Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Prie gatvės sukrauti statybiniai blokai šiurpina gyventojus

Plungės miesto Žemaitės gatvės pabaigoje, kur prasideda Tukumo gatvė, akis bado prie kelio esanti netvarka: parūdijęs metalo laužas ir krūvos statybinių blokų. Čia gyvenantys žmonės piktinasi, jog viso to „gėrio" savininkas neskuba tvarkytis, tad jie priversti baimintis dėl savo pačių ir savo vaikų saugumo.

Problemos, kai šiukšlina ne žmogus, o turto vienetas

Kaip ir ankstesniais metais, Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) vėl siunčia rinkliavos pranešimus jau mirusiems asmenims. Apie tai, atsinešusi vyro tetos Placidos Jonauskytės mirties liudijimą, išduotą 2009 metų gegužės 4 dieną, papasakojo ją globojusi staneliškė.

Geležinkelio pervaža lieka amžina problema

Anksčiau kai kurių politikų puoselėta viaduko statybos per geležinkelį iniciatyva - numarinta. Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydamas aptarti su bendrove „Lietuvos geležinkeliai" traukinių tvarkaraščius ir juos pakoreguoti taip, kad traukiniai kuo rečiau prasilenkdami sustotų Plungėje - bent tomis valandomis, kai žmonės važiuoja į darbą ir grįžta atgal.

Kada užbaigti biuletenį nustato „Sodra“?

Plungiškis Stanislovas Rudavičius labai nustebo, kai sužinojo, kad jo nė poros savaičių dar netrukusiu biuleteniu domisi „Sodra" ir kad yra kviečiamas pasiaiškinti specialiai komisijai, ar jam išduotas laikino nedarbingumo pažymėjimas turi pagrindo. „Pasijutau kaip teisme. Atrodė taip, lyg netiesiogiai būčiau kaltinamas sukčiavimu", - kalbėjo į redakciją atėjęs vyriškis, labiau nusivylęs ne dėl priesako užbaigti biuletenį, bet dėl „Sodros" požiūrio į žmogų.

Gelbėkite! Radiatoriai taip pleškina, kad netveriame!

Plungės miesto V. Mačernio gatvės 43-iojo namo gyventojai trečiadienį priešpiet paskambinę į redakciją šaukėsi pagalbos, kad dega. Tiesa, po daugiabutį siautėjo ne ugnis - dėl Plungės šilumos tinklų „siunčiamo" karščio kone raudonavo radiatoriai.

Kai prašymai nebepadeda...

Nepageidavęs viešai skelbti savo pavardės plungiškis penktadienį redakcijos duris pravėrė norėdamas pasipasakoti, kokią problemą turįs. Pasirodo, bėda tai, kad nesutaria su kaimyne. Maža kas, pagalvosite, ne jis pirmas, ne jis paskutinis, visiems žinoma ta lietuviška kaimynystė, tačiau situacija tikrai nemaloniai... kvepianti.

Kaip TRATC „tvar­ko“ šiukš­les, ku­rių... ne­su­ren­ka?

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Virk­šų kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Raz­ma. Me­tai ar­tė­ja prie pa­bai­gos, ir žmo­gus vėl tu­ri gal­vo­sū­kį, ką da­ry­ti su jam Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) siun­čia­mo­mis są­skai­to­mis už šiukš­lių tvar­ky­mą. „Ko­dėl aš esu ver­čia­mas mo­kė­ti už pa­slau­gą, ku­ria ne­si­nau­do­ju?" - klau­sė P. Raz­ma.

Bu­tas tuš­čias, bet už šiukš­les mo­kė­ti rei­kia?

Mū­sų re­dak­ci­jo­je prieš ke­le­tą die­nų lan­kiu­sis plun­giš­kė Lo­re­ta Ša­bat­kie­nė ste­bė­jo­si, ko­dėl jai, ke­le­tą me­tų gy­ve­nan­čiai už­sie­ny­je, sko­lų išieš­ko­ji­mu už­sii­man­ti bend­ro­vė at­siun­tė pra­ne­ši­mą, ku­ria­me ra­gi­na­ma ge­ra­no­riš­kai at­si­skai­ty­ti su Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ru (TRATC) už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą ir su­mo­kė­ti sko­los išieš­ko­ji­mo iš­lai­das. Į gim­tą­jį mies­tą tik ato­sto­gų par­vy­ku­si mo­te­ris ti­ki­no, kad bu­tas yra tuš­čias ir šiukš­lių iš jo tik­rai nie­kas ne­ne­ša jau pen­ke­rius me­tus.

Lai­ku ne­si­krei­pu­si mo­te­ris so­cia­li­nę pa­šal­pą gaus vė­liau

Į mū­sų re­dak­ci­ją užė­ju­si plun­giš­kė Aud­ro­nė Brez­gie­nė (gim. 1977 m.) pik­ti­no­si, jog ne­ga­na to, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je dar­buo­to­jos su ja bend­ra­vo ne­ma­lo­niai, bet dar su­ži­no­jo, jog ir so­cia­li­nės pa­šal­pos be rug­sė­jo ne­gaus. „Ka­žin iš ko aš tu­riu vai­ką mo­kyk­lai pa­ruoš­ti?" - py­ko nie­kur ne­dir­ban­ti, iš­si­sky­ru­si, neį­ga­lu­mą tu­rin­ti mo­te­ris.

Ar ga­li­ma žve­jo­ti Jo­gau­dų eže­re?

Ne­pa­no­rė­jęs pri­si­sta­ty­ti plun­giš­kis skun­dė­si, kad jam te­ko pa­tir­ti ne­ma­lo­nų in­ci­den­tą prie Jo­gau­dų eže­ro. Žve­jo­ti mėgs­tan­tis vy­riš­kis vie­ną sa­vait­ga­lį su­gal­vo­jo už­mes­ti meš­ke­rę šia­me eže­re, ta­čiau neil­gai tru­kus su­si­dū­rė su eže­ro sa­vi­nin­ku pri­si­sta­čiu­siu žmo­gu­mi, ku­ris pa­rei­ka­la­vo ati­duo­ti su­gau­tą žu­vį, o vė­liau ir pa­gra­si­no su­pjaus­ty­ti val­tį...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama