Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Kaip TRATC „tvar­ko“ šiukš­les, ku­rių... ne­su­ren­ka?

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Virk­šų kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Raz­ma. Me­tai ar­tė­ja prie pa­bai­gos, ir žmo­gus vėl tu­ri gal­vo­sū­kį, ką da­ry­ti su jam Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) siun­čia­mo­mis są­skai­to­mis už šiukš­lių tvar­ky­mą. „Ko­dėl aš esu ver­čia­mas mo­kė­ti už pa­slau­gą, ku­ria ne­si­nau­do­ju?" - klau­sė P. Raz­ma.

Bu­tas tuš­čias, bet už šiukš­les mo­kė­ti rei­kia?

Mū­sų re­dak­ci­jo­je prieš ke­le­tą die­nų lan­kiu­sis plun­giš­kė Lo­re­ta Ša­bat­kie­nė ste­bė­jo­si, ko­dėl jai, ke­le­tą me­tų gy­ve­nan­čiai už­sie­ny­je, sko­lų išieš­ko­ji­mu už­sii­man­ti bend­ro­vė at­siun­tė pra­ne­ši­mą, ku­ria­me ra­gi­na­ma ge­ra­no­riš­kai at­si­skai­ty­ti su Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ru (TRATC) už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą ir su­mo­kė­ti sko­los išieš­ko­ji­mo iš­lai­das. Į gim­tą­jį mies­tą tik ato­sto­gų par­vy­ku­si mo­te­ris ti­ki­no, kad bu­tas yra tuš­čias ir šiukš­lių iš jo tik­rai nie­kas ne­ne­ša jau pen­ke­rius me­tus.

Lai­ku ne­si­krei­pu­si mo­te­ris so­cia­li­nę pa­šal­pą gaus vė­liau

Į mū­sų re­dak­ci­ją užė­ju­si plun­giš­kė Aud­ro­nė Brez­gie­nė (gim. 1977 m.) pik­ti­no­si, jog ne­ga­na to, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je dar­buo­to­jos su ja bend­ra­vo ne­ma­lo­niai, bet dar su­ži­no­jo, jog ir so­cia­li­nės pa­šal­pos be rug­sė­jo ne­gaus. „Ka­žin iš ko aš tu­riu vai­ką mo­kyk­lai pa­ruoš­ti?" - py­ko nie­kur ne­dir­ban­ti, iš­si­sky­ru­si, neį­ga­lu­mą tu­rin­ti mo­te­ris.

Ar ga­li­ma žve­jo­ti Jo­gau­dų eže­re?

Ne­pa­no­rė­jęs pri­si­sta­ty­ti plun­giš­kis skun­dė­si, kad jam te­ko pa­tir­ti ne­ma­lo­nų in­ci­den­tą prie Jo­gau­dų eže­ro. Žve­jo­ti mėgs­tan­tis vy­riš­kis vie­ną sa­vait­ga­lį su­gal­vo­jo už­mes­ti meš­ke­rę šia­me eže­re, ta­čiau neil­gai tru­kus su­si­dū­rė su eže­ro sa­vi­nin­ku pri­si­sta­čiu­siu žmo­gu­mi, ku­ris pa­rei­ka­la­vo ati­duo­ti su­gau­tą žu­vį, o vė­liau ir pa­gra­si­no su­pjaus­ty­ti val­tį...

Kas tei­sus?

„Svei­ki, šį laiš­ką Jums ra­šo Plun­gės mies­to gy­ven­to­ja. Kai ap­link ir taip daug vi­so­kių ša­lį ir žmo­nių gy­ve­ni­mus su­kre­čian­čių pa­si­kei­ti­mų, no­riu pa­pa­sa­ko­ti apie vie­ną įvy­kį, dėl ku­rio ne­ga­liu ty­lė­ti ir, ma­nau, tai ne­tu­rė­tų pa­si­kar­to­ti.
Šių me­tų ko­vo 7 die­ną į Plun­gės li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių pa­gal­bos krei­pė­si ma­no se­suo - Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo gy­ven­to­ja E. A. Ji tu­ri psi­chi­kos su­tri­ki­mų, yra II gru­pės in­va­li­dė, be to, ne­la­bai gir­di. Su­si­jau­di­nus ar esant ko­kiam di­des­niam emo­ci­niam su­krė­ti­mui, jai pa­si­da­ro blo­ga ir ji alps­ta. Se­se­rį dar­buo­to­jos ma­lo­niai priė­mė, su­tei­kė pa­gal­bą ir sek­ma­die­nį iš­lei­do na­mo.
Ko­vo 10-osios va­ka­re jai vėl pa­si­da­rė blo­gai. Apie 20 va­lan­dą se­suo pa­pra­šė kai­my­nų, kad nu­vež­tų ją į priė­mi­mo sky­rių, nes jau­tė, kad vėl apalps. Prie priė­mi­mo sky­riaus du­rų se­suo ir nual­po. Įne­šus ją į vi­dų, priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jos kai­my­nus „ma­lo­niai" iš­pra­šė lauk, o su se­se­ri­mi pra­dė­jo šiurkš­čiai elg­tis ir gra­sin­ti po­li­ci­ja, jei ši „ne­baigs to­kių cir­ko pa­si­ro­dy­mų". Ap­rėk­ta se­suo vi­sai su­tri­ko. Atė­ju­siam ap­žiū­rė­ti gy­dy­to­jui priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jos pa­reiš­kė, kad E. A. at­si­sa­ko bend­rau­ti. Ka­dan­gi vais­tai bran­giai kai­nuo­ja, o van­duo - ne, tai se­se­riai bu­vo pa­siū­ly­ta stik­li­nė van­dens, o ta­da „ma­lo­niai" liep­ta ke­liau­ti na­mo.
Apie 22 va­lan­dą se­suo atė­jo į ma­no na­mus Plun­gės mies­te. Jos sa­vi­jau­ta bu­vo la­bai blo­ga, nes pa­gal­ba jai ne­bu­vo su­teik­ta, be to, pri­si­dė­jo dar pa­pil­do­mas stre­sas dėl priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jų el­ge­sio. Pas­kam­bi­nau į priė­mi­mo sky­rių ir pa­klau­siau, ar dar­buo­to­jos tu­ri tei­sę žmo­gui, pa­pra­šiu­siam pa­gal­bos, gra­sin­ti po­li­ci­ja? To­les­nio po­kal­bio me­tu ne­su­lau­kiau ki­to at­sa­ky­mo, kaip: „Pa­lau­ki­te, su­jung­si­me su gy­dy­to­ju." O vė­liau te­le­fo­no ra­ge­lį dar­buo­to­jos tie­siog pa­dė­jo.
Sup­ran­tu, kad gal se­suo ir ne­su­ge­bė­jo rei­kia­mai at­sa­ky­ti į už­duo­tus me­di­kų klau­si­mus, bet gal­vo­je kir­ba tik vie­nas klau­si­mas: ne­jau­gi UAB „Plun­gės van­de­nys" į Plun­gės li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių tie­kia to­kį ste­buk­lin­gą van­de­nį, kad nuo vie­nos jo stik­li­nės ga­li pa­si­da­ry­ti ge­riau? Ir dar, ka­žin ko­kias su­tar­tis priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jai tu­ri su­da­rę su Plun­gės po­li­ci­ja, ar da­bar ji pe­rims me­di­kų pa­rei­gas ir su­teiks pa­gal­bą žmo­gui?
Pa­gar­biai - Da­nu­tė D. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma)"

Ko­dėl ne­vie­no­dai re­mia­mi šei­mo­se ir šei­my­no­se glo­bo­ja­mi vai­kai?

To­kį re­to­ri­nį klau­si­mą val­džiai už­da­vė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si po­nia Ani­ce­ta. Ji sa­vo šei­mo­je glo­bo­ja mer­gai­tę, vai­kui ski­ria­ma 520 li­tų mė­ne­si­nė iš­mo­ka. Tos mer­gai­tės se­suo gy­ve­na Pa­lan­go­je įsteig­to­je šei­my­no­je. Šei­my­nos glo­bo­ti­niams nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos ski­ria­ma jau po 1 040 li­tų. Mo­te­ris klau­sia, ko­dėl val­džia tar­si iš­ski­ria šei­mo­je ir šei­my­no­se glo­bo­ja­mus vai­kus, mo­kė­da­ma ne­vie­no­das iš­mo­kas, jei tiek šei­mo­je, tiek šei­my­no­je glo­bo­ja­mo vai­ko po­rei­kiai yra la­bai pa­na­šūs.
Si­tua­ci­ją pa­ko­men­ta­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė.

Plačiau »

Ko­dėl Žvė­ri­ny­čia va­lo­ma be jo­kio kon­kur­so?

Vie­nas al­sė­diš­kis, pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, pa­ba­rė Al­sė­džių se­niū­ni­ją ir jos se­niū­nę Da­nu­tę Rep­šie­nę. Žmo­gus ste­bė­jo­si, ko­dėl mies­te­ly­je esan­ti Žvė­ri­ny­čia - bend­ruo­me­nės įvai­rių pra­mo­gų ir šven­čių vie­ta - pra­dė­ta va­ly­ti prieš tai ne­skel­bus jo­kio kon­kur­so ir tai pa­ti­kė­ta da­ry­ti as­me­niui, skam­bi­nu­sio­jo įsi­ti­ki­ni­mu, ge­rai pa­žįs­ta­mam se­niū­nės. „Mie­lai bū­čiau ir aš pa­ts iš­va­lęs ir su­si­ve­žęs. Ko­dėl ati­duo­ta žmo­gui, ku­ris tu­ri sa­vo miš­ko ir jo neiš­va­lo?" - py­ko pa­gy­ve­nęs vy­ras.

Plačiau »

Mo­kė­ti 10 li­tų už 1 kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mą nor­ma­lu?

Kran­to gat­vės gy­ven­to­jai Ani­ce­tas ir Rū­ta Va­laus­kai jau­čia­si ne­pel­ny­tai skriau­džia­mi Plun­gės ši­lu­mos tink­lų bend­ro­vės. Žmo­nės, gy­ve­nan­tys 73,75 kvad­ra­ti­nių met­rų nuo­sa­va­me na­me, už šil­dy­mą su­mo­kė­jo be­veik 765 li­tus! „Po de­šimt li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą mo­ka­me. Ar tai pro­tin­ga?!" - klau­sė jie.

Plačiau »

„Tik­ra Ša­raš­ki­no kon­to­ra“, –

taip apie Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą at­si­lie­pė plun­giš­kė V. D. Mo­te­ris į re­dak­ci­ją at­sku­bė­jo, kai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog praė­ju­siais me­tais ne­su­mo­kė­jo už šiukš­lių iš­ve­ži­mą. Iš tik­rų­jų mo­te­ris dar rug­sė­jį pa­da­rė pa­sku­ti­nį įna­šą ir manė ra­mi ga­lin­ti bū­ti. De­ja, šią sa­vai­tę ga­vo įspė­ja­mą­jį laiš­ką apie ra­gi­ni­mą su­mo­kė­ti sko­lą, prie­šin­gu at­ve­ju sko­la bus išieš­ko­ta ant­sto­lių.

Plačiau »

Ko­dėl vė­luo­ja pa­šal­pa?

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs tė­ve­lis su­si­rū­pi­nęs klau­sė, ko­dėl „Sod­ra" vė­luo­ja iš­mo­kė­ti už sau­sio mė­ne­sį pri­klau­san­čią mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pą. „Pap­ras­tai jau pen­kio­lik­tą mė­ne­sio die­ną iš­mo­kė­da­vo, da­bar jau aš­tuo­nio­lik­ta. Did­mies­čiuo­se jau se­niai yra iš­mo­kė­ta, ko­dėl mums vė­luo­ja?" - klau­sė jis.

Plačiau »

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama