Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Pės­tie­siems – ari­mai?

Į „Plun­gės ži­nias“ elek­tro­ni­niu laiš­ku kreipęsis Ar­tū­ras Les­nic­kas pik­ti­no­si su­si­da­riu­sia si­tu­a­ci­ja pės­tie­siems Var­ka­lių kai­me, kur šiuo me­tu vyks­ta ke­lio re­mon­to dar­bai. „No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip žiū­ri­ma į pa­pras­tus pi­lie­čius, ku­rie vaikš­to va­di­na­maisiais ta­kais J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės pa­bai­go­je Plun­gė­je ir Ku­lių gat­vė­je Var­ka­liuo­se. Ar čia mes jau­čia­mės sau­giai ir pa­to­giai?“ – klau­sė mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jas. Jis pri­dė­jo ir du fil­muo­tus vaiz­de­lius, ku­riuo­se aiš­kiai ma­to­si „iš­ar­tas“ pės­čių­jų ta­kas, o žmo­nės į Var­ka­lius kul­niuo­ja kaip kas iš­ma­no – vie­ni ei­na va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, ša­lia pra­le­kian­čių au­to­mo­bi­lių, o ki­ti klam­po­ja per mar­ma­ly­nę. Atrodo, jog ke­li­nin­kai pės­čiai­siais pa­si­rū­pin­ti pa­mir­šo...

Plun­giš­kė pa­si­pik­ti­no ke­ti­ni­mu pjau­ti lie­pas

Rug­sė­jo 16 die­ną į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si V. Ma­čer­nio gat­vės 35-ojo na­mo gy­ven­to­ja An­ta­ni­na Gir­džiū­nie­nė sa­kė esan­ti su­krės­ta kaž­kie­no su­ma­ny­mo iš­nai­kin­ti me­džius. Pen­si­nin­kė pa­sa­ko­jo, jog ket­vir­ta­die­nį ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ris jos pa­pra­šė pa­si­ra­šy­ti, kad prie jų dau­gia­bu­čio bū­tų nu­kirs­tos lie­pos.

Kas kurs­to dvie­jų ga­ra­žų ben­dri­jų ka­rą ir pi­la ži­ba­lo į ug­nį?

Dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų vi­siems bu­vo ge­rai – už­te­ko svei­ko pro­to ir ap­va­žiuo­ti, ir pra­si­lenk­ti, ta­čiau per pas­ku­ti­nius me­tus si­tu­a­ci­ja kar­di­na­liai pa­si­kei­tė: dvie­jų ga­ra­žų ben­dri­jų ri­bas pa­žy­mė­jo iš­kas­tas grio­vys, po to – že­mių py­li­mas, ant ku­rio ne­se­niai at­si­ra­do ir gelž­be­to­nio blo­kų. Su­prask: pra­va­žia­vi­mo tarp A. Ju­cio kvar­ta­le esan­čių „Ra­to“ ir „Pa­sa­gos“ ben­dri­jų ne­be­bus! „Pa­sa­gos“ na­riai tu­rės į sa­vo te­ri­to­ri­ją va­žiuo­ti iš Kal­niš­kių gat­vės, „Ra­to“ – iš A. Ju­cio skers­gat­vio! „Iš­dy­go“ ir ke­lio žen­klas, žy­min­tis ak­li­gat­vį, ta­čiau ir po to emo­ci­jos dėl to­kio sa­vi­va­lia­vi­mo ne­slūgs­ta, ir, kaip „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė vy­rai iš „Pa­sa­gos“ ben­dri­jos, kar­tais ne­daug trūks­ta iki san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si kumš­čiais.

Va­kar dar bu­vo ke­lias, šian­dien – ari­mas

Aš­tun­tą de­šimt­me­tį be­bai­gian­tis Jo­nas Vag­da­ris iš Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Šleč­kų kai­mo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį iš­ėjęs į kie­mą ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis: vie­ta, kur de­šimt­me­čiais vaikš­čio­ta ir va­ži­nė­ta link jo so­dy­bos, vir­to ari­mu! „Va­kar ėjau šiuo ke­liu­ku, o ry­te žiū­riu – kaž­kas aria“, – ap­im­tas šird­gė­los Jo­nas puo­lė žiū­rė­ti, kas nio­ko­ja te­ri­to­ri­ją.

Ke­lei­vio bi­lie­tas yra, bet vie­tos ke­lei­viui – ne

Rug­pjū­čio 26 d., penk­ta­die­nį, plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Uriu­pi­nai­tė iš Pa­lan­gos tu­rė­jo grįž­ti na­mo į Plun­gę. Ki­lo­met­rų ne taip jau daug – pus­šim­tis, bet ke­lio­nė la­bai pra­il­go.

„Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu?“

Laik­raš­čio skai­ty­to­jai krei­pia­si į re­dak­ci­ją ne tik no­rė­da­mi pa­si­gir­ti, pa­si­skųs­ti ar pa­bė­do­ti – kar­tais jie, pa­si­telk­da­mi spau­dą, sie­kia ras­ti žmo­nių šir­dy­se bent kris­lą są­ži­nės. „Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu? Juk yra ir ki­tų ve­lio­nės vai­kų, anū­kų. Gal ga­lė­tu­mė­te tru­pu­tį su­gė­din­ti, kad pri­si­min­tų, jog tu­rė­jo tė­vus, se­ne­lius, ir nu­ei­tų ap­lan­ky­ti jų ka­pų“, – pra­šė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Klai­pė­do­je gy­ve­nan­ti Zo­fi­ja Vil­kie­nė.

Dir­ba vos ke­lias va­lan­das, o gau­na mi­ni­mu­mą!

„Plun­gės ži­nioms“ pa­skam­bi­nu­si pa­si­pik­ti­nu­si Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­ja sa­kė no­rin­ti pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­ste­bė­ji­mais: esą Ku­lių se­niū­ni­jo­je šiuo me­tu vie­šuo­sius dar­bus dir­ba 7 as­me­nys, ta­čiau dar­bu jų veik­los ne­pa­va­din­si. Esą tie dar­bi­nin­kai po mies­te­lį kru­ta vos po ke­lias va­lan­das, daž­niau iš­kri­tę kur po krū­mais gu­li, iš­gė­ri­nė­ja, o už tai jiems vals­ty­bė (ir vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai) dar ir al­gą su­mo­ka! „Ne­tei­sy­bė! Jei ly­ja, tą die­ną jie iš vi­so ne­dir­ba, tik šiukš­les po mies­te­lį ap­ren­ka! Mes tiek pat te­gau­na­me sun­kiai dirb­da­mi žu­vies pro­duk­tų per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je, o jiems ir dirb­ti, pa­si­ro­do, ne­rei­kia: ir pa­šal­pos mo­ka­mos, ir pa­pil­do­mos leng­va­tos ku­rui su­tei­kia­mos!“ – py­ko mo­te­ris.

Ta­ry­bos na­riams vie­šin­ti nuo­trau­kas su al­ko­ho­liu – ko­rek­tiš­ka?

„Rie­ta­vo že­mės“ re­dak­ci­ja ga­vo skai­ty­to­jo Alo­y­zo at­siųs­tą laiš­ką, ku­ria­me pik­ti­na­masi Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos pa­ta­rė­jos Vi­li­jos But­ke­vi­čie­nės nuo­trau­ka, ne­se­niai pa­ma­tyta so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. „Ar nuo­šir­di kon­ser­va­to­rių ko­va su al­ko­ho­liu, jei­gu Rie­ta­vo kon­ser­va­to­rių sky­riaus pir­mi­nin­kė, mū­sų, Rie­ta­vo ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja But­ke­vi­čie­nė, pri­klau­san­ti švie­ti­mo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tui po Vals­ty­bės die­nos į sa­vo so­cia­li­nį tin­klą įke­lia šią nuo­trau­ką su bo­ka­lu alaus ir ra­šo: „ŠVENČIAM“. Jei­gu tik toks su­pra­ti­mas, tai ar ji ga­li at­sto­vau­ti mū­sų in­te­re­sus šia­me ko­mi­te­te...“ – klau­sia skai­ty­to­jas ir pri­du­ria, kad, jo ma­ny­mu, toks po­li­ti­nes pa­rei­gas už­iman­čio žmo­gaus el­ge­sys yra ne­to­le­ruo­ti­nas.

Dešimt dienų gy­ve­no be van­dens

„Kaž­kur trū­ko vamz­dis, ir nuo lie­pos 1 die­nos sep­ty­nios šei­mos gy­ve­na be van­dens“, – toks pa­gal­bos šauks­mas „Plun­gės ži­nias“ iš Ku­lių, Lie­pų gat­vės 22 na­mo, pa­sie­kė lie­pos 11-osios ry­tą. Sa­vo ir duk­ters vai­kus au­gi­nan­ti mo­te­ris kal­bė­jo, kad mais­tui ga­min­ti van­dens par­si­ne­ša iš kai­mo šu­li­nių, ta­čiau kaip skalb­tis, praus­tis, pri­žiū­rė­ti bu­tuo­se esan­čius tu­a­le­tus? Ku­liš­kė guo­dė­si, kad per karš­čius me­di­nia­me dau­gia­bu­ty­je tvy­ran­ti smar­vė jau grau­žia akis.

Nė­ra ra­my­bės net li­go­ni­nė­je...

„Į li­go­ni­nę pa­te­ko­me gy­dy­tis, o ne klau­sy­tis Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos iš­ve­džio­ji­mų ir po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos“, – pa­reiš­kė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs žmo­gus, ku­ris in­for­ma­vo, kad penk­ta­die­nį, lie­pos 1 die­ną, iš pa­la­tos į pa­la­tą ėjęs po­li­ti­kas pri­myg­ti­nai pra­šė li­go­nių pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją prieš Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama