Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Svar­biau­si ak­cen­tai – mies­te­lio cen­tre?

„Štai to­kie vaiz­dai per vals­ty­bi­nę Ka­ra­liaus Min­dau­go šven­tę Ber­žo­re, ša­lia baž­ny­čios, kai­me­lio
cen­tre, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je... Ar jums ne­ky­la min­čių, kad UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ aki­vaiz­džiai ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti su jiems ke­lia­mais už­da­vi­niais – tvar­ky­ti at­lie­kas? – re­to­ri­nį klau­si­mą ke­lia pi­lie­tiš­kas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas. – Gal pa­vie­ši­nus šias nuo­trau­kas at­sa­kin­gi as­me­nys pa­da­rys rei­kia­mas iš­va­das?“

Plun­gės tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius!

„Pra­si­dė­jo „bar­da­kas“ re­konst­ruo­ja­mo­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je Plun­gė­je. Kuo to­liau, tuo dau­giau ran­da­si gud­ru­čių, ma­nan­čių: „Ir aš spė­siu“, ku­rie va­žiuo­ja jau už­si­de­gus drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Dėl to ky­la ava­ri­nių si­tu­a­ci­jų ir kon­flik­tų. Plun­gės po­li­ci­ja ga­na grei­tai „pre­mi­jo­mis“ su­tvar­kė to­kią pat pro­ble­mą, ki­lu­sią vyks­tant ke­lio dar­bams Var­ka­liuo­se. Plun­gė tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius“, – pa­ste­bė­jo pa­si­pik­ti­nęs pa­žei­dė­jais vai­ruo­to­jas, at­siun­tęs nuo­trau­ką su už­fik­suo­tu pa­žei­di­mu.

Žuvų uo­de­gos skar­di­nė­je – sko­nio rei­ka­las?

Kon­ser­vuo­tas mais­tas – sko­nio rei­ka­las. Vie­ni per­ka, ki­ti ne, vie­ni val­go ga­na daž­nai, ki­ti – tik iš­si­ruo­šę į tu­ris­ti­nį žy­gį. Skar­di­nė skumb­rės sa­vo­se sul­ty­se šį kar­tą bu­vo ir mais­to pro­duk­tų krep­še­ly­je, da­li­ja­ma­me so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms. Dė­žu­tę ati­da­ręs plun­giš­kis ne­ma­lo­niai nu­ste­bo, kai drums­ta­me skys­ty­je ap­ti­ko plau­kio­jan­čias tik... tris ne­aiš­kių žu­ve­lio­kų uo­de­gė­les! „Tai to­kia da­li­ja­ma pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais“, – liūd­nai šyp­te­lė­jo žmo­gus. Iš­ties dė­žu­tė­je bu­vęs skys­ti­mas ir tos men­kos uo­de­gos ape­ti­to ne­su­kė­lė, var­gu ar šią žu­vį ės­tų ir iš­ba­dė­jęs be­na­mis ka­ti­nas... Par­duo­tu­vė­je to­kių kon­ser­vų taip pat ne­ras­tum, nes an­trą kar­tą jų nie­kas pirk­tų, o štai rem­ti­niems žmo­nėms kaž­ko­dėl da­li­ja­ma! Ne­gi vals­ty­bė vi­sai pra­ra­do oru­mą, kad ši­taip ne­ger­bia sa­vo žmo­nių?

In­struk­ci­ja, kas aikš­te­lė­je lei­džia­ma, o kas – drau­džia­ma

„No­rė­čiau pa­pra­šy­ti, kad pa­gal ga­li­my­bes or­ga­ni­zuo­tu­mė­te įspė­ja­mų­jų žen­klų pa­sta­ty­mą vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je. Yra ti­ki­my­bė, kad ku­rią die­ną ten įvyks ne­lai­mė, nes 12–13 me­tų vai­kai, va­ži­nė­da­mi dvi­ra­čiais, ga­di­na aikš­te­lės dan­gą, be to, ga­li par­trenk­ti ten žai­džian­čius ma­žy­lius. Vie­ną įspė­jau, tai pa­reiš­kė, gir­di, kur pa­ra­šy­ta, kad čia va­ži­nė­ti ne­ga­li­ma! Ma­nau, ši aikš­te­lė nė­ra skir­ta triu­kams su dvi­ra­čiais. Rei­kė­tų ir len­te­lės dėl šu­nų ve­džio­ji­mo, nes jie gąs­di­na vai­kus“, – prieš ku­rį lai­ką „Plun­gės ži­nioms“ pa­ste­bė­ji­mus dės­tė vie­nas plun­giš­kis.

Kam lais­ty­ti ke­lią dar­ga­no­tą die­ną?

Ge­gu­žės 10 die­ną į laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Bab­run­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Žmo­gui bu­vo pik­ta, kad žvy­ruo­tas ke­lias, ei­nan­tis per jų kai­mą, lais­to­mas ta­da, kai drėg­na, o kai prieš sa­vai­tę gy­ven­to­jai „sprin­go“ nuo dul­kių, jo­kio lais­ty­mo ne­bu­vo.

Iš kur kle­bo­nas ga­vo to­kį pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį?

Prieš ke­le­tą die­nų „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, jog Stal­gė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Eduardas Steponavičius, ku­ris taip pat ap­tar­nau­ja Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų baž­ny­čias, va­ži­nė­ja la­bai jau praš­mat­niu, į akis krin­tan­čiu au­to­mo­bi­liu „Maz­da 6“. Tai nau­jas mo­de­lis, ga­mi­na­mas tik nuo 2014 me­tų. To­kios ma­ši­nos kai­na (pri­klau­so­mai nuo me­tų) ga­li siek­ti 18–22 tūks­tan­čius eu­rų. Tad iš kur pas dva­si­nin­ką to­kia pra­ban­ga?

Ku­riam Sa­vi­val­dy­bės as­me­niui la­biau­siai rei­kia pro­gi­nės šu­kuo­se­nos?

To­kį in­tri­guo­jan­tį klau­si­mą „Plun­gės ži­nioms“ pa­tei­kė vie­nas laik­raš­čio skai­ty­to­jas, in­for­ma­vęs, kad Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­mų są­ra­še šie­met yra ir... pro­gi­nės šu­kuo­se­nos už 350 eu­rų!

„Tu­riu pen­kis vai­kus, kiau­rą sto­gą ir sky­lė­tą „kal­drą“ – ku­rį vai­ką pa­lik­ti su­ly­ti?“

„Va­žiuo­ja­me dan­tis su­kan­dę“, – taip apie Pa­pie­vių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­ja) ke­lių būk­lę at­si­lie­pė mo­te­ris iš šios gy­ven­vie­tės. Mo­te­riai trū­ko kan­try­bė, to­dėl nu­spren­dė sa­vo pa­sta­bas iš­sa­ky­ti re­dak­ci­jai. Pa­pie­viš­kė mi­nė­jo, kad la­biau­siai pyk­tis ima dėl pa­grin­di­nės kai­mo gat­vės, ku­rios dan­ga – vie­nos duo­bės. „Su kiau­ši­niais nė ne­mė­gink ten va­žiuo­ti“, – sar­kas­tiš­kai pa­juo­ka­vo pa­šne­ko­vė.

Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų

„Du pjo­vė, aš­tuo­ni žiū­rė­jo! Ma­tyt, koks nors jų pa­žįs­ta­mas iš mū­sų na­mo pa­pra­šė, kad nu­pjau­tų po lan­gais au­gan­čias lie­pas. Me­džiai mums ne­truk­dė, kam rei­kė­jo pjau­ti?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo gy­ven­to­jas.
Kur žiū­ri me­džių būk­lę vie­to­je tu­rin­ti įver­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja?

„No­rė­jau per­spė­ti, o man pa­siū­lė į gal­vą“

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs iš­ti­ki­mas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas Pet­ras P. sa­kė ne­be­ga­lįs ken­tė­ti ir žiū­rė­ti, kaip jau­ni žmo­nės ga­di­na sa­vo svei­ka­tą. Pi­lie­tiš­ko jaus­mo ve­da­mas plun­giš­kis re­dak­ci­jo­je guo­dė­si, kad už ge­rus ke­ti­ni­mus jam pa­siū­ly­ta... į gal­vą!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama