši­nė­ti ar dar kaž­ko, ir pri­re­gist­ra­vi­mas įvyk­tų tą pa­čią die­ną, nes žmo­nės iš kai­mo į mies­tą va­žiuo­ja au­to­bu­sais, o daž­nai – ir pen­si­nin­kai? Ma­no ma­ny­mu, val­di­nin­kai tu­ri tar­nau­ti vi­suo­me­nei, kol kas aš ma­tau tik at­si­ri­bo­ji­mą nuo vi­suo­me­nės. Jei ne­su­ge­ba kon­tro­liuo­ti šio pro­ce­so, tai te­gu pa­so­di­na prie du­rų žmo­gų, ku­ris at­rink­tų, ką įleis­ti, o ko ne­įleis­ti, jei jau taip bi­jo te­ro­ris­tų ar žur­na­lis­tų. Kaip pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se prie pat du­rų sė­di žmo­gus, ku­ris pa­si­tei­rau­ja, ko­kiu tiks­lu no­ri­ma pa­tek­ti į pa­sta­tą ir pas ką. Ta­da bu­dė­to­jas pa­skam­bi­na val­di­nin­kui, gau­na pa­tvir­ti­ni­mą, kad tik­rai lau­kia­mas – ir du­rys at­si­da­ro.
Man yra te­kę ei­ti į Sa­vi­val­dy­bę pa­si­ra­šy­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­ties, de­rin­ti ki­tus klau­si­mus ir do­ku­men­tus. Nė vie­ną kar­tą ne­be­su įlei­džia­mas. To­kiu at­ve­ju Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas vi­sas su­tar­tis ar ki­tus do­ku­men­tus tu­ri pri­sta­ty­ti į Ben­drą­jį sky­rių, bet klau­si­mas, ka­da tam Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jui dirb­ti, jei jis, pa­vyz­džiui, iš ket­vir­to aukš­to ne­šio­ja la­pu­kus į apa­čią?“ – to­kio laiš­ko su­lau­kė „Plun­gės ži­nios“.

Plun­gės tak­sis­tų vai­ra­vi­mo ypa­tu­mai: pa­ve­žio­jo, išplūdo ir iš­lai­pi­no

Si­tu­a­ci­ja, į ku­rią pa­kliu­vo jau­na plun­giš­kė Jū­ra­tė G. – ir ko­miš­ka, ir tra­giš­ka. Ko­miš­ka, nes, pa­si­ro­do, mū­sų tak­si vai­ruo­to­jai su­ge­ba pa­si­klys­ti... Plun­gė­je (o kas bū­tų, jei tek­tų su to­kiu va­žiuo­ti į Klai­pė­dą ar ki­tą did­mies­tį?). Tra­giš­ka – ne­no­rė­da­mi pri­pa­žin­ti esan­tys ne­mok­šos, klien­tą ga­li pa­ve­žio­ti ap­lin­ki­niais ke­liais, ap­rėk­ti ir „man­da­giai“ iš­lai­pin­ti. Jū­ra­tė G. ne tik kad bu­vo tak­sis­to Do­mės pa­ve­žio­ta ap­lin­ki­niais ke­liais, iš­plūsta ir iš­lai­pin­ta, bet ir fir­mos sa­vi­nin­ko Juo­zo Ru­pei­kos pa­va­din­ta „ne­blai­via ke­lei­ve“. Ir tai vy­ko 9 val. – iš ry­to. Tuo, kad tak­sis­tai ne­ži­no, kas ir kur yra Plun­gė­je, ne­rei­kia ste­bė­tis, nes ir pats sa­vi­nin­kas, pa­si­ro­do, ne­ži­no, kur, pa­vyz­džiui, yra „To­po cen­tro“, o kur – „Tech­no­ra­mos“ par­duo­tu­vės... O gal, ap­si­me­tant už­mir­šus pri­sta­ty­mo vie­tą ir ve­žio­jant ap­lin­kke­liais, sie­kia­ma pa­pil­do­mo už­dar­bio: juk vie­toj 2 nu­va­žia­vus 5 km, ga­li­ma dau­giau už­dirb­ti...
Bet įmo­nės sa­vi­nin­kui, ma­tyt, svar­biau ak­lai gin­ti sa­vo nuo­la­tos be­si­kei­kian­tį dar­buo­to­ją ir teigti, kad „geresnių Plungėje nėra“, nei pri­si­min­ti tai­syk­lę – „Klien­tas vi­sa­da tei­sus!“

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama