Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Kada užbaigti biuletenį nustato „Sodra“?

Plungiškis Stanislovas Rudavičius labai nustebo, kai sužinojo, kad jo nė poros savaičių dar netrukusiu biuleteniu domisi „Sodra" ir kad yra kviečiamas pasiaiškinti specialiai komisijai, ar jam išduotas laikino nedarbingumo pažymėjimas turi pagrindo. „Pasijutau kaip teisme. Atrodė taip, lyg netiesiogiai būčiau kaltinamas sukčiavimu", - kalbėjo į redakciją atėjęs vyriškis, labiau nusivylęs ne dėl priesako užbaigti biuletenį, bet dėl „Sodros" požiūrio į žmogų.

Gelbėkite! Radiatoriai taip pleškina, kad netveriame!

Plungės miesto V. Mačernio gatvės 43-iojo namo gyventojai trečiadienį priešpiet paskambinę į redakciją šaukėsi pagalbos, kad dega. Tiesa, po daugiabutį siautėjo ne ugnis - dėl Plungės šilumos tinklų „siunčiamo" karščio kone raudonavo radiatoriai.

Kai prašymai nebepadeda...

Nepageidavęs viešai skelbti savo pavardės plungiškis penktadienį redakcijos duris pravėrė norėdamas pasipasakoti, kokią problemą turįs. Pasirodo, bėda tai, kad nesutaria su kaimyne. Maža kas, pagalvosite, ne jis pirmas, ne jis paskutinis, visiems žinoma ta lietuviška kaimynystė, tačiau situacija tikrai nemaloniai... kvepianti.

Kaip TRATC „tvar­ko“ šiukš­les, ku­rių... ne­su­ren­ka?

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Virk­šų kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Raz­ma. Me­tai ar­tė­ja prie pa­bai­gos, ir žmo­gus vėl tu­ri gal­vo­sū­kį, ką da­ry­ti su jam Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) siun­čia­mo­mis są­skai­to­mis už šiukš­lių tvar­ky­mą. „Ko­dėl aš esu ver­čia­mas mo­kė­ti už pa­slau­gą, ku­ria ne­si­nau­do­ju?" - klau­sė P. Raz­ma.

Bu­tas tuš­čias, bet už šiukš­les mo­kė­ti rei­kia?

Mū­sų re­dak­ci­jo­je prieš ke­le­tą die­nų lan­kiu­sis plun­giš­kė Lo­re­ta Ša­bat­kie­nė ste­bė­jo­si, ko­dėl jai, ke­le­tą me­tų gy­ve­nan­čiai už­sie­ny­je, sko­lų išieš­ko­ji­mu už­sii­man­ti bend­ro­vė at­siun­tė pra­ne­ši­mą, ku­ria­me ra­gi­na­ma ge­ra­no­riš­kai at­si­skai­ty­ti su Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ru (TRATC) už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą ir su­mo­kė­ti sko­los išieš­ko­ji­mo iš­lai­das. Į gim­tą­jį mies­tą tik ato­sto­gų par­vy­ku­si mo­te­ris ti­ki­no, kad bu­tas yra tuš­čias ir šiukš­lių iš jo tik­rai nie­kas ne­ne­ša jau pen­ke­rius me­tus.

Lai­ku ne­si­krei­pu­si mo­te­ris so­cia­li­nę pa­šal­pą gaus vė­liau

Į mū­sų re­dak­ci­ją užė­ju­si plun­giš­kė Aud­ro­nė Brez­gie­nė (gim. 1977 m.) pik­ti­no­si, jog ne­ga­na to, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je dar­buo­to­jos su ja bend­ra­vo ne­ma­lo­niai, bet dar su­ži­no­jo, jog ir so­cia­li­nės pa­šal­pos be rug­sė­jo ne­gaus. „Ka­žin iš ko aš tu­riu vai­ką mo­kyk­lai pa­ruoš­ti?" - py­ko nie­kur ne­dir­ban­ti, iš­si­sky­ru­si, neį­ga­lu­mą tu­rin­ti mo­te­ris.

Ar ga­li­ma žve­jo­ti Jo­gau­dų eže­re?

Ne­pa­no­rė­jęs pri­si­sta­ty­ti plun­giš­kis skun­dė­si, kad jam te­ko pa­tir­ti ne­ma­lo­nų in­ci­den­tą prie Jo­gau­dų eže­ro. Žve­jo­ti mėgs­tan­tis vy­riš­kis vie­ną sa­vait­ga­lį su­gal­vo­jo už­mes­ti meš­ke­rę šia­me eže­re, ta­čiau neil­gai tru­kus su­si­dū­rė su eže­ro sa­vi­nin­ku pri­si­sta­čiu­siu žmo­gu­mi, ku­ris pa­rei­ka­la­vo ati­duo­ti su­gau­tą žu­vį, o vė­liau ir pa­gra­si­no su­pjaus­ty­ti val­tį...

Kas tei­sus?

„Svei­ki, šį laiš­ką Jums ra­šo Plun­gės mies­to gy­ven­to­ja. Kai ap­link ir taip daug vi­so­kių ša­lį ir žmo­nių gy­ve­ni­mus su­kre­čian­čių pa­si­kei­ti­mų, no­riu pa­pa­sa­ko­ti apie vie­ną įvy­kį, dėl ku­rio ne­ga­liu ty­lė­ti ir, ma­nau, tai ne­tu­rė­tų pa­si­kar­to­ti.
Šių me­tų ko­vo 7 die­ną į Plun­gės li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių pa­gal­bos krei­pė­si ma­no se­suo - Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo gy­ven­to­ja E. A. Ji tu­ri psi­chi­kos su­tri­ki­mų, yra II gru­pės in­va­li­dė, be to, ne­la­bai gir­di. Su­si­jau­di­nus ar esant ko­kiam di­des­niam emo­ci­niam su­krė­ti­mui, jai pa­si­da­ro blo­ga ir ji alps­ta. Se­se­rį dar­buo­to­jos ma­lo­niai priė­mė, su­tei­kė pa­gal­bą ir sek­ma­die­nį iš­lei­do na­mo.
Ko­vo 10-osios va­ka­re jai vėl pa­si­da­rė blo­gai. Apie 20 va­lan­dą se­suo pa­pra­šė kai­my­nų, kad nu­vež­tų ją į priė­mi­mo sky­rių, nes jau­tė, kad vėl apalps. Prie priė­mi­mo sky­riaus du­rų se­suo ir nual­po. Įne­šus ją į vi­dų, priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jos kai­my­nus „ma­lo­niai" iš­pra­šė lauk, o su se­se­ri­mi pra­dė­jo šiurkš­čiai elg­tis ir gra­sin­ti po­li­ci­ja, jei ši „ne­baigs to­kių cir­ko pa­si­ro­dy­mų". Ap­rėk­ta se­suo vi­sai su­tri­ko. Atė­ju­siam ap­žiū­rė­ti gy­dy­to­jui priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jos pa­reiš­kė, kad E. A. at­si­sa­ko bend­rau­ti. Ka­dan­gi vais­tai bran­giai kai­nuo­ja, o van­duo - ne, tai se­se­riai bu­vo pa­siū­ly­ta stik­li­nė van­dens, o ta­da „ma­lo­niai" liep­ta ke­liau­ti na­mo.
Apie 22 va­lan­dą se­suo atė­jo į ma­no na­mus Plun­gės mies­te. Jos sa­vi­jau­ta bu­vo la­bai blo­ga, nes pa­gal­ba jai ne­bu­vo su­teik­ta, be to, pri­si­dė­jo dar pa­pil­do­mas stre­sas dėl priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jų el­ge­sio. Pas­kam­bi­nau į priė­mi­mo sky­rių ir pa­klau­siau, ar dar­buo­to­jos tu­ri tei­sę žmo­gui, pa­pra­šiu­siam pa­gal­bos, gra­sin­ti po­li­ci­ja? To­les­nio po­kal­bio me­tu ne­su­lau­kiau ki­to at­sa­ky­mo, kaip: „Pa­lau­ki­te, su­jung­si­me su gy­dy­to­ju." O vė­liau te­le­fo­no ra­ge­lį dar­buo­to­jos tie­siog pa­dė­jo.
Sup­ran­tu, kad gal se­suo ir ne­su­ge­bė­jo rei­kia­mai at­sa­ky­ti į už­duo­tus me­di­kų klau­si­mus, bet gal­vo­je kir­ba tik vie­nas klau­si­mas: ne­jau­gi UAB „Plun­gės van­de­nys" į Plun­gės li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių tie­kia to­kį ste­buk­lin­gą van­de­nį, kad nuo vie­nos jo stik­li­nės ga­li pa­si­da­ry­ti ge­riau? Ir dar, ka­žin ko­kias su­tar­tis priė­mi­mo sky­riaus dar­buo­to­jai tu­ri su­da­rę su Plun­gės po­li­ci­ja, ar da­bar ji pe­rims me­di­kų pa­rei­gas ir su­teiks pa­gal­bą žmo­gui?
Pa­gar­biai - Da­nu­tė D. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma)"

Ko­dėl ne­vie­no­dai re­mia­mi šei­mo­se ir šei­my­no­se glo­bo­ja­mi vai­kai?

To­kį re­to­ri­nį klau­si­mą val­džiai už­da­vė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si po­nia Ani­ce­ta. Ji sa­vo šei­mo­je glo­bo­ja mer­gai­tę, vai­kui ski­ria­ma 520 li­tų mė­ne­si­nė iš­mo­ka. Tos mer­gai­tės se­suo gy­ve­na Pa­lan­go­je įsteig­to­je šei­my­no­je. Šei­my­nos glo­bo­ti­niams nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos ski­ria­ma jau po 1 040 li­tų. Mo­te­ris klau­sia, ko­dėl val­džia tar­si iš­ski­ria šei­mo­je ir šei­my­no­se glo­bo­ja­mus vai­kus, mo­kė­da­ma ne­vie­no­das iš­mo­kas, jei tiek šei­mo­je, tiek šei­my­no­je glo­bo­ja­mo vai­ko po­rei­kiai yra la­bai pa­na­šūs.
Si­tua­ci­ją pa­ko­men­ta­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė.

Plačiau »

Ko­dėl Žvė­ri­ny­čia va­lo­ma be jo­kio kon­kur­so?

Vie­nas al­sė­diš­kis, pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, pa­ba­rė Al­sė­džių se­niū­ni­ją ir jos se­niū­nę Da­nu­tę Rep­šie­nę. Žmo­gus ste­bė­jo­si, ko­dėl mies­te­ly­je esan­ti Žvė­ri­ny­čia - bend­ruo­me­nės įvai­rių pra­mo­gų ir šven­čių vie­ta - pra­dė­ta va­ly­ti prieš tai ne­skel­bus jo­kio kon­kur­so ir tai pa­ti­kė­ta da­ry­ti as­me­niui, skam­bi­nu­sio­jo įsi­ti­ki­ni­mu, ge­rai pa­žįs­ta­mam se­niū­nės. „Mie­lai bū­čiau ir aš pa­ts iš­va­lęs ir su­si­ve­žęs. Ko­dėl ati­duo­ta žmo­gui, ku­ris tu­ri sa­vo miš­ko ir jo neiš­va­lo?" - py­ko pa­gy­ve­nęs vy­ras.

Plačiau »

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama