Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

Gat­vė jau yra, o va­žiuo­ti ne­ga­li­ma?

Į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją gruodžio 7-ąją pa­skam­bi­nusi Plun­gės mies­to Piet­vės gat­vės gy­ven­to­ja pik­ti­no­si ne­su­pran­tan­ti val­di­nin­kų spren­di­mo ne­leis­ti va­žiuo­ti nau­ja gat­ve. Kal­ba­ma apie vi­siš­kai nau­ją gat­vę, ne­se­niai iš­pil­tą už „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, de­ši­nė­je pu­sė­je (va­žiuo­jant nuo mies­to), ku­ri dar net ne­tu­ri pa­va­di­ni­mo.

Kle­vų gat­vės as­fal­te liks lo­pas

„Ar­do­mas asfaltas Kle­vų gat­vė­je. At­vy­ki­te pa­žiū­rė­ti. Ką tik baig­ta gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, ku­ri tę­sė­si dau­gy­bę me­tų, o šian­dien vėl ar­do­mas as­fal­tas ties Kle­vų g. 29 na­mu! Ar be­ga­li bū­ti di­des­nė ne­tvar­ka mū­sų mies­te? Kas dar li­ko ne­pa­da­ry­ta?“ – lap­kri­čio 9 die­ną emo­ci­jų ne­val­dė apie ne­aiš­kius ka­si­nė­ji­mus re­konst­ruo­to­je gat­vė­je ži­niask­lai­dą in­for­ma­vu­si gy­ven­to­ja.

„Ar me­ras par­da­vė ke­liu­ką, ve­dan­tį į „Po­sū­kio“ ben­dri­jos ga­ra­žus?“

„No­riu pa­klaus­ti apie sta­ty­bų or­ga­ni­za­ci­jos sa­vi­va­lę, sta­tant par­duo­tu­vę J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je: jai pa­to­giau pa­si­da­ry­ti sau aikš­te­lę ant ben­dro nau­do­ji­mo ke­lio, ap­ri­bo­jant Plun­gės gy­ven­to­jams lais­vą ju­dė­ji­mą prie tu­ri­mų ga­ra­žų! Sta­ty­bos įmo­nė neat­si­žvel­gia į pa­aiš­ki­ni­mus, ku­riuos pa­ti dar va­sa­rą pa­tei­kė skel­bi­mo len­to­je. Pra­šo­me pa­vie­šin­ti, kaip Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sto­vau­ja sa­vo pi­lie­čių tei­sėms“, – krei­pė­si į „Plun­gės ži­nias“ pi­lie­tiš­kas žmo­gus. „Gerb. re­dak­ci­ja, gal bent jūs ga­lė­tu­mė­te pa­dėti iš­si­aiš­kin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją? Ar tie­sa, jog Plun­gės li­be­ra­las Nr. 1 par­da­vė LIDL sta­ty­bi­nin­kams ke­liu­ką, ku­riuo žmo­nės vyk­da­vo į sa­vo ga­ra­žus? Ar ben­dro­vė, sta­tan­ti pre­ky­bos cen­trą, ga­li su­si­sta­ty­ti sta­ty­bi­nius va­go­nė­lius ant ke­lio? Gal ga­lė­tu­mėte su­ži­no­ti, ar ke­lio žen­klai, drau­džian­tys eis­mą, su­sta­ty­ti tei­sė­tai, ar sta­ty­bi­nin­kams de­ra eks­ka­va­to­riais ir ki­ta tech­ni­ka ga­din­ti ga­ra­žų ben­dri­jos ke­lius? Bū­kite ge­ri, pa­dė­ki­te su­ži­no­ti vi­są tie­są...“ – ne­ri­ma­vo ir ki­tas plun­giš­kis.

Kur iš mies­to din­go uo­siai ir ki­ti me­džiai?

Aky­las plun­giš­kis iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Plun­gė, jo žo­džiais ta­riant, šiais me­tais ėmė spar­čiai... „plik­ti“, o kal­ta dėl to esanti pra­dė­ta tam tik­rų mies­to da­lių re­konst­ruk­ci­ja. „Kur din­go lie­pos iš re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lies, kur din­go uo­siai iš per­sta­to­mo cen­tri­nio sta­dio­no te­ri­to­ri­jos?“, – klau­sia vy­riš­kis.

At­sar­giai: dvi­ra­ti­nin­kų ir pės­čių­jų ty­ko spąs­tai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nios“ elek­tro­ni­niu paš­tu ga­vo plun­giš­kio Ar­tū­ro laiš­ke­lį su nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ga­vės ga­le už­fik­suo­ta pa­vo­jin­ga duo­bė. Kel­kraš­ty­je, prie­šais au­to­bu­sų su­sto­ji­mą, ne­to­li bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­to, ma­to­si žio­jin­ti an­ga.

Su­si­ruo­šė į šv. Mi­šias, bet li­ko prie už­ra­kin­tų du­rų

„Kaip taip ga­li bū­ti, kad ne­įleis­tų į Die­vo na­mus“, – pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, klau­sė plun­giš­kis Žyd­rū­nas. Jis pir­ma­die­nį dar jau­tė nu­si­vy­li­mą po sek­ma­die­ni­nės iš­vy­kos į Plun­gės baž­ny­čią. Pa­si­ro­do, žmo­gus, no­rė­jęs su­da­ly­vau­ti tos die­nos 10 va­lan­dos šv. Mi­šio­se, li­ko it mu­sę kan­dęs – pa­si­mels­ti ne­pa­vy­ko, nes te­ko sto­vi­niuo­ti prie už­da­ry­tų baž­ny­čios du­rų.

Iš kur jau re­no­vuo­to na­mo gy­ven­to­jams „iš­dy­go“ tas mo­kes­tis?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 84-ojo na­mo gy­ven­to­ja Ire­na Dau­kan­tie­nė. Mo­te­ris kal­bė­jo, jog ne tik ji, bet ir ki­ti na­mo gy­ven­to­jai nie­kaip ne­su­pran­ta, ko­dėl jie tu­ri mo­kė­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, nors dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ja baig­ta dar va­sa­ros pra­džio­je.

„Seniau vandens mėginio tyrimai kainavo 15 litų, dabar – 500!“

Gerb. re­dak­ci­ja,
tur­būt pra­dė­siu nuo to, kad va­sa­ros me­tu gy­ve­nu so­dų ben­dri­jo­je. Prieš 17 me­tų iš­si­kas­di­nau šu­li­nį, ku­riuo nau­do­juo­si.

Šie­na­vo pie­vą, o kar­tu – ir me­džius?

„Vir­to ąžuo­lai!“ – to­kia fra­zė iš ki­no fil­mo il­gai su­ko­si plun­giš­kio gal­vo­je, pa­vaikš­čio­jus po pie­vą A. Ju­cio gat­vė­je (už Dar­bo bir­žos), kur vyks­ta pa­si­ruo­ši­mo oro ba­lio­nų šven­tei dar­bai. Pie­vo­je šio­mis die­no­mis iš pe­ties pa­si­dar­ba­vo šienp­jo­viai. „Nu­šie­nau­ti tą plo­tą se­niai rei­kė­jo, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, ne­tu­rė­jo „šie­nau­ti“ jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sių me­džių: ąžuo­liu­kų ka­mie­nai apie 10 cm, ki­tų me­džių – dar sto­res­ni, kaip ma­ty­ti iš kel­mų. Klau­si­mas: ar ver­tė­jo dėl šio ren­gi­nio pa­au­ko­ti tiek daug me­džių?“ – klau­sia „Plun­gės ži­nioms“ laiš­ke­lį ir nuo­trau­kų at­siun­tęs mies­te­lė­nas.

Nauja mada – nuosavas „gulintis policininkas“

Dėl re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lis Plun­gės mies­to gat­vių iš­dės­ty­mą ži­nan­čių vai­ruo­to­jų sta­to­mą žie­di­nę san­kry­žą ban­do ap­lenk­ti pa­su­kę P. Ple­cha­vi­čiaus gat­ve. Ne taip se­niai šio­je žvy­ro dan­gos gat­vė­je, ties vie­nu skly­pu, bu­vo pri­mė­ty­ta blo­ke­lių ir stam­bes­nių ak­me­nų, at­si­ra­do sa­va­dar­biai grei­tį ma­ži­nan­tys kal­niu­kai. „Ko­kie čia „ba­je­riai“? P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jai da­ro kal­niu­kus ir mė­to ak­me­nis ant gat­vės, kad vai­ruo­to­jams pa­da­ry­tų kliū­tį? Ar tu­ri lei­di­mus? Ar tai le­ga­lu? Ma­nau, kad ne“, – pik­ti­no­si „Plun­gės ži­nioms“ apie san­ka­sas pra­ne­šę vai­ruo­to­jai. Negi dabar, pasak pasipiktinusių plungiškių, kas norės, tas ir pasidarys po „gulintį policininką“ prie savo namo?

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama