Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Ku­riam Sa­vi­val­dy­bės as­me­niui la­biau­siai rei­kia pro­gi­nės šu­kuo­se­nos?

To­kį in­tri­guo­jan­tį klau­si­mą „Plun­gės ži­nioms“ pa­tei­kė vie­nas laik­raš­čio skai­ty­to­jas, in­for­ma­vęs, kad Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­mų są­ra­še šie­met yra ir... pro­gi­nės šu­kuo­se­nos už 350 eu­rų!

„Tu­riu pen­kis vai­kus, kiau­rą sto­gą ir sky­lė­tą „kal­drą“ – ku­rį vai­ką pa­lik­ti su­ly­ti?“

„Va­žiuo­ja­me dan­tis su­kan­dę“, – taip apie Pa­pie­vių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­ja) ke­lių būk­lę at­si­lie­pė mo­te­ris iš šios gy­ven­vie­tės. Mo­te­riai trū­ko kan­try­bė, to­dėl nu­spren­dė sa­vo pa­sta­bas iš­sa­ky­ti re­dak­ci­jai. Pa­pie­viš­kė mi­nė­jo, kad la­biau­siai pyk­tis ima dėl pa­grin­di­nės kai­mo gat­vės, ku­rios dan­ga – vie­nos duo­bės. „Su kiau­ši­niais nė ne­mė­gink ten va­žiuo­ti“, – sar­kas­tiš­kai pa­juo­ka­vo pa­šne­ko­vė.

Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų

„Du pjo­vė, aš­tuo­ni žiū­rė­jo! Ma­tyt, koks nors jų pa­žįs­ta­mas iš mū­sų na­mo pa­pra­šė, kad nu­pjau­tų po lan­gais au­gan­čias lie­pas. Me­džiai mums ne­truk­dė, kam rei­kė­jo pjau­ti?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo gy­ven­to­jas.
Kur žiū­ri me­džių būk­lę vie­to­je tu­rin­ti įver­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja?

„No­rė­jau per­spė­ti, o man pa­siū­lė į gal­vą“

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs iš­ti­ki­mas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas Pet­ras P. sa­kė ne­be­ga­lįs ken­tė­ti ir žiū­rė­ti, kaip jau­ni žmo­nės ga­di­na sa­vo svei­ka­tą. Pi­lie­tiš­ko jaus­mo ve­da­mas plun­giš­kis re­dak­ci­jo­je guo­dė­si, kad už ge­rus ke­ti­ni­mus jam pa­siū­ly­ta... į gal­vą!

Pyks­ta kai ku­rių mies­to žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­si­pa­ži­no, kad jau ant­ras mė­nuo pri­vers­tas klau­sy­tis žmo­nių, gy­ve­nan­čių at­ski­ro­se žvy­ruo­to­se mies­to gat­vė­se, skun­dų dėl pras­to pri­va­žia­vi­mo. Se­niū­nas sa­kė, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų po pir­mo di­des­nio at­ly­džio, kai bū­tų ga­li­ma į žvyr­ke­lius iš­leis­ti grei­de­rį.

„Ko­dėl laik­raš­ty­je ne­be­ran­da­me sky­re­lio „Ne­tek­tys“?

Daž­nai tik iš laik­raš­čio pus­la­pių su­ži­no­da­vo­me apie pa­žįs­ta­mų žmo­nių mir­tį, to­dėl tos in­for­ma­ci­jos ra­jo­no gy­ven­to­jams la­bai trūks­ta,“ – pas­ta­ruo­ju me­tu tai be­ne daž­niau­siai „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­jai už­duo­da­mas laik­raš­čio skai­ty­to­jų klau­si­mas.

Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mą pa­mir­šo at­lie­kų ve­žė­jai?

„Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­jos) gy­ven­to­jams jau mė­ne­sį nie­kas ne­iš­ve­ža ko­mu­na­li­nių at­lie­kų? Jū­sų laik­raš­čio sau­sio 3 die­nos pa­skelb­ta­me gra­fi­ke gal įsi­vė­lė klai­da... Šio gra­fi­ko vi­siš­kai ne­pai­so­ma.“ To­kia ži­nu­tė pa­sie­kė re­dak­ci­ją.

Kas ap­ter­lio­jo ke­lią, tas jį tu­ri ir nu­va­ly­ti

Va­žiuo­jan­tys per Glau­džių gy­ven­vie­tę „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jai vie­ną die­ną at­krei­pė dė­me­sį į in­ten­sy­viai dir­ban­čią sun­kias­vo­rę tech­ni­ką, ku­ri ly­gi­no rel­je­fą ša­lia ke­lio esan­čia­me tuš­čia­me že­mės plo­te. „Ma­tyt, žmo­gus ruo­šia vie­tą na­mo sta­ty­bai, ta­čiau dir­ba ga­na ne­at­sa­kin­gai: tech­ni­ka jau su­ga­di­no vie­ną kel­kraš­tį, dar ne­aiš­ku, gal iš­lau­žė ir as­fal­to dan­gą. Da­bar ke­lio ne­be­si­ma­to per už­kreik­tą sto­rą pur­vo sluoks­nį, ku­rį dar la­biau iš­taš­ko pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai“, – pik­ti­no­si žmo­gus, klaus­da­mas, kas ga­li pa­veik­ti skly­po sa­vi­nin­ką, kad jis kuo grei­čiau nu­va­ly­tų nors va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį.

P. Ge­nio gat­vė sken­dė­jo tam­so­je

„Jau ket­vir­ta pa­ra pas mus tam­su kaip kai­me“, – guo­dė­si sau­sio 3-osios ry­tą į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs P. Ge­nio gat­vės gy­ven­to­jas. Žmo­gus pa­pa­sa­ko­jo, kad re­konst­ruo­to­je P. Ge­nio gat­vė­je ir kai­my­ni­nė­je Kran­to gat­vė­je Nau­jų­jų iš­va­ka­rė­se dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių din­go ap­švie­ti­mas – už­ge­so lem­pos nau­juo­se gat­vės švies­tu­vuo­se, ir nie­kas esą ne­si­sku­bi­na ge­di­mo lik­vi­duo­ti!

Kur­tie­ji ar ap­si­me­tė­liai bru­ko vė­lia­vė­les ir pra­šė eu­rų?

Prieš porą sa­vai­čių skir­tin­go­se Plun­gės mies­to vie­to­se ir Var­ka­liuo­se, prie švie­so­fo­ro, lū­ku­riuo­jan­čius mū­sų žmo­nes ap­sto­jo įtar­ti­ni as­me­nys. Re­dak­ci­ja su­lau­kė ne vie­no pra­ne­ši­mo, jog nie­ko ne­kal­ban­tys keis­ti vy­riš­kiai iš pra­džių bru­ka Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­lia­vė­les, o pas­kui įduo­da la­pe­lį, kur pa­ra­šy­ta, kad yra kur­čias ir už su­ve­ny­rą pra­šo 3 ar 5 eu­rų. Pa­na­šu, kad tai – nau­jas gud­ra­gal­vių pa­si­pi­ni­ga­vi­mo bū­das.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama