Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

In­struk­ci­ja, kas aikš­te­lė­je lei­džia­ma, o kas – drau­džia­ma

„No­rė­čiau pa­pra­šy­ti, kad pa­gal ga­li­my­bes or­ga­ni­zuo­tu­mė­te įspė­ja­mų­jų žen­klų pa­sta­ty­mą vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je. Yra ti­ki­my­bė, kad ku­rią die­ną ten įvyks ne­lai­mė, nes 12–13 me­tų vai­kai, va­ži­nė­da­mi dvi­ra­čiais, ga­di­na aikš­te­lės dan­gą, be to, ga­li par­trenk­ti ten žai­džian­čius ma­žy­lius. Vie­ną įspė­jau, tai pa­reiš­kė, gir­di, kur pa­ra­šy­ta, kad čia va­ži­nė­ti ne­ga­li­ma! Ma­nau, ši aikš­te­lė nė­ra skir­ta triu­kams su dvi­ra­čiais. Rei­kė­tų ir len­te­lės dėl šu­nų ve­džio­ji­mo, nes jie gąs­di­na vai­kus“, – prieš ku­rį lai­ką „Plun­gės ži­nioms“ pa­ste­bė­ji­mus dės­tė vie­nas plun­giš­kis.

Kam lais­ty­ti ke­lią dar­ga­no­tą die­ną?

Ge­gu­žės 10 die­ną į laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Bab­run­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Žmo­gui bu­vo pik­ta, kad žvy­ruo­tas ke­lias, ei­nan­tis per jų kai­mą, lais­to­mas ta­da, kai drėg­na, o kai prieš sa­vai­tę gy­ven­to­jai „sprin­go“ nuo dul­kių, jo­kio lais­ty­mo ne­bu­vo.

Iš kur kle­bo­nas ga­vo to­kį pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį?

Prieš ke­le­tą die­nų „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, jog Stal­gė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Eduardas Steponavičius, ku­ris taip pat ap­tar­nau­ja Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų baž­ny­čias, va­ži­nė­ja la­bai jau praš­mat­niu, į akis krin­tan­čiu au­to­mo­bi­liu „Maz­da 6“. Tai nau­jas mo­de­lis, ga­mi­na­mas tik nuo 2014 me­tų. To­kios ma­ši­nos kai­na (pri­klau­so­mai nuo me­tų) ga­li siek­ti 18–22 tūks­tan­čius eu­rų. Tad iš kur pas dva­si­nin­ką to­kia pra­ban­ga?

Ku­riam Sa­vi­val­dy­bės as­me­niui la­biau­siai rei­kia pro­gi­nės šu­kuo­se­nos?

To­kį in­tri­guo­jan­tį klau­si­mą „Plun­gės ži­nioms“ pa­tei­kė vie­nas laik­raš­čio skai­ty­to­jas, in­for­ma­vęs, kad Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­mų są­ra­še šie­met yra ir... pro­gi­nės šu­kuo­se­nos už 350 eu­rų!

„Tu­riu pen­kis vai­kus, kiau­rą sto­gą ir sky­lė­tą „kal­drą“ – ku­rį vai­ką pa­lik­ti su­ly­ti?“

„Va­žiuo­ja­me dan­tis su­kan­dę“, – taip apie Pa­pie­vių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­ja) ke­lių būk­lę at­si­lie­pė mo­te­ris iš šios gy­ven­vie­tės. Mo­te­riai trū­ko kan­try­bė, to­dėl nu­spren­dė sa­vo pa­sta­bas iš­sa­ky­ti re­dak­ci­jai. Pa­pie­viš­kė mi­nė­jo, kad la­biau­siai pyk­tis ima dėl pa­grin­di­nės kai­mo gat­vės, ku­rios dan­ga – vie­nos duo­bės. „Su kiau­ši­niais nė ne­mė­gink ten va­žiuo­ti“, – sar­kas­tiš­kai pa­juo­ka­vo pa­šne­ko­vė.

Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų

„Du pjo­vė, aš­tuo­ni žiū­rė­jo! Ma­tyt, koks nors jų pa­žįs­ta­mas iš mū­sų na­mo pa­pra­šė, kad nu­pjau­tų po lan­gais au­gan­čias lie­pas. Me­džiai mums ne­truk­dė, kam rei­kė­jo pjau­ti?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo gy­ven­to­jas.
Kur žiū­ri me­džių būk­lę vie­to­je tu­rin­ti įver­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja?

„No­rė­jau per­spė­ti, o man pa­siū­lė į gal­vą“

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs iš­ti­ki­mas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas Pet­ras P. sa­kė ne­be­ga­lįs ken­tė­ti ir žiū­rė­ti, kaip jau­ni žmo­nės ga­di­na sa­vo svei­ka­tą. Pi­lie­tiš­ko jaus­mo ve­da­mas plun­giš­kis re­dak­ci­jo­je guo­dė­si, kad už ge­rus ke­ti­ni­mus jam pa­siū­ly­ta... į gal­vą!

Pyks­ta kai ku­rių mies­to žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­si­pa­ži­no, kad jau ant­ras mė­nuo pri­vers­tas klau­sy­tis žmo­nių, gy­ve­nan­čių at­ski­ro­se žvy­ruo­to­se mies­to gat­vė­se, skun­dų dėl pras­to pri­va­žia­vi­mo. Se­niū­nas sa­kė, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų po pir­mo di­des­nio at­ly­džio, kai bū­tų ga­li­ma į žvyr­ke­lius iš­leis­ti grei­de­rį.

„Ko­dėl laik­raš­ty­je ne­be­ran­da­me sky­re­lio „Ne­tek­tys“?

Daž­nai tik iš laik­raš­čio pus­la­pių su­ži­no­da­vo­me apie pa­žįs­ta­mų žmo­nių mir­tį, to­dėl tos in­for­ma­ci­jos ra­jo­no gy­ven­to­jams la­bai trūks­ta,“ – pas­ta­ruo­ju me­tu tai be­ne daž­niau­siai „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­jai už­duo­da­mas laik­raš­čio skai­ty­to­jų klau­si­mas.

Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mą pa­mir­šo at­lie­kų ve­žė­jai?

„Ko­dėl Vy­dei­kių kai­mo (Ša­tei­kių se­niū­ni­jos) gy­ven­to­jams jau mė­ne­sį nie­kas ne­iš­ve­ža ko­mu­na­li­nių at­lie­kų? Jū­sų laik­raš­čio sau­sio 3 die­nos pa­skelb­ta­me gra­fi­ke gal įsi­vė­lė klai­da... Šio gra­fi­ko vi­siš­kai ne­pai­so­ma.“ To­kia ži­nu­tė pa­sie­kė re­dak­ci­ją.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama