Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

„Ko­dėl laik­raš­ty­je ne­be­ran­da­me sky­re­lio „Ne­tek­tys“?

Daž­nai tik iš laik­raš­čio pus­la­pių su­ži­no­da­vo­me apie pa­žįs­ta­mų žmo­nių mir­tį, to­dėl tos in­for­ma­ci­jos ra­jo­no gy­ven­to­jams la­bai trūks­ta,“ – pas­ta­ruo­ju me­tu tai be­ne daž­niau­siai „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­jai už­duo­da­mas laik­raš­čio skai­ty­to­jų klau­si­mas.

Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mą pa­mir­šo at­lie­kų ve­žė­jai?

„Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­jos) gy­ven­to­jams jau mė­ne­sį nie­kas ne­iš­ve­ža ko­mu­na­li­nių at­lie­kų? Jū­sų laik­raš­čio sau­sio 3 die­nos pa­skelb­ta­me gra­fi­ke gal įsi­vė­lė klai­da... Šio gra­fi­ko vi­siš­kai ne­pai­so­ma.“ To­kia ži­nu­tė pa­sie­kė re­dak­ci­ją.

Kas ap­ter­lio­jo ke­lią, tas jį tu­ri ir nu­va­ly­ti

Va­žiuo­jan­tys per Glau­džių gy­ven­vie­tę „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jai vie­ną die­ną at­krei­pė dė­me­sį į in­ten­sy­viai dir­ban­čią sun­kias­vo­rę tech­ni­ką, ku­ri ly­gi­no rel­je­fą ša­lia ke­lio esan­čia­me tuš­čia­me že­mės plo­te. „Ma­tyt, žmo­gus ruo­šia vie­tą na­mo sta­ty­bai, ta­čiau dir­ba ga­na ne­at­sa­kin­gai: tech­ni­ka jau su­ga­di­no vie­ną kel­kraš­tį, dar ne­aiš­ku, gal iš­lau­žė ir as­fal­to dan­gą. Da­bar ke­lio ne­be­si­ma­to per už­kreik­tą sto­rą pur­vo sluoks­nį, ku­rį dar la­biau iš­taš­ko pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai“, – pik­ti­no­si žmo­gus, klaus­da­mas, kas ga­li pa­veik­ti skly­po sa­vi­nin­ką, kad jis kuo grei­čiau nu­va­ly­tų nors va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį.

P. Ge­nio gat­vė sken­dė­jo tam­so­je

„Jau ket­vir­ta pa­ra pas mus tam­su kaip kai­me“, – guo­dė­si sau­sio 3-osios ry­tą į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs P. Ge­nio gat­vės gy­ven­to­jas. Žmo­gus pa­pa­sa­ko­jo, kad re­konst­ruo­to­je P. Ge­nio gat­vė­je ir kai­my­ni­nė­je Kran­to gat­vė­je Nau­jų­jų iš­va­ka­rė­se dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių din­go ap­švie­ti­mas – už­ge­so lem­pos nau­juo­se gat­vės švies­tu­vuo­se, ir nie­kas esą ne­si­sku­bi­na ge­di­mo lik­vi­duo­ti!

Kur­tie­ji ar ap­si­me­tė­liai bru­ko vė­lia­vė­les ir pra­šė eu­rų?

Prieš porą sa­vai­čių skir­tin­go­se Plun­gės mies­to vie­to­se ir Var­ka­liuo­se, prie švie­so­fo­ro, lū­ku­riuo­jan­čius mū­sų žmo­nes ap­sto­jo įtar­ti­ni as­me­nys. Re­dak­ci­ja su­lau­kė ne vie­no pra­ne­ši­mo, jog nie­ko ne­kal­ban­tys keis­ti vy­riš­kiai iš pra­džių bru­ka Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­lia­vė­les, o pas­kui įduo­da la­pe­lį, kur pa­ra­šy­ta, kad yra kur­čias ir už su­ve­ny­rą pra­šo 3 ar 5 eu­rų. Pa­na­šu, kad tai – nau­jas gud­ra­gal­vių pa­si­pi­ni­ga­vi­mo bū­das.

„XXI amžius, o vaikai mokykloje šąla. Kur tai matyta?“

„Esu la­bai pa­si­pik­ti­nęs Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sek­to­riu­mi ir jo re­for­ma. Šie­met nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo ne vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se. Kai ku­rios mo­kyk­los bu­vo už­da­ry­tos, kai kurios pri­jung­tos prie pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. Pa­vyz­džiui, Žli­bi­nuo­se esan­ti Ig­no Kon­čiaus mo­kyk­la ta­po Se­na­mies­čio mo­kyk­los fi­lia­lu. Ne pa­slap­tis, kad šil­dy­mo se­zo­nas pri­ori­te­to tvar­ka pir­miau­sia pra­de­da­mas gy­dy­mo, ug­dy­mo įstai­go­se. Jau dvi sa­vai­tės, kai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­tas šil­dy­mo se­zo­nas, o Žli­bi­nų mo­kyk­lą lan­kan­tys vai­kai šą­la. Kur tai ma­ty­ta XXI am­žiu­je? Ar ne­bu­vo ga­li­ma šią pro­ble­mą spręs­ti anks­čiau, nes da­bar ken­čia nie­kuo ne­kal­ti vai­kai? Sky­riu­je ne­už­tik­rin­tos hi­gie­nos nor­mos nei vai­kams, nei dar­buo­to­jams. Ką mąs­to Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius? Mo­kyk­los val­džia?“ – to­kio tu­ri­nio laiš­kas pa­sie­kė „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

At­si­sa­kė vež­ti, iš­me­tė iš au­to­mo­bi­lio ir dar iš­kei­kė?

Nekaip pra­si­dė­jo rug­sė­jo 28-osios ry­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jai Onai Z. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma). Mo­te­ris, norėdama nu­va­žiuo­ti į Rie­ta­vą pas sū­nų bei nu­vež­ti jam ke­le­tą daik­tų, su­dė­tų į du mai­šiu­kus, ry­te iš­si­kvie­tė tak­si. Su­lau­ku­si tak­si au­to­mo­bi­lio, įsi­dė­jo sa­vo kro­vi­nį ir ke­ti­no va­žiuo­ti, ta­čiau su­lau­kė ne­ma­lo­naus aki­brokš­to.

Ko­dėl per šven­tę Nar­vai­šiuo­se ža­dė­jo vie­naip, o per po­sė­dį bal­sa­vo ki­taip?

„Vie­na sa­ko, ki­ta – da­ro!“ – py­ko į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­sios Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jos (var­dai ir pa­var­dės re­dak­ci­jai ži­no­mi) ir pa­pa­sa­ko­jo apie vie­ną kon­kre­tų at­ve­jį, ku­ris esą ge­rai iliust­ruo­ja kai ku­rių Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dvi­vei­diš­ku­mą. Nar­vai­šiš­kės pri­si­mi­nė kai­me vy­ku­sią lais­va­lai­kio ir spor­to aikš­ty­no ati­da­ry­mo šven­tę, ku­rio­je da­ly­va­vo bū­rys sve­čių. Mo­te­rys sa­kė per tą šven­tę iš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių iš­ga­vu­sios pa­ža­dą, kad per po­sė­dį vi­si vie­tos po­li­ti­kai bal­suos už dar vie­ną nau­ją pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bu­vu­sio­je Nar­vai­šių mo­kyk­lo­je bū­tų įreng­tas ne tik gy­ve­na­mieji būs­tai so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, bet ir pa­tal­pos ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mams, bib­lio­te­ka ir me­di­ci­nos punk­tas. „Taip gra­žiai ža­dė­jo, taip mums „tie­ši­jo“, o kai rei­kė­jo bal­suo­ti, bal­sa­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė! Ko­dėl jie taip nu­si­sta­tę prieš Nar­vai­šių žmo­nes? Ne­gi mes blo­ges­ni už ki­tus?“ – klau­sė mo­te­rys.

Pės­tie­siems – ari­mai?

Į „Plun­gės ži­nias“ elek­tro­ni­niu laiš­ku kreipęsis Ar­tū­ras Les­nic­kas pik­ti­no­si su­si­da­riu­sia si­tu­a­ci­ja pės­tie­siems Var­ka­lių kai­me, kur šiuo me­tu vyks­ta ke­lio re­mon­to dar­bai. „No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip žiū­ri­ma į pa­pras­tus pi­lie­čius, ku­rie vaikš­to va­di­na­maisiais ta­kais J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės pa­bai­go­je Plun­gė­je ir Ku­lių gat­vė­je Var­ka­liuo­se. Ar čia mes jau­čia­mės sau­giai ir pa­to­giai?“ – klau­sė mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jas. Jis pri­dė­jo ir du fil­muo­tus vaiz­de­lius, ku­riuo­se aiš­kiai ma­to­si „iš­ar­tas“ pės­čių­jų ta­kas, o žmo­nės į Var­ka­lius kul­niuo­ja kaip kas iš­ma­no – vie­ni ei­na va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, ša­lia pra­le­kian­čių au­to­mo­bi­lių, o ki­ti klam­po­ja per mar­ma­ly­nę. Atrodo, jog ke­li­nin­kai pės­čiai­siais pa­si­rū­pin­ti pa­mir­šo...

Plun­giš­kė pa­si­pik­ti­no ke­ti­ni­mu pjau­ti lie­pas

Rug­sė­jo 16 die­ną į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si V. Ma­čer­nio gat­vės 35-ojo na­mo gy­ven­to­ja An­ta­ni­na Gir­džiū­nie­nė sa­kė esan­ti su­krės­ta kaž­kie­no su­ma­ny­mo iš­nai­kin­ti me­džius. Pen­si­nin­kė pa­sa­ko­jo, jog ket­vir­ta­die­nį ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ris jos pa­pra­šė pa­si­ra­šy­ti, kad prie jų dau­gia­bu­čio bū­tų nu­kirs­tos lie­pos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama