Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Ko­dėl ne­vie­no­dai re­mia­mi šei­mo­se ir šei­my­no­se glo­bo­ja­mi vai­kai?

To­kį re­to­ri­nį klau­si­mą val­džiai už­da­vė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si po­nia Ani­ce­ta. Ji sa­vo šei­mo­je glo­bo­ja mer­gai­tę, vai­kui ski­ria­ma 520 li­tų mė­ne­si­nė iš­mo­ka. Tos mer­gai­tės se­suo gy­ve­na Pa­lan­go­je įsteig­to­je šei­my­no­je. Šei­my­nos glo­bo­ti­niams nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos ski­ria­ma jau po 1 040 li­tų. Mo­te­ris klau­sia, ko­dėl val­džia tar­si iš­ski­ria šei­mo­je ir šei­my­no­se glo­bo­ja­mus vai­kus, mo­kė­da­ma ne­vie­no­das iš­mo­kas, jei tiek šei­mo­je, tiek šei­my­no­je glo­bo­ja­mo vai­ko po­rei­kiai yra la­bai pa­na­šūs.
Si­tua­ci­ją pa­ko­men­ta­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė.

Plačiau »

Ko­dėl Žvė­ri­ny­čia va­lo­ma be jo­kio kon­kur­so?

Vie­nas al­sė­diš­kis, pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, pa­ba­rė Al­sė­džių se­niū­ni­ją ir jos se­niū­nę Da­nu­tę Rep­šie­nę. Žmo­gus ste­bė­jo­si, ko­dėl mies­te­ly­je esan­ti Žvė­ri­ny­čia - bend­ruo­me­nės įvai­rių pra­mo­gų ir šven­čių vie­ta - pra­dė­ta va­ly­ti prieš tai ne­skel­bus jo­kio kon­kur­so ir tai pa­ti­kė­ta da­ry­ti as­me­niui, skam­bi­nu­sio­jo įsi­ti­ki­ni­mu, ge­rai pa­žįs­ta­mam se­niū­nės. „Mie­lai bū­čiau ir aš pa­ts iš­va­lęs ir su­si­ve­žęs. Ko­dėl ati­duo­ta žmo­gui, ku­ris tu­ri sa­vo miš­ko ir jo neiš­va­lo?" - py­ko pa­gy­ve­nęs vy­ras.

Plačiau »

Mo­kė­ti 10 li­tų už 1 kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mą nor­ma­lu?

Kran­to gat­vės gy­ven­to­jai Ani­ce­tas ir Rū­ta Va­laus­kai jau­čia­si ne­pel­ny­tai skriau­džia­mi Plun­gės ši­lu­mos tink­lų bend­ro­vės. Žmo­nės, gy­ve­nan­tys 73,75 kvad­ra­ti­nių met­rų nuo­sa­va­me na­me, už šil­dy­mą su­mo­kė­jo be­veik 765 li­tus! „Po de­šimt li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą mo­ka­me. Ar tai pro­tin­ga?!" - klau­sė jie.

Plačiau »

„Tik­ra Ša­raš­ki­no kon­to­ra“, –

taip apie Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą at­si­lie­pė plun­giš­kė V. D. Mo­te­ris į re­dak­ci­ją at­sku­bė­jo, kai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog praė­ju­siais me­tais ne­su­mo­kė­jo už šiukš­lių iš­ve­ži­mą. Iš tik­rų­jų mo­te­ris dar rug­sė­jį pa­da­rė pa­sku­ti­nį įna­šą ir manė ra­mi ga­lin­ti bū­ti. De­ja, šią sa­vai­tę ga­vo įspė­ja­mą­jį laiš­ką apie ra­gi­ni­mą su­mo­kė­ti sko­lą, prie­šin­gu at­ve­ju sko­la bus išieš­ko­ta ant­sto­lių.

Plačiau »

Ko­dėl vė­luo­ja pa­šal­pa?

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs tė­ve­lis su­si­rū­pi­nęs klau­sė, ko­dėl „Sod­ra" vė­luo­ja iš­mo­kė­ti už sau­sio mė­ne­sį pri­klau­san­čią mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pą. „Pap­ras­tai jau pen­kio­lik­tą mė­ne­sio die­ną iš­mo­kė­da­vo, da­bar jau aš­tuo­nio­lik­ta. Did­mies­čiuo­se jau se­niai yra iš­mo­kė­ta, ko­dėl mums vė­luo­ja?" - klau­sė jis.

Plačiau »

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama